Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 ΜιταΜτ%3“ 'ΜΗ
Ε_κόότα5: Κωνσταντινσε Μότσια
ι ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|ΚΟ
 Οι “γκριΖε5 Ζώνε5»
 και οι κριιφε5
ι χρεωσει5
ΤιαῆῆόΖει
~ · με το νέα
Μνιιμόνιο
Σελ|0-Π
 οικσΝοΜιΑ
 Νέοι φόροι ,
; για κῆιιρονομιε5 |
τ και γονικό ιιαροχιι
ι Η Γενικό Γραμματεία Δημόσιων
ι Εσόδων όαμοσιεασε οόιινό ειιιΒιω. σιτε με όῆε5 το νεε5 μεταΒοῆε5
Ύ τνι1Δ_“ αν"
ι ΤρομόΖει τον Τσίπρα
Ξ αμεγαόιιαιιοχα
ι  ό .Ξ Προσιιαθεινα
ι ·  μεταιιεισειτοαε
ι  · “ ψηφοφόρομε
Ι σου φεόγομν
: πιο
ι Δ- ρ _ » ¦
' ν ο Δ...! .λ ·
Ρ > ' “μι η
ι3ΣειιτεμΒριομ2ΟΙ 5 ι Δο.Φόῆῆοα 927 ι Τιμη Ϊ ευρω
Ύ ὴὴ¦_7 .-`
· ἴ“Ι')('Ε£Β0¦Ύἴ ι“._:ἐ κ
.· Η;; μι .° .ι
ΚερόιΖει τον κόσμο ο ειῆικρινό5 ῆόγοε του
Μενααὡνοαν συνεχισε οι ιτροσ6οκι8π ΝΔ όα στα εκῆον8αΒ ερχόμενικ Κόρακα
θα ειναι το πρῶτο κόμμα και θα αιτοτεῆἑσει τον καμια κορμό μισο κα8€ρνιισιΒ ενόσω
συνεργασια8, τι οποια θα αναῆόΒει να εφαρμόσει τισ ΜΜΜ Μάο Μααγ€8 στο Δημόσιο και την οικονομια. Παω την κατεύθυνση αυτό, σημαντικό Μα παιΖοαν τι αμεσότητα και ο κατανοιιΙό8 και ειῆικρινιι8 αογω του Νόμοι· Μ Βόνν€ῆα
Μεϊμαρόκα, που έχει κερδισει τα ΜΜΜ πωπω αγώνα. ΜΜΜ αιιότον
ασικισμό κοιτα όαμανωνια του ΣΥΡιΖΑ και του ΑΜΠ Μακ. ο ΜΜΜ μια ακόμα
φορα αποδεικνύεται ΜΜΜ ΜΜΜ.
|ὁιΟκτΠοἱα: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟἩΚΗ ΑΕΒΕΤ
_. · · ·  απο τι!  ι  ϊ  . -_ η   ,ι ωεει.“. . > 
απο την εμαιστοσόνα των ψηφοφόρων ο Νέα καΒἑρνιισιι, νέα εῆτιἱόα για την Εῆῆόόα
ΝΑΟΥ" Η" «ΜΚ»
“θα ειιιόιωξσαμε
σμνεννοασα
και μετονΣ
κ Ι' ΥΠΟωιιιοιΟΞ
Γ Βοαῆεατοε
 ΒΑθιινων
μεταβώ
“ΕκφοαΖομμετο οχι
τομ ότιμοψιιφισματοε»
ί”  ·“ῦ“ ΕΛΕΝΗ
ΦΑΡΜΑ
 Υαοιοιιφια
ΩΟυΠξΟἘΠ5
Μεσσονια5 με
τα Λαικα Ξωτικα
ογΡΑΒ
Η “ΒτΚ» σκορόρει
και σα5 στεῆνει ταμειο
Προτασει5 για τα Παιχνιόια
του Στοιχήματα.
Μ. '6-1 7