Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
 ηννηηΜηΞηιηηΜη@η Μη Μελη' ηηηηη2ηηη λ
ή""|" δ8ἱΧ|'0""
- · "Ι" |'"(|"||
μ 8 Ζ' π Ι
' "Β" Β' ηνων
ΝΕΑτΡΑΓηΔ|ΑΣΤο ΜΜΟ η > 7- λ* 'ν λ [ Μ ΜΝ Ε
4κηηνηκηηηηηκ·ΕεβηηηΙηκε _ Ι Ύ · η Π . εφη»! η 
' ' ' ·  'ΞΙΑΝ Η; η :
σε ΜΜΜ" 'ΜΝΗΜΩΝ “η 13 έ κ ε* 117 κκ μ Γ η
σελ. 20-2'|
` 7 › Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλημητος¦ οι Ελληνίδες γδύνοντηι στην κάμερα για 60 ευρώ
/ νε , .,
, ι Χ μ// Χ Λ
ν ν /7 χ “ "Με ϊ ν_ τ_ι//^`7`χ 7 7 ~ |κ/7"“χ ΧΧ "Ν '//^`χ 7)/ γ Κ ἐΐ/ 7 7 7 Η 777“7 7η; “ὶ/ἴΊ"Ν 
ηΧν// η ΙΜ λ Μ)“Ἡὶ ΠΝ ζ] ] ]
λ η με!! _ η λ χ;/ λη μΞ]ἱ βαχ έ _λ_λκ_ὲ“ _ [Λ ὰ κ`__;”_ μὴ Ν.Χ:// <
Ι ¦ Η ; ΕΡΧΕ"Α|ΣΕ3ΜΗΝΕΣ _
ΜΜΜ" ;: ' Έν" "ω°ῇ
ηη 1 
Β " 8 νη· την
ΜΥΡΤΩ τΑΣ|ον
ΜΝΗΜΗ
' "ΗΜ" Π και"
 νης κηΙεηίνης
'σελ. 4
ΜΜΜ 7.
Μελ. '8 ' η”
'σελ Ί8