Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
. ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡ ΙΑ: Ἡλιοφάνεια μέ λίγες τοπικές νεφώσεις τό πρωί στά κεντρικά καί τά
βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στά άνατολικά τοπικά θυελλώδεις. “Η θερμοκρασία θά άγγίζει τούς 32β. Κ.
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015
Εύφη μίας μεγαλομάρτυρος τής πανευφή μου
Σελήνη 4 ήμερῶν
Ανατολή: 7.07'-Δύσις: 7.32'
"Ετος 122ον ί Αριθμός Φύλλου 40257 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
εετίέτιεννε@οτεΠει.ςτ
Ποιός ύπονομεύει
τίς έπενδύσεις
°Επέμενε ὁ κ. Μεϊμαράκης νά ρωτάει τόν κ. Τσίπρα στό προχθεσινό ντη μπαίητ ποιός ήταν ὁ λόγος
νά διενεργηθούν έκλογές. Μα πειστική άπάντηση δέν έλαβε. Ό παραιτηθείς Πρωθυπουργός εἶπε
ότι μετά τήν καταψήφιση τού τρίτου μνημονίου άπό
μεγάλη μερίδα βουλευτών τού Σύριζα, ή Κυβέρνησίς του είχε ούσιαστικῶς χάσει τήν έμπιστοσύνη
τής Βουλής, ὁπότε μοιραίως έπρεπε νά προσφύγει
στήν λαϊκή έτυμηγορία.
Παράλληλα όμως, άναφερόμενος ὁ κ. Τσίπρας
στίς συνθήκες ὑπό τίς ὁποίες θά μπορέσει ή χώρα
μας νά προσελκύσει έπενδύσεις, είπε μεταξύ ·
άλλων ότι πρέπει νά έπικρατεί κλίμα πολιτικής
σταθε ρότητος. Ἐρωτάται λοιπόν:
- Πῶς είναι δυνατόν νά ύπάρχει τέτοιο κλίμα σταθερότητος, όταν μέ δική του πρωτοβουλία θά ἔχουν
γίνει τρείς έκλαγικές αναμετρήσεις (δύο βουλευτικές
καί ένα δημοψήφισμα) μέσα σέ ὁκτώ μήνες;
. Τόν περασμένο Δεκέμβριο ὁ κ. Τσίπρας άπεφάσισε, ὁμοῦ μετά τῶν άρχηγῶν τῶν άλλων κομμάτων
τής άντιπολιτεύσεως, νά προκαλέσει πρόωρες
έκλογές τήν στιγμή άκριβῶς πού ή οίκονομία είχε
άρχίσει νά σταθεροποιεῖται καί είχαν αρχίσει νά
προσελκύονται έπενδυτές. Καί ὁ μέν ίδιος κατόρθωσε νά έκλεγεί, άλλά ή χώρα κόντεψε νά καταστραφεί. °Ενεπλάκη σέ μία άπρόσφορη διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές, πού είχε ως άποτέλεσμα
νά χαθεί ένα ὁλόκλη ρο έξάμηνο γιά τήν οίκονομία. Ούτε συζήτησις περί έπενδύσεων...
Στίς 26 “Ιουνίου, λίγα Μωφα πρό τής έκπνοής τής
ένδιαμέσου συμφωνίας πού ειχε συναφθεί στίς 20 Φεβρουαρίου, ὁ κ. Τσίπρας θεώρησε σκόπιμο νά προκηρυχθεῖ δημοψήφισμα, τό ὁποῖο προκάλεσε πανικό καί
επώαση έπιβολή κεφαλαιακῶν περιορισμῶν.` ῦ
"Ετσι, πέραν τής ταλαιπωρίας τῶν'πολιτῶν στίς ούρές
τῶν τραπεζών γιά νά εἰσπράττουν 60 εύρώ ήμερησίώς,
ὁπήρξαν τεράστιες παρενέργειες στήν λειτουργία τής
οἱκονο μίας. °Επλήγησαν ή έγχώριος παραγωγή, τό
ὲμπὁρω καί ὅλιι ἡ πιστωτική δραστηριότης.
Στίς 20 Αύγούστου, τέλος, προτού καλά-καλά συμπληρωθούν έπτά μήνες άπό<τήν άνοδό του στήν ἐξουσία, ὁ κ. Τσίπρας άνεκοίνωσε αἰφνιδιαστικά τήν παραίτηση τής Κυβερνήσεως του προκειμένου νά ὁδηγήσει
τόν τόπο καί πάλι σέ  Καίτό έπραξε έπικαλούμενοςτήν διάσπαση τού Σύρω παράτό γεγονός ότιτό
νομοσχέδιο γιά τά προσπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου είχε ύπερψηφισθεί στήν Βουλή άπό Μ βουλευτέςΓ0μώς ὁ κ. Τσίπρας δέν ήθελε νά στηρίζεται σέ τέτοια πλειοψηφία καί προτίμησε τίς 
- Πῶς λοιπόν συμβιβάζεται άπό τήν μία νά λέει
ὁ κ. Τσίπρας ότι γιά νά προσελκυσθούν ἑπενδύσεις
πρέπει νά ύπάρχει κλίμα σταθερότητος καί άπό τήν
άλλη νά προσφεύγει διαρκῶς σέ έκλογές;
Ἡ άντίφασις είναι κραυγαλέα. Ό ίδιος άνθρωπος, ένῶ Φέρεται νά έχει έπίγνωση τού τί απαιτείται
γιά νά διενεργηθούν έπενδύσεις πού είναι άπαραίτητες γιά νά δημιουργηθούν θέσεις ἐργασίας, μέ τίς
ένέργειές του τίς ύπονομεύει. Στήν πραγματικότητα
ὁ κ. Τσίπρας άδιαφορεί γιά τίς έπενδύσεις καί τόν
περιορισμό τής άνεργίας. Προτάσσει τό δικό του
πολιτικό συμφέρον. °Ελπίζουμενά μήν χρειασθούν
καί νέες έκλογές μετά τίς 20 Σεπτεμβρίου...
Τά έ ι νέα
φορολογικά μέτρα
°Υπό κατάρτιση τό προσχέδιο τού Προϋπολογισμού 2016
ΜΠΟΡΕΙ οἱ γενικόλογες προεκλογικές άναφορές τῶν κομμάτων νά
άποβλέπουν στό νά «ξεχάσουν» οἱ
πολίτες τί τούς περιμένει τήν έπομένη τῶν έκλογῶν, ωστόσο τό προσχέδιο τού Προϋπολογισμού 2016
πού συντάσσει ή ύπη ρεσιακή κυβέρνησις καί τό ὁποῖο θά καταθέσει
ή νέα κυβέρνησις έως τίς 5 =Οκτωβρίου στήν Βουλή θά άποκρυσταλλώνει όλα τά δυσάρεστα μέτρα τού
Μνημονίου.
Στό προσχέδιο τού Προϋπολογισμού τού 2016, ἐκτὸς άπό τά μέτρα
πού ήδη έχουν λάβει μεγάλη προβολή λόγω τού ότι ἑπιφέρουν δραματικές άλλαγές καί έπιβαρύνσεις στήν
φορολογία είσοδήματος νοικοκυριών καί ἑπιχειρήσεων, θά περιληφθούν καί έξι μέτρα πού έμμέσως
έπιφέρουν μεγάλες άλλαγές στήν
οίκονομία. Τά μέτρα αὐτά, πού βρίσκονται στήν τελική φάση προετοιμασίας άπό τό οίκονομικό έπιτελείο
τής Κυβερνήσεως, άφορούν:
- Στήν αύξηση τού φόρου χωρητικότητος καί τής εἰσφοράς
ύπέρ ΝΑΤ στίς έταιρείες τής ποντοπόρου ναυτιλίας καί στήν αύξηση τής εἰσφοράς έπί τού είσαγομένου συναλλάγματος τῶν ναυτι
λιακών έπιχειρήσεων πού δέν είναι '
πλοιοκτήτριες.
-Στήν αύξηση στό 15% άπό 11%
τού φορολογικού συντελεστή έπί
τού έτησίου είσοδήματος άπό ένοίκια, γιά όσους έχουν είσοδήματα
κάτω τῶν 12.000 εύρώ."Οσοι έχουν
είσοδή ματα άνω τῶν 12.000 εύρώ θά
κληθούν νά πληρώσουν φόρο 35%,
έναντι 33% σήμερα.
- Στήν περικοπή τής δαπάνης
γιά τήν έπιδότηση τού πετρελαίου
θερμάνσεως. Τό έπίδομα θερμάνσε
ως άνήλθε συνολικά πέρυσι στά 210 ·
έκατ. εύρώ, ωστόσο πλέον έςετάζεται ή περικοπή του κοντά στά 80
έκατ. εύρώ. Τό ἑρώτη μα είναι έάν ή
μείωσις τής ἐπιδοτήσεως θά γιγαντώσει ξανά τά νέφη αἰθαλομίχλης
έπάνω άπό τά άστικά κέντρα, λόγω
τής καύσεως άκατάλληλων ύλικῶν.
- Στήν φορολόγηση τῶν
μεικτῶν έσόδων άπό τυχερά παιχνίδια. Ἡ συγκεκριμένη φορολογία
έχει ὁδηγήσει ήδη στήν άναστολή
πολλῶν έπενδυτικῶν πρωτοβουλιών
έταιρειῶν τού κλάδου, Μ έκφράζονται φόβοι πώς άπό τήν μείωση
τού τζίρου θά μειωθούν καί τά έσοδα
πού εἰσπράττει σήμερα τό Δημόσιο.
- Στόν φόρο στίς τηλεοπτικές
διαφημίσεις, πού έχει ήδη ψηφισθεί άπό τό 2014 καί ἑπιβάλλεται σέ
ποσοστό 20% έπί τής άςίας τής διαφημίσεως πού ύπολογίζουν τά τηλεοπτικά μέσα.
- Στό τέλος τηλεοπτικῶν συχνοτήτων. Σημειώνεται πώς ή προηγούμενη κυβέρνησις έχει ήδη έπιβάλει
άναδρομικά σέ όλους τούς σταθμούς
έθνικής έμβελείας τέλος συχνοτήτων Ζ4,1 έκατ. εύρώ, τό ὁποῖο όμως
ἀκόμη δέν έχει είσπράξει.
, Ἀνεπαρκής  Εύρώπη
πρό τού μεταναστευτικού
Ποσοστώσεις τύπου... άγροτικῶν προϊόντων
Η ΕΚΡΗΞΙΣ τού μεταναστευτικού
προβλήματος προσέλαβε τέτοιες
διαστάσεις, πού δικαιολογημένα ή
Εύρώπη αἰφνιδιάσθηκε. Δέν είναι
όμως καθόλου δικαιολογημένο ότι
τόν άρχικό αἱφνιδιασμό δέν άκολούθησε μιά συγκροτημένη κίνησις μέ κεντρικό σχεδιασμό διαχειρίσεως τού ζητήματος. Ἀπεναντίας,
ή Εύρωπαϊκή"Ενωσις παραμένει
μέχρι στιγμής άναυδη, άνίκανη νά
άνταποκριθεί στά δεδομένα πού
έχουν διαμορφωθεί.
Οἱ Βρυξέλλες παραμένουν ένας
άπαθής παρατηρητής τῶν άποσπασματικῶν ένεργειῶν, τίς ὁποίες
άναλαμβάνουν μεμονωμένες χῶρες. Ἐνεργειῶν οί ὁποίες σέ πολλές περιπτώσεις άντιβαίνουν πρός
βασικές άρχές τού άξιακού συστήματος τής Εύρώπης.'Αύτού τό ὁποῖο
άποδεχόμεθα ως «εύρωπαϊκό κεκτημένο». Βλέποντας τίς σκηνές
πανικού πού έχουν ξετυλιχθεί στά
σύνορα πολλῶν κρατῶν-μελῶν, ὁ
Ζάν-Κλώντ Γιούνκερ έφθασε νά
άναφωνήσει ότι «δέν είναι αὐτή ή
Εύρώπη` στήν ὁποία θέλω νά ζώ». ί
Καί αὐτός όμως περιορίσθηκε σέ
μιά συναισθηματικά φορτισμένη
περιγραφή τού προβλήματος, χωρίς προτάσεις γιά τήν άντιμετώπισή
του. Πλέον Συμβούλια°Υπουργῶν
καί όργανα τής εύρωπαίκής γραφειοκρατίας κατατρύχονται, διαφωνώντας μάλιστα μεταξύ τους, σέ
μίαν ανεπιτυχή .μέχρι στιγμήςπροσπάθεια κατανομής τῶν είσερ
χομένων προσφύγων, κατά τρόπο
πού παραπέμπει σέ ποσοστώσεις
πού έχουν νά κάνουν μέ κατανομές
άγροτικῶν ή κτηνοτροφικῶν προϊόντων... Μέ τήν.ούσία τού προβλήματος δέν άσχολείται κανείς. Πόσο
μάλλον μέ τήν στρατηγική διάσταση τῶν γενεσιουργῶν αἱτίων του.
Στήν χώρα μας, έχουμε έναν
ἀκόμη λόγο νά άνησυχούμε. Τόν
προσδιόρισε ὁ ύπουργός Έμπορικής Ναυτιλίας Χρήστος Ζώης.
Είμαστε ή πρώτη χώρα ύποδοχής
στήν ὁποία μπορεί νά εύρεθούν
έγκλώβισμένοι χιλιάδες μετανάστες
7 καί πρόσφυγες."Ενα βάρος πού έτι'
ούδενί ή Ἑλλάς μπορεί νά σηκώσει.
(Λεπτομέρειες σελ. 5).
Σήμερα
Τό οίκονομικό
πρόγραμμα ΣΥΡ|ΖΑ
Τίς βασικές προτεραιότη- ι
τές του γιά τό άσφαλιστικό, τήν φορολογία, τό δημόσιο χρέος καί τόν τραπεζικό τομέα δη μοσιοποί
ησε χθές ὁ ΣΥΡ|ΖΑ. ΣΕΛ2
Τά έλληνικά
πανεπιστήμια
Μόνο τό ΕΜ. Πολυτεχνείο καί τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατατάσσονται στά 500 κορυφαία
τού κόσμου. Σελ. 4
Θανατηφόρος
ή κακή διατροφή
Ἡ κακή διατροφή είναι
πιό θανατηφόρος άκόμη καί άπό τό κάπνισμα
διαπίστωσαν Βρεταννοί
ερευνητές. Σελ. 5
11 ιι
θ ίί11ί]8 ίί1113Τ
Μάς άξίωσε ὁ θεός καί είδαμε
καί τό δεύτερο «ντημπαίητ», τό
όποίο μᾶς έπεφύλασσε καί μία
έκπληξη. Ἀντί νά περιορισθεί σέ
μιά κουραστική ανταλλαγή δηλώσεων, χαρακτηρισμών, άναδρομής
στό παρελθόν καί εύχῶν γιά τό
μέλλον πού έχουμε ήδη ακούσει
πολλές φορές άπό τούς αρχηγούς
των κομμάτων καί άπό τά προβεβλη μένα στελέχη τους στίς όμιλίες
καί στίς συνεντεύξεις τους, τό νέο
στοιχείο πού σφράγισε αύτή τήν
τηλεοπτική μονομαχία μεταξύ τού
κ. Τσίπρα καί τού κ. Μεϊμαράκη
ήταν τό ζήτημα ύψους!
γ Δοθέντος ότι ΣΥΡίΖΑ καί Νέα
Δημοκρατία συμφωνούν ως πρός
σεως πού θά προκύψει άπό τίς
έκλογές τής Κυριακής, άφού «τά
από τό τρίτο Μνημόνιο, τό στοι
τό πρόγραμμα τής νέας κυβερνή- ¦
πάντα όλα» έχουν προκαθορισθεί ι
¦ Τῆς ἡμέρας
_ °Υψηλές προσδοκίες
χείο πού διαφοροποιεί τά δύο κόμματα είναι τό μπόι των άρχηγῶν
τους! Από τό βράδυ τής Δευτέρας,
μετά τό τέλος τού «ντημπαίητ»,
όλα τά τηλεοπτικά κανάλια σχολίαζαν τήν διαφορά τού ύψους
τῶν δύο άρχηγῶν, θέμα πού συνέχισαν νά σχολιάζουν τά ΜΜΕ καί
τήν έπομένη, ένω, φυσικά, τό ίδιο
θέμα συζητούσαν καί οἱ πολίτες
στίς παραλίες, όπου απολαμβάνουν άκόμη τή θάλασσα όσοι δέν
έχουν παιδιά τά ὁποῖα ὲπέστρεψαν
από τήν περασμένη Παρασκευή
στά θρανία μέ τήν έναρξη τού νέου
σχολικού έτους. Τουλάχιστον πρέπει νά είμαστε εύτυχείς πού έστω
καί όταν τά πράγματα είναι λίαν
δυσάρεστα στόν τόπο μας, διατηρούμε τό χιούμορ μας καί δέν πέφτουμε στήν μαύρη μελαγχολία.
Τωρα πλέον πού είδαμε καί
τήν προτελευταία θεατρική πράξη
τής προεκλογικής έκστρατείας, δέν
άπομένει παρά νά συμπληρωθεί ή
πληροφόρησή μας γιά τά σχέδια
των κομμάτων μέ τήν τελευταία
πράξη των όμιλιῶν στίς κεντρικές
πλατείες. Μιά καί τό φέρνει ή
εύκαιρία, άνοίγω ὲδῶ μιά παρένθεση: Ἀναρωτιέμαι γιατί όσοι
μαρξιστές έξακολουθούν νά είναι
πιστοί στό σοβιετικό μοντέλο είναι
δυνατόν νά ψηφίσουν τό λαφαζανικό άπόκομμα άντί νά ψηφίσουν
τό «όρίτζιναλ› πού είναι τό ΚΚΕ.
Δέν τό λέω γιά νά κάνω διαφήμιση
στόν σύντροφο Κουτσούμπα,
άλλά έπειδή είναι καί αύτό ένα
άπό τά μυστήρια τῶν έκλογῶν.
'Οταν δηλαδή ένας κομμουνιστής
δέν ψηφίζει τό Κομμουνιστικό Κόμμα, τί είδους κομμουνιστής είναι;
Ούτε ὁ ίδιος ό Στάλιν δέν είχε σκεφθεί ότι μπορεί νά έμφανισθεῖ μιά
τέτοια άνωμαλία. Αλλά ό Στάλιν
βέβαια θά τήν είχε κλαδέψει σύρριζα. Κλείνω τήν παρένθεση.
Βαδίζουμε, λοιπόν, όλοταχῶς
πρός τό τέρμα τής περιόδου ασάφει
ας μέ τήν ελπίδα ότι μέχρι τά μεσά- ή
νιάτα τῆς Μάνης Κνωσός θά έκει
φανεί φῶς στό βάθος τού τούνελ καί
θά ξέρουμε ποιό από τά δύο μεγάλα
μικρά κόμματα θά έχει πάρει τό
προβάδισμα καί ποιός άπό τούς δύο
αρχηγούς θά είσπράξει καί τό «μπόνους» τῶν 50 βουλευτών - άγνωστου ὲάν θά έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο στήν έπιτυχία αὐτή τό
μπόι του ή όχι. Γιά τήν κυβέρνηση
θά περιμένουμε δυό ή τρείς ήμέρες
ἀκόμη, άλλά δέν θά χάσουμε καί τόν
ύπνο μας στήν αίθουσα άναμονής.
Τά καταφέραμε μέχρι έδῶ, αντέξαμε
ακόμη καί στά «κάπιταλίκοντρόλς»
καί δέν θά χάσουμε τήν ύπομονή
μας τώρα στό τέλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Οἱ «αύθεντίες» ¦ _
στά δελτία τῶν 8 _
Γράφει ὁ Μενέλαος Τασίόπουλος 
ΣΤΗΝ τηλεμαχία τῆς προηγούμενης Δευτέρας
μεταξύ των κ.κ. Τσίπρα καί Μεϊμαράκη προβλέπονταν δύο κύκλοι έρωτήσεων. 'Ο πρῶτος κύκλος θά περιελάμβανε έρωτήσεις εσωτερικής
πολιτικής καί ὁ δεύτερος κύκλος ερωτήσεις έξωτερικῆς πολιτικής καί άμυνας.Ἐκπλη κτοι παρακολουθήσαμε καί τούς πέντε δημοσιογράφους
πού έθεταν έρωτήσεις στούς δύο πολιτικούς
άρχηγούς κατά τήν διάρκεια τού δεύτερου κύκλου, σύτόν τῆς έξωτερικής πολιτικής καί άμυνας, νά μήν θέτουν ούδένα σχετικό μέ τή θεματική ένότητα έρὡτη μα.
Τρία ενδεχόμενα έξηγούν τό φαινόμενο γιά
τό ὁποῖο δέν διαμαρτυρήθηκε ούδείς των συμμετοσχόντων. Πρῶτον οἱ δημοσιογράφοι δέν
είχαν άντίληψη των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής καί άμυνας καί άπέφυγαν τά έρωτήματα.
Δεύτερον, οί κ.κ. Τσίπρας καί Μεϊμαράκης καί τά
έπικοινωνιακά έπιτελεῖα τους φοβούνταν τίς
άπαντήσεις στά συγκεκριμένα έρωτήματα καί
συμφώνησαν μέ τούς δημοσιογράφους νά μήν
τεθούν ερωτήματα. Τρίτον, απλως έτυχε. Αποκλείοντας τό τρίτο ένδεχόμενο ως ανοησία, μένουμε στά δύο πρῶτα. Τί δείχνουν;
Ἡ δεοποτεία στήν ελληνική πραγματικότητα
παραμένει σέ πλήρη ίσχύ. Γιατί πως διαφορετικά
μπορεί νά εξηγηθεί ότι άπό όλον τόν δη μοσιογραφικό κόσμο πού έργάζεται σέ εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις έπιλέγονται έκ τής θέσεως
τους γιά τήν τηλεμαχία οί παρουσιαστές των κεντρικών βραδυνῶν δελτίων είδήσεων, των ίδιωτικῶν καναλιών, πανελλαδικής έ_μβέλειας; Απόλυτη έπίδειξις καί άποδοχή έξουσίας δηλαδή...
Ι εἴ τε τίς απο προσανατολίΠΕΝΝ|ΕΣ ζουν μέ αποτέλεσμα νά
ἐξοκέλλουν στίς Με; καί
5Δ|“£ΟΥ^ νά πεθαίνουν...
“Η ΡίΕΡΓ^ Με μᾶς φθάνει ή Με;
των πάγων ἐξ αίτίας τῆς
κλιματικής άλλαγής ἔχου
κατά γνωρίζαμε ότι τά , , , με και την τρυπα του
κουβέρτες Τα βάζεις γιά νά
μήν κρυώνεις. Τίς βάζεις
όμως καί γιά νά διατηρήσεις τήν ψύξη! Όπως στόν
παγετώνα στίς ἐλβετικές
Άλπεις. Στό μικρό χωριό
τού Γ κλέτς, ψηλά στήν
βουνοπλαγιά, χρησιμοποιήθηκαν άμέτρη τες καί
τεράστιες κουβέρτες από
άσπρο, άλλά οκονισμένο,
φλίς. Πρόκειται γιά μία
ύστατη προσπάθεια νά
ἐμποδίσουν τό λιώσιμο
των πάγων, στήν άκρη
τού παγετῶνος άπό τόν
ὁποῖο τροφοδοτείται ὁ
Ροδανός, πού προκαλεί ή
κλιματική άλλαγή καί έτσι
νά σωθεί μία σπηλιά μέσα
στόν παγετώνα πού αποτελεί άξιοθέατο τής περιοχής Οί κουβέρτες έμποδίζουν τήν τήξη έως καί
κατά 70%.
·Ώς άποτέλεσμα ἀγωγῶν περιβαλλοντικών
όργανώσεων τό άμερικανικό ναυτικό άναγκάζεται
νά περιορίσει τήν χρήση
σόναρ καί ἐκρηκτικῶν σέ
περιοχές μέ θαλάσσια θηλαστικά όπως ή γαλάζια
φάλαινα, ή φώκια ΜοΠεοί1ιιε τής Χαβάης έξαδελφη τῆςελληνικῆς αλλά
καί Τα δωφίνια Τά ίοχυρά
ήχητικά κύματα πού
ἐκπέμπουν τά σόναρ γιά
νά ἐντ0πίσουν ύποβρυχι2
ους στόχους είτε διώχνουν
τίς φάλαινες καί τις φώκιες
από τίς περιοχές πού
όζοντος πάνω άπό τήν
Ανταρκτική πού μάς απειλεΖ| “Οπως ύποστηριζει ή
Διεθνής Ἐπιτροπή Όζοντος μέ άφορμή τήν 30ή
ἐπέτειο τής Συνθήκης τής
Βιέννης γιά τήν προστασία τού όζοντος, στό
πλαίσιο τής ὁποίας ύπεγράφη τό πρωτόκολλο
τού Μόντρεαλ, οί ούσίες
πού καταστρέφουν τό
όζον συνεχίζουν νά μειώνονται. Καίή άπειλητική τρύπα τού όζοντος,
ἐκτάσεως 24 έκατομμυριων τετραγωνικών χιλιομέτρων ἑξακολουθεἴ νά
άναπτύσσεται.
ο Ἐρευνη τές τού Πανεπιστημίου τού Καίημπριτζ
μετά άπό ἔρευνα πού έκαναν σέ 6. 711 ανθρώπους,
κατεληξαν στό συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερα
εἶ ναι τά πιάτα καί τά ποτήρια πού χρησιμοποιούμε και' όσο μεγαλύτερες είναι οί συσκευασίες
των τροφίμων καί των
ποτών πού αγοράζουμε,
τόσο περισσότερο τρωμε
καί πίνουμε! Ἐδῶ πού τά
λέμε, δέν θέλει καί φιλοσοφία τό πράγμα. Εἶναι
· εύκολο νά παρασυρθεῖκα-. νείς. "Οταν τό πιάτο καί τό
ποτήρι είναι μεγάλα, τά
γεμίζουμε άσυναίσθητα.
Αν καί τό περιεχόμενό
τους είναι ωραίο καί εύγεστο, άπλῶς· καταλήγουμε
ζούν, είτε τις κουφαίνουν, νά χοντραίνουμε. ..
Διαβάστε τά άρθρα
τού Χριστόφορου Χ Ματιάτου
««Φυλάἔου άπό...» (σελ. 3)
τού Γεώργιου Κ Σταματάκη
«Τσίπρας κατά Τσίπρα» (σελ. 8)