Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Αγωνία για τα έσοδαRecognized text:
Μπιγκ* ΜΝνΥ.|'ΠθΓ|$|Π.9Γ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 0"(ΟΝΟΜ'|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ, ΦΥΛΛΟΥ 20ΙΙΈ - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ0 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΒΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΔ ΜΕ 30% ΕΝΑΝΤΙ 29.5% ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
| | | | | ω- ] ΜΜΜ
«Μάχη» ψηφο-ψηφο δειχνουν οι δημοσκοπησει5 ο τω...
Θολό τοπίο-Σε απόσταση αναπνοά5 τα δύο κόμματα 
Σεαπάλυτη ισορροπία κινούνται δημοσκοπήσεις. Η ψήΦος των τελικό νικητή της Κυριακής. για την τρίτη θέση. Προς σκτα- 0“ Μ _ 4 Η 
το δύο μεγάλο κόμματα στις αναποφάσιστων θα κρίνει τον «Μάχη» τεσσάρων κομμάτων κομματική Βουλή›σελ.19 “Μ ΜΑΜ *τ ΜόΤΜ ΜΚ
ΕΚΤΑΚΤΩΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ  *Δ
Στοίχημα για τη νέα κυβέρνηση η αντιστροΦή της εικόνας
Αγωνία για τα έσοδα
«Μα ορο τρ σπα» 4, Ζ δισ. στο σκτάμη νο
Φ Μαγική εικόνα ο τιροϋτιολογισμός: Μ” ΜΜΜ "Μ°λΜῳω
Η στάση Πληρωμών ύψους 4,7 δισ. ΜΒΜ·Μ
Ι Προγμοτοιιοιιίσεις - Στόχος
οδηγησε σε Πλεόνασμα 5,8 δισ.  η η  
Φ «Γολγοθάς» για τους φορολογου- αεί; 
μένους. Θα Πληρώσουν 18,1 δισ. “ω “τι
μέχρι το τέλος του έτους
Φ «Ψαλίδι» στις δαπάνες του ΠΔΕ.
Μειώθηκαν κατά 1,52 δισ., έναντι
του αρχικου στοΧου και. ο Καθαρό έσοδα ψ Πρωτογεγές ηλεόνασμσ
Αισιόδοξος ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Β. Κονστάνσιο ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡ0Υ
ι Ι ι Στα Ζ23%
«Θ8μα Χρονου Η αρσΙ1 τα κέρδη για
τις τραπεζικές
των σορίτοΙ οοιιτι·οΙ8» μετοχές
Ο Η ΕΚΤ ζητά τήρηση του Προγράμματος. προκειρέ- Ο Ανοδος 161% κι· τον
νου να χαλαρώσουν οι κεΦαλαιακο| περιορισμοί ΠΜ", “Μη “°“ "Μ"
Εκτά κτω5 την Παρασκευή: τις 700 μονάδες
Ο Καπετάν Μιχάλπε Ο Νέα άρνηση για «κουρερα» του χρέους. . ΜΜΜ ΜΜΜ' ω
Α' Τόμοε Μετά την αξιολόγηση η επαναδιαπραγράτευση Χρηματιστηριο, δειχνει
η ενισχυση των συναλλαγών
Το ενδεχόμενο εξόδου της κό. Το Οτεκίτ δεν θα ήταν
Ελλάδας από το ενιαίο νόμι- νόμιμο, δήλωσε ο αντιπρόεσμα δεν ήταν Ποτέ Πραγματι- δρα: της ΕΚΤ.
Αισθητή είναι η είσοδος μικρών
τοποσ στις τραπεζικές μετοχές.
μετά την ανακοίνωση του Με
ΡΤ. Π Ι για αλλαγή κατηγορίας του
(Ε | Χρηματιστηρίου από τον προσε
' ροχωρη € στ ην χή Μάρτιο. Αποτέλεσμα ήταν
οι τραπεζικές μετοχές να σημει
ανακεΦαλαι0π0ι ηση ο...  ..το  .. τι.
σ0υν ώθηση σε όλο το ταμπλό.
Ν. Καραμουζης
Η Χώρο μπορεί
να γυρίσει σελίδα
Ο Απαραίτητη προϋπόθεση ο σχη
ματισράς σταθερης κυβέρνησης Ο Πρίν από ῖ0 τέλος' Τα! χρόνου θα ΠρέΠε| να Η μετοχή της Αφοι Βάι* αυξή|¦ε ει¦ρωΠωΜ Πρ00ΠΠΚ|7 ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση των τραπεζών θηκε κατά <229%. της Πειραιώς
8.18%. της Ευκοωπκ 8.11%
Αισιόδοξος για τις Προοπτικές της οικονομίας εμφα- Αιτοκλείεται το «κούρεμα» στις Η αναδιάρθρωση θα Πρέπει να και της Εθνικής 3.796. Κέρδη και
νἱσαικεοπρόεδροςτης Ευτὡαηκ, μιλώνταςσεεκδά- καταθέσεις, εφόσονηανακεφα- γίνει με όρους σου θα προσελ- για τις μετοχές ΕΛΠΕ.. Οσασλωοη στελεΧών του ελληνικού τουρισμού › σελ. 5 λαιοηοἰησηπροκωράσει άμεσα. κόρον τους ιδιώτες > σελ. 3 (Με καγ οΠΑΠ > σελ. 9