Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
“ χΡιιΜΑτιττιιΡιο
Ο ΛΟΓΟΣ
|οεοεπ“@οτεΜ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|^ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΨ@ [ΜΜΜ 'ΚΔΠ Ξ©ΜΘῶ ΜΡ@ΜΠΜῶῖῶ ΣΒ @ΜΗ Πέ] ΧΩΡΑ
κ. ΜιχΑΛοΣ
Ανάκτηση | | ”Π * 
Ι _ Χρειαζεται πολιτικη
εμπιστοσύνης  .
| | τ μ 2 ι Ι #. _
συνεχίσει να υφίσταται π Ελλό- ·  ' το Ξ Η Ό
δα, υπαρχει τουλαχιστον ένα ση- Τ | ς. " ` “ .
μόδι θελτίωσης: Από την στιγμη " ι ! ¦
που η κυθέρνηση κατέληξε σε ο ' _
συμφωνία με τους ευρωπαίους
πιοτωτές της τον |οόλιο, οι πολίτες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν τα χρήματά τους στην χώρα.
Ας είμαστε σαφείς: Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλαδα και τους πιστωτές της, καθώς και π συμφωνία
που ακολούθησε, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα πολιτικό και οικονομικό φιόσκο. Η
Ευρώπη, και ιδιαίτερα η Γερμανία, εηέΒαλε όρους που - αν και
περιλαμθόνουν ορισμένες σπμαντικές μεταρρυθμίσεις - θα
οτραγγαλίσουν την ανάπτυξη στο
όμεοο μέλλον και θα Βυθίσουν
περισσότερο την κυθέρνπση ατο ·_
χρέος, αν οι ηγέτες της χώρας Δ ` -. ο |
δεν μπορούν να ακολουθήσουν. _ · ' '
Η ελληνικό οικονομία, που Βρι- ρ ' ι  κ α | | α | α
σκόταν σε τροχιό ανόκαμψης, _ Ι ,Ψ _ ` ·. Δ , _
αναμένεται πλέον να συρρικνω- ώ '9 7 ς κ' _ '
θεί το 20Ι6. Οι σχετικές επισημόνοεις γίνονται στο Β|οοιηΒετα
 κ υ βέρν η ση ΣΥ Ρῖ Ζ Δ ΕΛ ΝΕ Λ
που Βγαίνει από το τραπε2ικό
συστημα της χώρος φαίνεται
πως έχει έρθει το τέλος του
αδιεξοδου.
Ο λογικός