Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Ο ΣΑΒΒΑΤΟ |
19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2οι5 Εφημεριδα
ΕΤΟΣ 26" · ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 1.248 της ανεξαΡῖηϊ@ς
€2 Αριστερας
ΜἶΔΡΓΗ)Η ΤΟΝ ΜἱΟΜΟΝ|ΠΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥ2
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΟ ΚΑΙ ΕΕ
ΕΘΝικ0Π0ιΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΔ' ΕΠ'ΧΕ|ΡΜΣΕΟΝ ·
κΟ|ΝΠΝικοΣ ΚΑΙ ΕΡΕΜΜΟΕΕΛΕΓΧΟὶ