Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σύνταξη πριν από τα 67 για χιλιάδες ασφαλισμένους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8 ΣΕΛ|ΔΕΣ
- οΛγΜηιΛκοε 8-1),
- Αεκ ι3-ι›
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ' . .  “νοίκι
ολ¦ΑΐιἩΡογ κ #- °` 5 _ 3εγκΡὲὲ|ἔ=ἔ
ί ι ι ' ' η
ΒογΛιιΖΕι Μ_/ ο ι Ἡ 
ο · :ΜΜΜ ϋ ι
ΗΠΑ ιι-ο› _ ο
ΜΜΜ" Μί1||°ΛΣίλΝδ ΤΡ|ΛΡΕΣ'
Σελ. η . Δ ι η
' ' ' ' Ψ _ '
Ψ Δ ' ΣΕΑ. '|9-2'|
Δευτέρα 14 Σεητεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.699 - Τιμή 1,30 € - νιινιιιιιι.α-τγμο5.:οηι
Ο Β. ΜΕΪΜΑΡΑ|(|·|Σ
κΑΤ|·|ΓΓΕ|ΑΕ ΤΟΝ ΤΣ||'|ΡΑ
Γ|Α κι>γΦι-ι ΑΤΖΕΝΤΑ
κΑι ΕΣΤΕ|ΑΕ ΜΗΝΥΜΑ
Ε¦ἱ¦ξΕ¦'ἑἩΜβἑ  · | . 
Π ΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 67
για χιῆιόδε5 οσφοῆισμένου5
ΣΕΛ|ΔΕΣ Ἡ; 7
8-9 `
για ασφαλισμένους ηου συμηληρὡνουν το 56ο
|'| ωτια στη Ν Δ 
- - την ηροϋηόθεση ότι είχαν ένσημα
ηριν αηό το 1992 και συμηληρωσαν
για κυβερνηση ω
με το νέο
καθεστώς για Δημόσιο, |ΚΑ, ΔΕΚΟ,
Μ Ε ΤΟΥΣ κλλγΤΕΡογΣ  
Τα νέα όρια για τις μητέρες και Ποιοι
Ο ηρόεδρυς της Εηίθευη στον Αμεσες ηροτεραιότη- ασφαλΨμενω Ἡ"ΟΡο"ν να σ"|ντοξ'ο'
Ν.Δ. ζητησε εντολή Αλέξη Τσίηρα για τες της Ν.Δ. η εηανεκκί- δΟτΠθΟΠν Χωρις αυξηση στα οριο
τετραετίας και τα εαρ1τα| εοητι·ο|5 νηση της οικονομίας με
ταχθηκε υηέρ ενός ηου ηαρέλυσαν τον αξιοηοίηση του ΕΣΠΑ,
κυβερνητικού σχή- ιδιωτικό τομέα και η εφαρμογή εθνικού
ματος με κορμό τη για τα διαηραγμα- αναητυξιακού σχεδίου
Νέα Δημοκρατία και τευτικό του λαθη και η εηανεξέταση
ευρύτερες ηολιτικές ηου έφεραν το τρίτο της φορολόγησης
συνεργασίες Μνημόνιο των αγροτών
ΒΟΜΒΑ ΒιΡογΦΑκΗ ΠΑ ΤΣ|ΠΡΛ τι ΜΑΠΑ" ΕΤθ|Μ0| ΠΑ Τ|Σ ΚΛΕ|ΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ! 
ο' "Ρ°ῖΦγΓΕῖ ΣγΡΡΕ°γΝ τη· εκιΑ τη: ηοΛνΝεκι·ιιε τι·Αι·οΔιΑε τον Αιι·Αιογ
κλπ ΔεκΑΔεε Χ|Δ|ΑΔΕΣ - εε ΜοΝΑχο κΑι ΑΛΛΕΣ |'|0ΛΕ|Σ ιι εγηοΔοε κοι·γΦιιε ι·ιΑ το ΜετΑηΑετεγτΨΜ _.
ως _ “ ο ο 3- ' Τ η ιΒΡΕΦιι
ε -:, ..1. ε .  ; .κ κιιιιιιΛιΔιΑ
15% ί_ 7 < Μ η “ ΜΕ"ΑΞΥΤΩΝ 3!ιθΥΜΑΤΩΝ
  Πο ΝΑγΑιιοΑΝοιΧιΑ
'κΖΜΔικ ί τ
ο Ι “φ ΠΠ ΦΑΡΜΑκοΝΗΣι
ή _ έ _ Ακοινιι-ι ,  ·- Ϊ σιιιιιιιιιειιΜ ΓιΑ ΝΑ ΞγηΝι-ιΣιΞιΣ ΕγΡηηι-ι; __ ·
ΜΑ' ΑΝΕΣ|'Ε|ΛΕ ΤΗ ΣΕΝΓκΕΝ
Σελ. ι2-ι3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα