Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα μυστικά του εκλογικού χάρτη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
· ΠΕΜΠΤΗ
ΙΤ ΣεπτεπεΡιον 2οιε
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ι0|76
Ι.30€
€0ΝΟΣ
κι. κι ΜΑ ή '1'ί!ἱ·ί.Μ.ι'~ίίἰἰιι|]ιὶῖκ'ϋἩ ώ ι Μ Η ιι ιι;ιι¦=νιιιι<ιιι Η ΜΝΗΜΗ Η Η'||Ηί|¦¦;ἔΜ= ¦Ϊ :ΗΞΜΞἰ¦ύἰ ιι:ιι'τιιΜΗΝκαι;ιιιΜΗΝκι”:ΜΜΜΜΜΜΗιιιιιι:ιιιιιιιιιιΗιι;ιι=Μι"ΜΜΜ"ιιιιιιιιιιιιΜΝΜιιιΜιιιιιΜιιιιιΜιιιιιιι|ιΗιικι"ιιιΜΜΜΗΝ"τι,τη"ιικαιΜιιιιιιΜιιιιιιιΜιιΜι ιιιιιιιιιιιΝιι Η 
35.000
προσλήψειε
συμβασιούχων
ω ?εύω;ιιιι.ι ΜΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕ|Α 3085
ΔΟ νέα:: υπωωγιομω των °συνεάςεων
ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Σ
Υποκλίθηκε
στη μεγάλη
Μπάγερν
Ο Μίλερ με δύο γκολ και α Γκέτσε
πλήγωσαν τουε «ερυθρόλευκουε»
(3·0) στο Καραϊσκάκη. η. 208
ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜ|ΕΡΑΣ
Γιορτή του σινεμά
με 239 ταινίεε
Φιλμ από κάθε γωνιά Με γηε στο
210 Διεθνέε Φεστιβάλ Κινημα·
τογράφου τηε Αθήναε. 30-3τ
Ο' ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|ΕΣ ΠΟΥ ΚΡ|Ν0ΥΝ ΤΟΝ Ν|ΚΗΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ
ΤΑ ΜΥΣΤ||(Λ
του εκλογικού χάρτη
Σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλία δοκιμάζονται σι“αντοκέε   ΝΔ
 .Όὲ `ι····
 “ < .
ΚΑΘ0Ρ|ΣΠΚΞ για το παιοε από τσυε δύο μονομάχσυε θα κόψει πρώτοε το νήμα Με κάλπηε Με 20ήε
Σεπτεμβρίου είναι οι Περιφερειεε του Λεκανοπεδίου
Ατπκήε, τηε Κρήτηε και τηε Θεσσαλίαε. 3-9. |2    Π
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 8 ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤ'ΠΑΡΑθΕΣΗ   
Στην πλατεία μεταφέρεται η πόλωση  
Μ|ΛΟΥΝ ΣΤΟ «ΕθΝΟΣ»: Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓ|ΑΝΝΗ. Δ. ΚΡΕΜΑΣΤ'ΝΟΣ
|||'|||||ί|Ξ||ί|Ι:|'||||¦!|ί|ί' Ι|ι"?!||!!!|'!||!| Πι" Η||||'Η||¦!ΜΗΝ"|||||||'|||ί||!Ηί||||||||||||'!'|ἔ¦|ί||ΜΗΝ'Η'Η"ΜΗΝ|||'!||Ι'"ιί|`|!!|"||Ι'|||¦|'Ι'ΜΗΝ'"ΜΗ|ι||·||-!ί|ί|ΠΜ¦'ἰί|ί||ί|||!|'|Μ¦Νι!|ΗΜ|||||!|ίί|¦ί'Μ'|ί“ΜἱΝ|||Μ¦Μ ιι ΜΝΗΜΗ!. Η Ι Μ ΜΜΜ Ἡ ἱίΖἔίίΞί¦ἱιΞι
,·¦ ί
ΣΤ. σεσΔΩΡΑκΗΣ
Λύσειε με το
Ποτάμι δυνατό
Στ. θεοδωρόκηε: Λύσειε για
τη χώρα. όχι συνθήματα. 8
Ί Δ". · “#·<·ἑ;ο“.Ἡ. Η .
ΜΟΝΑΔ'ΚΟ ΕΠ'ΤΕΥΓΜΑ ΑΠΟ ΦΟ|ΤΗΤΡ|Α ΠΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓ|ΚΟΥΣ
Εδωσε φωνή στη
| Δ. ΚΟΥΤΣοΥΜΠΑΣ
17Χρσνη Στελλα ΕΠίθεσΜΤω5.5.
Φοιτήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτηε Κω σε ^οφσζσν"
έδωσε ξανά τη δυνατότητα τηε επικοινωνίαε σε ι7χρονη τετραπληγική. τε
Ενίσχυση του ΚΚΕ ζήτησε ο
Δ. Κουτσούμπαε. 8