Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φορολόγηση 26% και 33% στα αδήλωτα εισοδήματα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηε1ίτετΠΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ΠΠ ΕΠΣ! σε!
_ ο ει-ιιι=-Πει=ιιΠ ΥΠΠΟ
ΕΧΟὶ.Η8ΝΕ ΕΟΕ επεσε
ΕΝΠ ΜΜΜ ΝΑΜΑ ΗΗΕ-Α5 μ
το.: +30 τιμ ΜΜΜ!
ΜΜΜ: γοιο@ιιοιιίοΠοί|π¦οτ Ϊ έ
Τετάρτη 16 ΣεΠτεμβρίου 2015 / τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25877
Νίκος Χριστοδουλάκης
υΠηρεσιοκός υΠουργός Οικονομίος
ΤΕΣΣΕΡ|Σ
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ
ΣΤΟ ΤΡΑΠ Η'
Σταύρος Οεοδωρςίκης
συνέντευξη στη «Ν» του Προέδρου του ΠΟΤΑΜΟΥ
σημερα στη Ν
Κ. ΠΗΤΣΟΤΑ|(|·|Σ:
ΕΞ' ΠΡΟΤΑΣΗΣ
«ΟΞΥΓΟΝΟ»
ΠΑ ΤΟ ΕΠ|ΧΕ|ΡΕ|Ν
«Αερομοχίες» γιο τους νούλους
Σε νέες κινησεις οΠό τον φετινό χειμώνοΙ τόσο
στον τομέο των δρομολογίων όσο κοι των τιμών,
Προχωρούν οι οεροΠορικές ετοιρείες Που δροστηριοΠοιούντοι στην Ελλοδο, μετά τις μειώσεις τιμών
στο κούσιμο Που οφΠνουν Περιθώριο γιο εκΠτώσεις
στους νούλους. >Τ 3
Ευρωζώνη: ΑνοκύμΠτει
η ογορο κοτοικίος
Σημοδιο ονοκομψης διοβλέΠει η ΕυρωΠο'ίκη ΚεντρικΠ ΤροΠεΖο (ΕΚΤ) στην ογορο στέγης στην
Ευρωζώνη, ενώ την ίδιο στιγμη υΠοδηλώνει ότι,
Πορο τους κινδύνους οΠό τις ονοδυόμενες, δεν
συντρέχει λόγος εγκοτολειψης της εΠεκτοτικης
νομισμοτικης Πολιτικής της. Στην τελευτοίο της
οικονομικη έκθεση η ΕΚΤ βλέΠει την ογορό κοτοικίος στην Ευρωζώνη νο ονοκομΠτει ύστερο οΠό
χρόνιο στοσιμότητος κοι ΠροβλέΠει Περοιτέρω
άνοδο στις τιμές. >25
Δεδομένη θεωρούν τώρα
την ελύτρρυνση του χρέους
Το 7ί % εκ των 31 οικονομολόγων Που συμμετείχον
σε έρευνο του Β|οοτηοοτε έβλεΠε την Ελλοδο νο
εξέρχετοι οΠό το ευρώ μέχρι το τέλη του 2016 με
την ελοφρυνση του χρέους νο φοντοΖει ένο μοκρινό
όνειρο. Τον ΣεΠτέμβριοΙ όμως, το Προγμοτο έχουν
ολλοξει. Αντίστοιχη έρευνο του ειδησεογροφικού
Προκτορείου έδειξε ότι το 94% των οικονομολόγων
θεωρεί την ελοφρυνση του ελληνικού χρέους όχι
μόνο Πιθονη, ολλο Πολύ Πιθονη. >3
μμε: Παράθυρο ούξησης
των Πόρων της ΕΤΕΠ
Θετική στο νο ουξηθούν οι διοθέσιμοι Πόροι της
ΕΤΕΠ Προς τις ελληνικές μικρομεσοίες εΠιχειρύσεις
εμφονίστηκε η εΠίτροΠος Περιφερειοκης Πολιτικής Κορίνο Κρέτσου, οΠοντώντος σε σχετικη
ερώτηση του ευρωβουλευτή Δημητρη ΠοΠοδημούλη γιο το Τομείο Εγγύησης Μικρών κοι
Μεσοίων ΕΠιχειριίσεων της ΕυρωΠοίκης ΤροΠεζος
ΕΠενδύσεων. >ι ι
Π|Ε|·|ΑΕ|. |·|Ε|5Ε:
ΠΡΕΠΕ| |·| |ἙΡΡ|ΑΝ|Α
ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΑΕ|ΨΕ|
ΤΟ ΕΥΡΩ;
Η «αμνήστευση» δεν αΠαλλάσσει αΠό Ποινικές διώξεις Περί «μαύ ρου χρήματος»
Φο ρολόγηση 26 % και 33 %
στα αδήλωτα εισοδήματα
Με την ισχύουσα κλίμακα εισοδήματος ελεύθερων
εΠαγγελματιών και ατομικών εΠιχειρήσεων θα φορολογηθούν οι αδήλωτες καταθέσεις εξωτερικού
και εσωτερικού, ύστερα οΠό την υΠοβολή συμΠληρωματικών δηλώσεων αΠό τους υΠόχρεους, ολλά χωρίς Πρόστιμα και Προσαυξήσεις. Αυτό αΠόκαλύΠτει στη «Ν» κορυφαίο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ,
κίνηση Που εντάσσεται στο Πλαίσιο των ενεργειών
' |σως οΠοτελέσει «ισοδύνομο»
γιο την άρση της εΠιβολιίς ΦΠΑ
στην ιδιωτικη εκΠοίδευση
Που δρομολογούνται για να έρθουν στο φως όλα τα
αδήλωτά εισοδήματα με στόχο την αύξηση των δημόσιων εσόδων. Το ΥΠΟΙΚ εγκάτολείΠει το σχέδιο
για ειδική φορολόγηση των συγκεκριμένων εισοδημάτων και Πλέον ΠροσανατολίΖεται στην άθ ροιοή
τους με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τη διενέργεια
νέας εκκαθάρισης, με συντελεστές 26% και 33%. >6
Τρώτε κοι δεν φθάνει η ΕυρώΠηΙ με την Προσφυγικιί κρίση νο εξελίσσετοι σε μεγολύτερη οΠειλη γιο την
ευρωΠο'ίκη συνοχη, οκόμη κοι οΠό τον εφιάλτη του οι·εχίτ Μέρκελ κοι Φοιμον ζητούν νο συγκληθεί εκτοκτως Σύνοδος Κορυφής της Ε_Ε., την ίδιο στιγμη Που ο Τερμονός υΠουργός Εσωτερικών Ζητεί νο κοΠούν το
διορθρωτικο τομείο γιο όσες χώρες οντιδρούν στην υΠοχρεωτικιί κοτονομιί των Προσφύγων. >26
[ΙΡ Ηοι·εοιι]
Τα σενάρια
για τις ελληνικές
τράΠεΖες
Στα ΠερίΠου 4 δισ. ευρώ υΠολογίζει τον «λογαριασμό» των ιδιωτών εΠενδυτών στη διαδικασία της ανακεφαλαιοΠοίησης των ελληνικών τραΠεζών η]Ρ Μοτἔειη_ Η αμερικανική εΠενδυτική τράΠεζα, εν όψει
των αΠοτελεσμάτων αΠό τον νέο γύ ρο των στοκ Νέα
για τις ελληνικές τράΠεζες, Προχωρά σε μια εναλλακτική ερμηνεία της ΒΒΕΒ, η οΠοία θα μΠορούσε
να εΠιτρέψει μια Πιο ευνοϊκή μεταχείριση και για
τους Πιστωτές ορισμένων τραΠεζών, οι οΠοίοι μΠορεί να υΠοστούν τις ουνέΠειες του Μι ιη. >4
Ι(. ΜΠοτόΠουλος στη «Ν» για τις ενέργειες της ΕΠιτροΠής
ΧΑ.: Κινήσεις άρσης
των ςε1ΡίτειΙ ςοηττ018
Κόντρες στον οΠοιιχο της τηλεμοχίος
Σε αγώνα διοχείρισης των εντυΠώσεων οΠό το ντιμΠέιτ εΠιδόθηκον το κομμοτικο εΠιτελείο. Ο ΣΥΡ|ΖΑ υΠοστηρίΖει ότι η οΠώλειο της ψυχροιμίος του
κ. Νείμοροκη ητον ενδεικτική της έκβοσης της ονομέτρησης ενώ η Συγγρού
θεωρεί ότι η τηλεμοχίο ονέδειξε ΠρωθυΠουργό τον ορχηγό της Ν.Δ_ >29
[ΦΠΑ]
Ερχεται
νέο κύμα
αυξήσεων
στα νησιά
Νέο κύμα αυξήσεων στους συντελεστές ΦΠΑ, το οΠοίο θα Πλήξει τις ξενοδοχειακές εΠιχειρήσεις και τους κατοίκους ορισμένων νησιών του Αιγαίου έ ρΧεται αΠό τον Οκτώβριο. Οι
άναΠροοάρμογές αυτές τίθενται σε εφαρμογή των ψηφισθέντων μέτρων του νέου μνημονίου. Η Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα