Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Γιατί απέτυχαν τα μνημόνια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ.ηαἴτετηΡοτίκί.ἔτ
ΠέμΠτη 1'7 ΣεΠτεμβρίου 2015 /τιμη: 1,30 € Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.878
Φώφη Γεννηματά
Συνέντευξη στη «η» της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
Βίτορ Κονοτανσιο ¦ _ ¦
αντιπρόεδρος ΕΚΤ «ΒΥΟ|Σ'|ἩΚΑΝ»
Ο' ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΤΑΠΗΝ0
[ανάλυση] Η ανο ρθόδσξη συνταγη της δημοσιονομικής Προσαρμσγης στην Ελλάδα οδηγησε σε αδιέξοδο
Γιατί αΠέτυ χαν τα μνημόνια
Αντί να εξισορροΠηθεί η εκτόξευση των κρατικών δαΠανων, εΠεκτάθηκαν οι φόροι
σημερα στη Ν
Εισηγμένες: 16% αυξηθηκαν
τα βραχυΠροθεσμα δάνεια
«Φρένο» στην ΠροσΠάθεια των εταιρειών να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική τους εικόνα έβαλε η
αβεβαιότητα Που υΠιίιρξε στο Πολιτικοοικονομικό
εΠίΠεδο κατά το Πρώτο εξάμηνο του 201 5, με τις
εισηγμένες να εμφανίζουν αυξηση των βραχυΠρόθεσμων δανείων τους κατά ΠερίΠου ί 6%. >ί 3
Αρχίζει το «ξεσκονισμα»
τραΠεζικὡν λογαριασμών
«Πρεμιέρα» κάνουν τις εΠομενες ημέρες οι εφορίες
με το ανοιγμα και το «ζεσκόνισμα» όλων των κινησεων των τραΠεάκών λογαριασμων, σε βάθος
δεκαετίας, για τους υΠόχρεους Που μΠαίνουν στο
«μικροσκοΠιο» των ελεγκτικών αρχων. >6
ΟΟΣΑ: ΑΠο την Κίνα
η μεγαλοτερη αΠειλη
Εντονη αβεβαιότητα χαρακτηρίζει τις ΠροοΠτικές
της Παγκόσμιας οικονομίας, εΠισημαίνει ο ΟΟΣΑ, ο
οΠοίος τονίζει Πως η μεγαλυτερη αΠειλιί Προέρχεται
αΠό την εΠιβροδυνση της Κίνας. >2Ο
«Οί5|ίΚο» σε βιογραφικά
λογω ίεςεηοοΚ
Σχεδόν ί στους 2 διευθυντές ΠροσωΠικου, μολις
λαβει ένα βιογραφικό, χρησιμοΠοιείτα μέσα κοινωνικης δικτυωσης για να «ερευνιίσει» το Ποιόν του
υΠοψηφίου, ενω 1 στους 3 έχει Προχωριίσει σε
αΠόρριψη λόγω διαδικτυακιις συμΠεριφορος. >ί 4
Μικρά η στηριζη οΠο την Ε.Ε.
στους Ελληνες κτηνοτρόφους
Με τους αγρότες να κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στις
εκλογές, στις Βρυξέλλες <<κλιίιρωσε» μικρό Ποσό αΠό
το Πακέτο των ΕΟΟ εκατ ευρω για τους Ελληνες
κτηνοτρόφους, το οΠοίο ανέρχεται σε 2,3 εκατ >ίΟ
Αδύναμσ να Προσαρμόσει τις δαΠάνες του κράτους στα εΠίΠεδα Πριν αΠό
τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό εμφανίζεται το Πρόγραμμα Προσαρμογης
της τελευταίας 5ετίας. ΟΠως ΠροκύΠτει αΠό έρευνα της «Ν», οι αυξησεις
φόρων και οι ΠερικοΠές δαΠανών είχαν σχεδόν ισοβαρη συμμετοχη στο
μίγμα της ασκούμενης Πολιτικός, Παρά το γεγονός ότι η κύρια αιτία εκτόξευσης του δημοσιονομικού ελλείμματος την Περίοδο 2006-09 οφειλόταν
κατά '77% στην αύξηση των κρατικών
δαΠανών. Τα έτη 201 1-12, κατά τα
οΠοία τα έσοδα αΠό φόρους υΠερτερούσαν της εξοικονόμησης αΠό δαΠάνες, λυγίζσντας τον ιδιωτικό τομέα,
καταγράφεται η υψηλότερη ύφεση
της ελληνικης οικονομίας. ΕμΠειρσγνώμσνες εισηγούνται στοχευμένες
ΠερικοΠές δαΠανών χαμηλης αΠοτελεσματικότητας, κόντρα στην οριζόντια λογικη των Προηγούμενων ετών,
μιλώντας για Περιθώρια εξοικονόμησης άνω των 2 δισ. μόνο αΠό Παρεμβάσεις σε Προνόμια ορισμένων ομάδων του ευ ρύτερσυ Δημοσίου, Τι «λιμνάζει» ακόμη και σημερα στα συρτάρια του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους. Τα «ψιλά γράμματα» στις συστάσεις του Γενικού ΕΠιθεωρητη Δημόσιας Διοίκησης. >4-5
2006-09: Εκτίναξη
ελλείμματος κατά '77%
αΠό δαΠάνες
2011-12: Φό ροι>δαΠάνες
και η ύφεση στα ύψη
2015-16: Πε ριθώ ρια
εξοικονόμησης 2 δισ.
για το κράτος
[σχολιο]
Σωστά
θεραΠεία
σε λάθος
ασθενη
Η έρευνα της «Ν» καταδεικνύει
ότι το ελληνικό Πρόγραμμα, σε
αντίθεση με την ευρεία ΠεΠοίθηση, δεν στηρίχτηκε αΠοκλειστικά σε φόρους. Ομως, σ δημσσισνσμικός εκτροχιασμός Που
οδηγησε στα μνημόνια οφειλόταν σχεδόν αΠσι<λειοτικά σε δαΠάνες. Καθίσταται έτσι Προβληματικη η αναλογία Που εΠικράτησε στο μίγμα της Προσαρμογης. Δενχρειάζονται βίαιες, σριζόντιες ΠερικοΠές όΠως αυτές
της τελευταίας 5ετίας, αλλά η
αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης ως βάση στοχευμένων
Παρεμ βάσεων σας δαΠάνες με τη
χαμηλότερη αΠοτελεσματικότητα. Θα αναθαρρσύσε έτσι η
δραστηριότητα στην Πραγματικά οικονομία. >4-5
[Προϋπολογισμός] Το ΥΠΟΙΚ συνέχισε την Πολιτικη της μετάθεσης των Πληρωμών και τον Αύγσυ στο
Διεύ ρυνση της «τ ρύ Πας» κατά 210 εκατ.
Ακόμη μεγαλύτερη -και μάλιστα κατά
210 εκατ. ευρώ- έγινε η «τρύΠα» στα
έσοδα του κρατικού ΠρσυΠολσγισμσύ
τσνΑύγσυστο. Με δεδομένη τηνυστέρηση των εσόδων, το υΠουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε και τον Αύγσυ στο να συνεχίσει την Πολιτικη της
μετάθεσης των Πληρωμών, συγκρατώντας τις δημόσιες δαΠάνες. Στο 8μηνο εμφανίζονται συγκρατημένες κατά
το άνοιγμα στο σκέλος των εσόδων. >3
Σοβαρά εΠεισοδια
στην Ουγγαρία
Εικονες χάους εξελίσσονται
Πλεον στην ΕυρῶΠη, με τις
ειδικές δυνάμεις στην
Ουγγαρία να κάνουν χθες
χρήση δακρυγόνων και
[ΦΠΑ]
Εκτός
ρύθμισης
οφειλές
του 2013
ΣΤ|Γκ^|π: 4,'744 δισ. ευ ρώ συγκριτικά με τον στό- αντλιών νερού Προκειμένου
(ΦΠ) "Ρ χο, όταν στο '7μηνσ η συγκράτηση ηταν να αναχαιτιστουν Πρόσφυγες Εκτός ρυ θμίσεων τμΠμΠΠΚῇς
4,477 δισ. ευ ρω. Δηλαδη, μέσα στον Που Πολιορκουσον τον καταβσλης αφηνει το νέο μνη Αύγσυστσ, το υΠσυ ργείο Οικονομικών συΡμόΠν0 (Ρώπα Πω έχε' μόνισ τις οφειλές ΦΠΑ Που εί ΡΕ°» στέρησε εΠιΠλέον 267 εκατ. ευρώ αΠό “ψωε| Π Χώρα στα σύνορα χαν βεβαιωθεί στο δεύτε ρσ εξά>11 την αγορά Προκειμένου να καλύψει με τη Σερβία· >24 μηνο του 201 3 με Πράξεις Προσ
διορισμού. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα