Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Κατακρημνίστηκαν εισοδήματα και ΑΕΠ της χώραςRecognized text:
τιεΜππ-ι ι7 ὴΣετπΕΜοΡιογ Με 
ωννν.χτἱΜωἱεΗτἰο.9τ
τ.Δ. θθ2¦44
Γενα6ςΔεΜκ  ς  'ή _ ι.ωο
πεαωαοα ξ ?ζ ζ _ Μ
γ,5¦% ετ8Ε/χλΜαςω ,  2
ΠΜΜ8ΜΒαρ '4 Μ
ει8ΕΜΔιωνακΜ Μ
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-Μα Ξ Ο <_ ισα μια ω Μ
ως αερα - Αα.“ωΜΞ+ 55η
ζΠΑΛΗ Ι,5 €
Καθοδικές 
ΤΟ ΑΕΠ ΣΥΡΡ||(ΝΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 22,8% ΤΗΝ ΠΕΡ|ΟΔΟ 2007-2ΟΊ5
ΚΑΤΑ|(Ρ|·|ΜΝ|ΣΤ|·||(ΑΝ
εισοδήματα και ΑΕΠ της χώρας
ά περισσότερο από ένα τέταρΤο μειώθηκε Το διαθέσιμο κατά κε”νεισόδημασΤην Ελλάδααπό
τις αρχές Του 2007 έως Το πρώτο Τρίμηνα Του 20ι 5, σύμφωνα με στοιχεία
Του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασιας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που αποτυπώνουν Τις επιπτώσεις Της χρημαΤοοικονομικής κρίσης στα ελληνικά
ξ νοικοκυριά. Σύμφωνα με την έκθεση
Του οργανισμού για Την οικονομική καΤάσΤαση Των νοικοκυριών στις χώρεςμελη του, Το διαθέσιμο καΤά κεφαλήν
εισόδημα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά
27,5% Την περίοδο 2007-2015, με Το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ να συρρικνώνεται
Το ίδιο διάστημα κατά 22,8°ο.
Σύμφωνα με τονΟΟΣΑ,ορυθμόςαύξησης Του διαθέσιμου εισοδήματος Των
νοικοκυριών έχει κατά μέσο όρο ξεπε,  ι. ρασειτηναύξησητωΑΕΠγαπςχώρες
έ Ε' 5 Του οργανισμού από τότε που ενέσκηψε η χρηματοοικονομική κρίση Το 2007.
Συγκεκριμένα βάσει Των στοιχείων
Του οργανισμού, Το διαθέσιμο κατά κε
οοΣΑ: Ασθενέστερες οι παγκόσμιες
προοπτικές - Δικαιοήογημένη μια αύξηση
των επιτοκίων από τη Μάσα' Ρώσικα  :5
ΟΟΣΑ: Τα κατά κεφαήήν εισάὁημα μειώθηκε κατά 275% από τα 2007
και Του πρώτου Τριμήνου Του 20Ί 5 για
το σύνολο Των χωρών Του ΟΟΣΑ, ενώ
ο ρυθμός αύξησης Του ΑΕΠ στα κράτημεΆη Του οργανισμού αυξήθηκε μόνο
κατά 3,2% Την ίδια περίοδο.
"ΣΤις περισσόΤερες χώρες Του ΟΟΣΑ,
το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά στην αρχή
Της χρηματοοικονομικής κρίσης, ενώ
Το πραγματικό εισόδημα Των νοικοκυριών επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικόΤηΤα λόγω Τόσο Των αυΤόμαΤων σταθεροποιηΤών και Των υποσΤηρικΤών
δημοσιονομικών πολιτικών. Ωστόσο,
αυτό συγκαλύπτει Το γεγονός ότι εμφανίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στις
απο καθώς η αγοραστική δύναμη
συνεχίζει να παραμένει κάτω από τα επίπεδα προ Του 2007 σε μιασειράχωρών, όπως η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η |Ταλία, η Πορτογαλία και η |σπανία, και από Το 20' 0 η κατά κεφαλήν αύξηση Του ΑΕΠ έχει ξεπεράσει
Το ρυθμό αύξησης Του εισοδήματος
Των νοικοκυριών στις περισσότερες
χώρες Του ΟΟΣΑ", δήλωσε η Μαρτίν
"δ   Σαμ! φαλήν εισόδημα αυξήθηκε κατά 8,ί% ΝτουράνΤ, επικεφαλής σΤαΤισΤικον μεταξύΤουΤτρώΤουΤριμήνουΤου2007 λόγοςσΤονΟΟΣΑ. Ξ; ι. ι
«ΡΤ»: (Ξανά) σενάρια για  Αναμένεται συνέχιση Κέρδη στις ευρωπαϊκές
«κούρεμα» καταθέσεων ι μεταβήητότητας στις αγορές αγορές
Επείγει η ανακεφαήαιοηοίηση γ Οοιάτηαη 58εη5: Απροετοίμαστες για Εξαγορές και πετρέήαιο προσέφεραν
των τραπεζών : - ε Ξ μια αυξηση από τη θεά Με ι: ώθηση στο επενδυτικό κήίμα  ι ι ·
Ό Ο'ΚΟΝΟΜ'Α ε ΠΟΛ|Τ||(Η κι Τ.
Ο ΧΡΗΜΛΤ|ΣΤΗρ|Ο |λ()ΗΝΟΝ ιι
Ν.Καραμούζηα
Προϋπόθεση
για ανάπτυξη
η σταθερή
κυβέρνηση Σλι8
ί” “7.980€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπήό
Προς τις 700 μ.
κατευθύνεται
το ΧΑ.
«Βάζουν πήάτη» και
οι τράπεζες για την
«κατάκτησή» τους
|Ν&Ο[Π
Στο «μικροσκόπιο»
η μετοχή
της Εήήάκτωρ
Εμφανὡς
καμηήάτερα από
την ΒΟΟΚ να|υε
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
μαι Ηοιιαε: Εστιάζει
σε υποὁομές
ιοαί5τίςε
Επενδύσεις ι,2 δισ.
στη ι7χρονη παρουσία της
στην Εήήάαα