Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
 γ. -_ ·
Δ ' τ. '
ή Με κ - _
.Ε Ί“Ν ' Ε ω Ι
. . ή ρ . .- - ξ `
ι ή Μ εκ
..ω _ . ' ' .'-` `
. . Η . δ ` η
ψ] Δ Α ' . Ι ' μ Π· `
#η“· “ - ,. . η· <. “ ”ΠΝΓ ἔν
7 · ιἴ . 4 Ι . .
·_ =“·=--.- τ <- ο ~ 3 · ή: ° Τ'Γΐΐ"ῆ:ῖ“ΐ ι · ` _ χ·
· Δ`ἔ Ι . ' _ ·_ δ ϊ - η ¦ · _ 1 | τῇ'| ', | ι .
 'η Β ~ _ · ξ ι_ Χ·
μ κ % 9 Ι Ι κ
τ · 4 ·
Ί ` Σ ἑ η
" Ι;; ι·
. 7 ·> 4 <_Μ-` Μ
Δ ..οι 7 - "> 'Δ `<·_ '-..'α - “·
μ Ο. '
' 'νά. ι ' .
ω - 3
.·κ'·:· 7 `
Νέο μέτωπο-χιλιᾶδων προσἐβύγ=ὡ&ωσν Έβρο
 2.” “ “ Μ· .Η λ γ· - < “ 7
ΜΕΤΑ Τ|Σ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟγ
Δύο· Αλήθειας
 Σκληραίνει η κόντρα
Ευρώπή δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε μία δίκαιπ κατανομή των προσφύγων σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, τοτε πρέπει |
ιι Ευρωπαϊκή ”Ενωσή να επι· '  ε ο
στρέψει το Νόμπελ Ειρήνής" με
το οποίο ΒραΒεύτπκε το 2012,
δήλωσε ο πρόεδρος τής κοινο- Σω 3
Βουλευτικής ομάδας των Γερμα·
νων Σοσιαλδήμοκρατών (8Ρ|)),  ης
Τόμας ”Οπερμαν.
 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΜΜ σως
_ Σελ. 8
πολιτική για τους πρόσφυγες.
αναφερόμενος στήν άρνπσή των
χωρων τής Βαλτικής. αλλά και
πολλών χωρων τής κεντρικής
και ανατολικής Ευρωππς, να
συμμετάσχουν στο σχέδιο για
τήν υποχρεωτική κατανομή των
προσφύγων μεταξύ των κρατων- ί ~
μελων τής Ευρωπαϊκής ”Ενω- .
στις. Τήν Τρίτπ, στον ουνάντήσπ χ |
των υπουργών Εσωτερικών τής | Ι
ΕΕ, θα δοθεί ή ευκαιρία "να κά- κ Τ α κ Τ α α ρ Τ
νουμε μια νέα αρχή". πρόσθεσε η μ ή _ | Π
ο σοσιαλδήμοκράτπς πολιτικός. 7 . ' '
Μάλλον τα πράγματα ειναι ιδιαίτερα δύσκολα. Και ή Ευρώππ
:Σ::τ:ωϊ“:%ι::::Σ:: “ γή Τους Έλληνες αγρ'οκ1ηνοι“ρόφους“
είναι τραγικές. Το ότι το μετανα
στευτική αποτελεί μεγαλύτερο < / ω / | | · |
:8?ἔἔἙ:ωΞἙ“ΐ; 'Αγροτες και κτηνοτρο.φοι εκλεισαν το Μ γειο¦των κ_ηΠῳν
==ἔὅΣ“ἔ° εχω μεΥΞ)λ οφ Ο· - 4 τ Ξ ¦ . ῦ " ~ “ -_ 30· Με
σγικος γ Ζ η _ -¦ > π ς - 7