Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεΜν@οωΜσ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚθΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ι^“Μ ΜΔ Μι Στελιτε πριν» κι" Μιλ' 
ι! εἴ 1 .ο 4
η Ν 4 Ι
4 ¦ ν Δ “
 ·' Ρ “
αν _ _ 7, . ς ζ
.κ | α γ . , < Η;» Μ 
π`ω1·η τραγω*δι το, Φαρ @σκόνη σι
ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒριογ
Τα αυτονόατα
ω Μαθε πώς
σχόλια ορισμένων πολιτικών σε
σκέσπ με τπν επανα8ιαπραγμάτευσπ στοιχείων του μνπμονίσυ
είναι π καταγραφή του αυτονόπτου. Τπ σχετική διίλωσπ έκανε ο
επικεφαλής τπς ευρωομάδας
Τόμας Βί:ερ . Συγκεκριμένα. σε
κάθε αξιολόγπσπ το πρόγραμμα
προσαρμό:εται στις τρέχουσες
συνθήκες και αναπτύσσεται περαιτέρω.
Αν συγκρίνετε τπν εξέλιξπ των :
ΜΜΜ “ς Μο”, ο ΣΟ|ΜΠΛΕ _ΔΝΑχΤγΠΗΣΕ
αξιολογήσεις στα τελευταία δύο 7
προγράμματα, αυτό που σας λέω ”
Π ρ τ - τα
είναι ευκολα ορατό στον μόνο. ' ·
Και φυσικά θα υπάρξουν εντατι- = χ
κές διαπραγματεύσεις, για πα- έ έ 
ράδειγμα όταν το ΔΝΤ "επιθιθα
στει"' στο πρόγραμμα το φθινόπωρο. Το αποτέλεσμα ττις δια·
πραγμάτευσπς θα αντανακλά
στο πρόγραμμα".
Μεταξύ των μέτρων αυτών,
σύμφωνα με πλπροφορίες. θα ρ
είναι νέες παρεμΒάσεις στα ερ· γ ¦ | |
γασιακά και στο ασφαλιστικό, 1 Ξ
καθως και νέα φορολογικά με· ' ί α α π ε π
τρα, με δεδομένους και τους :Π
όρους που θέτει π Κριστίν Λα· Η. ·
γκαρντ για να επιστρέψει το
ΔΝΤ, με πρωπι προϋπόθεσπ φυ· 4
. . ι |# α τι _ 1 η · 7
σικά τον εξασφάλισπ τπς θιωσι- . χ η Ξ
μότπταςτσυ χρέους. α ν σ Η   ε · "χρονος σκότωσε
Αυτό δπλαδιί Ἑου επισΙτιμαίἔει ρ" χ Ξ Ι ο
σπιν πραγματικ τπτα εναι τι ' ~ · ' Ι "η
πρόκειται για πολιτικούς, που '° μ·θα κάνουν τα αυτονόπτα. η' 
Ο λογικός