Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ομάδα επικίνδυνων αποστολών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
- 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΙΟ'ΒΟ
ι.εο€
ΜΕ κγΝΗτι ΚΜ ΠΜ):
2.50€
ανννν.οὡηοε.σΡ
Γ Η ϊ ~ ~ . 1,ι·ι·ιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιΗιυιιιΜΜΜιιιι.ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΝιωιΜΗΝΜΜΜιειι:Η'ιιΜΜΜΜιιιΜΜΜιΜΜΜειιιιιιιιιΜΜΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιΜ:ΗιιιιιιιιιιτιιιιιιιΞιιιιιιιιΜαν ι
|  Ανατροι·ιέε σε ειιιτόκια
  και μηνιαίεε καταβολέε
Δ" Σ Ε  Με εισοδηματικα και Περιουσιακά Ποιοι κινδυνεύουν να
 ΚΡΙῖήΡ!α Ο καθορισμόε των δόσεων μείνουν εκτόε ρυθμισΠε»ιε
Ο ΑΝΤ|ΠΡΟΕΔΡΟΣ κΑι ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΥΠΟΥΡΓΟ' ΣΤΑ κΑγΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
ιιυωωΜω:
ως ΜΜΜ:
. - .. _ ο
) | ' 3
Η .. .·,·¦ _
. - . ., . ' α . 4 ρ .·
' . - ω ,ΕΜ
_ι,. ε ' .
. Τ' ' ~ | ε
ι . ¦“ .ε ·- . .__
Δ '33·
.. . 
αιιό την
ταὁνιοθήκτι του
«Ε νοε-κυνήγι» Ι Ι
ι επικινδυνων αποοΤολων
ι· .Άι τ
. . Μ· . β , .
“ Ι* ια χ η
. “ ¦
ΗΝ ΟΜΑΔΑ κρουσηε Με νέαε κυβέρνΠσυε για τα Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ'Ο  κΡιΣιΜο ΠΟΣΤΟ
καυΜ μέιωΠα εαέλεξε ο Αλ. ΤσίΠραε. Ο Γ. Δραγα- ¦  ¦
· “ ο?) σακΠε Παρέμεινε αντιπρόεδροε. ενώ οιουε βασικουε ΠΟΙΟΙ εμΠαΙνΟν   ΒΟΠῖσΠ5
` · Ν - , τιυλώνεε ιων Οικονομικών και Με Οικονομίαε τοποθε· ' Ι  '
+ ΜΝΗΜΗ "Α "Μ Μθηκαν ο Ευκλ. Τσακαλώτοε και ο Γ. ΧουλιαρόιΜε για Και γαιν9ν αΠο  ο ν€ο8
κΑΡΑΜιιιΜ Μοεε8επο Την εφαρμογή ων ΠΡ0°ΦΡΟΥὡν Το" Μνημονίου και 'ΓΠ λισϊα μεχρι  Πρ ΟΕ δ ροε
& 5ω ΦγΣ|π'Α ο Γ. ΣΙαθακηε. Στον ιομέα Με Κοινωνικἡε ΑσφαλισΠε, , ¦  ¦
επικεφαλήε οιο Εργασίαε ο Γ. Καιρουγκαλοε. »3-6 το «Παρα ενα» ἔ ΤΠ8 ΒΟΠλΠ8
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕ