Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Παράθυρο δημοσιονομικής χαλάρωσης του Συμφώνου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίωωΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Τρίτη 15 ΣεΠτεμβρίου 2015 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος:910 · Αριθμός φύλλου: 25.876
Σωκρατης `Λαζαρίδης
Πρόεδρος του ΧρηματίστΠρίου Αθηνων
|'|ΕΡ|ΣΣ0ΤΕΡ0|
ΑΠΟ 200.000
ΕΠ|Σ|(ΕΠΤΕΣ
Πόνος Καμμένος
Ο Πρόεδρος των Ανεξόρτητων Ελλίίνων μίλόεί στη «Ν»
σημερα στη Ν
καρ: Πρωταθλητές
καί ουραγοί το 20ί4
Σε ΠρωταθλητΠ της ελληνίκίίίς οίκονομίας αναδείκνυεταί γία το 2Οί 4 ο κλάδος του τουρίσμου, ο
οΠοίος μοῦ με τον κλόδο των Παραγωγίκων εταίρείων -Πλην των δίυλίστηρίων- συνέβαλαν με τον
καλυτερο δυνατό τρόΠο στη δίαμόρφωση μίας συνολίκό βελτίωμένης είκόνας του ελληνίκου εΠίχείρείν.
Την ίδία στίγμα, καί το εμΠόρίο εξακολουθεί να Παρόγεί κέρδη, αν καί όχί με τον ρυθμό του 2Οί 3, ενω
κατασκευαστίκές εΠίΧείρησείς καί εταίρείες υΠηρεσίων, Παρα τη σχετίκη βελτίωση, Παραμένουν έντονα
Ζημίογόνες. >6-7
Πόλεμος ανα κοίνωσεων
ΥΠ0||( - εφορίακων
«Φωτίές» έχουν ανόψεί στο υΠουργείο Οίκονομίκών οί εΠίκείμενες αλλαγές στο ΣΔΟΕ, ενω
εντείνεταί ο «Πόλεμος» ανακοίνωσεων μεταξυ των
εκΠροσωΠων των εφορίακων καί του υΠηρεσίακοό
αναΠληρωτΠ υΠουργου Τρυφωνα Αλεξίόδη. >9
ΕΠενδόσείς 650 εκατ. δολ.
αΠό Ελληνες εφοΠλίστές
Σε δεξαμενόΠλοίο καί Πλοία μεταφορας υγραερίου στρόφηκε τίς τελευταίες ημέρες το
εΠενδυτίκό ενδίαφέρον των Ελλίίνων εφοΠλίστων. Η Ναίαη Ταη|ωί·5, η Εαρίτα| ΜΜΜ, η
Ε|οτ5οη Εοίροί·ατίοη, η Ενα|εηα 5ηίρρίηε καί η
Ρηοεηίχ Εηείεγ Ν8νίεοτίοη Προχώρησαν σε νέες
Παραγγελίες δεξαμενόΠλοίων οί δυο Πρωτες καί
Πλοίων μεταφορας υγραερίου οί υΠόλοίΠες,
συνολίκου ύψους άνω των 650 εκατ. δολ. >ί ί
Ηλεκτρίκα είδη: 20% κατω
οί Πωλίίσείς στο β' εξαμηνο
Ως «μαύρος |ουλίος» έχεί καταγραφεί στον κατοναλωτίκό χάρτη ο δευτερος μηνας του
καλοκαίρίου του 201 5, γεγονός Που εΠίβεβαίωνεταί καί αΠό τα στοίχεία της εΠίδοσης των
εΠίμέρους κλάδων. Οσον αφορά τον κλόδο των
ηλεκτρίκων καί ηλεκτρονίκων είδων, σε όλες τίς
κατηγορίες των Προίόντων (Προίόντα Πληροφορίκίίίς καί τηλεΠίκοίνωνίων, είδη εἔοΠλίσμου
γραφείου καί αναλωσίμα, μεγόλες καί μίκρές
οίκίακές συσκευές, φωτογραφίκό είδη, ηλεκτρονίκό καταναλωτίκό Προίόντα) σημείωθηκε βουτίό
τόσο σε Πωλησείς τεμοχίων όσο καί σε αξία Πωληθέντων. >ί 5
Αυξηση των εξαγωγών
Πλην Πετρελαίοείδων
Σημαντίκίί αυξηση Παρουσίασαν στο Πρωτο εξόμηνο του έτους οί εξαγωγές όλων των κλάδων, με
εξαίρεση τα Πετρελαίοείδη, Που Πίέστηκαν λόγω της
ΠτωσΠς των δίεθνων τίμων τους. Ανάλυση του ΠΣΕ
καταγραφεί τίς μεταβολές, αλλά καί τη «γεωγραφία» των εξαγωγών των ελληνίκων αγαθών. >ί Ο
[Προσφυγίκό - Ε.Ε.] Πρωτοβουλία για τις χώρες υηοδοΧης - Δυνητικά οφέλη για ων Ελλάδα
Πα ράθυ ρο δημοσιονομικής
χαλά ρωοης του Συμφώνου
«Παράθυρο» χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας και ΑνάΠτυξης για τις χώρες Που εΠιβαρύνονται αΠό το κύμα των Προσφύγων άνοιξε σων Ευρωζώνη με Πρωτοβουλία ως λουξεμβου ργιανης Προεδ ρίας και κατόΠιν σχετικού αιωματος ως Ιταλίας,
ως Αυστρίας και ως Ιρλανδίας. ΑΠό ων εξέλιξη αυτη μΠορεί να εΠωφεληθεί και η Ελλάδα σε ΠερίΠτώση Που κριθεί τελικά ότι ΠρέΠει να ληφθούν υΠ)
όψιν το Πρόσθετο οικονομικό κόστος για τους ΠρουΠολογιομούς, αλλά και οι εΠιΠτώοεις σε τομείς
όΠως η αΠασχόλΠσΠ. Το θέμα αΠασχόλΠσε τη ουνεδρίασΠ των υΠ. Οικονομικών ως Ευρωζώνης και
της ΕΕ. στο Λουξεμβούργο, όΠου ανατέθηκε σων
Κομισιόν να εξετάσει τις εΠιΠτώσεις και να υΠοβάλει εισηγηση στα κράτη-μέλη. ΟΠως εΠισΠμανε ο
Προεδρεύων του ΕςοΠη υΠ. Οικονομικών του Λουξεμβούργου Πιερ Γκραμένια, το Προσφυγικό Πρόβλημα δεν Πρόκειται να εΠιλυθεί βραχυΠρόθεσμα,
κάτι Που σημαίνει ότι σε εΠίΠεδο ΕΕ. θα ΠρέΠει να
ληφθούν υΠ, όψιν τα Προβληματα σε σχέση με ων
αΠασχόλΠσΠ, την εκΠαίδευση, την άμυνα και ων
ασφάλεια, τα οΠοία θα έχουν εΠίΠτώσΠ στους ΠρουΠολογισμούς των κρατών-μελών. >5
Με το βλέμμα στους αναΠοφόσίστους
Με τίιν Προσοχη τους εΠίκεντρωμένη στην Προσέλκυσίι των αναΠοφασίστων -ίι εΠίλογίί τους θα κρίνεί τον
νίκητίί της Κυρίακίίς-, οί Πρόεδροί του ΣΥΡΜΑ καί της Ν.Δ. βρέθηκαν ενωΠίος ενωΠίω χθες το βραδυ στην
ΕΡΤ, σε μία τηλεμαΧία Που κέρδίσε το ενδίαφέρον των Πολίτων, καθως ηταν «ζωηρότερη» της αντίστοίΧης
με όλους τους Πολίτίκους αρχηγους. >3
[Σό|μΠλέ] Πρόταση για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης χρεών
Και εΠισημως στο τραΠέζι
η χρεοκοΠία εντός ευ ρω
[ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό]
Μετά τις κάλΠες
έρχεται
ο λογαριασμός
Μετά τις εκλογές θα έρθει ο «λογαριασμός» του
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού, καθώς εντός του
Οκτωβρίου αναμένεται να εξειδικευτούν οι Παρεμβάσεις Που έχει Προδιαγράψ ει το 3ο μνΠμόνιο. Πάντως, διαψεύδονται οι ισχυρισμοί του Αλέξη ΜητρόΠουλου για χο ρΠγΠσΠ ως κατώτατης σύνταξης
με βάση «Περιουσιακά κριτηρια» (Προσθέτοντας μάλιστα ότι το μνημόνιο δεν αφηνει Περιθώρια αλλαγών), καθώς στο μνημόνιο γίνεται λόγος για «εισοδηματικά κριτηρια». >4
' αν Μαη: Με
Θ Μ Μαρίτα μία καμια γία όλους,
“τη υΠαρκεί ένα τερματίκό γία όλες
τις καρτες και όλους τους εΠαγγελματίες.
  .  
ΜΜΕ φαμΜ τελείωμα ιΜαγίας αοΠιοαΠε$
από ΠΕΗ ί μόνο Μην αΠΑί. ΠΕ ένα καιόαωμα Αίμα την η στα
·Μ.α|ῖμ|ια.ω¦ηίγα|μ|ιαμοέ
 Μανία ί3ΑΝκ
[ληξιαρ68εσαα1
Μέχρι
12 δόσεις
η εξόφληοη
οφειλών
Δυσμενέστερο αμέσως μετά
τις εκλογές γίνεται το Περιβάλλον για τους φορολογουμένους Που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταΠοκριθούν
στις φορολογικές τους υΠοχρεώσεις στο εξΠς, καθώς όσοι
δημιου ργούν χρέη θα μΠορούν
να τα εξοφλησουν το Πολύ σε
12 δόσεις. >9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα