Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
23 09
ΠΑ ΤΡιΠοΝΤο· 
ο ΠΑοκ Με Το Τογ
' κο ΝΕΑ ΣΤΗΝ ΑΒ(έ “βεί _
Θ ν η Ἡ ΗΠοΕ ο ›:Π.!Π-Π>οΠοἔΤοξ,'34 ,. 
ξ... _ . Σογ·ΖΕ· ο ΠΑΠΠΑΣ ω · ΜΜΜ
Ώ ` ` -τ
.Να ` Ψ `
ζ;; Ἡ “
|_Ϊ. ,
. · . σε;
' Δ ΠΑΠ '
ῖἑ_;ἐκὺ·
ο ` ἐ
89.4 Ξ Ρ ο Η Τ Ξ
ἔἶἑ 20=30 Ώ
με ρεωε
<'Ηρθε~η ώρο
Μ Β°ῆἔΜ
στην ΤουμΠο,
Που ονομένετοι
κοτόμεστη
«ΜοΝΤῇΑκ·Α»...
ΒΑ·2ογΝ ΜΒΜ
ΕΛ Λ'=ΔΡ
Εφόσον τον
εΠιῆέξει
ο Τούντορ, 0ο @Μ
την οξίο του...
.μ Μέ..
ΑΑΜΑΝΑκΗΣ, ΣκΑΒΤ_Α·ΑρΣ, ΓΕΩΡτ,οΠοΥΑοΣ.
ΜΠοΡΜΠοκΗε¦ ..ΑΞξξΑ·ΤοΝΕ· Η Αεκ»
|- 7 '. να
@Μέλος
ειδικά η
για "ΑΟΚ Α
ΞΠενδῦοαμε '
μόνο στον
«δ·κἑφ
| π ο ν" ·-... - η . ι· _
Λό4 ἄ'νῖ - ·· . . τ · Κ. . ·. Η
·. Τ μΨΠΌ Ξ η Ο Δ.'·' μ "/“|/ Τ .ί ' ε' .β `
ἙορουΞοση φονεῆος · < > Ι - - >.- ..¦·¦"· ·“ _ 5 _¦ . 
. - ο ν Β γ ατα. Γ ° ΑΣ: . ο: 7 - '
Ι' · .· Πω. ·· "
_- ι _ ρ ` ϊ ε - . Π 
ΖΟΥΡΝΑΤΖ|Δ|·|Σ (Τ|Α ΜΠΑΣΚΕΤ)¦ «ΑΥΤΟΣ Ε|ΝΑ| Ο ΝΕΟΣ ΠΑΟΚ»
Μ'ΡΜΜΠ  
1η ΑτΩΝ.¦@=ΜΜ= ΑΝΑοΗΝΑῖκοΣ
2η ΑΓΩΝ.=ΜοΜ · 3η ΑΓΩΝ.=Μ=Μ
'Β Α" ΡΕΑ"
'ΜΜΜ ο ΚΑΦΕΣ ο ΜΠΑΓΕΡΝ .................... ..5 ·
ΜΜΜ ΤΗΣ ΜΜΜ Με ΒοΑοΣΜΠοΥΡτκ ........ ..1 ' «ΤΑΜΕ·Α»
ΜΒ ΑΜ Π ΠΠ Μο ΤΗ"
|'|Α|·|ΡΟΦΟΡ|ΕΣ ΣΕΑ.11 ΚΔ' ΣΤΟ... ΤΑΜΕ|Ο
Η ΔΘΛΗΤ||άΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
ΒΑΑΣΑΜΟ
Ο ΒΑΘΜΟΣ Γ|Α ΗΡΑ
Οκ το ¦:“ῶ
·› ί · · :ἑπ .έξ
ω · ΚΤΕ'.
- Η» Ξ Α
_ κορυφίο
Ι οΣῆοΒόκος
Σε» τετοιους- .
ογώνες χ
ῖμετρήει - Ι
το οΠ0τέῆεσμο
κΕΡΒΕΡοΣ “Ή
κΑΤεΒΑΣε ΤΑ... ΡΟΛΑ!
ΟΣΑ Ε"|ΝΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ' ἑ;ΕΛ.Ξ5=Β`
Με ΣΕΑ!35.Ξο:25
Β η · Ι Ζ ι 7 ι
 “ζ ' ἱῖ;Ἑ Ι
β “ Η. .
5 Ι - ' ~
7 ' `· ο 4
Π ΔΑ Ή ή 2.
.· ὅ γ 4 ` Ν
Ο = ` Χ “ 'Ι '. , 
ο εμ Ρ ς _
ψοχνει - 5/ ο ὰ
τ νκοῆτε ' 
επι Μ. ο.ΠΑΡγΠ·ΑΗΣ ΑΜΜΑΝ
“ ΝΑ~ΡηΞ·ςο_Ν ΕΠ·οΕΠ "
ο η ηί
ΣΑΦΑΡ 9ΓΑ.Φ
 0 γ Ξ ` Ξ
χειμερ1νέ5 ο χρρώ...
[ ουμε... ΒΚ. 
π'. |Ξ|Ί'Γ··ι¦¦|
- .. · .ουνχ
· ·. “` . "Ψ'ΜΜ“ Τ·
πον.6οομο1Πο 2
'διοοκέ6οοΠ5! ! !4 
Τετ6 
Σεπτεμβρίου
ΑννεΜκπ 25 ϊ. 23η 23|.237

Τελευταία νέα από την εφημερίδα