Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο πολυ-τρουμοτἱας Ε01ἑν "κοπἀνηοε” το Ποτηρἀκ1ο του, για να "ΠνἱξΞ1” τον... Πὁνο του
ωΡἑΜ ως'
με( ηρώων
η προοονησΠ
κκκ.ρονιο8.ρι
ξεκιναει μια
σειρα 8 καλο ~
δύσκολων και
 Λονδίνο.
Τούμπα.
2Μο=ρπ·
 Περιστερι.
/Βεροια. Λεωφόρο
και Μόνικα'
 Ά “Με “κι  , 7
Ξ·  Ύ 
 Μ ϊ ΠΕ" “ η
7 Μ#ἶἶ%ο _
¦ ω 7ἔ  . 5 : Δ _
77  “ι Χ
ε -;ε 7 Σ 5 77 '*ω 
Ε να· ι
=([)αΒοΡ1 γω Μικρα Ντουρμοζ·
01 ὁευτερες οκειμε1ς γω τηγ7εΠ1θεσ
ΜΜ" στο ι^ντι1ΠωοΠΙκ(› ΟΗΗήειΙ μ__
Μ Μ   ΟΙγΠ]ΡὶΗΠΟΒ ΒΕ ΒΪ()Γ(ξ · 133" 17ῆΞ-ΞρΠΠ
Ι “ΜΠὴκΠν“   96
1%; Ο Γιονγκ το θἐ'λΣ1 όλα με
Ιον θρι]λο και τα.. #'γΡΠιμι
Δεκάδες οιιοὁοἱ του Βὁωοε το ΟΚ ο Ιταλός Μ“νῖζ]ΙΡΠ% ΔΗΜΗΤΡΗ.
Ολυμπιακού ναοὁὲκθηκαν καθηἩἡς Μ°μω, [ην ΠηιΠτη ΣΠωνουλης,
την αποστολή · ”ΚοΜνἱζει” ξεκιναει προπονήσεις ΠρΙνΙιζης, Χ(Ικ›·τ| ΜιλυωτΙνοῳ
η Ξάνθη Μα ο  του θΡῦλο" 9 77 Ί ?92 370008