Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|<“'7'£ν 'Ο.
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974) ί
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ= °Ηλιοφανεια στίς περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις, παροδικα αὐΞημένες στα βόρεια καί τήν Κρήτη. Οί ανεμοι θα
πνέουν βόρειοι μέτριοι καί στα ανατολικά ίσχυ
| ροί. (Η θερμοκρασία θα φθάσει τούς 30β. Κ.
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015
'Η Παγκόσμιος 'Ύψωσις τού Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυρού
Σελήνη 2 ήμερών
Ανατολή; 7.081-Δύσις: 7.35'
"Ετος 122ον | Αριθμός φύλλου 40255 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
ε8τίεπεννε@οτοπετ.ςτ
Πολιτικός
χαμαιλέων
-Ό χαμαιλέων είναι τό έρπετό πού έχει από τήν
Φύση του τήν ἱκανότητα να αλλαζει χρώμα ανάλογα
με τό περιβαλλον, ώστε να καμουΦλαρεται καί να μή
γίνεται αντιληπτό.
-Ό πολιτικός χαμαιλέων είναι, κατά τα πως αὐτός
πούάλλάζειγνώμεςκαίσυμπεριΦοραανάλογαμέτίςπε·
Μαιας, μὲ σκατό να παρασύρει τούς ναΜ>όρονε
Ό κ. Ἀλέζης Τσίπρας ὐποδύεται σήμερα τόν «εὐρωπαίστή». Διαρρηγνύει τα πατα του ὐπέρ τής παραμονής
τής Ἑλλάδος στήν Εὐρωπαίκή"Ενωση καί τήν Εὐρωζώνη. Μαλιστα κατηγορεί τούς πρώην «συντρόφους» του
πού αποσχίσθηκαν από τόν Σύριζα καί υποστηρίζουν τήν
έπιστροΦή στήν δραχμή, ότι πρεσβεύουν κατι τελείως
ούτσπικό καί ότι ή τυχόν υῖοθέτησις τής θεωρίας τους θα
ὁδηγούσε σέ οίκονομική καταστροφή.
Εἶναι τέτοια ή ίκανάτης τού κ. Τσίπρα να προσαρμόζει τήν γνώμη του στίς περιστάσεις, ώστε αν τόν ακούσει
σήμερα καποιος ὁ ὁποῖος δέν γνωρίζει τί έλεγε καί τί
έκανε στό παρελθόν, θα νομίσει πώς τό γεγονός ότι ή
Ἑλλάς παρέμεινε τελικώς στό εὐρώ όΦείλεται σέ αὐτόν.
"Οτι κάποιοι αλλοι έπιθυμούσαν τήν έξοδό της από τήν
Εὐρωζώνη, αλλά ὁ ίδιος, ώς αταλάντευτος «εὐρωπαίστις», πέτυχε τήν παραμονή της σέ αὐτήν
"Ολα αὐτά σήμερα. Διότι μέχρι χθές ή θέσις τού κ.
Τσίπρα καί τού κόμματός του ήταν τελείως αντίθετη. <(Τό
εὐρώ δέν είναι Φετίχ» έλεγε, έννοώντας ότι αν δέν απεδέχοντο οἱ Εὐρωπαῖοι τούς όρους πού έμεῖς θα τούς έπιβαλλαμε για τήν παραμονή μας στήν ΜΜΜ, δεν θα
διστάζαμε να αποχωρήσουμε από αὐτήν. Καί ακόμη, ότι
αν ή Εὐρώπη δέν άλλαζε πολιτική, δέν θα εἶχε νόημα ή
παραμονή τής Ἑλλάδος σέ αὐτήν.
Ό κ.. Τσίπρας συνήθιζε να αποκαλεί τούς πολιτικούς
του αντίπαλους «μερκελιστές». Τώρα, έστω καί αν δέν τό
ὁμολογεῖ, αποδύεται αὐτός τόν ρόλο τού «μερκελιοτή».
· 'Ενέδωσε στούς περισσότερους όρους καί προαπαιτού
μενα πού έθεσε ή κ. Μέρκελ καί ὐπέγραψε τό τρίτο μνημόνιο. Καί παρ' ότι διακηρύσσει ότι δέν τό πιστεύει καί
ότι αναγκασθηκε να τό απογραψει, διατείνεται ότι είναι
ὁ πλέον κατάλληλος για να τό έΦαρμόσει!
Οί πολιτικές μεταμορφώσεις τού κ Τσίπρα δέν έχουν
όριο. Τώρα παριστάνει τόν «εὐρωπαίστή», ὁ ὁποῖος ύποτίθεται ότι έγγυαται τήν έΦαρμογή τού προγράμματος στό
ὁποῖο δέν πιστεύει, καθώς καί τήν παραμονή τής χώρας
μας στήν Εὐρωζώνη.°Ομως ὁ ίδιος μέ τήνπολιτική του
απεμπόλησε όλους τούς εταίρους μας στήν Εὐρωζώνη.
Στό Ευτοςτοιιρ Φθασαμε να είμαστε ένας έναντίον δεκαοκτώ! Μέχρι καί τήν Κύπρο  ι
Ό χαμαιλεοντισμός του Φθάνει σέ τέτοιο σημείο,
ώστε δένδιοταζειναατεζαιρέσειώώτούς αντιπάλουςτου
τήν ίδιότητα τού «εὐρωπαίοτή» ώστε να τήν οἰκειοποιηθεί Μέχρι πρό τινος, τα Φιλοευρώιαιῖκα κόμματα στήν
'ΕλλάδαήταντρίαἩΝέαΔημοκρατία,τό ΠΑΣΟΚκαίή
ΔΗΜΑΡ. ΤώραὁΣ5ριζα προσωθεῖ όχιαπλώςνάπροστεθεῖ σέ αύτά, όλα να τα παραμερίσει. Μόνο μέ αὐτόν θα
αποτραπεί πλήρως ὁ κίνδυνος τού Οκκά!
Στό μέλλον, στόν όρο «πολιτικός χαμαιλέωω› τα λεακα θα αναγράφουν <ἐΑλέςης Τσίπρας». Τουλαχιστον
στήν :Μ οὐδέποτε ὐπήρςε πολιτικός ὁ ὁποῖος να
άλλαζε γνώμες καί συμπεριφορα μέ τέτοια ταχύτητα Καί
ό Ἀνδρέας Παπανδρέου έπεδόθη στό είδος, αλλα ή δική
του προσαρμογή απαίτησε μερικά χρόνια. °Ενώ στήν
περίπτωση Τσίπρα ὁ ρυθμός είναι Φρενήρης. :Αλλάζει
συνέχεια χρώμα. Διαρκώς καμ0υφλαρεται...
”Βαθέως οἱ κυβερνήσεις
γιατήν φοροδιαφυγή
Να μήν ύπαρξουν πλέον παρεμβάσεις στήν Δικαιοσύνη
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ κοινωνία θα βρε· '
θεῖ μετα τίς έκλογές αντιμέτωπη μέ
μια φοροκαταιγίδα. Μόνον οἱ αναδρομικές Φοροεπιβαρύνσεις πού
ψηφίσθηκαν στό δίμηνο ῦΙουλίουΑὐγούστου ξεπερνούν τα 3,5 δισ.
εὐρώ, ένώ αθροιστικά τα φορολογικα βαρη πού θα κληθούν να σηκώσουν οἱ πολίτες μετα τίς 20 Σεπτεμβρίου αγγίζουν τα 12 δισ. εὐρώ.
“Η Εὐρωζώνη ξεκαθαρισε προχθές μέσω τού έπί κεφαλής τού Εατοςτουρ, κ. Γερούν Νταισελμπλουμ, ότι δέν ύπαρχει περιθώριο
συνολικής ἑπαναδιαπραγματεύσεως τής συμφωνίας πού συνομολόγησε ή Έλλαδα μέ τούς θεσμούς. Μαλιστα, απέστειλε αρμοδίως τό μήνυμα στούς“Ελληνες ψηφοφόρους
καί στα κόμματα πού διεκδικούν
τήν ἐξουσία, πώς έκπτώσεις καί
έλαΦρύνσεις δέν χωρούν.
ΔεδομένουΪτού ότι ή βαρια Φορολόγησις νοικοκυριών καί έπιχειρήσεων θα τεθεί στό έπίκεντρο τού
σημερινού αεόετο τών κ.κ. ΤσίπραΜεϊμαράκη, θα ήταν χρήσιμο να
ξεκαθαρισθεῖ από τούς πολιτικούς
αρχηγούς τί εἶναι έφικτό να γίνει,
ώστε να καταστεί σύντομα πιό δίκαιη ή Φορολογία.
Οἱ πολίτες αναμένουν συγκεκριμένες αναφορές καί όχι γενικολογίες για τό τί θα γίνει μέ τήν προκαταβολή τού Φόρου είσοδή ματος
έπιχειρήσεων καί αγροτών, πού
πλέον διπλασιάζεται, για τό πώς θα
αντεπεξέλθουν μέσα στό καθεστώς
τών κεφαλαιακών περιορισμών οἱ
έπιχειρήσεις, πού πλέον αντί για
26% θα Φορολογούνται μέ συντελεστή 29%, αλλα καί τό πώς θα αντιμέτωπισθεί ή αὐςησις τής φορολογίας είσοδήματος για τούς αγρότες
από τό 13% στό 26%.
Ἀκόμη, περιμένουν να μαθουν
ποιές αλλαγές προτείνουν ΝΔ καί
ΣΥΡΙΖΑ για τόν ΕΝΦΙΑ, αλλα καί
τό πώς σκοπεύουν να έξομαλύνουν
τα δυσβαστακτα βαρη πού Φέρνει
αναδρομικά ή αὐζημένη έκτακτη
εἱσΦορα αλληλεγγύης.
Τό πολιτικό σύστημα διακυβερνήσεως βρίσκεται έκθετο από τήν
στιγμή πού οἱ αναφερόμενοι ώς φοροΦυγαδες στήν λίστα Λαγκαρντ
παραμένουν ανεξέλεγκτα. Αὐτές τίς
ή μέρες, για πρώτη φορα (1) από τήν
δημοσιοποίηση τής έν λόγω λίστας,
κλιμακιο εἰσαγγελέων έπισκέφθηκε
τό Παρίσι, προκειμένου έκ τού σύνεγγυς να ἑζετασει ένα πρόσωποκλειδί: τό πρώην στέλεχος τής τραπέζης Η8ΒΟ, κ. =Ερβέ Φαλτσανί.
Ἡ Δικαιοσύνη ώς ανεξάρτητος
θεσμός, εὐτυχώς, προχωρεί ανεπηρέαστη στό έργο της καί αναζητεί
συγκεκριμένα αποτελέσματα σέ
βαρος τής φοροδιαφυγής. Ἡ Δικαιοσυνη, μέ όλες τίς αρρυθμίες
της, παραμένει ὁ μοναδικός θεσμός
στόν ὁποῖο μπορούν ακόμη να ἑλπίζουν οἱ"Ελληνες πολίτες. Πολιτικοί, κυβερνήσεις καί κόμματα παραμένουν έκθετα...
τών Βρεταννών ῦΕργατικών
Τί σηματοδοτεί  έπλογή Κόρμπυν
Το ΤΕΛΟΣ μιας ἐποχῆς για τό
κόμμα τών Ἐργατικών της Βρεταννίας σηματοδοτεῖή ἑκλογή τού αριστεράς αποκλίσεως Τζέρεμυ Κόρμπυν. Ἡ ρητορική του ακούεται παλαιομοδίτικη,  καί αναχρονιστική, ὅμωςή μεγαλη πλειονιιΦία τήν
ὁποία συγκέντρωσε δεικνύει ότι ή
βασις τού κόμματος απορρίπτει
πλέον τόν μετασχηματισμό πού
εἶχε είσαγαγει ὁ Τόνυ Μπλαίρ,
όταν τό 1994 έςελέγη προκειμένου
να ανασυγκροτήσει τούς °Εργατικούς πού εἶχαν περιέλθει σέ απελπιστική θέση ές αἰτίας τής απολύτου ἑπικρατήσεως τών Συντη ρητικών ὑπό τήν Μάργκαρετ Θατσε ρ,
ο αλλα καί τόν Τζών Μαίητζορ μετα
ρες ἰδέες, ὁ Μπλαίρ έχαρακτηρίσθη γνησιώτερος διαδοχος τής οι
τσε ρ από τόν Μαίητζορ! 7
Κυριολεκτικώς οἱ °Εργατικοί
έφθασαν σέ ση μεῖο να αλλοιωθεί ὁ
χαρακτήρας τους καί να απομακρυνθούν από τίς παραδόσεις τους.
Χαρακτηριστικά ὁ Μπλαίρ εἶπε, τό
1997 πού έςελέγη πρωθυπουργός,
ότι τα συνδικατα, στυλοβάτες καί
δομικοί όργανωτικοί πυλώνες τού
κόμματος, δέν είναι πλέον εὐπρόσδεκτα στήν Νταουνινγκ Στρήτ.
«Μπορούν να έλθουν για τσαι αλλα
όχι καί για μπίρες» εἶχε τότε δηλώσει γνωρίζοντας ότι δεν θα ὐπή ρχε
πιό αποθαρρυντική δήλωσις...
Εἶναι προφανές ότι τα μέλη
αὐτῶν τών συνδικάτων εἶναι αὐτά
πού προσήλθαν μαζικά καί ἐξέλεζαν τόν Κόρμπυν. Μέχρι σήμερα
οἱ έπιλογές τους_περιορίζονταν σέ
συνεχιστές τής πολιτικής Μπλαίρ.
Τόσο δεδομένο έθεωρεῖτο ότι αὐτή
εἶναιή μοναδική «ορθή όδός», πού
οὐδείς τολμούσε να διατυπώσει μετριοπάθείς αριστερές θέσεις. Μοιραῖο αποτέλεσμα, μόλις έμΦανίσθηκε ὁ Κόρμπυν μέ τίς ακραίες
έςωπραγματικές, ένδεχομένως, θέσεις του, να αφυπνισθούν όλοι
.όσοι είχαν αδρανήσει αντιδρώντας
στήν πολυετή ἰδεολογική αλλοίωση τού κόμματος. Αὐτοί είναι πού
προσήλθαν μαζικώς καί έπέβαλαν
τόν Κόρμπυν. ·
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
Τα ἡμέρας
Νοσταλγώ τα παλιά
Ζ. από αὐτήν. Είσαγοντας ΦιλελεύθεἩ ύποβάθμισις
τού Χρηματιστήριου
Σε <<προηγμένη άνατπυσσε) μαϊ] » ΜΡ “σνἶΠωγ“ θυμαμαι καί νοσταλγώ τούς πα- ταία έβδομάδα πού προηγεῖτο τής
ΕΟΦ» αγορα “Ροβοθμισ8 λιούς καλούς καιρούς, τότε πού πε- ήμέρας τών έκλογών μας μετέφεραν
ο 9"(οἶ Π8Ε 3-0 Χρη μα" ριμέναμε νά γιορτάσουμε τίς έκλσγές! δωρεάν τά πούλμαν στό Σύνταγμα,
θηριο Αθηνων' ΣΕΛ' 29 Διότι οί έκλογές ήταν ένα μεγάλο τήν 'Ομόνοια, τό Πεδίον τού 'Αρεως
__ λαϊκό πανηγύρι πού διαρκούσε του- καί τά αντίστοιχα σημεία τών άλλων
Ό Μ8'μαρἀκης λάχιστον έναν ὁλόκληρο μήνα πρίν έλληνικών πόλεων γιά νά χειροκροσΤἡΥ ΔΕΘ .. . από τήν ήμερα τῆεκἀλπης.Όπωεσέ αιωνια τούς αρχηγούς τῶν κομμακ9βερνΠοη Ρε ικανό σίἶ- όλα τά πανηγύρια, έτσι καί στό πα- των καί νά ξεφαντώσουμε με ἑλληνιλἶχη και Πρ0σ9Π“ εκἶος νηγύρι τών έκλογών ὁ κόσμος έβγαι- κσύς χορούς καί τραγούδια.
τηἶ_ΝΔ Προονηγγειλε ο κ' νε νά τό γιορτάσει στούς δρόμους. 'Η δ - ..
Μειμορα ως' ΣΕ^' 8 πόλη στολιζόταν μέ αφίσες όλων “ΜΜΜ γραφικές εἰκόν$ Το" παι ρελθόντος πού δυστυχώς δεν θα ζή, των χρωμάτων καί όλων των κομ- , , ,
ΤραγωδΜ μέσων πού σκέπαζαν τούς τοίχους σου" σ αυτή Τήν εκλογική (ἄνω
στό Φαρμακονήσι μέ στρώματα χαρΉοῦ. Περίπτερα εε τρηση. Τό σημαντικότερο όμως
Δεκάδες μετανάστες, φωρωΜ ως σημα πλω καί ήταν ότι στό παρὡθόν περιμέναμε
μεταξύ Τῶν ἑΠοίων βρέ- μοίραζαν στούς πολίτες φυλλάδια αωή "ή μεγάλη γ1°ρὴ .Τῶν
Φη καί παιδια, πνίγη καν πού κανένα, δέν 8,ἀβαζε_ Μεγάφωνα Μαν για νά ακούσουμε τίς ύποἀπό ἀναΤρΟΠή λέμβου ΜΜΜ, μουσική, κυρία χω Τρα_ σχέσεις τών κομμάτων. 'Ο καθένας
ΟΤό Φορ μακογήσ 1- Δηλὡ- γούδ¦α ,η ωνον5 Τῶν κομμωωυ γιά είχε τουλάχιστον μια επιθυμία πού
σεις τής κ. Θανου. ΣΕΛ. 4 νά Μονωἀσοω Τακ Ψηφοφόρο% περίμενε νά ἀκούω, ω, θὰ Τήν Μ
Κέντρα κομμάτων καί ύποψηφίων πΡαΥμαΉΚόἩιΤα Τό Κόμμα πού θά
3 θ άνοιγαν στίς γειτονιές καί μοίραζαν κέρδιζε τίς έκλογές. Καί στόν τομέα
πράσινες, κόκκινες, γαλάζια, πορτο- αύτό πρέπει νά παραδεχθούμε ότι
καλώς ή μαύρες σημαίες. Τήν τελευ- όλοι οἱ αρχηγοί τών κομμάτων ήταν
θ 771108 ?01113
περισσότερο τού δέσντος γενναιόδωροι! Αύξήσεις μισθών, χορήγηση
συντάξεων από τήν ήλικία τών 32
ἐτῶν, μειώσεις φόρων, επιδόματα
παντός είδους, δωρεάν διακοπές δύο
μηνών ετησίως, ασαφή στα Πανεπιστήμια άνευ έξετάσεων καί προσλήψεις στό Δημόσιο κάθε νέου άμα
τή συμπληρώσει τού δεκάτου ὁγδόου έτους τής ήλικίας του. Τέτοια
ωραία καί έποικοδομητικά.
Ἀνέττανάληπτες εποχές. Οἱ πολιτικοί είχαν τήν άνεση νά χαρίζουν
δώρα στούς Ψη,φσφόρους καί νά
είσπράττσυν τήν εύγνωμοσύνη τους
έπειδή τούς έκαναν εύτυχισμένους,
χωρίς μάλιστα αὐτό νά τούς έχει
στοιχίσει τό παραμικρό. Οἱ ψηφοφόροι από τό άλλο μέρος είχαν τήν
εύκαιρία να όνειρευτούν μιά μελλοντική ζωή σπαρμένη μέ ροδοπέταλα
όπου δέν θά χρειαζόταν ούτε νά
σπάει τό κεφάλι του τό παιδί γιά νά
μάθει γράμματα, ούτε νά πληρώνουν οί γονεῖς φροντιστήρια γιά νά
μπεί στά Πανεπιστήμια, ούτε νά
ψάχνει να βρεί δουλειά αφού θά τό
περίμενε ή καρέκλα του στό Δημόσιο! Τελειότητα!
Αύτές τίς έκλογές θυμαμαι καί νοσταλγώ. Βέβαια πολιτικοί καί ψηφοφόροι ήταν έν γνώσει ότι όλα
αύτά, πού έλεγαν οί μέν καί πού
άκουγαν οί δέ, δέν έπρόκειτο να γίνουν ποτέ πραγματικότητα. 'Ωστόσο, έστω καί για ένα περιορισμένο
χρονικό διάστημα μόλις ένός μηνός
είχαν όλοι τήν εύκαιρία νά όνειρεύονται καί νά ζούν μέ αύταπάτες. Δέν
ύπάρχει καλύτερο φάρμακο από τήν
αύταπάτη γιά νά ξεφύγει κανείς από
τή ρουτίνα. Δυστυχώς έμεῖς σ° αύτές
τίς έκλσγές ούτε αύταπάτες μπορούμε νά χαρούμε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Δέν ύπαρχει όλα καρτ
έθνιπή συνεννόηση
_ ΓραφειόΧάρηςΠ. Παυλίδης -~
ΕΠί ΕΠΤΑΜΗΝΟ ή κυβέρνηση τού ΣΥΡίΖΑ καί τῶν
ΑΝ ΕΑ <<διαπραγματευόταν>> -έκ τών αστέρων κατέστη γνωστό ότι ή διαπραγμάτευση γινόταν μέ
τήν Αριστερή Πλατφόρμα- προσδοκώντας ότι
σύντομα θα κυβερνούσαν ώστε νά προλάβουν
να πάρουν τή ρεβάνς από τήν ίστορία."Οσοι έτυχε νά παρακολουθήσουν στήν έκπομπή τού Νίκου Χατζηνικολάου τόν κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τού ΣΥΡ|ΖΑ, τόν Νίκο Φίλη, άκουσαν νά λέει έπί λέξει: <<'Ο ΣΥΡίΖΑ δεν πρόκειται νά παραδώσει τήν ἐξουσία πού ὁ λαός του έδωσε για
πρώτη φορά». *Ηταν δύο μετά τα μεσάνυχτα.
Από τότε μέχρι σήμερα, μία έβδομάδα πρίν ανοίξουν οἱ κάλπες καί αφού ή χώρα ξενύχτησε για
νά ψηφισθεί τό τρίτο Μνή μόνιο, ὁ ΣΥΡ|ΖΑ παρέδωσε τήν έξουσία καί τώρα παραδίδει μαθή ματα
αντιπολίτευσης. Αντιπολιτεύεται τήν κυβέρνηση
τού ΣΥΡ|ΖΑ καί τή Νέα Δημοκρατία, με τήν ὁποία
μάλιστα αποκλείει κάθε μορφή συνεργασίας.
Σήμερα ὁ ΣΥΡ|ΖΑ ζητάει να τού δοθεί ή ἐξουσία γιά δεύτερη φορά ώστε νά αποτρέψει τήν
έπιοτροφή της Νέας Δημοκρατίας καί τών άλλων
μνη μονιακών κομμάτων. Προφανώς ή ήγεσία του
θεωρεί ότι ή ουμφωνία πού έπετεύχθη με τούς
θεσμούς ήταν ύποχρέωση τῶν λεγομένων μνημονιακών κομμάτων καί ώς έκ τούτου ὁ κ. Τσίπρας απαλλάσσεται εύθυνών. Κατά μια έννοια
ύπαινίσσεται ότι ή κυβέρνηση τού ΣΥΡ|ΖΑ καί
τών ΑΝΕΛ διευκόλυνε τήν αντιπολίτευση να τήν
αποκαταστήσει για νά σωθεί ή χώρα. Καί τώρα
Συνέχεια στην σελ. 8
ΠΕΝΝ|ΕΣ Ο Στήν Κρακοβία γίνεται
ένα παράξενο φεστιβάλ.
ΔΗΣΟΥΛΕΣ Οί ἐρωτευμένοι όλης της
_ χώρας συγκεντρώνονται
Πἑρ|ΕΡΓΑ καί παρουσιάζουν τά κα
τοικίδιά τους ντυμἐνα μέ
περίεργα ρο ύχά καί άξεσουάρίἘτσι είδαμε σκυλάκια καί γατάκια, άλλά καί
πλήθος άλλων ζώων, νά
φορούν φούστα μπλούζα
καί μάλιστα μέ δαντέλα ή
κοστούμι, καπελάκιά, ποιπούτσια, φιόγκους, κοσμήματα καί ένα σωρό
άλλα πράγματα, πού
μάλλον τά έκαναν νά
αίσθάνονται άβολα. Άν δέ
κρίνουμε από τό βλέμμα
δυστυχίας ὁρισμένων,
μάλλον οί διοργανωτές θά
έπρεπε νά τό ξανασκεφθούν. Άγνωστο τελικώς
γιατί ὁ άνθρωπος βασα
· <Ο"Ελτον Τζών θέλει νά
συνάντηθείμέ τόν Βλαντιμιρ Πούτιν, νά πιεί ένα
τσάι μαζί του, όπως εἶπε,
καί έτσι νά τού αλλάξει
γνώμη γιά τούς ὁμοφυλοφιλους. Λέτε νά τά κατάφέρει, όταν ὁ ίδιος χάρακτήρισε τήν στάση τῆς
ρωσικής κυβερνήσεως στό
θέμα «γελοία» Πάντως
φαίνεται ότι ὁ γνωστός
Βρεταννός τραγουδοποιός
πήρε θάρρος άπό τήν συνάντησή :του μέ τόν
Ούκράνό Πρόεδρο Πορσσένκο, μέ θέμα τά δικαιώ
ματά τῶν ὁμοφυλοφιλων νΙΖεΙ Τά ζώα Η
στήν χώρα, καθώς τήν
άπεκάλεσε«ἐπιΜημἐνη». Ο ΤελΙκῶ9 ων Εὐρώπη
είμαστε κοινωνιες μητριαρ
ύ Μελη Μό; Καλ/ΙΓΜ- χικές. Ναι; όσο κάίάνφάιἔ
ΧΨΚῆἴ 919905- ωΤε?ἶσΙσα” νεται περιεργο, έτσι είναι,
να ζω7ραφίσΟ“" με "Το" άφού ἑορτάζουμε τήν ἑορ
χρώματά τά σπίτια μιάς
γειτονιάς τού Μεξικού,
τήν Πάλμίτάς, ἐπάνω σέ
έναν λόφο, ή ὁποία είναι
γνωστή γιά Τα οτα/κρούσεις μεταξύ συμμοριών,
προκειμένου νά μειώσουν
τήν βίά!ἶΕ·τσι, μέ τήν βοήθεια καί τών κατοίκων, τά
σπίτια βάφτηκαν κίτρι να
κόκκινα, πράσινα, ρόζ,
μπλέ, μωβ. Πολύ ώραϊο
τό αποτελεσμα διότι έτσι
δειχνει καθαρή καί περιποιημένη, ἔστω λίγο πολύ... πολύχρωμη, άλλά
διερωτᾶται κανείς ἑάν ὁ
εγκληματίας δεί τό σπίτι
ρόζ καί πορτοκαλί θά διστάσει νά διαπράξει τό
τή τής μητέρας, ἐνῶ τού
πατέρα είναι ξεχασμένη.
"Ομως οί Νεπαλέζοι έχουν
άλλη άποψη. Ἐκείή ἑορτή
τού πατέρα εορτάζεται
πανηγυρικά. Οί κόρες καί
οί γυιοί προσφέρουν στόν
πατέρα τους δῶρα, γλυκά
καί φρούτα, δειχνοντάς
έτσι τήν εύγνωμοσύνη
τους πρός αὐτόν καί όλα
` αὐτά εύλογούνται στόν
ποταμό Βάγκμάτι. Καί
όσα παιδιά δέν έχουν γονεῖς παραδοσιακά ἐπισκέπτονται ένα τέμενος όπου
προσεύχονται γιά τίς ψυχές τών προγόνων τους
καί τήν αίώνιά γαλήνη.
”Ετσι, γιά νά βλέπουμε τί
ἔγκλημά τους γίνεται στόν κόσμο...
Διαβάστε τα αρθρα
τού :Ματ Χ. Παπανδρόπουλου
«Ἡπρίσιμη έπιλογή. . .» (σελ. 3)
τού Με. ΙΙ Πέτρου
«Οί πολιτικοί καί ὁ Στρατός» (σελ. 8) ν