Πρωτοσέλιδο Αγορά:Recognized text:
Η / - ` _ “η ο ιὸρ“ρωμΜ
ΚΜ" ο ν η ¦ :ΜΜΜ
 ι ῇ· ν Ι γ η Ι β  Ηθρυλικἡ ιιοιιδιι<ἡσειρὁ
δρὁοηε και φονιοσίσ5
σιΠρίζουν τα παιδιά Με Σιιρἱα5
κοι Προσφέρουν σε όλοιι5
ιου5 ονογνώσιε5 ιο ιειρόδιο Με ϋΝ'€ΕΡ
_ Με ῖΗΝ ΥΠΟἴΡΑΦΗ ιοΥ_ιΖΕιΜι ΟΛΜΕ γ η
` ΣΜογἑ5 με κοιόιιοολοέ μεζεδάέι@θρεΜ ,.
Δ “πρωινο και γλυκἀμε;πλοὑσΜκρἑμο Ξ
_ ;«ι+ι Μπι ο( " 
μ ιζ μ ῇθμομΠοδείξὲ1] Ι 
_ διέξοδο μ _
 γιατ1ξ7συνεργοσιες»; ι'
ΧΜΕ ΕΝΑ ο ο|_«μςιΧοιρ1» στιςΣ|σι)ντἀξειςΚοιά _
5 7% θα βρεθεί αντιμέτωΠΠ τι ιωβέρνμσιι μου 
- θα“Προκὐψει σΠό τις εκλογές; Η μΠοΧρέωομ έ _ ο >
ρ `βέι 'ιο του τρίτομμνιἶιμονίομγ1ομιο σὰρωτιΚΠ
| *μειορρι3θμισΠ στο οσῷσλιοτι1ὲό; αρχής γενομένΠς ; ο
` " νομο τονρΟιςιὡβριὸ, σε συνδυοομὸμετμν αδυναμια
εξεύρεσΠς ισοδμνόμων για το <<ρἡτρο|μΠδενιΚού ι
' ελλείμματος», οδΠγεί Φιν ενοΠοἱΙ1όΠ Κὐρ1ῳν Και “ ›
|¦ιεΠ11<ομρ11ςὡνρυντἀ Ι ων Και και' εΠέΚἱςισιι στη
_μ μμ `σιιγ1<ει<ριμέντ1 Περ1ΚοΠΠ,:τι1 13τι Μό το 2010.
`- '_ Η«ΕΠ1τροΠί1/Σοφὡν»γιοιο οσφσλιοτ11<ό,Π _
οι `;` Μειονόμιτο των μελον Πις ομοιος*ιςοτοΜγει ων
ο ν εισΠγι1ση γιο το`νέο «ΨΩΜδισμο» των συντἀξ1μῳν“ ο_ /
. | οΠοδοΧὡν;θεωρεί ο;ιςβὁμβω›οτοθεμέλια του ο
” συστί1μοτοςαΠ0τελεί Βο1Π`ι1νΠΡ0ν1ΜδέσμεΠοΠ
` ο για 1ζοτόργΠσΠιτωνἔκοινωνιι(ών¦Πόρὡν Που¦_ΧρΠματοδοτούν τα ἱομείι1.μΕΠίσΠς, ῖδιοΠισιὡνε1 Ζ
 ι  ο μ ¦ ν “αδυναμια ονς1ΠΜρῳσι1ςτουΚόοτομς, το;οΠοίο Ϊ
` `Ϊ ο- ¦ | Η ¦ ` 'ο ο _ `ι ¦ " “ ¦ “ _ ¦μ "θαεΠιφέρε1μ'εφαρμογΠ των ειΠοφἀσεων τομ; '
ο «ΟΙ ΠΟλ1τες ι ` `Ϊ`_ ο _ | , · ι 7 Ϊ  Γ 7 ΣτΕ Που-πρ1νανμπιωντογμοτ1Κές Παλαιότερες
εΠ1λεγ μ Ά ¦με1ωσε1ςουνταξεῳν καιονοζΠ ε νομ1ι<ους
 ο ι , , `τΤρόικα|τιςι'ρςιι«ιμιμῇς τους 771: 7 ΜΣΜ3_
το ἐΏλΟ1μςιζ1”9 - ο ο ο , ο
ζόΧ1| μιν αλαζονεία» '
 ;ζ `   Φ  ~ “  νιανω6ρω Βλέ“ειπΕΚΤ
ΡΑΠΕΖ
μ-στ11ν«Αγο`ρό»μ Η Ξ
“ -ῖ`Νί1ςος ΠαΠανδρέΟΠ
 οροφος ' _ Ξ
 ΡομσόΠΟΌλΟς ` 
ο Και ο συντονιστἰις
_` του`γραφείου:
 ΠροϋΠολ0γισΡ0ύ =
μ ως Βουλής 
',5Δ1αρΥΚόβας ξ ο'
 ` _
ΚόἩεω“Η"γίΥωΨ ΕλλΠνέςἶοιὁιιμοσιονρόφω Ι ι| ϊ
Προέρχονται συΧΥό _σιιινΑθιῆναγι@να καλύπτουν ρ ο ` _ ρ - _
Τ!ς"9λ"ιΚἐςεξεΜξε!ς ` " ζ `¦`ι¦;ι_$:ΕΛ."` 
οι» ι :