Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
ΔΔ-7-Δν 10
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ_Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΒΡΟΧΕΣ= Νεφώσεις μέ βροχές καί καταιγίδες,
κατα τόπους ἰσχυρές στα ανατολικα. Οἱ ανεμοι θα
πνέουν μεταβλητοί μέτριοι καί τοπικα ἱσχυροί. Ἡ
θερμοκρασία θα ση μειώσει περαιτέρω πτώση καί
θα αγγίζει τούς 26β. Κ.
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015
Φωκα ἰερομαρτυρος, Φωκα τού κηπουρού,
'ίσαόκ καί Μαρτίνου μαρτύρων.
Σελήνη 10 ήμερῶν
Ανατολή: 7.12'-Δύσις: 7.28'
”Ετος 122ον 1 Αριθμός φύλλου 40282 1 Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 8227870
οετίωιοννε@οτοΠοτ.ςτ
Πολιτικός
«μετ1'οΠηοτ»
Ό Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται σέ μεγαλο πολιτικό «μασουρα» (έρμηνευτή). Μιμεῖται μέ απίστευτο τρόπο τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου. Οἱ κινήσεις
του, τό ύφος του, ὁ τόνος καί ή χροιά τής φωνής του
είναι πιστή αντιγραφή τού ἱδρυτού τού ΠΑΣΟΚ. Καί
φυσικα τό περιεχόμενο τών λόγων του.
Κατα τό πρώτο έπταμηνο τής διαιωβερνήσεώς του
ὁ κ. Τσίπρας αποδείχθηκε χείριστος αβερνήτης. 'Ενέπλεξε τήν χώρα σέ μία ατέρμονα διαπραγμάτευση, τα
τήν ὁποία δέν προέκυψε τίποτε θετικό. Ἀντιθέτως, χαθηκε πολύτιμος χρόνος για τήν οίκονομία καί όλα τα
μεγέθη της (έπενδύσεις, αναπτυξις, θέσεις ἐργασίας).
Καί στό τέλος, αφού βρέθηκε ὁ ίδιος σέ αδιέξοδο, απε- - 
Μ τήν διενέργεια τού δημοψηφίσματος πού ὁδήγησε στό κλείσιμο τών τραπεζών καί προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στήν οἱκονομία.
"Ομως καθ> όλο τό διαστημα τής ατυχούς διακυβερνήσεώς του, ὁ κ. Τσίπρας δέν έπαυσε να έρμηνεύει
έναν ρόλο. °Υπεδύετο τόν σθεναρό καί ασυμβίβαστο
διαπραγματευτή έναντι τών δανειστών. Καί σέ καποιες
στιγμές, ίσως να τόν έπαιζε πραγματικα αὐτόν τόν ρόλο καίνα τόν πίστεψε."Ομως σημασία δέν εἶχε ὁ ρόλος
καθ° ἑαυτόν, αλλά τό αποτέλεσμα. Καί ότε Τσίπρας
από τήν πρώτη στιγμή έδιδε πολύ περισσότερη σημασία στόν ρόλο πού έπαιζε, παρα στό αποτέλεσμα πού
θα έπήρχετο. Γι° αὐτό καί φθάσαμε στήν τραγωδία.
Καποιοι, συγκρίνοντας τόν Α. Τσίπρα μέ τόν Α.
Παπανδρέου τόν θεωρούν αποδεέστερο τού προτύπου
του. Λένε ότι ὁ Ἀνδρέας ήταν κοσμοπολίτης μέ μεγαλη μόρφωση, καθηγητής σπουδαίου αμερικανικού πανεπιστημίου καί μέγας γνώστης τών οἱκονομικών."Ολα
αύτα όμως, είναι θεωρητικα. Διότι ώς Πρωθυπουργός,
ὁ Α. Παπανδρέου απέτυχε παταγωδώς. Παρ' ότι κυβέρνησε συνολικώς έπί 10,5 χρόνια, καί μαλιστα μόλις ή
 εἶχε· εἰσέλθει στήν ΕΟΚ, απεμπόλησε τήν
εὐκαιρία να τήν καταστήσει εὐρωιταύεή χώρα
Τόν ρόλο αὐτόν έπετέλεσε μέ αρκετή έπιτυχία
ὁ διαδοχός του Κ. Σημίτης. Ό ίδιος ὁ Α. Παπανδρέου δέν έπεδίωζε τήν προσαρμογή τής 'Ελλαδος στίς'
απαιτήσεις τής Εύρωπαίκής °Ενώσεως. Μονίμως
τήν κατηγορούσε. Άλλοτε τήν αποκαλούσε «ΕΟΚ
τών μονοπωλίων» καί τιποτε έθετε έπιφυλαζεις
καί αστερίσκους σέ εὐρωπαίκές αποφάσεις, για να
παριστάνει τόν αἱρετικό στό έσωτερικό του ακροατήριο. 'Ο Ἀνδρέας Παπανδρέου ήταν στήν πραγματικότητα ένας πολιτικός «μασουρα» '
Αὐτόν τόν Παπανδρέου αντιγράφει, δυστυχώς, ὁ
Ἀλέζης Τσίπρας. Τόν πολιτικό έρμηνευτή, πού κύριο μέλημα του είναι να γοητεύει καί να χειραγωγεί
τα πλήθη, ώστε να τόν έκλέγουν καί να τόν έπανεκλέγουν. 'Η ἴδια ή πολιτική πού έφαρμόζει έλαχιστα τόν ένδιαφέρει. Καί παντως δεν τόν ένδιαφέρουν τα αποτελέσματα της. Διότι αν τόν ένδιέφεραν,
ούδέποτε θα εἶχε προχωρήσει στήν σύγκρουση μέ
τήν Εὐρωπαϊκή "Ενωση, αφού ήταν έκ προοιμίου
φανερό ότι ή Ἑλλάς ήταν «ζυπόλητη» καί θα έπλήρωνε τελικώς βαρύτατο τίμημα.
"Ομως ὁ κ. Τσίπρας εἶχε αλλες προτεραιότητες.
Προεῖχε ή όποτιθέμενη «αξιοπρέπεια», χαριν τής
ὁποίας απεμπολήθηκαν έπενδύσεις, έπανήλθε ή
φ όφεσις καί χαθηκαν θέσεις ἐργασίας. Ἀξιοπρέ
πεια πού θυσιασθηκε καί αὐτή στόν βωμό τών παραστάσεων τού «ρετ1`οΠΙΙετ», μέ τό κοινό να τόν
χειροκροτεῖ καί να τόν έπανεκλέγει...
Ψ. Τί θα συμβεί
ἐντὸς 40 ήμερών
Οί ασφυκτικές δεσμεύσεις τής νέας Κυβέρνησης
ΜΠΟΡΕΙ ή ψήφος τής πλειοψηφίας τών Ἑλλήνων να διευκόλυνε
τήν συγκρότηση κυβερνήσεως, ώς
δεύτερη εὐκαιρία, Σύριζα-Ἀνεζαρτήτων Ἑλλήνων, αλλα τό γεγονός
αὐτό σέ τίποτα δέν βοηθαει ώς πρός
τό ασφυκτικό πλαίσιο όποχρεώσε
. ων πού μέσω τού νέου Προγραμμα-ί
τος τριετίας έχει ανώτατη χώρα.
Καθόλου τυχαῖο στήν κατεύθυνση αὐτή δέν θα πρέπει να θεωρηθεί τό γεγονός ότι ὁ κ. Τσίπρας,
μετα τήν πανηγυρική όμιλία του
πρός τούς ὁπαδούς του τό βραδυ τής
Κυριακής, καί τούς θερμούς έναγκαλισμούς του μέ τόν «μόνιμο»
πλέον κυβερνητικό του συνεταῖρο
φ κ. Καμμένο, έσπευσε να ὁδεύσει
πρός τήν οἱκία του για ζεκούραση,
ὁμολογώντας πρός τούς στενούς
συνεργατες του ότι δέν ύπαρχει
ούτε ένα 24ωρο για πανηγυρισμούς, αφού ὁ χρόνος, μέ δεδομένες τίς δεσμεύσεις πρός τούς Εὐρωπαίους εἶναι πολύτιμος.
Αίττή εἶναι μία πραγματικότητα,
αφού στίς ἑπόμενες σαραντα ἡμέρες ή νέα Έλληνική Κυβέρνησις
θα πρέπει να όργανωθεῖ προκειμένου να δεχθεῖ μετα τήν πολύμηνη,
απολύτως αδικαιολόγητη όπως διεφανη, καθυστέρηση τήν περίφημη
πέμπτη αξιολόγηση. Άλλα πέραν
αὐτοῦ θα πρέπει να προωθήσει δέσμες δυσχερών καί δυσάρεστων μέτρων σέ τρία πεδία: Τό φορολογικό, τό συνταξιοδοτικό καί τίς έργασιακές σχέσεις.
Για να γίνει κατανοητό τό δυσβαστακτο τών μέτρων αὐτῶν, αειζει ένδεικτικώς να αναφέρουμε ότι
σέ αύτα περιλαμβανονται: Τα έκκαθαριστικα τού ΕΝΦΙΑ, οἱ αύζη μένες προκαταβολές φόρου για τούς
αγρότες, αλλα καί οἱ νέες συμφω`νηθεῖσες αὐζη μένες εἱσφορές στόν
ΟΓΑ, τα εἰδοποιητή ρια για τόν
αύζη μένο φόρο πολυτελούς διαβιώσεως, τό τί θα συμβεῖ τελικα μέ τό
23% ΦΠΑ στήν ίδιωτική έκπαίδευ
ση. ή κατάργηση της εἰδικῆς Φορολογικής μεταχειρίσεως για τίς ναυτιλιακές έταιρεῖες τής ποντοπόρου.
°Επίσης, να ύπαρζει προετοιμασία για τίς συζητήσεις μέ τούς θεσμούς για ζητήματα όπως οἱ ὁμαδικές απολύσεις καί τό μέλλον τών
συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Άλλα καί ζητήματα πε ρικοπών τών
συνταζεων ή τήν έπιβαρυνση τής
ποινής κατα έπί πλέον 10% κας έτος
για τίς πρόωρες συντάξεις. Προσεγγίζοντας τήν πραγματικότητα από
πολιτικής απόψεως, θα μπορούσε
να όπογραμμισθεῖ ότι ή διέλευσις
τού κυβερνητικού συμπλέγματος
Σύριζα-ΑΝΕΛ, παρα τίς 155 έδρες
πού σωρευτικα συγκέντρωσαν στό
νέο Κοινοβούλιο, δέν θα είναι στήν
πράξη μια απλή διαδικασία προσαρμογής. Διότι, παρα τήν αποδιοργανωση πού έχουν όποστεῖ μετα τήν
Κυριακή τα κόμματα τής Ἀντιπολιτεύσεως, ύπαρχει ή πε ρίπτωσις φαινομένων τύπου «αγανακτισμένων».
Ή Έλλαδα χανει
καί στήν ναυτιλία
Γιατί οἱ έφοπλιστές έπιλέγουν τήν μετανάστευση
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ πιέσεις μνη μοντακού χαρακτή ρος ύφίστανται οί
ἑλληνικές έπιχειρή σεις τής ποντοπόρου ναυτιλίας, οἰ ὁποῖες, ἐκτὸς
από τό έπιβαρυμένο διεθνές κλίμα,
έρχονται έντόςἙλλαδος αντιμέτωπες μέ τήν όπερφορολόγηση καί
τήν προβληματική τραπεζική χρηματοδότηση. Ή έπιβραδυνσις τής
κινεζικής οἱκονομίας τήν τελευταία
διετία καίή συνακόλουθη μείωσις
τού όγκου τού διεθνούς έμπορίου δεδομένου ότι ή Κίνα αντιπροσωπεύει τό 15% τής παγκοσμίου παραγωγής- έχει έπηρεασει σημαντικα
τίς δραστηριότητες τών ἑλληνικών
ναυτιλιακών έταιρειών, κατι πού
ήδη αποτυπώνεται στα οἱκονομικα
*Ο έλληνικός έφοπλισμός δέχεται κτύπημα καί από τήν περιορισμένη τραπεζική χρη ματοδότηση.
Μέχρι καί τόν =Ιούνιο, 1 στα 6 εὐρώ
πού δανείζονταν οἱ ἑλληνικές ναυτιλιακές έταιρεῖες προή ρχοντο από
τό ἑλληνικὸ τραπεζικό σύστημα.
Αύτό όμως αλλαξε αρδην μετα τούς
κεφαλαιακούς περιορισμούς.
Μεσοπρόθεσμη απειλή για τήν
ανταγωνιστικότητα τής ἑλληνικής
ναυτιλίας αποτελεί ή γερμανικής
έμπνεύσεως αύξησις τών φορολογικών της βαρών. ”Ηδη μέ τό νέο
μνημόνιο ὁ φόρος χωρητικότητας,
για τα πλοία μέ έλληνική καί ξένη·
σημαία, αύζήθηκε κατα 4% έτησίως για τήν έπόμενη πενταετία.
Μαλιστα, οί δανειστές φέρονται να
ζητούν κα πρόσθετες έπιβαρύνσεις.
Εἶναι ένδεικτικό πώς τό ναυτιλιακό
συναλλαγμα πού εἱσέρευσε στήν
Έλλαδα τόν Ίούλιο τού 2015
ανήλθε σέ 470 έκατ. εύρώ, όταν τόν
°Ιούλιο τού 2014 ζεπερνούσε τα 1,17
δισ. εὐρώ. Στό ἑπταμηνοῦΙανουαρίου-ῦΙουλίου 2015 οἱ συνολικές
είσπραζεις από τήν ποντοπόρο ναυτιλία διαμορφώθηκαν στα 6,8 δισ.
εὐρώ, 530 έκατ. εύρώ λιγώτερες σέ
σχέση μέ πέρυσι. Τα στοιχεία αὐτα
αποτελούν σαφή προειδοποίηση
για τήν ταση μετακομίσεως καί τών
ναυτιλιακών έταιρειών από τήν
Έλλαδα. Καί οἱ κυβερνώντες πρέπει να τα λαβουν ότι9 όψιν τους, πέραν τών ίδεοληψιών τους.
(Λεπτομέρειες σελ Ζ ).
Ζ. τους αποτελέσματα.
Σ ί 'Ι'
ό  :. 1' ι. .Ήλιο . ,,ι
Οἰληξιπρόθεομες ο ν '
οφειλές Η φοβια
Από τίς αρχές τού 2015
Τα ,ληἔ·Μρ9θεσμ9 χρεη - Ξέρεις τί περιμένω περισσότερο τα κανάλια δέν κάνουν σωστά τήν
Πρ_ος,8Ψοριες και Τἶλω“ από ὁτιδήποτε αλλο τώρα πού θα δουλειά τους.
ἔἶἑἙἙνέχῦ"Μἔἔ πιάτιδ°“ΜἀἡκΜσωβεπ -Η.εσΜεωΜω
Π ρ “ “ αν μέ Μ" ἡ θεία Ἀπιγωη' διω<ανσλικοί μωόλογοι τών αρχηγών;
'Η ἑπόμενη - Νά λειτουργήσουν ξανά οἱ Τρά- 'Ενα βράδυ μέ πήρε ὁ ῦπνΟ€ Τήν ένα
ή ' ο 'γ ΝΔ πεζες, μάντευσα. πού έβλεπα Τήν ἀνάλνσἩ μΙᾶΞ δημοΣμΣρ  · “ σιώπησης.Ξιππτησαάπότομακαίτρό
ε εγΡηγζἰση Τα Ρργ9_ Τ Νά ΜΤονργήσει ξανά ἡ Τηλεό' ' μαξα Απέναντί μου μέ κοίταζε κατάνα της μετα την , δι θεία θα ' °
έκλογική Μη· Σχεδ|α_ βαση μὲ Μ ἡ μ ματα ό Λεβέντης. Σέ οποιο κανάλι καί
σμός της αντιπολιτευ- ν τ Μό( δέν είχε ΠαμαΓήσεΙ νά λεν ανΜζΜΜΜ ΑΜ 
τικής τακτικής. ΣΕΛ. 8 τουρνέ ἡ Τηλεόραση· ἑἔσ3Η5::ἔἶἑ:όἔἔέἴἴ :ΤΙΜ ,Ϊ
ό Σ . δ προγράμματα Τολό λόΥΟνΞ Τῶν τίς νυχτερίδα κάνουν τέτοια ώρα;
Πρ Ἑῆς “νο , ο" Ι αρχηγών πού έπαναλάμβαναν τά ίδια ,
Εντεινονται οι πιεσεις ἀπό πΜα€ ἑ5.πΜ Τούς έκ μά_ - Αναγκαστικά χρησιμοποιήθηκε
για τήν έξεύρεση ου μ- ί .. όλόκληρο τό είκοσιτετραωρο, θεία.
. . . θα Με» σάν τίς ατάκες του Κωνσταν- ,
φωνιας για το προσφυγι- Τα” Μ ἀπό Ξ Η 7 ήπιε Τῶν Αντιγόνη.. Είχαμε 8 κόμματα με 8
κό λίγες ώρες πρίν τήν
αύριανή Σύνοδο. ΣΕΛ.5
θ 1711118 7111121] 
ἑλληνικών ταινιών πού έχουμε δεῖ.
- °Εκλογές είχαμε καί έπρεπε να
ένημερωθεῖ ὁ λαός γιά Τα σχέδια
τών κομμάτων. 'Αν δέν τα παρουσίαζε ή τηλεόραση, τα λέγαμε ότι
αρχηγούς. Καί είχαμε 4 παραλλαγές
τού ΚΚ καί 6 «ψώνια». Κάθε αρχηγός
ήθελε νά μιλάει έπί ένα δίωρο. 'Αρα
χρειαζόταν ένα δωρο γιά νά χωρέσσυν οἱ διωαναλικές τους. Βάλε τώρα ότι ἀνάμεσα στή μία καί τήν έπο
μένη διακαναλική μεσολαβούσε μισή
ώρα διαφημίσεων, δηλαδή άλλες τέσσερεις ώρες. Πρόσθεσε αλλες τρεῖς ώρες
ημερησίως για Τα δελτία είδήοεων καί
τά δελτία καιρού. Βάλε καί ένα δίωρο
για παραλλαγές καί «ψώνια». Τό
24ωρο θα έπρεπε να φαρδύνει κατά μία
ώρα για να ΜΜΜ όλοι. >Επωφελήθηκαν, λοιπόν, τα κανάλια από
τις μεταμεσονύ<πσ ένα μέχρι Τά ξηπρώτιστα;
- τα κανάλια έπωφελήθηκαν,
αλλά ἐγώ χρειάζομαι τώρα... απότηλετοξίνωση!
- Τί είναι πάλι αὐτό;
- 'Ο ψυχολόγος μού ὲξήγησε ότι
ή τηλετοξίνωση είναι μιά καινούργια
φοβία πού ὁφείλεται στήν τηλεόραση.
Ούτε ὁ Φρόυντ δέν τήν είχε ανακαλύψει στό ύποσυνείδητο.
- Μήπως έπειδή δέν ύπήρχε τότε
τηλεόραση; ρώτησα
- Είναι καί αὐτὸ μια εξήγηση. οντιστατέθηκε ή θεία Αντιγόνη. Τό ζήτημα
είναι ότι πολύς κόσμος έχει προσβληθεί
από τή φοβία καί πάσχει από τηλετο
ῦ ξίνωση πού χρειάζεται θεραπεία γιά τα
απαλλαγεί από αὐτή καί να Μέσι
ύγιής στήν κοινωνία. Στίς πιό βαριές
περιπτώσεις οί ασθενείς όχι μόνο δέν θέλουν να δούν τηλεόραση, αλλά παθαίνουν ὲπιληπτικές κρίσεις ακόμη καί όταν
ήτηλεόραση είναιμαύρησάντότεπού
Ματ ή ΕΡΤ.
- Δύσκολη δηλαδή ή θεραπεία.
- Μή Μπα Τό μόνο πώ θά βοηθούσε θα ήταν νά Μ ή νέα κυβέρνηση την πρόσβαση πολιπῶν στην
τηλεόραση, καθώς τα μια αναφορά σας
λέξεις «έκλογές, δημοσκοπήσεις, δημο
ψήφισμα, διακαναλική, σίκουμενική,
αύτοδύναμη,καίμπροστω.
- Σού εύχομαι περαστικά, θεία
Αντιγόνη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τ ό ίδεολόγη μα
τού Ἀντι-Ρατσισμού
_ Γραφει ὁ ἩλίαςἩλιόπουλος* _
ΠΡΟ ετών, προκάλεσε αίσθηση στήν «προοδευτική ίντελλιγκέντσια>> τής Γερμανίας ή φυγή ἑνὸς
έκλεκτού μέλους της, τού ΓκέρχαρντΖάυφρηντ
από τήν <<τουρκοκρατουμένη>> συνοικία Κρώυτσμπεργκτού Βερολίνου πρός τό θεωρούμενο ως
λίαν <<αριστοκρατικό>> Σόλοτουρν τής Ελβετίας!
'Ο περί ού ὁ λόγος συγκατελέγετο στίς
<<ίερές αγελάδες» τού <<κινήματος>> ύπέρ μιας
' «πολυπολιτισμικής κοινωνίας», με πύρινα κη
ρύγματα καί ρεσιτάλ <<ακτιβισμού>> καί τα
τοιαύτα εύτράπελα. Σύν τοῖς άλλοις, έθεωρεῖτο
καί ένα είδος <<πατρωνος>> τής φυλής των Χερέρο, λόγω ένας βιβλίου του περί της <<έθνοκαθόρσεως>>, τήν ὁποία έπεφύλαξαν στούς ατυχείς έκείνους ἰθαγενεῖς τα Γερμανικά Αποικισκά
Στρατεύμστσ πρό αἰώνας, διαρκούσης της βραχυβίου αποικιακής περιπετείας τού Δευτέρου
Ράιχ στήν Γερμανική Νοτιοδυτική Αφρική, τήν
σήμερα καλουμένη Νομιμπισ.
'Ο διαπρύσιος κήρυξ της <<πολυπολιτισμικότητος>>, λοιπόν, ὁ ὁποῖος μέχρι προχθές κατεκεραύνωνε οίονδήποτε, όπετόλμα να ψέλλίσει ὸ,τιδήποτε περί της έγκληματικότητος ή
της όλης τριτοκοσμικής καταστάσεως στα
τουρκοκρατούμενο Κρὡυτσμπεργκ (στήν καρδια τής Γερμανίας1), έγκατέλειψε, αίφνης, τόν
<<πολυπολιτισμικό παραδεισο». Καί μετεγκατεοτάθη στήν προαναφερθείσα μικρα, ασφαλή
καί, κυρίως, μονο-πολιτισμική (1) πόλη της
'Ελβετίας. 'Ερωτηθείς ὑπό των ὁμογαλακτων
Συνέχεια στήν σελ. 8
κήπο τής πόλεως Χάμιλ
Π£ΝΝ| Π τον τῆς Νέας Ζηλανδίας.
Καί όπως συνηθιζεται, ἐάν
ΕΙΔΡίΣΟΥ^ἄ γίνει ἐπίΘεσις τό ζώο αδηγείται σέ εύθάνασίά. Όμως
Μ οί ύπεύθυνοι τού ζωολο
γικού κή που απεφάσισαν
νά μήν θάνατώσουν τόν
Όζ, διότι είναι ένα πολύ
σημαντικό ζώο γιά τό
είδος του, καί πατέρας δύο
μικρών. Ἡ ίτίγρης τής
Σουμάτρας εἶναι ένα πολύ
σπάνιο εἶδος. Στήν 7νδονησία ζούν ἐλεύθερες λιγώτερες άπό 400.
ο Αφήστε τά φάρμακα
καί πιάστε τό. .. τάι-τσί
καί τήν γιόγκα! Ἐάν, φυσικά πάσχετε από αρθρίτιδα. Έτσι θά ξεχάσετε
τούς πόνους! Αύτό λένε
δύο έρευνες, Αμερικανών
καί Καναδών ἐπιστημόνων. Δύο έως τρείς φορές
τήν έβδομάδα από μία
ώρα κάθε φορά οί τεχνικές
ασκήσεις ανατολικής προελεύσεως, κάνουν τόν...
γιατρό πέρα, δηλαδή
ώφΜοι7ν μεσήλικες καί ήλικιωμένο υς. Ἐξετάζουν μάλιστα στό μελλον ή. . . τάιτσιθεράπειο νά συνταγο
· ”Εχουμε ουνηθιοει στις
απονομές βραβείων, καί
κυρίως σέ αύτές τῶν
”Οσκαρ, οί ήθοποιοί νά
εύχάριστούν τήν μαμά
τους, τόν μπαμπά τους,
τήν γιαγιά τους τόν παππού τους, τήν οίκογένειά
γραφεἴται κιόλας Δηλαδή, ΤΟΚ/Ξ Πλακέ ἀΚὁμΠ καβάθά δένεται ὁ κόσμος «κόμ- ποιους φιλους τους. ..
πο» μέ αρπαγή! “Ομως νά εύχαριστεις τόν
σκύλο σου πού πήρες βράβεἴο, τό ακούσαμε πρώτη
ο Ένας Αμερικανός κα- Η Ε
φορά. Τό εκανε ο Τζών
θ71 70 Τῆς γεωπονίάς έκανε
ένα πειραμα. Ακολουθών- χἀμμ2 ὁ 44)(ρΟνΟΞθθΟπΟύ
τας τήν γνωστή αρχαία (ό πού ΚέρδΙσε Τό βραβεἶΟ
τεχνική τού «κεντρώμά- ^| Ἀνδρ!ΚΟῦ ρόλου θέ δρατος» μέ τό ὁποῖο μέσα σέ Τοπική ΟἘΙρἀ καΤἀ ΜΙΤ?)ε
ένα δένδρο μπορεί νά «φυτευθεῦ) ένα άλλο είδος δημιούργησε ένα δένδρο τό
ὁποῖο πάράγει περίπου
40 διαφορετικά είδη φρούτων! Τό θέαμα είναι πράγματι ἐνΤυπωσιακό, καθώς
κάθε κλαδί έχει διάφορετι- γ
κό χρώμα καί λουλούδι.
Όσο γιά τήν γεύση τών
φρούτων, δέν ξέρουμε.
Ἐνάπόκειτάι στό γούστο
τού καθενός.
Ο Τελευταία στιγμή τήν
γλύτωσε ὁ “Οζ1 °Ο "Οζ εἶναι
μία τίγρης τής Σουμάτράς, πού όμως ἐπετἐθη
καί σκότωσε μία φύλακα
πού εἶχε μπεί στό κλουβί
του, στόν ζωολογικό
τινή απονομή τώνἘμμυ.
, Δέν παρέλειψε δέ νά εύχο
ριστήσει καί τήν πρώην
σύντροφό του! Χαρά πού
θά πήρανε κι οί δύο...
ο Τά ὁχήματα στούς
δρόμους τής Μπανγκόκ
μοιάζουν ουνήθως σταμάτημένα Τόσο κακή είναι ή
κυκλοφορία πού σύμφωνα μέ έρευνα ή πρωτεύο υσα τής Ταιλάνδης σύγκριτάλέγεται μεταξύ τών 10
πόλεων πού έχουν τό χειρότερο κυκλοφοριακό
πρόβλ ημά στόν κόσμο.
Πρώτη στόν κατάλογο
εἶναι ή Τζακάρτα καί άκολουθούν ή Κωνσταντινούπολις καί τό Μεξικό.
Διαβαστε τό αρθρο
τοῦ Παναγιώτη Μπο%οβοῦ
«Προϋποθέσεις για έπενδύσεις» (σελ. 3)