Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Θα ζήσουμε τα πέντε "Π" πριν και μετά τον ελεήμονα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρα· ΜΝΗΜΗ ι;
1Σ10Ρ'Α
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡ1ογ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
110381) 3781
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
πώς,ΞεααΜΖ0Μ ΝΕΟ ΕΝΘΕΤΟ
611 ασια
ω 'ἑ“μῳ¦ογραῳ°¦ Η 1Σ1οα1α 011111 ΔΕΝ
Μ α πως ,2 11111 Δ1αααΣα1Ε ποπ “ _ ~
1 _ ἶΓΊζλ από' ασῇ ;ῖ / η Η η η η Η τα' 1τ1[ῇ έα κΐχ 1 ·ἶα:1 :πατα τα' Πιό τῇ:11ΐήητὲμ χ
 1' Ο 1 Μ ΗΜ' 3"α1;:1ψα] '1 μή  ·›Ν]“ἶΙ 1 Με* 11/11 1 ~   θα ΜμἩ" 1 ] ¦ Ι τ 1 1 ΜΪ1~1' η 
1 11_11Μ¦ η 11 '11 1 μ ΣΜΓ¦ϊ,ιρ “ μ η να ' πα 1 1 Η' 11  ' μ 1 ' μΧ 1» μη Ε* μ 1 '1 ' ΠΜ χω ~μῳςα¦Μχγη
ὲ];1`  ν ΩΚ¦=Ε 'ς/ῳ ;1_11_1ι;/1ὲ Κ] ;1`α;;Δ1;1_1ῳ μμ! μμ μαωι_1Δς¦μ; μ1;Εω_1 μι 1_11_1 1;¦μ11_1;:χ¦ Χ;/ μ1;11 μ1Δ1_1μμ ἑ_11_11_14;1
 α 1 1 α
Ι ' λ 1 11 κ): 
 ζἔμἔνἔς :ξηνέἔμ:ο:
“Σκ°|Π°ν8“9“Τ0“ 81:833”ἔ“ἙἔἙἴ6
ΠαΤ8ρα Ἑσ|Πρα  πρόσφυγες' έχασα
κα' η "ΔαΤμηση" 8121818882
Το"... δήθεν πρόσφυγες Φλαμποαραρη! ἶ=ἔ=1α0υνΤαν ελ
Ο ΚΑΤΣ|ΚΑΡΗΣ
ΒογΡκΩΣΕ ΣΓ ΟΝ
ΕΘΝ1κο ΜΑΣ ΥΜΝΟ
Αποκλεία1ηκε
η εθνική από 1ο
"δαίμονα" 1ης
|σπανία
101 ΜΜΜ
ΣΕ/||ΔΑ 29