Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το σχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
24 ΣεητΞΜΒΡιον 2οιε Εφερε
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΜΙΒ'
ι.3ο€ την ΑΕΚ
“πουμησ
Δ κ »2ο-2ι
ΜΝ  ς ~
Ἡ 'ιι ΜΝ Η Ν ι:-:Ξιιειω Ό ί' ι 1 Ε Μ ί `*!ι^ι'Μεύ '~  ι~ι=ιιιι·ιιιω Η ΜΜΜ ι Η Η'Π!ΜΝ:|ΝἔἩ ιι ΜΝΗΜΗ :=“ιιι!ιιι:ιιιι ιι Νι!!ἱΜἩιίΜἩ[! ΜΜΜ :ιιιιιιιιιιιιιιι Ν Η ¦'|Π¦'Η¦!ἰἰ|ἶΞί Η !!¦¦ἰ]¦!'¦|ίἩ Η·ί|!!]ἶ|¦!|¦Μι ΜΜΜ
Το ΣΧΕΔ|ύ
για το νέο Ασφαλιστικό
Μεγαλσι Χαμένοι
οι ασφαλισμένοι
μετά τε1993
Δ. κΔΜΜ£ΝοΣ 3'
Ο υηουργοε
τηε μιαε
βραδιόε
ΠΕΡΙ τα 3 εκατομμύρια εργαζομένων εκτιμόται
ότι επηρεόζουν οι ηροωθούμενεε αλλαγέε στο
συνταξιοδοτικό. Εηικεντρὡνσνιαι σε έξι ομόδεε ασφαλισμένων. Σε ζώνη υψηλού κινδύνου
εισέρχονται οι υψηλέε συντόξειε. 3637
Κουρεύουν και
τιε λεγομενεε
υψηλεε συνταξειε
Παραιτήθηκε ο υφυηουργόε
Δ. Καμμένοε μετα τη θύελλα
σντιόρόσεων ηου ηροκόλεσσν
ρατσιστικέε και σντισημιτικέε
σναρτήσειετου στο Διαδίκτυο.
ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟ' ΠΑ ΑΓΡΟΤΕΣ 8· ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡ'Ο
ιιιιιιιιιιι¦ιιιιιΜινιιιη"υμινμινι"ιιιιι·ι!'ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ΜιΜΜΜιιι·ιιιιιιιιΝιιιιιιιιιιιιιιιιιιι|ιιιιΜε"ιιιιιιιιιι|ιιιιιωι ιιΜινι”Μινι"ιιι:ιιιιιιιιιιιΠι"ΜΜΜΜι"ιι!Μι;ιιιιιιιιιιιιιιιΜινιιιιι·ιιιιιιἐι¦ιιιιιιιιιιιιιιιι<ιι '¦ι'ί||||ΜΗ! Μ: '!ιιι|¦!Π!ἰ Η 8·9
ΔΗΜ:  
ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜ|ΕΡΑΣ
Λαμπερη αυλαία
με αρωμα Κανών
η ί Δ Η μ Ι
ο Μια Ποιηση την Μαρια"
Ο Νόσοε κσρσγιαννόκηε Προσωηοηοιεί την Ελλάδα τηε σλληλεγγύηε. Ο 33χρονοε βοσκόε σηό τη Λήμνο βρέθηκε
την ηερσσμένη Δευτέρα μηροστό σε ΙΟ8 εξαντλημένουε ηρόσφυγεε. Χωρίε δεύτερη σκέψη έτρεξε να αρμέξει
τιε κατσίκεε του και Προσέφερε το γαλα τουε στα ηεινασμένσ Παιδια. ι4-ι5
Με την υηοψήφισ για Χρυσό
Φοίνικα «Νιότη» του Σορεντίνο
ξεκίνησε το 210 Διεθνέε Φε·
στιβσλ κινηματογραφου τηε
Αθηναε. 28-29
ΜΑΘΗΜΑ
ΑΝΘΡΩ·
ΑΠΟ ΤΗ
ΛΗΜΝ0