Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιω·7-Δν ισ·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
' ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑι Γενικά αίθριος καιρός μέ λίγες νεφώσεις στά άνατολικά τίς πρωινές ώρες.
Οἱ άνεμοι θά πνέουν βόρειοι μέτριοι καί τοπικά στά άνατολικά καί τό Αἰγαῖο ἰσχυροί. 'Η
θερμοκρασία θά άγγίξει τούς 32β. Κ.
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015
· Νικήτα μεγαλομάρτυρος. Φιλοθέου ὸσίου, Πορφυρίου, Βησσαρίωνος
Λαρίσης, Συμεών Θεσσαλονίκης, 'ίωάννου νεομάρτ. τού Κρητός
Σελήνη 3 ήμερῶν
Ανατολή: 7.08'-Δύσις: 7.34'
”Ετος 122ον ί Αριθμός φύλλου 40258 ί Τιμή 1,5 8
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 3243071
καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
οετίειιοννε@οτεοει.ςτ
Άν ύπή ρχε
κοινή λογική
Πρό ὁκτώ μηνών, στίς εφη" ές της 25ηε°Ισνουαρίου,
πάνω άπό ένας στούς τρείς Ψηφοφόρους έψήφισε Σόριζα. Τό κόμμα τού κ. Τσίπρα ήλθε πρώτο μέ ποσοστό
36,3% καί μέ τήν στήριξη τών ΑΝΕΛ ΜΜΜ ε Κυβέρνηση. Ἡ άπόφασις αὐτή ,τού ἑλληνικού λαού ήταν ούτως
ή αλλως" παραλογη' , άν ληφθούν ότι, όψιν οί λόγοι γιά
τούς ὁποίους εἶχε ὁδηγηθείὁτόπος σέ πρόωρες εκλογῦ ές
καθώς καί τί διεκυβεύετο άπό τήν έκβασή τους.
Ό πρόεδρος τού Σύριζα καί τά άλλα κόμματα τῆς
άντιπολιτεύσεως είχαν άρνηθεῖ νά όπεριμη φίσουν όποιοδήπατε πρόσωπο καί άν προετείνετο γιά τό άξίωμα τού
Προέδρου τής Δημοκρατίας Καί τούτο γιάνά προκαλέσουν πρόωρες έκλογές καί νά έκδιώξουν άπό τήν ἐξουσία την Κυβέρνηση Σαμαρά την στιγμη πρώτες πού ή
πολιτική της εἶχε άρχίσει νά άποφέρει καρπούς καί ή
οίκονομία νά έπανέρχεται σταδιακό στήν ὁμαλότητα.
Καί μόνο γιά τόν λόγο αὐτὸ ό Σύριζα έπρεπε νά έχει
καταψηφιοθεῖ. Διότι στήν πραγματικότητα ὁ κ. Τσίπρας
έπανελάμβανε μετά άπό πέντε χρόνια αὐτὸ πού είχε κάνει ό Γ. Παπανδρέου, όταν μέ πρόσχημα πάλι τήν προεδρική έκλογή, προκάλεσε τίς πρόωρες έκλογές τού
2009 οἱ ὁποίες άπέβησαν μοιραῖες γιάτὸν τόπο. Μέ σύνθημα«λεφτά υπάρχ“ ουν» έξελέγη τὸΠΑΣΟΚκαίήχώρα
ὁδηγήθηκε ἐντὸς έξαμήνου στήν χρεώκοπία.
Οί πολίτες τιμώρησαν τόν Γ. Παπανδρέου γιά τήν
έξαπάτησή τους καί τίς τραγικές συνέπειες πού είχε αὐτό
στήν ζωή τους. Τό ΠΑΣΟΚ`καταιωντίσθηκε, ὁ δέ πρώην
άρχηγὸς του πού κατήλθε αύτόνομα στίς έκλογές τού
'Ιανουαρίου δέν μπόρεσε κάν νά επέλθει στήν Βουλή.
"Ομως τό παράδοξο είναι πώς στίς ώιες αύτές έκλογές ὁ
ἑλληνικὸς λαός έφερε στήν ἐξουσία έκεῖνον πού έπανέλαβε τά Ψέματα τού Γ. Παπανδρέου!
Τό κύριο σύνθημα τού Σύριζα ήταν ότι θά έγκατέλειπε τήν πολιτική λιτότητας καί ότι θά έφήρμοζε ένα πρόγραμμα παροχών, πού τό “ιδιο τό κόμμα ειχε κοστολογήσει σέ 1 1,5-δίς εύρώ. Ἀπὸ πού θά έβρισκε λεφτα '  τήν
καταπολέμηση της Φοροδωόνιης καί τοῦ ΜιθρεμΜρίρρ
καυσίμων καί άπό τήν φορολόγηση τών κερδών τών έπιχειρήσεων καί τού μεγάλου πλούτου. Δηλαδή ό,τι έλεγε
τό 2009 ὁ Γ. Παπανδρέου. Λεφτά ύπάρχουν!
"Οσο γιά τήν διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές, ὁ κ.
Τσίπρας διεκή ρυττε ότι θά «έσκιζε» τό μνημόνιο καί θά
άψηφούσε τίς υποχρεώσεις τής χώρας πού προέκυπταν
ἀπὸ αὐτὸ, οί ὁποίες -όπως έλεγε- δέν τόν έδέσμευαν. Θά
άπαιτούσε τήν διαγραφή τού μεγαλυτέ ρου τμήματος τού
δημοσίου χρέους, θά έδιωχνε τήν τρόίκα καί θά έφήρμοζε μονομερώς τό δικό του πρόγραμμα, προτού άρχίσει ή
όποια διαπραγμάτευσις μέ τούς δανειστές.
"Ενας λαός πού τά πιστεύει αὐτά καί πείθεται νά ψηφίσει έκείνον πού τού τά λέει, είναι προφανές ότι άδυνατεῖ νά σταθμίσει τά πράγματα μέ λογική. Κυριαρχεῖται
ἀπὸ τό συναίσθημα., στό ὁποῖο έπένδυσε τότε ό πρόεδρος
τού Σύριζα. Οἱ πολίτες εἶχαν κουρασθεῖ άπό τά σκληρά
καί άδικα μέτρα καί άπό τήν Κυβέρνηση πού τά έπέβαλε
καί ήθελαν νά τήν διώξουν. Γι' αὐτό καί έψήφισαν τό
κόμμα τού κ. Τσίπρα, ό,τι καί άν τούς έλεγε.
"Ομως σήμερα οἱ πολίτες γνωρίζουν. Μέσα σέ έναέπτάμηνο έπήλθε νέα καταστροφή, άνάλογη έκείνης
πού έπέφερε ὁ Γ. Παπανδρέου. Τό ύποτιθέμενο πρὸγραμμα τού κ. Τσίπρα άπεδείχθη ψευδές. Οἱ λεονταρισμοί του έναντι τών δανειστών πήγαν περίπατο καί
ό ίδιος ύπέγραψε νέο μνημόνιο. Εἶναι άδιανὸητο λοιπόν, ότι έξακολουθεί νά στηρίζεται άπό σχεδόν έναν
στούς τρείς ψηφοφόρους.Άν ὑπῆρχε στοιχειώδης λογική, δέν θά ύφίστατο κανένα δίλημμα.
Ἀνοικτά έρωτή μάτά
άφησε  τηλεμαχία
Κρίσιμο ζητούμενο  κυβερνητική σταθερότης
Το ΔΕΥΤΕΡΟ ντημπαίητ μεταξύ
τών κ. Τσίπρα καί Μεϊμαράκη
ύπή ρξε πιό ένδιαφέρον καί τηλεοπτικό άπό τό πρώτο μεταξύ όλων
τών πολιτικών αρχηγών, πλήν τού
κ. Μιχαλολιάκου. Τό πλέον κο μβικό ζήτη μα τής τηλεμαχίας ήταν τό
κατά πόσον άπό τίς προθέσεις τών
έπί κεφαλής τών δύο μεγαλυτέρων
κομμάτων άπό τήν έρχομένη Δευτέ ρα θά προκύψει πολυκομματική
κυβέρνησις πού θά «έγγυηθεῖ» τήν
κυβερνητική σταθερότητα γιά τήν
περίοδο τής ἑπομένης τριετίας.
"Οσο δηλαδή καί τό πρόγραμμα πού
έχει συμφωνηθεί μέ τήν Εύρώπη.
Ἡ προσέγγισις τού κ. Τσίπρα
γιά κυβερνητική σύμπραξη κατ
άρχήν μέ τούς Ἀνεξάρτητους
"Ελληνες, πού οἱ δημοσκοπήσεις
δείχνουν μέχρι σήμερα κάτω άπό
τό όριο τού 3%, άφήνοντας στό Ποτάμι καί τό ΠΑΣΟΚ τήν εύθύνη νά
συμπράξουν άνευ όρων, δέν πείθει
γιά πορεία σταθερότητος. Στήν
άντίθετη περίπτωση καί παρά τήν
θέση τής Νέας Δημοκρατίας νά
προκρίνει μεγάλο συνασπισμό καί
μέ τήν συμμετοχή τού ΣΥΡΙΖΑ, ὁ κ.
Τσίπρας καί τό έπιτελείο του δέν
δείχνουν καί πάλι διάθεση συμμετοχής.Άραή σταθερότης παραμένει ένας στόχος καθόλου διασφαλισμένος μέ κίνδυνο νέων έκλογών
μέσα στούς προσεχείς μήνες, άν
όχι τόν ῦΟκτώβριο.
Κρίσιμα έρωτήματα πού άφορούν τό παρόν καί τό μέλλον τής
χώρας έπίσης έμειναν αναπάντητα.
ῦΕνδεικτικώς άναφέρουμε:
ο Ούσιαστικές προτάσεις γιά τό
μεταναστευτικό: Πώς θά γίνει άποτελεσματικός καί γρήγορος διαχωρισμός μεταναστών καί προσφύγων, θά προχωρήσουν οί ἐπανά
προωθήσεις παρανόμων μετα- ή
ναστών καί θά γίνει έφικτή ή διαχείρισις καί ένσωμάτωσις όσων
άλλοδαπών τελικά λάβουν άδεια
παραμονής στήν χώρα μας,
ο Πώς θά εἰσέλθει ή οἱκονομία καί
πάλι σέ θετικούς ρυθμούς άναπτύξεως, θά έλθουν νέες έπενδύσεις
καί θά σταματήσουν τά «λουκετα»
σέ μικρομεσαίες έπιχειρήσεις;
ο Καμία πρότασις για τήν παιδεία:
Πώς δηλαδή θά καταστούν τά πανεπιστή μια διεθνώς άνταγωνιστικά,
πώς θά γίνει ούσιαστική άξιολόγησις δασκάλων καί καθηγητών καί
θά αύξηθεῖ ή ποιότης τής πάρεχο-`
μένης έκπαιδεύσεως σέ σχολεία
καί πανεπιστήμια;
ο ῦΕπιδερμική προσέγγισις τού ζέ0ντος ζητήματος τῆς ἀνεριίας. Ψητμάτα προτάσεων άκούσθηκαν γιά
δημιουργία νέων θέσεων ἐργασίας.
ο Πώς θά γίνει ή δημόσια διοίκησις
πιό λειτουργική καί άποτελεσματική καί ταυτόχρονα πιό φιλική πρός
τούς πολίτες καί τίς έπιχειρήσεις;
ο Γ ενικολογίες καί άοριστίες γιά
τό φορολογικό(
(Λεπτομέρειες σελ. 3).
Πλήγμα γιά τήν Εύρώπη
ή κατάρρευσις τής Σένγκεν
Σοβαρή όπισθοδρόμησις  έπαναφορά συνοριακών έλέγχων
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ἑνὸς ένιαίου
χώρου δικαιοσύνης, έλευθερίάς
καί άσφαλείας ήταν ένας άπό τούς
θεμελιώδεις στόχους τής Εὐρωπαίκής =Ενώσεως (ώς μετεξέλιξη
τής Εύρωπαϊκής Οἱκονομικής
Κοινότητος).
Ό χώρος αὐτός δημιουργήθηκε
μέ σκοπό νά έξασφάλίσει τήν
έλεύθερη κυκλοφορία τών προσώπων καί νά προσφέρει στούς πολίτες ένα ύψηλό ἑπίπεδο προστασίας. «Σφραγίσθηκε» δέ τό 1995 μέ
τήν έναρξη τής εύρείας έφαρμογής τής συνθήκης Σένγκεν: Τά
σύνορα ἐντὸς τού χώρου Σένγκεν
καταργήθηκαν, ένώ κάθε άλλοδά
'πός μπορούσε πλέον νά κυκλοφο
ρήσει μέ μία μόνο βίζα στόν χώρο
αὐτό. Σήμερα, ή συνθήκη άμφισβητεῖται άπό τούς ίδιους τούς
ἰδρυτές της. “Η Άγγελα Μέρκελ,
δεχόμενη έντονη πίεση στό έσωτερικό, άποφάσισε έν μία νυκτί
τήν έπαναφορά ὲλέγχων στά σύνορα τής χώρας μέ την Αύστρία.
εΗ συνέχεια, όπως ήταν άναμενόμενο, θυμίζει ντόμινο: εΗ
αύστριακή,κυβέρνη σις άνακοίνωσε καί έκείνη μέ τήν σειρά της
τήν έπιστροφή τών συνοριακών
έλέγχων."Εδωσε, «μάλιστα, έντολή γιά άποστολή` 2.200 στρατιωτών κατά μήκος τής άνατο
λικής συνοριακής γραμμής. Ἀκο-`
λούθησε ή °Ολλανδία (στά σύνο
ρα μέ τήν Γερμανία) καίή Σλοβακία (στά σύνο ρα .μέ τήν Ούγγάρία
καί τήν Αύστρία). Τό όραμα τής
“Ενωμένης Εύρώπης, όπου πρό
σωπα καί άγάθά θά κινούνται
έλεύθερα, άρχίζει νά καταρρέει
σάν χάρτινος πύργος.
Γερμανοί καί Αύστριακοί ίσχυρίζονται ότι ή έπαναφορά τών ἑλέγχων είναι μόνο ένα προσωρινό μέτρ0, λόγω τῆς αῦἑημὲνης ροής προσφύγων άπό τήν Συρία. Ἡ μονιμοποίη σις τού μέτρου καί ή έπέκτασίς
του σέ ἀκόμη περισσότερες χώρες
θά έπιφέρει ένα καίριο -καί πιθανώς όχι ἰάσιμο- πλήγμα στήν
°Ενωμένη Εύρώπη.
(Λεπτομέρειες σελ. 5).
Προτάσεις για
τα «κόκκινα» δάνεια
Μέτρα γιά τήν άντιμετώπιση τῶν ύψηλῶν ποσοστών τῶν <<κόκκινων>>
δανείων έξετάζουν 'Ελλάδα καί τρόικα. Σελ. 2
Σχέδιο χρεωκοπίας
έντός ευρώ
'Ο Β. Σὡυμπλε ζητεί νά
υίοθετηθούν κανόνες γιά
χρεωκοπία μιας χώρας
ἐντὸς τής Εύρωζώνης.
Θεωρεί τήν άναδιάρθρωση δύσκολη. Σελ. 8
Νέες δηλώσεις
τού Κόρμπυν
<<Ἑνωτική>> χαρακτηρίζει
ό νέος ήγέτης των Έργατικῶν Τζέρεμυ Κὸρμπυν
τήν <<σκιώδη κυβέρνηση»
πού συγκροτεί. 'Υπουργός Οἰκονομικῶν ὁ Τζών
ΜακΝτόννελ. ΣΕΛ. 5
θ Τί1108 701120
Βρίσκομαι σέ μιά σύγχυση. Δέν
 είναιάποτέλεσμα τού μίνι καύσωνα τών τελαιταίων ήμερών ή ἑάν έχω πάθει ὐπερκόπωση ἀπό τήν καθημερινή προσπάθεια πού καταβάλλω γιά νά παρακολουθήσω όσο τό δυνατόν
περισσότερα ενημερωτικά προγράμματα στήν τηλεόραση γιά τίς προσεχείς ἑι<λογές ή ὲάν μου προκαλούν ζάλη οἱ μαθηματικές πράξεις πού μέ
απασχολούν γιά νά βγάζω τόν μέσον
όρο άπό τίς δημοσκοπήσεις πού
άλλάζουν κάθε δύο ώρες. Τό ζήτημα
είναι ότι αἱσθάνομαι μία κατάσταση
τρικυμία έγκεφάλου πού μέ έμποδίζει
νά κάνω κάποια πρόβλεψη γιά τήν
21η Σεπτεμβρίου. Π
“Ηδη δέν μπορώ νά θυμηθώ γιά τί
πράγμα ψήφισα στίς 5 Αὐγούστου
πού ῆινε τό Δημοψήφισμα. Βέβαια
ή άλήθεια είναι ότι καί όποιον γνωστό
ή συγγενή μου ρώτησα, μού έδωσε
Τῆς ἡμέρας
Τόλμη καί φαντασία
τήν ίδια απάντηση. Κανείς δέν θυμόταν γιά τί πράγμα ψήφισε καί άριστοί δέν μπορούσαν νά θυμηθούν ἀκόμη καί τί ψήφισαν! Άρα, θά ήταν δυνατόν στήν περίπτωση αὐτή νά άποδοθεῖ ή σύγχυση σέ ένα είδος
έπιδημίας πού έπληξε τόν έγκέφαλο
καί δημιούργησε μερικες παρενέργειες
στό σύνολο τού πληθυσμού, ὁπότε
τό δημοψήφισμα δέν έχει καί μεγάλη η
σημασία. 'Η συνέχεια τῆς συγχύσεως
όμως είναι αὐτή πού μέ άνησυχεῖ.
Πήρα την τολμηρή Μακη νά
προβλέψω μέ τή φαντασία μου ποιά
θά είναι ή κυβέρνηση πού θά προκύψει μετά τίς αλογα. 'Η πρώτη εἰκόνα
πού βλέπω είναι ότι θά άποκτήσουμε
άριστερη ερώτηση γιά δεύτερη Φορά μέ πρωθυπουργό τόν κ. Τσίπρα
έστω καί μέ τσόντα τούς ΑΝΕΑ. 'Η
δεύτερη εἰκόνα είναι ότι θά άποκτήσονμε κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας τού κ. Μεϊμαράκη (Σημ.: 'Η Νέα
Δημοκρατία ώς γνωστόν διαφέρει
από άρχηγοὐ εἰς άρχηγόν, ὰρκεί μόνον νά συγκρίνει κανείς τή Νέα Δημοκρατία τού Κωνσταντίνου Καραμανλή με τη σημερινη Νέα Δημοκρατία τῆς Συγγρού). Αὐτές οί δύο είκόνες
ώστόσο είναι βάσει παλαιού μοντέλου
πολιτεύματος, τότε πού τό ένα μεγάλο κόμμα σχημὰηζε κυβέρνηση καί τό
άλλο μεγάλο κόμμα άξιωμαπκή ἀντιπολίτευση. Τώρα όμως έχουμε δύο μικρά μεγάλα κόμματα.
Ἀπὸ τήν τρίτη είκόνα καί κάτω
ή καί ὲπάνω, είναι πού αρχίζει νά
μού δημιουργείται ή σύγχυση. Κατά
τόν κ. Μεϊμαρά<η μπορούμε νά έχουμε μιά κυβερνηση συμμαχίας Σύριζα
καί Νέας Δημοκρατίας, κάτι δηλαδή
σάν συγκατοίκηση τοῦ σκύλου μέ
τή γάτα ή κάτι σάν γκαμπαρντίνα
ντούμπλ-φάς ἀπό τό ένα μέρος γαλάζιο καί από τό άλλο κεραμιδοκὸκκινο. Στήν περίπτωση αὐτή, άξιω
ματική άπτιπολίτευση θά άσκεῖ τό
τρίτο κόμμα, κατά πάσαν πιθανότητα ή Χρυσή Αὐγή. Γιά νά μήν
είναι άξιωματική αντιπολίτευση ή
Χρυσή Αὐγή, μόνη λύση είναι νά
συγκατοικήσει στήν κυβέρνηση. 'Η
τέταρτη εἰκόνα πού βλέπω είναι νά
προτιμήσει ό κ. Τσίπρας, σέ περίπτωση πού δέν έρχεται πρώτο κόμμα ὁ Σύριζα, νά άναλάβει έκεῖνος τήν
αξιωματική άντιπολίτευοη, όπότε ὁ
κ. Μεϊμαράκης νά σχηματίσει κυβέρνηση μέ όλα τά άλλα κόμματα πού
θά χαρούν νά ύπουργοποιήσουν κάποιον δικό τους. Καί θά έχουμε δηλαδή κυβέρνηση πολλών κομμάτων
καί πολλών χρωμάτων, κάτι δηλαδή πού θά μοιάζει μέ ὰποκριάτικο
κοστούμι Ἀρλεκίνου. Σέ αὐτό τό σημείο είναι πού έξαντλεῖται ή τόλμη
τῆς φαντασίας μου καί ἀρχίζει ή ζάλη μου. Στεναγμός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
Πολυκομμάτική
κυβέρνηση
τού Παναγιώτη Μποκοβοῦ*
ΦΑ|ΝΕΤΑί πιά καθαρά, ότι οί βουλευτικές έκλα
γές στίς 20/9, άποτελούν μία άναμέτρηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας καί Σύριζα, μέ βραβείο
τίς 50 έδρες πού παρέχει τό καλπονοθευτικό
σύστημα στό πρῶτο κόμμα. Ακόμη είναι σαφές,
ότι κανένας άπό τούς δύο μονομάχους δέν θά
έξασφαλίσει αύτοδυναμία στή νέα Βουλή τουλάχιστον 151 έδρες- ώστε νά σχηματίσει
μονοκαμματική κυβέρνηση. Αύτά σημαίνουν,
ότι στήν πράξη κανένα κόμμα δέν έχει τήν ίδιαίτερη δυναμική πού άπαιτείται γιά νά καταλάβει μόνο του τήν έξουσία.°Ἀλλωστε οί δη μοσκοπήσεις δείχνουν, ότι οἱ πολίτες έπιθυμούν
μία κυβέρνηση εύρύτερης άποδοχῆς καί έπομένως πολυκομματική, σέ ποσοστό μέχρι καί
70%."Ετσι θά ψηφίσουν τά μικρότερα κόμματα, όχι γιατί έχουν κάποιο αξιόλογο καί θελκτικό πρὸγραμμα, άλλά γιά νά οχη ματιοτεί μία κυβέρνηση πολλῶν κομμάτων. 'Η κουλτούρα συνεργασίας, μεταξύ πολιτικών καί κομμάτων,
πού άπαιτεί ή δύσκολη οίκονομική συγκυρία
τής χώρας μας, έπιβάλλεται άπό τά κάτω, άπό
τούς ψηφοφόρους, στούς συνήθως έγωιστές
άρχηγούς των κομμάτων.
'Εξάλλου όλοι οἱ πολίτες γνωρίζουμε, ότι τό
κυβερνητικό πρὸγραμμα είναι ένα καί δεδομένο γιά τήν όποια κυβέρνηση σχηματιστεί: τό
τρίτο Μνημόνιο, μέ έπὡδυνες δημοσιονομικές
προσαρμογές, ύφεσιακά μέτρα, αλλά καί πολλές έπενδυτικές δυνατότητες, μέ περίπου 127
δράσεις πού πρέπει νά ύλοποιηθούν, έπί ποινή
ι Συνέχεια στήν σελ. 8
Π 'νά κάνει γιά ἐμάς τις δουΜΜΕΝΝ|Ξ λειές. Ωστόσο αὐτό εγκυμονεῖ κινδύνους! Ἡ συμ
Ε]ΔΡ£ΟΥ^Ξ βουλευτική έταιρεία
Βοείοη Οοοειι|ίίηρ Θτουρ
ύποστηρίζει ότι έως τό
2025 περίπου τό ένα τέ
ΠεριεΡΓΑ
ο Ἡ Σουηδία έχει έλλειψη... σκουπιδιών! Ναί,
καλά διαβάσατε. Ἡ σκανδιναβική αὐτή χώρα
είσάγει τόννους σκουπιδιών άπό τίς Νορβηγία,
Βρεταννία, 'Ολλανδία,
Φινλανδία, Δανία καί
7ρλανδία, πού τούς είναι
άπαράίτη τα ώς πηγή
ἑνέργειας. Μάλιστα κάποιες χώρες πληρώνουν
άδρά έταιρεϊες νά παραλάβουν καί νά κάψουν τά
άπορριμματά τους, μέ
άποτελεσμα τά τελευταία
χρόνια νά έχουν ξεφυτρώσει στήν Σουηδία δεκάδες μονάδες άπο τεφρώσεως. Άραγε γιατί δέν
έρχονται καί άπό 'δώ.
Έχουμε κι εμείς σκουπίδια! Άσε πιά ὁ Λιβανός.. .
α Ἐάν ταξιδεύσετε ποτέ
μέ τήν καναδική άεροπορική έταιρεία ΜεεύοίΑίτ|ίηεε, μήν έκπλαγεἴτε
άπό έναν άπι|θανο άεροσυνοδό, πού παρουσιάζει τούς κανόνες άσφαλείας μοναδικά! Ό Μάικλ
Μάκ Ἀνταμς δίδει τίς
άπαραίτητες,- καί γιά
πολλούς βαρετές, ὁδη γιες
ώς άστεἶος ταχυδακτυλουργός, μέ κινήσεις καί
εκφράσεις πού προκαλούν γέλιο. Τό σίγουρο
είναι ότι όλοι τόν πάρα'κολουθούν. Όμως έμπεδώνουν καί τί λέει ;
74γνωστον.
Ο Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι όλοι θά θέλαμε νά
έχουμε ένα ρομπότ καί
ταρτο τῶν ἐργαζομένων
θά έχουν άντικατασταθεϊ
άπό κάποιο ρομπότ ή
ένα «έξυπνο» λογισμικό.
Καί μέ τήν άνεργία τί θά
γίνει;
ο Φαίνεται ότι οί ένδυματολογικές ἐπιλογές τής
Χιλλάρυ Κλίντον δέν ἱκανοποιούν τήν Βικτώρια
Μπέκαμ, διότι δήλωσε
ότι θά ήθελε νά γίνει ή
ένδυματολόγος τής ύποψηφίας προέδρου στίς
ΗΠΑ. Ἡ κ. Μπέκαμ, παρουσιάζοντας τήν νέα
της συλλογή Άνοιξη/Καλοκαιρι 2016 δήλωσε ότι
θέλει νά γνωρίσει τήν κ.
Κλίντον καί ότι λατρεύει
τις ίσχυρές γυναίκες! Πάντως, ή Βικτώρια Μπέκαμ
είναι γνωστή διότι σχεδιάζει ρούχα πού κολακεύουν όλες τις γυναίκες.
μ Βαριέστε τό καθημερι
νό στρώσιμο τού κρεβα
τιού σας! Μήν άνησυχεἴτε! Ούτε ή τεμπελιά
σάς διακρίνει, καί κάνετε
καί τό σωστό! Σἐ όλα τά
κρεβάτια ύπάρ χουν δικάρεα, δηλαδή μικροοργανισμοί μή όρατοί μέ τό
μάτι, πού τρέφονται άπό
τά νεκρά κύτταρα τού
σώματός μας. Φρικτό,
άλλά άληθινό. Όμως
όταν τά σεντόνια μένουν
άνάστατα, τά άκάρεα
ἐκτίθενται στό φῶς, πού
τά σκοτώνει, ἐνώ χάνεται
καί ή ύγρασιία, πού τούς
προκαλεί άφυδάτωση, μέ
συνέπεια τόν θάνατο.
Διαβάστε τό άρθρο!
τοῦ Νέα Ἡλιόπουλου
«°Η φενάκη τής “πολυπολιτισμικής”
κοινωνίας» (σελ. 3)