Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
Υπόκπισπ του
ευρωποίκου μπάσκετ
τΩΝεποΡ
Δ/υ·τής: Ο. Νιιωῆτι'ίοιτς
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ' Ο 800 
ΣΑΒΒΑΤΟ Το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2045 Ο Α0 45780 '
θά οίνει το μονάοικά
ρεσιτάπ του πάνω
στο πάρκε
στον Βάσίππ Σπάνουππ.
μετά τπν είοπσπ τπς σποχώρπσής του άπό τπν Εθνική ο
ΜΟΝΟ Με ΤΑ ΚΟ|(Κ|ΝΑ πΠέ0ν
ο ορχπγός του 0πυμπιοκου
ΜΠΟΥΡΟΥ¦ΗΣ: “Ο Σπον0υΠπς.
είνοι σκυπος ο Με τον Σήσπ
οεν είπάμε ποτε ότι
στάμάτάμε ο ΑπΠά
οεν ορεσουμε...»
ΔΕΝ ΟΕΛΞ|
κοπο. ΟΕΜ'
ΤΡΟΠΟ ο Η Εονική
μπορεί νο “πετάξω
πιο οποία ορκεί νο
βρουν τπ Φόρμουοά
στο ΜΜΜ ομοσπονοίο κοι προ.. πονπτες
0 κόουτερος
τρόπος γισ νά
κάτάπάεει τι
εστί Εάνθπ
ο Πορτονάπος
' είνοι νο σει τον
τεπικό κάποιου
κοι νο εστιάσει
στο πρῶτο
πμίχρονο...
'ί`0κόου της Με
> 7 “Μέσκου `-: 
στπ οιοχείρισπ των μεγάΠων οντιπάΠων.
εσπάσον το μουτρο τους περυσι. με τους
ΔΕ" Α¦Τ¦'¦ΥΕΤΑ|
Ο πονττετκον ο Ο Ρουμάνος
τεχνικός οείχνει τεράστιο ικάνότπτο
ειδικά στο Ππγάοιο ο ΠΑΟΚ κοι ΠΑΟ
“πράσινους» μάΠιστσ νά οποκΠείοντοι
κοι στον πμιτεπικό του
κυ“εεοου
ΣΜΕΑ: “Είμοστε ευχάριστπμενοι
άπό τπ οουπειά που εγινε· ο
μόνο πενάπτι κοι 7 τεπικες ο
'Οσο ρενω έχουν όποι μου
ιντεγιε. οινμπόγκοσον.
Πάρντο. Σεμπά κοι
Ερνάνι ί0 γω. ο
οσίστ κάι 7 τεπικες σε
Με' π σουμο τπς...
νεος πεντάοος›
ο Σίπρο οιοτπρεί τοπ-36· ο Μεγάπο
;πτουμενο όμως είνοι το γκοπ. άπενοντι
Μόπις σε 408 πεπτά ο Τουρι έχει στπ Φετινή
Σουπερ Λίγκο. ο γκοπ. Τ οσίστ. 2 δοκάριο. Τ χο
μ ο τεχνικός του οπυμπιοκου μί
' ππσε στο συνορομπτικό κάνοπι
γιά τπν πρεμιερά του Τσάμπιονς
Λιγκ. τπν τοποθετπσπ του Σο
πίνο στον άξονά οππά κάι το Ι
προσόντά τπς Ξάνοπς που οισθετει τπ μονσοική οπορά0ίοστπ
άμυνά του πρωτσθπήμάτος
έ ΤιεεπιΔΑ
0 Φορτσυνπς άνοπάμμάνει
ευθυνες Ντομίνγκεζ (0πάσπ› ο κάι
σε μιά ομάοά που οεν έχει ως
τώρο πάθπτικό
'Ποπ άπό τπν πμόρά τπς κΠήρωσπς οποιοσοιίποτε
ήθεπε νο κάνει ενον εχεορονο κοι πογικό ποσοσοοιρικό υποπογισμό. οεν ποντάρι:ε σε νίκπ. ή άκομπ κοι ισοποπίο. άπενάντι στήν Μπάγερν ο Τπν Τετάρτπ συνεθπ το ονάμενόμενο κοι μάπιστσ ο 0ουμπιοκός οείχνοντος χάροκτήρο κοι ουνοτότπτες.
άντεξε μεχρι το 80' με ενά σκορ οξιοπρεπεστοτο
ο 'οσο περνουν οι μερες κοι το πσιχνίοιο. π σμάοο
θά οποκτά. πογικά. μεγοπυτερπ ομοιογενειο
ΑΝΤ|ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΠΑ Τοπ ΜΑπιΑΤιιί·
κάθοριστική ιι επόμενπ
εβοομάοά γιο τον ορχπγό
με “σπμάοι· σε Λονδίνο
που κοι Τουμπο
ο πεποίμοχος όιεθνής γκοπκίπερ ίπρώπν τεχνικός του 0πυμπιοκου . ¦
κάρυ. της ΑΕΚ Λάρνοκος κοι του Πονιωνίου› βρίσκετοι οπο χθες η ί
στον κομοτπνή κοι ουμοωνο με πΛπροοορίες εχει συμφωνήσει με
τον ισχυρό άνορο των οκριτών Λπμήτρπ ΤζεΠεππ ο Αν ο Εθχρονος
κόουτς οποτεπεοει τον οιάσοχο του ΜΜΜ Ρόκο στον πάγκο των
θροκιωτυν. Μπους του 0ο είνοι ο Στεπισς εενετίοπς
Απο:τοΛιι:
Σάοείρπς
Γιώργος
Τί ί “ί
ΣΕΡΧ|0 Ρ°ΝΤΡ|ΓΚ¦Θ:
ο “0 Τκάσόπ είνοι οπίστευτος κοι
εγώ σεπω το χρυσό. γιάτί οεν ήμουν
πορὡν ουτε το 2000 ουτε
τΟ 20"»
ο Η που· εονοκάπεσε τπ
γιοτρό 'ΕΜ κάρνειρο γιά
νο οσκήσει το κοθήκοντά
τπς στο σπμερινό ντέρμπι
των ιμπΛε» με τπν Άρσενάπ
στο Στάμοορντ Μπρι2 ο ουμί:ουμε ότι ο Μουρίνιο τπν
είχε οπομοκρυνει. επειοή
στο πάιχνίοι με το Σουόνσι
μπήκε με οική τπς πρωτοβουπίο κοι χωρίς νο εχει
πάρει προάγουμενιι εντοπή- .
άπό εκείνον στον ογῳνιστικό χώρο. προκειμενου
νά ποράσχει τή ροήοειά τπς
στον Αζάρ
κορυοοίος ο Α0ΗΝΑι0Υ '
με Το ποντους κάι τεσσερά τρίποντο. ποήυ _
κάπός κοι ο ΣΤΡοΜΠΕΡι
κι οι· ο εοήοιισε
ο ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ιι·ι π.)
ο Γιο τους Τουρκους.
ο Λάσμε είχε 20 πόντους
κοι ο Μάκ Κόπουμ το '
Συγκεκριμενά
π συστοσπ του Εγγυπτικου ο _ σ ι
Τομείου είχε προβπεοθεί νο γίνει χ
μεχρι τις 30/6/20”. με τπν κάτοβοΠή
48.000 ευρώ άπό κάθε ομάοά τπς Σουπερ ἡ
Λίγκος. 8.000 ευρώ άπό κάθε ομάοο τπς
ο' Εθνικής κάι 3.000 ευρώ άπό κάθε
ομάοο τπς Τ' Εθνικής ετπσίως. μοζί . Ο 
με τπ συνορομή τπς ΕΠΟ με
50.000 ευρώ τον χρονο
ο ·Το νο οιάπεγεις άνομεσο στον Μεσι κάι στον
Ρονάπντο είνοι σον νά
οιοπεγεις ονάμεσο στπ
πευκή τρουΦο κοι στο
χοειάρι·. σήπωσε ο Λουίς
οίγκο ο 0 προιον άσος
τόσο τπς Μπορτσεπόνσ
οσο κοι τπς κυρ πάράππήπισε τους ουσ κορυοοίους ποσοσοοιριστες
Μ"'Ρ": Δ"Μ"ΪΡ'°Υ (°Ξῆίδ° '5)
'|'Ο Υ|'|Α|'|¦Ν
 ἶ:Ἑν:οχ2ἔἶ=ἶ ί ο ω β·  7 ¦ με ουσ κοουοοίο και
ί  του οήμου  ; ΜΜΜ εξέτοοε το·οίτπυά  """°'β° "ἑ°""°
1  Νέος οιεοσεε- ¦ οιτεπικάεοωοεποράτοσά
ά:άοοεΜΕτονάοιμεςοίΙἑ· 
Νάκου πουτοίιμοίνει πως. ο  .κιτρίνομουροιρχεόιοπάν γε , “
' τάσπ.τπς οπμόσιος οιάοου
Η Φειάς γιο πορά- κ '
μ πευσπς τπς Με- Μουρίκι Με” Εκνευ- Ξ
1,9 πετάς περιροπ- ί. εμσς;εηωτίοεκυκΜΜ :ο 
1 ποντικών Επι- Τ “τουτου υιοιιΜυυί Ο' " ·
-εηΜσωωωο οποτε- Ι 
`ΨὐΜν Τροπουςοντίοροσή
πτώσεων τπς ; `
Αγιο-ΣοΦιάς
$ ι·κονάοινΤιοπΑ Ι
κινπι κάι ΑΛΛΑ ε" εε7ιιπ
 άε ι·ιιιπΣΜΑΡ:ιπΤε πείρας) "