Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Κινδυνεύει με ναυάγιο το μετρό...Recognized text:
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΣΕΑ|ΔΕΣ
Μ||(ΡΕΣ
Α|'|'ΕΑ|ΕΣ
στον Βαγγέλη
Με'ι'μαρόκιι
σελ. 7
νυνννν.εσε|ἰοιοτοεῳ
ΦΑννεῆιοιρόροσ
ΠΕΜΠΤΗ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
ζ ] ί Ι ί ' φ ] Ι
Γ. Ϊ ι ι Ϊ
Ξ ΞίΞ μ. μ_ ._ί_Ξ Ξ `“`#
κόντρα ξέσιωσε για το μετρό τιι5 θεσσαλονίκΠ5, μετό τον οσόφσσιι του ΚΑΣ υιιέρ τΠ5
όωτήριισΠ5 των σρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, σου θα έχει ω5 συνέιιεω τήν κατόργιισή του.
Σύμφωνο με μαχανικσόε, οδηγείται σε ακύρωση
Κινδυνεύει
με ναυόγιο
.  τη
το μετρο...  .
λ ί Ι ] ] [ λ
ί η ή) Ἡ. Μ ι  'Η'
Μ!Αι:ἐΨ ίΞ _ Α] Σ' ;ιι3ιΞ“ _ῳ μ- ΣΑΣ] ΣμΔ “μ ω
τι κατασκευή του συγκεκριμένου σταθμού, ενώ
υιιόρχει κίνδυνοε και για όλα το έργο! Αιχμέ5 για
μεθόόευσιι ακό τσ ΚΑΣ κι ειιίθεσιι στο δήμαρχο,
Γιόννιι ΜΠσυτόριι. Ο όήμορκσ5 «με τι5 ενέργειέ5
του, σε ό,τι αφορό το σταθμό Βενιζέλου, οφενό5
“έσωσε στον όιινο" τσυ5 φορεί5 τιι5 ιιόλιι5, των
ουσίων τα συνεργασία υιιοτίθετσι ότι είχε ζιιτήσει,
και αφετέρου οόιιγείτο έργο του μετρό στον κίνδυνο νο “εεοκεήει"», αναφέρεται χαρακτηριστικό
σε ανακοίνωσή του ΤΕΕ/ΤΚΜ. ο Με
Ζευγόρι Ρομό
υιοθετοόσε ιιαιδιό
ιιαρόνομα γω το επίδομα!
Π σελ. ιο
«Καμαανόκι»
τιαραγραφίι5
γω τη λίστα
λαγκόρντ
Παραγρόφσνται στο τελος του
χρόνου τα αδικήματαΙ ήταν το
μήνυμα που έστειλε χτες ο υπήρεσιακός υπουργός Οικονομικών
Π σελ. 40
ξ '! τα..
ΗΜε;ῶ “
Σε κλοιό... ζέστιι5
και υγρασίαε
τι θεσσαλονίκη
Ο σελ. Η
Πόλοε έλξιι5
ή Προβλήτα Α|
Τριήμερο δρόσεων με αφορμή
τη φθινοπωρινή ισημερία
(23-25 Σεπτεμβρίου)
Π σελ. 43
θέλει νίκη
σήμερα κόντρα
στην Γκαμιιόλα
Π σελ. 4'