Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ανν!νννν ανν
ννσνΙνσν ως
ΜΜΜ 'Αννν
σελ. 5
σελ. 7
ν πιο" ως "ΜΜΜ
ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΠΑ|ΔΑΓΩΠκο |ΩΑΝΝ|ΝΩΝ ΑΓΩΝ|Α ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΤΖΕΑ|ΝΑ Τ20Λ|_ · '
_ Τ ὁ 5 ω¦¦ῇ¦"¦" 68" Η" ΜΜΜ' ν ΜΜΜ" ως.
 . . . 2:ννσ:ΞνΞ:Τν::ν:σΜήν|
 .  ΜΜΜ" ΜΙΒ 'Η' νι
“ ΜΜΜ" Ιον "Η
Τ Δεν μΠορείνσ Με' από την Απωλσσκσρνσνίσ
σῖσ Γιάννενα γισ την εγγρσφἡ. σελ. '| 2
'Εευνσν γισ μίσ εβδομσδσ! σελ. 4
κρυσσΞΟλυμΠ|ονίκΠ8,γκὲ| .'
κσ|σροθετικσε. ·σελ.Τ3
σελ. 24
ΖΗΤΗΜΝ «Μο» ΠΑ ΔΩΡΑ ΓΑΜ0Υ ΓΚΡΕΓκ ΛοΥΓκΑΝ|Σ |_ ω
ς Έβγ"ῇ"ν 'νεων ννιννσ . . ;_
` Κ _ ν τον στο ΜΜΜ   ' ·>
  ` Τ 3ὶ` € Εἰνσ|55 ετών.6ὐοφορέ5 Ϊ ξ