Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ιο-9-2οι5·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣΙ'Η: Αίθριος καιρός. Νεφώσεις καί πιθανότητα σποραδικών όμβρων στα ὁρεινα.
Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 6
μπωφόρ στα Αἰγαῖο μέ βαθμιαία ἑςασθένιση. Ἡ θερμοκρασία στήν Ἀθήνα έως 33β.
Σάββατο-Κυριακη 19-20 Σεπτεμβρίου 2015
Μετά τήν ύψωσιν. Τροφίμου, Σαββα'τίου
Λ καί Δορυμέδοντος μαρτύρων
Σελήνη 7 ήμερῶν
Ανατολή: 7.ί0'-Δύσις: 7.28'
"Ετος ι22ον ι Αριθμός φύλλου 40260 ι Τιμή ι,5 ε
Αμερικής ε, τ.κ. ιοε72, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 ε22οεει, Φαξ: 2ί Ο 324307ι
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482, Συνδρομές: 210 322737
οετίεΙιενν[email protected]οτεΙιοτ.ςτ 
17 έκλογές
'σέ 41>χρόνια!
ο Τὸ 1974 ή Νέα Δημοκρατία Με τὸν Κωνσταντίνο
· Καραμανλή κέρδισε τίς πρώτες έκλογές μετά τήν Με
ταπολίτευση μέ τὸ συντριπτικὸ ποσοστό 54,4%.
ο Τὸ 1977 ή Νέα Δημοκρατία έπανεξελέγη μέ ποσοστό 41,8%. Τό ΠΑΣΟΚ τού Α. Παπανδρέου έλαβε τὸτε 25,3% καί έγινε αξιωματική Αντιπολίτευση.
ο Τό 1981 τὸ ΠΑΣΟΚ μέ κεντρικό σύνθημα (Άλλαγή» έλαβε 48,1% καί ανήλθε για πρώτη φορα στήν
ἐξουσία. Ἀπὸ τότε 'καθιερώθηκε ό δικομματισμός.
ο τό ι985ώπΑΣοκμτ6ΜΜωΜμα
«τα ακόμη Μέρες μέρες» έλαβε ποσοστό 45,8%
καί επανεξελέγη για δεύτερη τετραετία.
ο Τὸ 1989(Ιούνιος)ήΝΔύπὸτόνΚ. Μητσοτάκη έπεκράιησε μέ 44,3%. Με ΜΜΜ· τού Μου”
νόμου δεν έςοσφάλισε πλειοψηφία στήν Βουλή.
ο Τὸ 1989 (Νοέμβριος) έγιναν νέες έκλογές καίή ΝΔ
αύξησετὸποσοσνὸτης σέ46,2%.Ἀλλαπάλιδέν έδασφάλισε τήν Μυηφία αφού έλαβε 148 έδρες.
ο Τό 1990 στίς τρίτες έκλογές ἐντὸς 10μήνου ή ΝΔ
έλαβε 46,9% καί 150 έδρες. Καί σχηματισε @βέρνηστι μέ τήν στήριξη τοῦἑνόε βωΜ τῆς ΜΑΝΑ
ο Τό 1993, μετατήν προσχώρηση βουλειπών τήςΝΔ
στήν ΠΟΔΑΝ τού Α. Σαμαρα, έγιναν νέες έκλογές
καί έπανήλθε τό ΠΑΣΟΚ μέ ΜΜ,9°/α
'ο Τό 19%όδιαδοχοςτούΑ.Παπανδρέουστήνπρω
θυπουργία καί τήν ήγεσία τού ΠΑΣΟΚ, Κ. Σημίτης
προκάλεσε έκλογές καί έπεκράτησε μέ 41,5%.
ο Τό 2000 έγιναν οἱ έκλογές θρίλλερ. Τό ΠΑΣΟΚ
κέρδισε αν Νέα Δημοκρατία μὲ Με Με μίας
ΜΜΜμοναδος:43,8%Μνπ42,7%μ ι  ~ τη
ο Τ62004ὲπεκρατησε ανεταήΝέαΔημοκρατίαύπὸ
τόν Κώστα Καραμανλή, μέ ποσοστό 45,4%. Στὸ ΠΑΣΟΚ τήν ήγεσία είχε μπορεί ό Γ. Παπανδρέου.
ο Τό 2007 ή Νέα Δημοκρατία έΜνεζελέγη μέ ποσοστό 41,8%. που λόγω τού νέου έκλογικού νόμου περιορίσθηκε σέ μόλις 152 έδρες στήν Βουλή.
ο Τό 2009 γίνονται έκβιοστικές έκλογές έν όψει τής
ΜΜΜ τῆς ΜΜΜ Με μέ
43,9% τό ΠΑΣΠ( ὑπό τόν Γ. Παπανδρέου.
ο Τό 2012 Μαϊος) γραφεται τό τέλος τού δικομματι
σμού.ἩΝΔύπότὸνΑ.Σαμαραλαμβανειμὸλις 18.9%
καίὁΣύριζαύπότὸνΑ. Τσίπρα 16,8%.
ο Τό 2012 (Ιούνιος) στίς έπαναληπτικές  ή
ΝΔ αύξανει τό ποσοστό της σέ 29,7% καί σχηματίζει
κυβέρνηση μέ στήριξη τού ΠΑΣΟΚκαίτήςΔἘΜΑΡ.
ο Τὸ2015(Ιανουαριος)ὁΣύριζαπούέντώμεταςύ '
έχει καταστεῖ αξιωματική Ἀντιτωλίτευσις ἑπικρατεῖ
μέ 36,3% καί σχηματίζει κυβέρνηση με τούς ΑΝΕΛ.
Ἡ Φωνή Μαγική αναμέτρηστ. μετά τήν ταραίπισιι τῆς ΚυβεΜσακΤΜ θα αυτή 17η με·
τα τήν Μεταπολίτευση .Έτσι μέσα σέ 41 χρόνια, αντί
των 10 βουλευτικών έκλογών πού θα είχαν γίνει αν
εἶχε τηρηθεῖή τετραετία, είχαμε 17. Δηλαδή κατά μέσο όρο έκλογές κάθε 2,5 
Ψηφίζουμε
για τήν σταθερότητα
Καθοριστιπό να μήν ύπαρἔουν έπλογές μέχρι τό 2018'
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ καί ή προσφυγή
στόν Λαό είναι τό προνόμιο τής Δημοκρατίας. Ἡ ἑπιλογή τής διακυβερνήσεως από τούς πολλούς καί ή
εύθύνη των «έκλεκτών» να ύπηρετήσουν μέ σοβαρότητα καί συνέπεια τὸ"Εθνος καί τόν Λαό αποτελούν τήν έπιβεβαίωση τού δη μοκρατικού πολιτεύματος έναντι των
λογής-λογής· απολυταρχιών καί
ὁλιγαρχιών. Ἡ Ἑλλάς για δεύτερη
φορα, στό ἴδιο ἔτος, προσέρχεται
στίς κάλπες για να ὁρίσει τήν διαιωβέρνησή της. Αύτό δέν είναι πλέον προνόμιο, αλλα πολιτική καί πολιτειακή έ μπλοκή μέ ·εύθύνη τής
Ἀριστερας. Ἡ ὁποία, έν τοῖς πραγμασι, μέσα από τόν πολιτικό βίο τού
' Σύριζα, βραχύβιο όσο καί αναποτελεσματικό, αποδεικνύει ότι μπορεί
να συζητεῖ καί να ένίσταται, αλλά
>| Ι Ν
. οχι να κυβερνα.
"Ο κ. Τσίπρας οῦσιαστικώς έπιδεικνύει, μέσω των διαδοχικών
προσφύγων στήν ἑτυμηγορία τού
Λαού, τήν αδυναμία αναλήψεως τής
δέουσας εύθύνης για τίς αποφάσεις
πού αφορούν τὸ"Εθνος καί τόν Λαό.
Άλλα καί ή “Ελλας δέν μπορεί
να κυβερναται ως καφενεῖο. Καί οί
προτασεις, πολύ περισσότερο οἱ
αποφάσεις τού Κοινοβουλίου της,
δέν μπορούν να λογίζονται ώς συζητήσεις μεταςύ καφέ καί ούζου.
Τήν Κυριακή οἱ"Ελληνές καλούνται για μία ακόμη φορα στίς
κάλπες για να αποφασίσουν για τό
μέλλον καί τήν κυβέρνησή τους.Ἡ
έτυμηγορία τους μετα καί τα ὅσα
προηγήθησαν τὸ τελευταίο έπταμηνο -τίς αχανείς αναζητήσείς των
νεο-Ἀριστερών στήν Εύρώπη καί ·
τόν κόσμο για μια έναλλακτική των
Μνημονίων, καταλήγοντας δυστυχώς για όλους στὸ πλέον ασφυκτικό Μνημόνιο- δέν μπορεί να
είναι αλλη από τήν έπιλογή τίής μα
κροβιὸτερης σταθερότητος. ,
Τήν Κυριακή δέν δικαιούμεθα
πλέον κατα πλειοψη φία να πειρα
ματισθούμε στό νέο, τό ὁποῖο σέ
έλαχιστο χρόνο μοιαζει καί ταυτίζεται μέ καθε τι παλαιό. σε πρέπει
να έπιβαλουμε μέ τήν ψήφο μας,
πέραν από κόμματα, πρόσωπα καί
ἰδεοληψίες, τήν σταθερότητα.
ῦΟφείλουμε στούς ἑαυτούς μας,
τα παιδια καί τό°'Εθνος να προκρίνουμε πολιτικούς καί κομματικα
σχήματα τα ὁποῖα, συνεργαζόμενα
μεταςύ τους καί για λογαριασμό
μας, θα ύπερασπισθούν τό δημόσιο
καί τα ατομικά συμφέροντα των
Ἑλλήνων, ἐντὸς Εύρώπης.
Τό κρίσιμο ζήτημα στίς κάλπες
τής Κυριακής δέν είναι αλλο από τό
να κληθούμε καί παλι σέ αύτές τό
2018, όταν καί τό Πρόγραμμα τού
νεοψηφισθέντος Μνημονίου θα
ὁλοκλη ρώνεται. Ἡ Ἑλλάς τού
εύρώ είναι απαραίτητο να καταστεῖ
έπιτέλους βιώσιμη. 'Η κοινωνική
δικαιοσύνη καί ή έθνική αξιοπρέπεια θα πρέπει τό συντομότερο δυνατό να ανακτη θούν.
”Εκκλησις για συνεργασία
' ' από τήν αγορα ` '
Μήνυμα στήν ἑπόμενή κυβέρνησή μέσω τής «Εστίας»
ΕΚΚΛΗΣΗ στίς φιλοευρώπαῖκές
πολιτικές δυναμεις να κινηθούν μετεκλογικα μέ γνώμονα τό έθνικό
συμφέρον καί να προχωρήσουν σέ
μια πανεθνική προσπαθεια αναταςεως τής οἱκονομίας απευθύνει ὁ
έμπορικὸς καί ἑπιχειρη ματικός κόσμος τής χώρας μέσω τής «ί Εστίας».
Οἱ Θεόδωρος Φέσσας @ΕΒ),
Κωνσταντῖνος Μίχαλος (ΕΒΕΑ),
,Βασίλης Κο ρκίδης (ΕΣΕΕ) Χριστίνα Σακελλαρίδη (ΠΣΕ), Ἀνδρέας
Ἀνδρεαδης (ΣΕΤΕ) καί Κων
~ σταντῖνος Κόλλιας (ΟΕΕ) με
αρθρα-παρεμβασεις τους στέλνουν
τό μήνυμα πώς οί έκλογές είναι κα'θοριστικές για τήν χώρα μας καί
τήν θέση της στήν Εύρώπη καί
στήν παγκόσμια οίκονομία.
'Ο ἑπιχειρη ματικός κόσμος,
απευθυνόμενος σέ πολιτικούς καί
πολίτες, ξεκαθαρίζει πώς ή έφαρμού τῆς ΜΜΜ καί ή ἑπἰτευἔκ
των στόχων της αποτελεῖ μονόδρομο για τήν έπιβίωση τής ἑλληνικής
οίκονομίας ἐντὸς τού εύρώ.1Αν καί
αναγνωρίζει πώς οἱ δυσκολίες στήν
>ἑΦαρμογή τ9ῦ προγράμματος προ
σαρμογής είναι μεγαλες, στέλνει
ταυτόχρονα τό μήνυμα πώς οἱ δυσκολίες δέν είναι ανυπέρβλητες.
Οἱ έκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων δίνουν προτεραιότητα στήν αρση των κεφαλαιακῶν περιορισμών καί στήν αναγκη αμέσου
ἐπιστροφής στήν κανονικότητα,
ώστε οἱ έπιχειρήσεις να έχουν τήν
δυνατότητα να σχεδιασουν τὸ μέλ
λον τους πρός τό συμφέρον τής
έθνικής οἱκονο μίας.
Κοινή θέσις τού ὲπιχειρη ματικού κόσμου εἶναι ή αναγκη έφαρμογής από τίς ύγιεῖς πολιτικές καί
οἱκονομικές δυναμεις τής χώρας,
· ἑνὸς νέου ῦΕθνικού Ἀναπτυζιακού
Συμβολαίου, ένα) ες ίσου σημαντική θεωρούν τήν αποκομματικοποίηση στήν ασκηση τής οἱκονομικής
'πολιτικής. Τέλος, οἱ έπί κεφαλής
των βιομηχανικών, έπιμελητη
η' ριακών καί έπιχειρη ματικών συνδέ
σμων έπιση μαίνουν τήν αναγκη
συμμετοχής στίς ἑκλοιὲε πιο Με
Σεπτεμβρίου καί έπιδείξεως ώριμοτητος καί όπευθυνότητος.
(Λεπτομέρειες σελ. 2).
'Ο κίνδυνος
'Ο Πρόεδρος της ΝΔ
προειδοποιεί ότι ελλοχεύει ακόμη ὁ κίνδυνος
Οτοχἰί. 'Επίθεσις στόν κ.
ή Τσίπρα για τα ψέματα
στον ελληνικό λαό. ΣΕΛ.4
Ασφυξία
στήν βιομηχανία
Στοιχεῖα δείχνουν τίς δυσμενείς συνθήκες πού
αντιμετωπίζουν οί έπιχειρήσεις λόγω κεφαλαιακῶν ελέγχων ΣΕΛ. 5
Γερμανικές απειλές
για τὸ προσφυγικὸ
Γερμανικές προειδοποιήσεις σέ όσα κράτη-μέλη
δέν δέχονται τό σχέδιο
για τήν ανακατανομή
προσφύγων.
ΣΕΑ.δ
Νοιώθω αγωνία. Τήν αγωνία
τής παραμονής των έξετάσεων.
'Οπως τότε στὸ Πανεπιστήμιο.
Πρέπει .νά παραδεχθῶ ότι έχω έπιδείξει άξιέιταινη επιμέλεια κατά τήν
διάρκεια όλόκληρου τού έτους.
'Εχω παρακολουθήσει τίς «παραδόσεις» όλων των αρμοδίων έφ°
όλης τής ύλης: Ρητορική, παιδαγωγική. διαπΜΜ. μεταναστευτική, φορομπηχτική, λίφτινγκ μνημονίων, προεδρική μεσονυκτίων, μέχρι καί ανώμαλη
μπορουφική. Αύριο, λοιπόν, 'θά
παρουσιαστώ στὸ εκλογικό τμήμα
τής ένορίας μου καί θά έπιτελέσω
~ τό καθήκον πού_ὸφείλει νά πράττει
κάθε δημοκρατικὸς πολίτης όταν
καλείται να επιλέξει τήν επόμενη
κυβέρνηση τού τόπου.
~ Αίσθάνομαι ότι έχω ήδη πράξει
. τὸ καθήκον μου καί στα ένδιάμεσα
πρόχειρα «διαγωνίσματα». Είχα
ψ Τα πως
Μέ τήν τρίτη καί καλη
προετοιμασθεί εύσυνείδητα καί γιά
τίς 25 "ανουαρίου, όπως καί γιά τίς
5 °|συλίου, καί πέρασα έπιπιχώς καί
στίς δύο περιπτώσεις. 'Επειδή όμως
έχω τήν ὲντύττωση>ό·τι ή δοκιμασία
τής Κυριακής 20ής Σεπτεμβρίου θά
είναι καί ή τελική, τουλάχιστον γιά
τό τρέχον έτος, θά περάσω όλὸι<ληοι τήν Μα: τοῦ Σαββάτο! κάνοντας μια επανάληψη των γνώσεων
πού έχω αποκτήσει από τήν Πρωτοχρονιά καί έδῶ. 'Ολους αύτούς
τούς μήνες πού μας έκαναν καθημερινά φροντιστήριο από τήν τηλεόραση, κρατούσα σημειώσεις Τὸ ίδιο
δηλαδή πού έκανα καί τότε πού φοιτούσα στή Φιλοσοφική Σχολή τού
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
'Εχω γεμίσει ἑπτά ήμερολόγια·
κάπου 185 σελίδων έκαστο μέ σημειώσεις άπό λόγους καί δηλώσεις
αρχηγών κομμάτων, ύπουργών,
βουλευτών καίδιαφὸρων είδών πο
λιτικών έντὸς_καί ἐκτὸς Κοινοβουλίου. Στήν αρχή τό έκανα έπειδή
είχα πάρει τά πράγματα στά σοβορά. 'Υστερα από ένα διάστημα
τὸ έκανα. . . για πλάκα, κυρίως από
. τότε πού μας τροφοδοτούσε μέ κα
Μαρινα δηλώσεις τι παπί απο·
κράτειρα τής Βουλής. 'Οπως έκαναν
καί οί περισσότεροι πολίτες, έπαναλαμβάναμε τά ίστορικά δείνα λόγια όταν βρισκόμαστε στήν παρέα
γιά νά γελαμε. Τώρα όμως πρέπει
νά άποσ·τηθίσω όρισμένα εδάφια
από αύτά, ώστε νά ξέρω γιατί
πάω νά ψηφίσω καί γιατί θά ψηφίσω όποιον ψηφίσω. '
Δέν είναι εύκολη ή επανάληψη,
διότι σέ πολλές περιπτώσεις ό ίδιος
πολιτικός έχει προβεί σέ μιά δήλωση τή μία ἡμέραι καί τήγ ἑπομένη
προβαίνει στήν ακριβώς αντίθετη
δήλωση, όπότε προκύπτει τὸ έρώτημα ποία έκ των δύο δηλώσεων
7 ἰσχύει. 'Επίσης, δέν έχω ακόμη καταφέρει νά αφομοιώσω τα κείμενα
τών δύο Φώτιος Είδικά τό πρῶτο
μέ δυσκολεύει αφάνταστα λόγω τού
πλήθους πού έλαβε μέρος σέ αύτὸ.
'Εχω δέ τήν ύποψία ότι μου λείπουν
κάποια κομμάτια έπειδή μᾶλλον θά
πρέπει νά αποκοιμήθηκα ένδιαμέσως καί έτσι δέν μπορω να βγάλω
νόημα. Τὸ κακό είναι ότι όταν απευθύνθηκα σέ γνωστούς μου γιά νά
συμπληρώσω τίς έλλείψεις μου, οί
μισοί μού είπαν ότι δέν είχαν δεῖ τά
δώστου καί οί άλλοι μισοί ότι δέν
θυμούνται τί είδαν καί τί άκουσαν.
'Εν πάση περιπτώσει, μέ τήν γενική
ἐπανάληψη πού θά κάνω, πιστεύω
ότι θά περάσω καί τήν αύριανή δοκιμασία μέ καλό βωμό. πράγμα βέβαια πού δέν ίσχύει καί γιά όλους
. έκείνους πού βρίσκονται τά όνόματα τους στα Ψηφοδέλτια. _
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
ῦΕπλογιπές ἱστορίες
τά έπλογιπά σύμβολα
ΑΠΟ τα σύμβολα τού μεταπολιτευτικού δικομματισμού, τὸν πυρσὸ τής Νέας Δημοκρατίας καί τὸν
ήλιο τού ΠΑΣΟΚ, καθώς καί τό μακροβιότερο κομματικό σύμβολο πού είναι τό σφυροδρέπανο,
σαφώς δημοφιλέστερα ύπῆ ρξαν ἡ ΕΛΠΑ τού Χαρίλαου Τρικούπη καί τό κοΡΔοΝι τού Θεόδωρου
Δηλιγιαννη. κυριάρχησαν στήν πολιτική ζωή της
χώρας, ύποκατέστησαν τα όνόματα των κομμα
' τικῶν σχηματισμών, πρωταγωνίστησαν στίς έκλο
γικές διαμάχες, αγαπήθηκαν, μισήθη καν καί ύμνήθη καν όσο τίποτε άλλο από τόν ελληνικό λαό.
«Τό Κορδόνι στα Παλάτι/ κι' ή 'Εληά μέσ' τό
αλάτι» τραγουδούσαν οἱ ύποστηρικτές τού Δηλιγιαννη. << το δές πῶς μας κατάντησε τὸ άθλιο Κορδόνι/ πενήντα πέντε τὸ ψωμί καί δέκα τό λεμόνι»
απαντούσαν οί ύποοτηρικτές τού Τρικούπη ! 'Ηταν
ή ἐποχή πού τό ψωμί είχε 50 λεπτά, δηλαδή μισή
δραχμή ή ακα καί τα λεμόνια μία πεντάρα τα δύο.
'Ο Παύλος Νιρβάνας μας ταξιδεύει σέ παλαιότερες εκλογές, κάνοντας λόγο καί για τούς τενεκέδες, γενικό σύμβολο της ήττας πού κρεμούσαν
στούς ήττημένους των εκλογών! (Σελ. 5).
,·,Ἐδῶ έπικροπί ή τρέλλα μέ πτρικεφαλαιοί Ό λόγος γιά τά τρελλο-Νόμπελ πού άπενεμήθησανί
Μεταξύ τῶν βραβευθέντων μέ Τό «Νόμπελ τῆς
τρελλής ἐπιστήμης» είναι
ἐπιστήμονες πού ανακά
ΠεΝΜΞ  ,
Εμμεση ΥΛΕΣ
Ζ. ΖεριεεΓΑ
·Ἡ Κομμισσιόν προκή
' ρυξε γιά τρίτη φορά τό
Βραβείο ΚαινοτόμωνΓυναικῶν τής ΕΕ γιά νά
ἐπιβρσβεύσει τρείς γυναίκες πού. έχουν ἐπι τύχει
ἐξαιρετικἐς καινοτομίες
καί τίς έχουν διαθέσει
στήν αγορά. 'Εδώ πρέπει
νά πούμε ότι ή Ἑλλάς κα- ι
τέχει τήν ύψηλότερη θέ
ση (24 %) πανευρωπαι
κά γυναικῶν ἐπιχειρηματιῶν στό σύνολο τού
ἐνεργού εργατικού δυναμικού. Καί όλα αὐτά
ὅταν πρό ὁλίγων ήμερῶν
γαλλικό ίνστιτούτο δημοσιοποίησε ἔρευνα πού
γ ύποστηρίζει ότι σχεδόν
τό 67% τῶν Εὐρωπαίων
θεωρούν ότι οί γυναίκες
δέν έχουν τίς ίκανότητες
νά «γίνουν ἐπιστήμονες
ύψηλού ἐπιπέδου». ΤεΜε; παρεξηγημένες
είναι οί γυναίκες! ί
·ΓνωριΖσιε ότι μεσα στίς
αμέτρητες Παγκόσμιες
Ἡμέρες ύπάρχει καί Παγκόσμια Ἡμέρα 'Ελευθερίας
τού Λογισμικού (δούννετο Ετοοαοπι Βαν). Καί
ἑορτάζεται σήμερα δηλαδή στίς 19 Μμβρίου. Ἡ
Ἡμέρα έχει ὡς στόχο τήν
ἐνημέρωση καί τήν εύαισθητοποίηση τού κοινού
σχετικά μέ τά όφέλη “τού
έλεύθερου λογισμικού καί
τού λογισμικού ανοικτού
κώδικα. Καλά, καί ποιός
λυψάν ότι σχεδόν όλα τά
θηλαστικά χρειάζονται
τόν ίδιο χρόνο γιά νά
ούρήσουν, πώς τό πάρατεΤαμένο φιλί κάνει καλό
στήν ύγεία, ότι όταν κανείς προσκολλᾶ ένα ξύλο
ως τεχνητή ούρά σέ ένα
κοτόπουλο, αύτό περπαΤᾶ όπως μᾶλλον περπατούσαν οί δεινόσαυροι, .
πῶς μπορώ νά ευρω:
ένα βρασμένο αύγό καί '
πάει λέγοντας. .. 'Ο ζουρλομανδύας πού είναι;
·”Εχετε χαλασμένα δόντια. Τά παράπονα στήν
μητέρα σας... Βρεταννοί
καί Αμερικανοί ἐπιστήμονες μας λένε ότι ἑάν ή μητέρσ πάσχει από χρόνιο
στρες. σύξάνετσι ὁ κίνδυνος τό παιδί της νά έχει
χαλασμένα δόντια. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα... Όμως σήμερα καί
ποιός δέν έχει στοές; "Οταν
μάλιστα οί ειδικοί διευκρινίζουν ότι οί μητέρες μέ
χαμηλό είσόδημα ἔχουν
περισσότερο στρές.
Ο ,Ερευνητές στίς. ΗΠΑ
άνωσιί2ωσάν ότι δημιούρ»`
γησαν έναν ύπερβολικά
λεπτό καί εύπροσάρμοστο
μανδύα ὁ ὁποῖος μπορεί
νά «σκεπάζει» αντικείμενα
καί νά τά έξαφανίζει. “Ε τσι
μπορεί κανεις νά εξαφανίσει
από τά περιττά κιλά του
καί τίς ρυτίδες Του έως
τό ἐμπόδισε τό λογισμικό στρατιωτικά όχήμστα καί
νά είναι ἑλεύθερο; αεροσκάφη!
| ' Ι 3!
Διαβαστε τα αρθρα
τού Δημητρίου Κουν. Ρίζου
«Ό «κυρίαρχος» λαός... ήπατήθη! » (σελ. 7)
τού Βασίλη Τσεμάνη
«Καί ἔαφνιπα ἔύπνησα!» (σελ. 8)