Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Όλα έτοιμα με συνταγή της Μέρκελ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΜ ΜΜΜ
 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
προσφορα ¦ ·
1`ΙΙ'Ι|ΝΜ] ΠΕΙΡ
ΡΜ" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ _
Ϊ"ΣΜΜ0|(ΡΜ|Μ , 
ΤΗ" ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ  , .
με συνταγὴ
_  ζἶ;;ζΠ. ῖἶ·ἶῖ
3 ι7_`·ἐ·ἐτ>ῖ;ι3
 ,..7:._.  , . . _ “Π `Ἑἡ .
Δ _. υ .2 ι. `~ . ι. η. / “ ζ
.η Οι δανεισϊε8 εΠιμενουν σε κυβερνΠσΠ
ζ Μ μεγἀληε κοΙνοβουλεΜε ΠλειοΨηφωε
 ΖητούνΜῳ Μεφῳμογῇ8
| τουΜνΠμονΙου για να
Προλάβ0υνκ0ΙνωνΜἐε εΙφἡ£ειε
ο' η . Μ Ε . . δ
ἑ ὡ(ωοΜωΜ' ωπῶΜω )ΜκωγΜ
63 ΜΜΜΜ:567,εαιαπ
Φουλ οι μηχανε8 με να τελειώσει
η ανακεφσλωοποὶπσπ των
Ναών ὲωε το τελ σε του ὲτ0υ8!
βη· Γ π ··&ἱΐ
ΛΑ.. »Β
9856·
ΔΝ ΑΠ(  
(Λ Ν Ε ξ£ω?Τή το·
Π|0 ΑΝΑΓΚΝΟ
ΑΠΟ ΠοΤε'
Ρ· . “1'··Δ ·Ί'ῖ>.;°·!1:1 η Ρ1.:“.·Ρ . ·.·'··-ῆΙ°:.;°Ψ “· “Ώ ·=.·_"· ”.<·3-:' ΗΝ · '·ι.>:':“··",·:°` ν. ;Η:- 'ΠΑΠΙ ε. “Η  ·'Ι.1 :Με 1
! ε' Ψ· . . η ·_.“¦ '· ' · Ι γ· ε |'ν _ ο |.ν, ι >· χ ¦. -··_ ι  χ .Ι . ι· . . Η _ . '
:. Η· μ· Η. δ , 1 ¦· .- . . ε. Δ.. ζ Δ ·· · _.. . · θ ,η · ν | . .: : ~. ' : ' ,Η · ..^. . '_- κ ! · ¦ ' · 1: ν" Ι". ' ὶΑ_ . ' · . ' · '. · Ί ' . Δ.“
..- 7:·.Λ“Ιω_¦“Δ-““. .`-·1ι“ Μ μ-“_.:- `.-4.ω“ ε...! ε.. .4.¦_.“__.- --· κ.: - ~.-“.“-:_“-_. ¦.-ω μυ“:. ..“_Ιι.··-·_“ω.ι“ --._-Ι“. _ι--'
Βλπ". Σκιεδὁε= Οταν (το 1915) οι Γερμανοἰ λὁδωναν εφπμερἱδεε και πολιτικοὐε Ο