Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΦΟΒΟ' ΒΕΝΤΕΤΑΣ Γ|Α ΤΗ Δ0Λ0Φ0Ν|Α ΤΟΥ Ι7ΧΡΟΝ0Υ
. ` η.
ψ 7 η
π·κΜπωΙπ απο ΠΜ"
'σελ.5
0""|'°"|'
||"Β|||'Β"0'|(
" Ι ,
||('|"0 'ΠΜ' 
Ρ|||'|0ἱ|θβῆ8Φ 'ζ
· σελ. 23
ΜΗΤΡ0Π0Λ|ΤΗΣ ΔΑΜΑΣκΗΝοΣ ·
ΝΑοΜ| κΑΜπεΛ ΜΜΜ
¦ το ΜΙΝΙΜΟ!! ΜΜΜ ΜΝΗΜΩΝ"
||8'0|"$'8!|3Ε!    Ν ΜΝ" πιο" ΜΜΜ
'σελ. 12 σελ- Μ