Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο:Recognized text:
1 ενημέρωση των εΠενδυτὡν
Μ"ἐ"ιὁΗΣι
ξ Με· ὶ5ἔἐΜ““““ἶ'Βεὁἶἐὁι5
ΜΜΜ _ _
ΠΜΑΜΦ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
Μπεν-νο _ _
ωκνν.χτἰΜοτἰετΜο.9τ
Μ. 073¦00
0,ί2%
Ημερήσιο Μεταβολή
Γενικος Δεικτης
ό” 'Ο 'Ο' 'Ο
ΜΑΤΙΣΤΗΡΙ0
Α Ο||(ΟΝΟΜ|Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 .-2ὲἔεΒτἑυ9ε_ἑ_ἐἐ:εΥΜΟΥ ΕΜ
ΜΜΜ ί!5€
Ψ ____ 
Καθοδικές 50
“Μ ισ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ $ΤΠΕ58 ΤΕ5Τ5 ΘΑ ΑΝΑ|(Ο|ΝΩΘΟΥΝ ΣΤ|Σ 25/ το
ΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡ|0Υ
ο νέος νόμος για την ·ιινιικεφιιΜιιοιιοίιισιι
ς τιμης των αυξησεων κεφαηαίου
Ποιες οι ποραοοχές για τον
καθορισμό τη
έσα Οκτωβρίου θα έχει ολοΜκληρωθεί και ψηφιστεί ο νέος
νόμος για την ανακεφαλαιο
· κ ξ ποίηση των τραπεζών που θα διέπει
και την λειτουργια του Ταμείου Χρημα
'τ2 τοπιστωτικήςΣταθερότητας.
Σύγκρουση στο ντιμπέιτ
Αη. Τσίπρα - Ευαγγ. Με'ι'μαρακη για
οιαπηοκη, ανεργία. επενδύσεις
4εἙΕΡεΜἐοΞ ί . 
Με... χίηια ζόρια έκηεισε
 ·ι στο μείον ο ΕΔ. Σειρέ
Δύσκοηη η πρόσβαση των
ΜμΕ στη ρευστότητα ϊ 40.000 προσφύγων
πορεια εμπόδια για τραπεζικό δανεια και Από ΕΕ. - Υπέρ στρατιωτικός βίας
πρόσβαση σε ευρωπαϊκό προγραμματα   ~; εναντίον των οιακινητών
Ο ()'Κἴ)|Ήἴ)'λ||||λ "()|Χ|"|('|
' Σημειώνεται ότι τα ειτεεε τε5τε θα ανα
κοινωθούν στις 25 Οκτωβρίου.
Στο νέο νόμο θα περιλαμβάνονται οι εξής παραδοχές για τον καθορισμό της
τιμής των αυξήσεων κεφαλαίου:
ί ) μέσοςόροςτων τελευταίων 50 συνεδριάσεων μείον 50%όί5εουηί
2) τελευταία χρηματιστηριακή τιμή.
ΩστόσοΙ από εξέταση βρίσκονται οι όροι της νέας ανακεφαλαιοποίησης, αν
δηλαδή θα συμπεριληφθούν τα εοεοε ή
θαπεράσει τοσχέδιογιαεα||5 οριίοηε.
Με την ολοκλήρωση των ειτεεε ιε5ίε θα
προκύψουν δύο μεγέθη κεφαλαιακών
αναγκών στις ελληνικές τράπεζες.
Στο βασικό σενάριο θα προκύψουν μικρότερες κεφαλαιακές ανάγκες και
στο δυσμενές σενάριο υψηλότερες.
Ας υποθέσουμε ότι στο βασικό σενάριο
θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες
6-7 δισ. και στο δυσμενές ί 4 δισ. ευρώ.
5 Η Ο
Χ'·'|'Χ|||Χ'|) "|'>|()
Η πρόταση που έχει εξεταστεί είναι η
εξής: Στα πρώτα 6-7 δισ. του βασικού
σεναρίου θα υλοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου όπου θα συμμετέχουν ιδιώτες
και το ΤΧΣ.
Στην διαφορά μεταξύ βασικού και δυσμενούς σεναρίουΙ τα υπόλοιπα 7-8
δισ. ευρώ θα καλυφθούν με αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αλλά θα δοθεί το δικαίωμα
στις τράπεζες να αποκτήσουν το"
ορίίοη5 δηλαδή την δυνατότητα προαιρετικής επαναγοράς μετοχών.
Οι τράπεζες θα μπορούν με τα εε||ε
οριίοη5 να επαναγοράζουν μετοχές
κατά τα πρότυπα της διαδικασίας επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Στο παρελθόν. το 20] 3 συγκεκριμένα, επιλέγει η λύση των ννετταητ5 όπου δόθηκε το δικαίωμα στους μετόχους να αποκτήσουν κοινές μετοχές
στο μέλλον.
Τα γν8π8πτ5 απέτυχαν.
Στις αυξήσεις κεφαλαίου του 20] 5, εξετάζουν την λύση οι τράπεζες να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. 3 Χ
ι «Ναι» σε μετεγκατασταση Υψηηότερη ζητηση
«βηέπει» ο 0ΡΕ0
Για το πετρέηαισ που θα παραγαγουν
τη. ι. τα κράτη-μέηη του το 20%
Σελ. ί ν'
κέρδη για ο στις
40 επιχειρησεις
το 2044 με
κερδοφορία
μόνο για
εμπόριο και
τουρισμό
Σιλ. 8
Με  έδεσε ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
2της ημέρας  ι.
0ι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηο
ΧΡΗΜΑΤ!ΣΤΗΡ|Ο
Τραπεζικό
πισωγύρισμα εηέω
αβεβαιότητας
καρό αντιδρούν
οι όυνόμεις της πραγματικός
οικονομίας   ,ι
ΕΠ'ΧΕ|ΡΗΣΕ'Σ
Επέκταση
εξαγωγών
για ΜΕΤΚΑ
Ανέηαβε νέες συμβάσεις για
κατασκευη υποσυστηματων
τοπια 
Ενα βημα πριν
το «αουκέτο»
η είι~ί25ττίοκΘτ5
Απηηρωτοι
εργαζόμενοι και
αεροπορικές εταιρείες τι ·
|λ()"'Χ|()Ν |