Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ί/ -7-Σν |`)_
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ: Γενικα αίθριος μέ τοπικές
νεφώσεις στα ανατολικά τίς πρωινές ώρες.
Οί ανεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικα ίσχυροί
στα κεντρικα καί στα πελαγη θυελλώδεις. εΗ ί
θερμοκρασία θα αγγίζει τούς 33β. Κ.
Πέμπτη 1 7 Σεπτεμβρίου 2015
Μετα τήν ύψωσιν. Σοφίας καί τῶν τριών θυγατέρων αὐτῆς
Πίστεως, Αγάπης καί Ἐλπίδος, μαρτύρων.
Σελήνη 5 ἡμερών
Ανατολή: 7.08'-Δύσις: 7.81 '
"Ετος 122ον ι Αριθμός φύλλου 40258 ι Τιμή ι,5 ε
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 8227670
οετίειιοπε@οιοτιοτ.ςτ
Περί συμπραξεως
Σύριζα-ΝΔ
"Οσοι μιλούν για τό ένδεχόμενο μεγαλου συνασπισμοῦ. δηλαδή σπιτιοβ8ρνήσακ Σύρω-ΝΔ (ή τό ἀνάστροφο), δέν φαίνεται να λαμβάνουν ύπ> όψιν πώς
έπενεργεῖ ὁ έκλογικός νόμος. Διότι έν προκειμένω, τό
πρίμ τών 50 έδρών ύπέρ τού πρώτου κόμματος μᾶλλον
απομακρύνει τήν πιθανότητα συνεργασίας τού πρώ- `
του μέ τό δεύτερο κόμμα 'Ιδού γιατί:
-°Αν.τό πρώτο κόμμα, όποιο καί αν είναι αὐτό,
συγκεντρώσει τό 30% τών ψήφων θα λαβει, μαζί μέ
τό πρίμ, περίπου 130 έδρες στήν νέα Βουλή. Ό ακριβής αριθμός θα έξαρτηθεῖ από τό πόσα μικρα κόμματα θα εἰσέλθουν ή θα παραμείνουν έκτόςίΒουλής.
Άλλα σέ καθε περίπτωση, οί έδρες του θα κινούνται
σέ αύτα τα έπίπεδα."Ετσι, για να έζασφαλίσει ανετη
πλειοψηφία 155-160 έδρών ώστε να κυβερνήσει, θα
χρειαζεται έπί πλέον 25-30 έδρες.
°Εφ° όσον ύπαρζουν δύο μικρότερα κόμματα στήν
4 Βουλή τα ὁποῖα είναι διατεθειμένα να σύμπραξσυν σέ
μία τέτοια συγιωβέρνηση, λογικα τό πρώτο κόμμα σέ
Με θα αποταθεῖ.ῦἈν τό ποσοστό έκαστου είναι περίπου 5%, θαλαβουν 13-15 έδρες τό καθένα 'Οπότε συγκεντρώνονται οἱ έπί πλέον 25-30 έδρες πού απαιτούνται για να ύπαρξει πλειοψηφία. Άν μαλιστα τό
ποσοστό τού πρώτου κόμματος όπερβεῖ τό 30%, τα
πραγματα διευκολύνονται
Βέβαια μία τέτοια σύμπραξη θα έξαρτηθεῖ από
τούς όρους πού θα θέσουν τα έν λόγω μικρότερα κόμματα. Διότι, ώς γνωστόν, τό Ποταμι καί τό ΠΑΣΟΚ
έχουν δηλώσει ότι θα δεχθούν να στη ρίξουν μία κυβέρνηση συνασπισμού μόνον αν συμμετέχουν σέ
αὐτήν καί τό πρώτο καί τό δεύτερο κόμμα. Άν όμως
Σύριζα_ καί Νέα Δημοκρατία αρνηθούν να συνεργασθούν, αραγε Ποτάμι καί ΠΑΣΟΚ θα ανσλαβουν τήν
εύθύνη τής έκ νέου διενεργείας έκλσγών;
Τό πιθανώτερο είναι πώς δέν θα τήν αναλαβουν
καί ότι τελικώς θα σχηματισθεῖ τρικομματική κυβέρνησις, στήν ὁποία θα συμμετέχουν τό πρώτο κόμμα
καί δύο μικρότερα. Καί ὁ λόγος πού θα συμβεί αὐτό
είναι ακριβώς τό πρίμ τών 50 έδρών.Ἀν τό πρίμ ήταν
40 έδρες, όπως παλαιότερα, τότε θα ήταν αναγκαία ή
συμμετοχή τού δευτέρου κόμματος για να συγκεντρωθεί άνετη πλειοψηφία. “Ενώ μέ τίς 50 έπί πλέον
έδρες αὐτό δέν απαιτείται.
Από μία αποψη, ὁ συσχετισμός αὐτός είναι όρθότερος. Διότι αν τό έκλσγικό σύστημα απαιτούσε τήν
συνεργασία τού πρώτου καί τού δευτέρου κόμματος,
θα είχαμεώς αξιωματική αντιπολίτευση ένα μικρό
κόμμα, μέ ποσοστό κατω τού 10%. *Ενδεχομένως καί
από τόν ακραίο χώρο (Χρυσή Αύγή ή ΚΚΕ). 'Επομένως τό πρίμ τών 50 έδρών, τό ὁποῖο όλοι κατηγορούν
ώς όπερβολικό, στήν προκειμένη περίπτωση ένδέχεται να έπενεργήσει θετικα. '
Στίς κοινοβουλευτικές δημοκρατίες συνήθως
έναλλασσονται στήν ἐξουσία δύο μεγαλα κόμματα, μέ
τήν σύμπραξη μικροτέρων. Μπορεῖ να ύπαρξει καί μεγαλος συνασπισμός, όπως τώρα στήν Γερμανία, αλλα
αὐτό είναι ή έξαίρεσις. Καί σέ κάθε περίπτωση, είναι
καλύτερο τό δεύτερο κόμμανα είναι στήν αντιπολίτευση.Άλλως ὁ ρόλος αὐτός ανατίθεται στα ακρα
Ύ »Οί τράπεζες
έπιβαρυναν τό χρέος
Τί αναδεικνύει έκθεσις τής ΕΚΤ
ΛΥΣΗ για τήν χαλαρωση τών δημοσιονομικών μέτρων καί τήν έπί
πλέον χρηματοδοτική στή ριξη
από τήν Εύρώπη πού έπιβαρύνει τό
ύπέρογκο δημόσιο χρέος τής
Ελλαδας καί τόν μέσο φορολογούμενο θα μπορούσε να έπιτευχθεῖ
από τήν καταλληλη συμβολή τών
ἰδιωτών μετόχων καί ὁμολογιούχων στήν ανακεφαλαιοποίηση τών
ἑλληνικών τραπεζών. Αύτό αναφέρεται καί προκρίνεται σέ τελευταία έκθεση τής ΕΚΤ, όπου συγκεκριμένα ση μειώνεται:
“ Στό 22% τού ΑΕΠ ή στα 39 δισ.
εύρώ ανέρχεται μέχρι σήμερα ή έπίπτωσις στό δημόσιο χρέος από τήν
στή ριξη πού έχει παρασχει τό
ΩΕλληνικό Δημόσιο στίς έλληνικές
τραπεζες. =Εαν συνυπολογισθούν καί
τα 10 δισ. εύρώ πού είναι από τίς 20
Αύγουστου διαθέσιμα από τόν
Εύρωπαϊκό Μηχανισμό Στη ρίξεως
για τήν νέα ανακεφαλαιοποίηση
τών τραπεζών, τότε ή, έπιβαρυνσις
αγγίζει τα 49 δισ. εύρώ ή τό 28% τού
ΑΕΠ. Στοιχεῖα πού έδωσε χθές στήν
δημοσιότητα ή Εύρωπαῖκή Κεντρική Τραπεζα καταδεικνύουν πως τα
κρατικα μέτρα στη ρίζεως τών τραπεζών τής Εύρωζώνης πού έλήφθησαν τήν περίοδο 2008-2014 έπιβαρυναν τό συνολικό δημόσιο χρέος τής
νομισματικής ἑνώσεως κατα 4,8%
τού ΑΕΠ ή κατα 480 δισ. εύρώ.
Τό χρέος τής Ελλαδος ἑπιβαρύνθηκε από τίς τραπεζικές διασώσεις κατα 22,2% τού ΑΕΠ καί ὑπὲστη τήν δεύτερη μεγαλύτερη έπιβαρυνση μετα τήν °Ιρλανδία (ΖΖ,6%
τού ΑΕΠ). Ἡ δέ “Ελλάδα εἶχε στό
τέλος τού 2014 τό ύψηλότερο ποσοστό έκκρεμών κρατικών έγγυήσεων στίς τραπεζες (28,5% τού ΑΕΠ).
Τό ποσό αὐτό έχει διογκωθεῖ σή μερα ακόμη περισσότερο.
Συνολικα, από τα 800 δισ. εύρώ
πού χορηγήθηκαν ώς βοή θεια στόν
χρηματοπιστωτικό τομέα τής Εύ
ρωζώνης τήν περιόδο 2008-2014,,
ανακτήθηκαν μόλις τα 320 δισ.
εύρώ. Αύτό έγινε μέσω πωλήσεως
περιουσιακών στοιχείων τών τραπεζών, αλλα καί μέσω μέρισματων,
έσόδων από τόκους καί αλλων
ποσών πού είσέπραζαν τα κρατη
από τίς τραπεζες πού διέσωσαν.
τα τό ἴδιο ποσοστό ανακτήσεως ἱσχύσει καί για τήνὁΕλλαδα, τότε
τα έσοδα πού μπορεί να παρει πίσω
τό Δημόσιο για τήν στή ριζη πού χορήγησε έως καί πέρυσι στίς τραπεζες διαμορφώνονται μόλις στα 15,6
δισ. εύρώ. Εαν, δέ, ληφθεί ύπ9 όψιν
καί ή νέα βοήθεια πού θα λαβουν τα
πιστωτικα ἱδρύματα έως τό τέλος
τού 2015, τότε από τό σύνολο τής
στη ρίξεως περίπου 50 δισ. εύρώ θα
ανακτηθούν μόλις τα 20 δισ. εδρα)!
/ 'Η έκθεσις τής ΕΚΤ αναφέρει πώς,
κοιτώντας τό μέλλον, είναι σημαντικό να περιορισθεί ή συμμετοχή
τών φορολογουμένων στίς διασώσεις τών ἑλληνικών τραπεζών.
Κλειστα σχολεία Ϊ
στην (Πολη' γνωμη
Χωρίς δασκάλους τό μοναδικό δημοτικό τής Φολέγανδρου
ΜΕ ΤΙΣ χειρότερες δυνατές προϋποθέσεις έχει ξεκινήσει ή νέα
σχολική χρονια, καθώς πολλα σχολεία, σέ νησια τής αγονης γραμμής
καί σέ αλλες περιοχές τής χώρας,
δέν έχουν ανοίξει καν.
Ό σχεδιασμός για τήν καλυψη
τών έκπαιδευτικών θέσεων στήν
έπικρατεια είναι για μία ακόμη φορα κατώτερος τών πε ριστασεων, κατι πού έπιφέρει νέο σοβαρό πλήγμα
στήν δημόσια παιδεία. Θύμα τής
προχειρότητος καί τής ανεπαρκειας
τής συγκυβέρνήσεως ΣΥΡΙΖΑ καί
ἈνεζαρτήτωνἙλλήνων έπεσε σύσσωμος ὁ μαθητικός πληθυσμός τής
Φολέγανδρου: Τό μικρό αὐτό νησί
σχολείο χωρίς δασκαλους, ένώ στό
Γυμνασιο καί τό Λύκειο έχουν τοποθετηθεί μόλις δύο καθηγήτριες,
Είκαστικών καί Γυμναστικής! Ἡ
νησιωτική Ἑλλάς, αντί να ένισχύεται μέ καθε δυνατό τρόπο, στερείται
ακόμα καί τού θεμελιώδους δικαιώματος στήν έκπαίδευση.
€Η ανακοίνωσις πού έζέδωσε
χθές τό "Υπουργείο Παιδείας εἶναι
χαρακτηριστική τής δραματικής
καταστάσεως πού έπικρατεῖ: <ϊΩς τό
τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ὁλόκληρωθεῖ τό μεγαλύτερο μέρος τών
προσλήψεων αναπλη ρωτών καί τής
καλυψης τών κενών στα σχολεία»,
σημειώνει ή ανακοίνωσις. Όπερ
περισσότεροι μαθητές θα βρίσκονται ήδη στήν τέταρτη έβδομαδα μαθηματων, αλλοι δέν θα έχουν ζεκινήσει ακόμη! Σέ 13.120 αθροίζει τα
κενα σέ όλη τήν χώρα ή Διδασκαλική °Ομοσπονδία Ἑλλάδος, πού
ύποστη ρίζει έπίσης ότι δεκαδες δημοτικα καί νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστα.
Τα προβλήματα θα διογκωθούν
έτι περαιτέρω τό προσεχές διαστημα, καθώς ή καθυστέρησις στήν
χρη ματοδότηση καί· οἱ κεφαλαιακοί έλεγχοι δημιουργούν μεγαλες
δυσκολίες στήν προμήθεια πετρελαίου, αλλα καί βασικών αναλώσιμων εἱδών σέ μια|σειρα από σχολι
Ζ. τών Κυκλαδων διαθέτει δημοτικό σημαίνει ότι τόνῦΟκτώβριο, όταν οἱ κές μοναδες.
Οἱ αποκλίσεις ο .. ν ὅ ν
Νέα Ευρωπαική ιατρεση
'Υστέρησις 4,1 δισ. εύρὡ
Μο δη ΜΜΜ εσοδα Την Πρώτα φιλοδοξούσαν να κάνουν δοκιμάσουν τήν ένωση τής Εύρώττης αμάχους στήν Συρία, έπειδή οἱ έπα- τήν σιδηροδρομική λειτουργία για
περίοδο 'ιανουαρίου
Αύγσύοτου 2015. ΣΕΛ.2
'Η ύπόθεσις
Φλαμπουράρη
'Εξηγήσεις έδωσε χθές ὁ
τέως υπουργός για τήν
σχέση του μέ τήν έταιρεία <<Διατμήση›>. Δεν
τόν καλύπτουν στελέχη
ΤΟύ ΣΥΡ|ΖΑ. ΣΕΛ. 8
Καί ή Γαλλία
στήν Συρία
'Η Γαλλία ξεκιναει αεροπορικές έπιδρομές στήν
Συρία κατά τού '|σλαμικού
Κράτους ἐντὸς τῶν προσεχῶν έβδομαδων. ΣΕΛ. 5
θ ΤΤ' 1138 11017144
τήν εύρωπαϊκή ένωση οί Ρωμαίοι. 'Η
δική τους εύρωπαϊκή ένωση ξεκινούσε από τήν 'Ελλάδα, περνούσε
από τήν Γερμανία καί κατέληγε στήν
Αγγλία. Αργότερα ήθελε νά πραγματοποιήσει τήν εύρωπαική ένωση
ό Καρλομάγνος. Τό ἴδιο προσπάθησε
ρηφανευόταν ότι στό βασίλειό του
«δέν δύει ποτέ ὁ ήλιος» λόγω τής
απέραντης έκτάσεώς του. Ἀρκετά
αργότερα ξεκίνησε τήν δική του
εύρωπαϊκή ένωση ὁ Ναπολέων Βοναπάρτης, καί τόν είκσστό αἰώνα
προσπάθεια για τήν γερμανικής
αν·πλήψεως εύρωπαική ένωση έκανε
πρώτα ὁ Κάιζερ καί μετά ὁ Χίτλερ.
Μετά από όλες απτές τίς αποτυχημένες ένέργειες γιά τήν δημιουργία
μιᾶς ένωμένης Εύρώπης, πού είχαν
ἑπιχειρηθεῖ μέ τήν έπιβολή τής βίας
καί τήν δύναμη τών όπλων, οἱ
Εύρωπαῖσι κατάλαβαν ότι έπρεπε νά
νά κάνει καί ὁ Κάρολος Ε', πού ύπε-ι
όχι μέ τόν πόλεμο αλλά μέ τήν εἰρήνη.'Ετσι ξεκίνησε ό σχεδιασμός τής
ένώσεως τής Εύρώπης από τίς
πρώτες έξι χώρες πού δημιούργησαν
τόν πυρήνα καί φθάσαμε στήν σημερινή Εύρωπαϊκή 'Ενωση τών 28
εύρωπαϊκών κρατών, Τα 19 έκ τών
όποίων είναι καί μέλη τής Εύρωζώνης. 'Ηδη βέβαια ύπάρχουν δύο ή
μᾶλλον τρείς κατηγορίες μελών. ἀφοῦ
αλλες χώρες έχουν κοινό νόμισμα τό
εύρώ, αλλες δέν πληρούν ακόμη τούς
όρους γιά νά γίνουν μέλη τής Εὐρωζώνης καί άλλες σάν τήν Μ. Βρεταννία έττέλεξαν να διατηρούν τό ώνικό
τους νόμισμα.
'Εστω όμως καί μέ τίς διαφορές
αύτές φαινόταν ότι αὐτή τήν φορά ή
ένωση τής Εύρώπης εἶχε έπιτευχθεῖ.
Αἱφνιδίως όμως ή Εύρωπαϊκή'Ενωση
αρχισε νά μή στέκει καλά στα πόδια
της. Απειλείται από τήν Δαμασκό!
°Επειδή ὁ *Ἀσσαντ βομβαρδίζει τούς
ναστατες Σύροι έπιτίθενται στόν
στρατό καί τά δημόσια κτίρια καί
έπειδή οί τζιχαντιστές σφάζσυν
όποιον περνάει από τό απέναντι πεζοδρόμιο, ἑατοντάδες χιλιάδες Σύροι
πολίτες έρχονται πρόσφυγες στήν
Εύρώπη. Δέν είναι κατακτητές σάν
έκείνους τού Αττίλα, αλλά είναι
στρατιές εἱρηνικές μέν πού διαθέτουν
όμως τήν ίσχύ τού όγκου τους πού
κάπου πρέπει να βρεῖ χώρο γιά να
έγκατασταθεῖ.
Τί κάνει ή Εύρωπαική'Ενωση για
νά αντιμετωπίσει αύπῆ τήν τεράστια
εἱσβσλή έξ Ἀνατολών; 'Η Ουγγαρία
φιττεύει φράχτες από ρολά σύρματα
πλεγμάτων στα σύνορά της καί
στέλνει 3.800 στρατιώτες για νά παρεμποδίσσυν τήν είσοδο προσφύγων
στό έδαφός της. 'Η Αύστρία κλείνει
τόν αύτοκινητόδρομο καί τήν σιδηροδρομική γραμμή πού τήν Μιδέα
μέ τήν Ούγγαρία. 'Η Δανία διακόπτει
να μή μεταβσύν οί πρόσφυγες στίς
Σκανδιναβικές χώρες καί δηλώνει ότι
είναι ανεπιθύμητοι οἱ πρόσφυγες στό
έδαφός της έπειδή κουβαλούν έπιδημίες, λερώνουν τούς δρόμους καί ύποβαθμίζσυν τήν ύψηλή ποιότητα τών
σχολείων. 'Η Σλοβακία, ή Τσεχία, ή
Ούγγαρία αρνούνται συμμετοχή
στήν ποσόστωση τών προσφύγων
πού προτείνει ὁ κ. Γιουνκέρ. Χιλιάδες
Πολωνοί, Τσέχοι καί Σλοβάκοι διαδηλώνουν έναντίον τής είσόδου τών
προσφύγων στίς χώρες τους. 'Η Γερμανία καί ή Αύστρία ανοιγοκλείνουν
Τα σύνορά τους πιο καρτ. Στίς έκατοιττάδες χιλιάδες πρόσφυγες πού καταφθάνουν στα νησιά τής 'Ελλάδας
καί στίς ακτές τής '|ταλίας κλείνουν
τήν πόρτα οί «καθώς πρέπει» χώρες
τής ΕύρωπαικήςἙΜσαος1 'Ας λιάζσνται οἱ πρόσφυγες.'Εχουμε Εύρωπαική'Ενωση ή Εύρωπαϊκή διαίρεση;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
ῦΕκλογικές ίστορί~ες
Πώς νίκησε ό Γουλτμής τόν Τρικούπη
ΣΗΜΕΡΑ δημοσιεύεται προφητικό κείμενο τής
<<'Εστίας>> πού προέβλεψε τήν ήττα του Χαρίλαου Τρικούπη.,Ἀγνωστες λεπτομέρειες για τήν
κατασταση πού έπικρατούσε στήν έκλογική του
περιφέρεια καί ὸδήγησε έντέλει στην αποτυχία
του καί τόν ἴδιο στό έξωτερικό. '
Ἡ πραγματική ἱστορία παραμένει αγνωστη.
'Ο Τρικούπης έγκατέλειψε τόν έπί χρόνια πολιτικό συνεταῖρο Μεσολογγίτη γιατρό Μιλτιάδη Γουλιμή, προκαλώντας τήν αντίδραση τῶν
ψηφοφόρων. Φώς στό παρασκήνιο τής εκλογικής ήττας, ή ὁποία αλλαξε τό πολιτικό σκη- ο
νικό στήν Ελλάδα, ρίχνει τό δημοσίευμα τής
<<'Εστίας>>, τό ὁποῖο, σχολιασμένο, αναδη μοσιεύουμε σήμερα (σελ. 4). .
. Ρόμπερτ
ΠΞΝΜΕΣ
ΕιΔΗΣοΥΛεΣ
ΠεριεΡ£Α
· ῦΟἘλτον Τζών εδώ δηλώσει ότι ήθώε νά πιεί ένα
τσάι μέ τόν Βλαντιμιρ
Πούτιν και( νά προσπαθήσει νά τόν πεισει νά άλλάξει γνώμη γιά τούς ὁμοφυλοφιλους. Χθές, λοιπόν,
ό γνωστός Βρετάννός τράγουδιστής είπε ότι συνομιλησε τηλεφωνικά μέ τόν
Ρώσο Πρόεδρο. Μόνο πού
λίγο αργότερα τό Κρεμλι2
νο τόν διέψευσε πάνη γυρικά, άνακοινώνοντάς ότι
δέν ύπήρξε ἐπικοινωνία,
ούτε αίτημα γιά συνάντηση. Ωστόσο, ανέφερε ότι ό
Πούτιν «θά ήταν πρόθυμος νά συνομιλήσει μέ τόν
Ἐλ τον Τζών» γιά τά
ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Πατί δέν αποσύρεται ὁ
άνθρωπος· “Ε χει τό δικαιωμα στά 91 του χρόνια!
(Υπάρχει καί ένα όριο ήλιΜε; γιά όλα στήν ζωή. (Ο
λόγος γιά τόν πρόεδρο
τής Ζιμπάμπουε καί τήν
γκάφα πού διέπραξε. Ό
Μουγκάμπε
ἐκφώνησε ἐπί25 λεπτά λόγο κάτά τήν ἐναρκτήριά
συνεδριαση τού Κοινοβουπου στήν χώρα τοα αλλά
ό λόγος αὐτός ήταν ὁ ίδιος
πού εδώ διαβάσει πρό μηνός σέ άλλη περίπτωση. . .
Ένας δέν βρέθηκε νά τού
φέρει τόν σωστό λόγο;
·Ἀπί ό, τι φαίνεται, σέ λι?
γα χρόνια δέν θά βριΌκουμε νά φάμε ούτε γαύρο,
ούτε κολιό, ούτε μαριδάκι!
Τό Παγκόσμιο Ταμείο γιά
τήν Φύση μας προειδοποιεί ότι λόγω τής απεράλιεύσεως, τής ρυπάνσεως καί τής κλιματικής
αλλαγής οί πληθυσμοί
τών θαλάσσιων ζώων,
όλων τών θηλάστικών,
πτηνών, ψαριών καί
ἐρπετών μειώθηκαν από
τό 1970 στό ήμισυ! Καί
γιά όλα αὐτά φταίει ὁ
άνθρωπος Τελικά βάζουμε τά χεράκια μας καί
βγάζουμε μόνοι τά μάτακια μας...
Ο Μάς βλέπω νά τρεχουμε στό Διάστημα γιά φαρικάί Αφού μας λένε ότι ό
δορυφόρος τού Κρόνου,
όνόμάτι Ἐγκέλάδος -όνομα κι, αὐτό πού τού δώσανε!-, έχει κάτω από ένα
στρώμα πάγου έναν τεράστιο ώκεανό. Ποιός ξέρει, μπορεί σέ λίγα χρόνια
ἐκεί οί πάγοι νά λιώσουν,
ἐμείς νά φθάνουμε γρή γορα σέ αὐτόν καί νά έχει καί
πιό νόστιμα ψάρια. σε
κάταντήσουμε ἐξωγήινοι!
·Μελέτη πού έγινε σέ 12
σχολεία τής Κίνας απέδειξε
ότι έαν προστεθεί μι|ά”ἑπί
πλέον σχολική ώρα τήν
ὁποία τά πάιδιά θά άναλισκουν σέ δραστηριότητες σἐ ἐξωτερικούς χώρους
θά μειωθεί ἐλάφρώς ὁ .κίνδυνος ἐμφάνίσεως μυωπιας. Ποιός ξέρει; Πάντως
στήν Ασία πρό 60 ἑτών
μόλις τό 1 Ο-2Ο% τού πληθυσμού εδώ μυωπία, ένώ
σήμερα έχει τό 90% τών
ἐφήβων καί τών νέων.
Ύπάρχει μία θεωρία πού
λέει ότι ή μυωπία προκάλείτάι από τήν έλλειψη
ήλιάκής ακτινοβολίας.
Διαβαστε τα αρθρα
τού Α. ΙΙ Δημόπουλου
«Αὐτὸς ὁ κόσμος ὁ Μικρός!» (σελ. 3)
τής Μαρίας Μπαλοδήμου
«Γιατί ψηφίζουμε;» (σελ. 8)