Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
|οεοεπω@οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
“ΜΜΜ ΠΔ ΣγΝιιιΞιογογιΣ Μι
-Β·_: ,.
ΤΣ>ΝΛΜΠ
Φοι>Ωιι ΜΕΤΑ 8%
7· .8: 
. ΗΜ 
,τ - . ς
ὁ :ΡΜ
-~ Με
η] ι ·
.9 ε Σελ- ¦
:τις ι το Με Ρο" οι ειναιιιοεοι
μεχρι τις ιιοπιιες οεΜοιιν πως ειιΠεοιιειιιοιις θα κρίνουν
οι εεΠειποιες οιιιιοοιιοιιιιοεις σωρούς το ςιιιοεεΠεσμα
πιο Σεν πω