Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στοίχημα η κάλυψη του χαμένου χρόνου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοήκιἔτ
Η ΝΔΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Παρασκευή 18 ΣεΠτεμβρίου 2015 / τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.879
Ντόναλντ Τουσκ
Πρόεδρος του ΕυρωΠαίκου Συμβουλίου
οι ΕΛΕΓΧΟ'
Δεν διανομη
Ι ιιι οοι>οΔιΑΦγτιι
Μ Πόρτιν |'έγκερ
εκΠ`ρόσωΠος του υΠουργείου οικονομικών της Γερμανίας
σήμερα στη Ν
Ευ. Μεϊμαράκης: Σταδιακή μείωση
των φορολογικών συντελεστών
Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών,
Που θα εΠιτευχθεί χάρη στην Προώθηση ιδιωτικοΠοιήσεων και την Προσέλκυση νέων εΠενδυσεων,
Προαναγγέλλει στη «Ν» ο Ευάγγελος Νείμαράκης,
συνδέοντας την εΠίτευξη αυτου του στόχου με την
καταΠολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διασφάλιση της Πολιτικής σταθερότητας. >25
ε-τοηιηιετςε: Ποιες αγορές
έΠληξαν τα ςερίτε| εοητι·ο|ε
Ενδυση - υΠόδησΠ, τεχνολογία και ταξίδια ήταν οι
κατηγορίες οη|ίηο αγορών Που κυρίως Περιορίστηκαν μετά την ανακοίνωση των Εορίτα| Εοητι·ο|5 (ΕΕ).
Τα ΕΕ εΠηρέασαν τις συνήθειες των οη|ίηε καταναλωτών, Που Πάντως αυξάνονται, φθάνοντας στο
27% του Πληθυσμου στο τέλος α' εξαμήνου. >ί 3
«Ναυμαχία» Εοετο - Μετα(
για τον έλεγχο της Μεσογείου
«Μάχη» με έΠαθλο τον έλεγχο των εμΠορευματικών
ροών στη Μεσόγειο έχουν στήσει δυο αΠό τους
μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους στον κόσμο. Η
κινεζική Εο5ςο και η δανέάκΠ Μαρια( «αγοράζουν»
θέσεις στην Περιοχη μας, εν όψει και της σταδιακής
ανάΠτυἔης του θαλάσσιου Δρόμου του Μεταξιού
Που θα ενώνει εμΠορικά Ασία με ΕυρώΠη. >ί ί
Αυξηση στην κατανάλωση
κρέατος Πουλερικών
Ανοδικές τάσεις εκτιμάται ότι θα εμφανίσει η εγχώρια ζήτηση κρέατος την Περίοδο 2Ο'| 5-2Ο'| 6,
υΠοκινουμενη κυρίως αΠό την αυξηση της κατανάλωσης Πουλερικών. Συμφωνα με την καρ, βασικη
Παράμετρος για να διατηρηθεί η ανοδική εξέλιξη της
Ζήτησης, έΠειτα αΠό μια Πενταετία υΠοχώρησης,
είναι να εξαλειφθούν οι συνθήκες αβεβαιότητας για
την Πορεία της ελληνικής οικονομίας. >ί 2
ΠΟΕ-ΔΟΥ: Εθνικό έγκλημα
η διάλυση του ΣΔΟΕ
Διάλυση του ΣΔΟΕ σε μια κρίσιμη Περίοδο, κατά
την οΠοία βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικοί έλεγχοι
της συγκεκριμένης υΠηρεσίας σε μεγάλες υΠοθέσεις φοροδιαφυγής, καταγγέλλει η ΠΟΕ-ΔΟΥ με
αφορμή τη μεταφορά των φορολογικών και τελωνειακών αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ στη ΠΔΕ, > ί Ο
[εκλογές] Δανειστές, αγορές και φορείς ζήτούν υλοΠοίήσή του Προγράμματος
ΣτοίΧήμα ή κάλυψή
του χαμένου Χρόνου
Τήν ανάγκη να εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατόν ή νέα κυ βέρνήσή το νέο
οικονομικό Πρόγραμμα Που συμφωνήθήκε στις 12 Ιουλίου συνομολογούν
οι εταίροι, οι διεθνείς αγορές, αλλά και
οι εγχώρια φορείς λίγες ώρες Πριν ανοίξουν οι κάλΠες τής Κυριακής Οι δανειστές, αλλά και ή αγορά αναμένουν
αΠό τα κόμματα Που ψήφισαν τή συμφωνία στήν Προήγούμενή Βουλή να
Προχωρήσουν το συντομότερο στή συν
κρότήσή κυ βέρνήσής και Προεξοφλούν
ότι το κύριο βάρος δεν θα αφορά Πλέον τΠν εΠαναδιαΠραγμάτευσή, αλλά
την υλοΠοίήσή των συμφωνήθέντων
και τήν τήρήσή του χρονοδιαγράμματος. Η αμφίρροΠΠ έκβασή τής εκλογικής αναμέτρήοής για τον νικήτή των
εκλογών δεν θέτει εν αμφιβόλω τήν
εφαρμογή τής συμφωνίας, καθώς τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ή ΝΔ., Που συναγωνίζονται για τον ΠρώτΠ θέσή και
τον οχήματισμό κο βέ ρνήσής υΠό τους
ίδιους, έχουν δεσμευτεί για την εφαρμογή των συμφωνήθέντων. Το ζήτούμενο Που τίθεται αφορά κυρίως τήν
αναΠλήρωσή του Χρόνου Που αΠωλέσθή κατά τή διάρκεια τής Προεκλογικής Περιόδου >4
Τρίμηνο «φωτιά» έρχεται μετά τις κάλΠες
ΔντιμέτωΠη με την υλοΠοίηση 65 ΠροαΠαιτουμοιων θα βρεθεί η νέα κυβέρνηση Που θα Προκάψει αΠό τις εκλογές της Κυριακής. Οι δράσεις αυτές φέρνουν μηάλες ανατροΠές στο ισχύον
φορολογικό καθεστώς, στις οΠοίες Προστίθοτται δεκάδες Παρεμβάσεις Που αφορουν την
αγορά εργασίας και το ανθρώΠινο κεφάλαιο, τις αγορές Πρώόντων και το εΠιχειρΠματικό Περιβάλλον, καθώς και τις ρυθμιζόμενες εΠιχειρήσεις δικτυων (ενέργεια, μεταφορές, νερό). >θ-7
Αμετάβλήτή
ήνομισματική
Πολιτική
Εν μέσω των ανήσυχήτικών ενδείξεων εΠιβράδυνσΠς τής Πα 7κόσμιας οικονομίας και των Πρόσφατων αναταράξεων οτις διεθνείς αγορές, Π Φέντεραλ Ριζέρβ
αΠοφάσισε να διατήρήσει σταθερή τή νομισματική τής Πολιτική, αφήνοντας όμως ανοικτό
το ενδεχόμενο έναρξής ενός κύκλου αύξήσής εΠιτοκίων αργότερα εντός του έτους. Εν μέσω
των εντέινόμενων κινδύνων Που
αΠειλούν τήν Παγκόσμια ανάΠτυξή, ή αμερικανική κεντρική
τράΠεζα αΠέφυγε να υΠοβάλει
σε νέα δοκιμασία τις αγορές,
αΠοφασίζοντας να καθυ στε ρήσει τήν Πρώτή αύξήσή εΠιτοκίων έΠειτα αΠό σχεδόν μία δεκαετία. >ΖΟ
[τράπεζες] Η διαδικασία βήμα Προς βήμα - Τι ζήτούν οι τραΠεζίτες - Ποιες είναι οι εναλλακτικές
Οδικός χάρτής για τήν ανακεφαλαιοΠοίήσή
ΑνακεφαλαιοΠοίήσή με τρόΠο Που
δεν θα «εξαφανίζει» τους υφιστάμενους
μετόχους ζήτούν οι τραΠεζίτες, Προκειμένου να είναι δυνατή ή Προσέλκυσή ιδιωτών στις εΠικείμενες αυξήσεις κεφαλαίου. Τα καίρια σήμεία τΠς
διαδικασίας, τα οΠοία καθορίζουν τον
τέλικό λογαριασμό, είναι ανοικτά και
αΠοτελούν αντικείμενο ζυμώσεων μεταξύ ελλήνικών και ευ ρωΠαίκών αρχών, με τή συμμετοχή διεθνών εΠενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με τραΠεζίτες, το σταθερό Πολιτικό Περιβάλλον μΠο ρεί να «Πείσει» τήν Πλευ ρά των
Πιστωτών ότι δεν είναι αναγκαία ή εξάντλήσή τής αυστήρότήτας Προς το εγχώριο χρήματοΠιστωτικό σύσΕήμα_ >3
Στο 24,8οΑ 
η ανεργία 30
Πτώση Πις ανεργίας
καταγράφηκε το δευτερο
τρίμηνο του 2Οί 5. 20
Συγκεκριμ@α, ο δείκτης της
ανεργίας το διάστημα
ΔΠριλίου-|ουνίου 2015
διαμορφώθηκε στο 24,6%
αΠό 26,6% Που ήταν το ο'
τρίμηνο του 2Οί 5. ΕκρηκΠκό,
ωστόσο. Παραμένει το ο
Ποσοστό της μακροχρόνιας
ανεργίας. >9
στον. ήταν. στον. στα. στον. στον. στον. στον.
2008 2009 Σάια 20η 20ο ιού ιού Με
[Κομισιόν]
Ειδικό
δικαστήριο
εΠενδυτικών
διαφο ρων
ΤΠ σύστασή ειδικού δικαστήρίου για τήν εΠίλυ σή διαφορών
μεταζύ κρατών-μελών και εΠιχειρήσεων οσον αφορα εΠεν
δύσεις Πρότεινε ή Ευ ρωΠαίκή
ΕΠιτροΠή. >ί Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα