Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Λ 'Μπακ
κι" ΜΜΜ
Η ΜΜΜ"
'Εστειλε μήνυμα στο ΡΘοΘΒοοΚ: «Μ γελοι·
ότητε8, εκεί Που οσε Παίρνει». σελ. Η
Σόκόρισμένη όλη η Ελλόόό από το φονικό - Φόβοι για Βεντέτό
“ · ΜΕ   “Νιν πνΜΜΜκ;
50 ΜΜΕΡ|ΣΜΑ ΤΗΣ ΑΚΟΛΑΣ|ΑΣ ΣΤΗ Ρ0Δ0
Ί' " όπΜΜός,
κι" π «καυτό»
Μόντε·
σελ.8
είνα ΕΜπνἰΜ  ν
κι" Η' Μ" ΜΜΜ”
σελ. 25 λ »
. 4 · Ι
Ι ή '
,. .- .,  ΜΜΜ
"«ΜιςΜεΜκ“» @Η ς 4;
248.00" 8006·
σελ. 15