Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςοεηεκ@οτεπετ.ετ
ΝΞΜΕ[ΜΕΕ
η χΡΝΜΑτιττΗΡτο
Ο ΔΟΓ0Σ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ'Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚθΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
Θ έ ο η
Οι επιλογές
Το μεταναστευτικό αναδεικνύεται ως ένα από τα μεί:ονος
σήμασίας :Νήματα για τήν Ευρώππ.
Οι συνέπειες τής αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής με
τήν επέμθασπ στο 'ρόκ ειναι εμφανείς πλέον και το τίμήμα θαρύ για όλες τις πλευρές.
Η πολιτική τής Ευρωπαϊκής
Ενωσής στο μεταναστευτικό
αποδεικνύει τήν έλλειψή ικανότήτας διακείρισής κρίσεων αλλό
και τήν έλλειψή αλλπλεγγύπς. ή
οποία στήν οικονομική κρίσπ
φαίνεται ότι έστω και με αργούς
ρυθμούς με καποιο τρόπο λειτούργήσε.
Η ΕΕ μπορεί να επιλέξει για
τήν ίδια πόσους μετανάστες θα
δεχθεί στο μέλλον. Μπορεί να
επιλέξει εαν θα είναι λιγότερο ή
περισσότερο ελαστική από τις
ΗΠΑ. Ωστόσο, θα πρέπει να
αναλογιστεί τιιν πραγματική ικανότπτα τής για τή μετανόστευσπ.
όταν λόθει τήν απόφασή τής.
Και αυτό θα πρέπει να γίνει αμεσα. Και φυσικα συλλογικό με
συνέπεια και ευθύνπς και θεθαί·
ως τιμωντας τον τίτλο τής γήραιής ππείρου και του πολιτισμένου
δυτικού κόσμου. που εκπροσωπεί.
0 λογικός
ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 105 ΣΕΛ|ΔΩΝ ΝΔ' 08.000 ΛΕΞΕΩΝ Π.” ·
Στη δημοτικότητα το κυβερνητικό
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
<<Ο)(ΥΡΟ» Η ΟΥΓΓΑΡ|Δ ΜΕ ΕΓ|(/ΧΩΒ|ΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒ|Δ ΧΙΛΗ-ΜΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΠΕ - ΣΚΟΥΡ|ΕΣ