Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τι φέρνει η "βουτιά" του μαύρου χρυσού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.τιαἴτεΠιΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Σαββατο 12 ΣεΠτεμβρίου 2015 | τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
ΕπίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.874
Ντόναλντ '|'όυσκ
πρόεδρος του Ευρωπαϊκοί] Συμβουλίου
ΑΝΕΤΑΒΑ|·|Τ|·|
|·| ΑΞ|0Α0Γ|·|Σ|·|
λ Τ|·|Σ ΕΛΛΑΔΑΣ
'Μακη νεί·ννόγ
νέος επίκεφαλίίς της Τεεκ Εοί·τε
σημερα στη Ν
Δημόσκοπίίσείς: Αμφίρροπο
το εκλογίκό αποτέλεσμα
Σε επίπεδα έως καί μίας εκατοστίαίας μοναδας
παραμένεί η ψαλίδα μεταξυ του ΣΥΡ|ΖΑ καί της
Ν.Δ. στίς περίσσότερες δημοσκοπησείς,
καθίστωντας αμφίρροπο το αποτέλεσμα των
εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου. Σείρα μετρήσεων
καταγραφεί Παντως αντίστροφη του ίσχνου προβαδίσματος της Ν.Δ. υπέρ του ΣΥΡ|ΖΑ, καθως καί
μίκρη πτωση των ποσοστών της Λαϊκός Ενότητας,
η οποία κίνείταί κοντα στο όρίο είσόδου στην επόμενη Βουλη. >23
Ποαα5|ισνν: Ενδίαφέρον καί
επίφυλαξείς από ξένους επενδυτές
Με έκδηλη την ανησυχία, αλλα καί ενδίαφέρον των
ξέίων επενδυτών γία τίς εξελίξείς στο πολίτίκό καί
οίκονομίκό μέτωπο της χωρος ολοκληρώθηκε χθες
το ετησίο Ποεα5ηονν ελληνίκων επίχείρίίσεων, που
οργανωσε γία δέκατη συνεχή χρονία το Χρηματίστηρίο Αθηνων στο Λονδίνο. >ί 4
ΖΑΝ ΚΑ0"Τ ΤΡ|ΣΕ:
|'|Ρ0Σ ΑΝΑΝ0ΡΦΩΣ|·|
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖ||(|·|Σ
ΚΟΥΑΤ0ΥΡΑΣ
ΥπερεΞουσίες στο ΤΧΣ
Υπερεξουσίες γία το Ταμείο Χρηματοπίστωτίκης
Σταθερότητας καί δίασφαλίση όυ οί τραπεΖες θα
λείτουργουν χωρίς κρατίκίί παρέμβαση περίλαμβανεί το νέο νομοθετίκό πλαίσίο, το οποίο υποδείκνυεί
το τρίτο μνημόνίο. Το νομοσχέδίο που θα καθορίΖεί
το πλαίσίο ανακεφαλαίοποίησης προβλέπεταί να
ψηφίστεί εντός του Οκτωβρίου. >ί 5
ΕΟ _ 690
4/9 7/9 8/9 9/9 ΜΝ ί ί/9
η Τασος /οε εκοτ. ευρω - Γενικός δεκτης
Εβδομαδίαία ανοδος 4,2 ί %
Ορίακές απωλείες σημείωσε χθες ο γενίκας δείκτης
υστερα από 4 ανοδίκές συνεδρίασείς, χωρίς όμως
αυτό να χαλασεί σε καμία περίπτωση το κλίμα που
δίαμορφωθηκε στο συνολο της εβδομαδας. Ο Γενίκός Δείκτης Τίμων έκλείσε χθες στίς 673,84
μοναδες με πτωση 0,1 9%, ενω σε εβδομοδίαία
βαση σημείωσε ανοδο 4,2 ί %. >ί 6
Τι φέ ρνει η «βουτιαΖ›
του μου ρου Χου σου
Με ανάμικτα συναισθήματα γίνεται δεκτη αΠό τη
διεθνή κοινότητα η συνεΧής Πτώση των τιμών του
Πετρελαίου, η οΠοία, όΠως ΠροειδοΠοιουν οι ειδικοί, θα έΧει συνέΧεια. Ορισμένοι εξ αυτών βλέΠουν τον μαιί ρο Χρυσό να διολισθαίνει οτα 20 δολαρια το βαρέλι αΠό τα εΠίΠεδα τών 45 δολαρίων
σήμερα. Το φθηνό Πετρέλαιο είναι ακρως καλοδεΧουμενο αΠό Χώρες όΠως η Ελλαδα και τα αλ
λα μέλη της Ευ ρωΖώνης, Που στηρίζονται για την
καλυψη τών ενεργειακών αναγκών τους σε εισαγωγές. Σημαίνει, όμως, έντονη «αιμορραγία» εσόδων για τις μεγαλες Παραγωγους Χώρες - Πολλές
αΠό τις οΠοίες ανήκουν στην οικογένεια των αναδυόμενων. Οταν τον Περασμένο Νοέμβριο το υΠουργείο Οικονομικών συνέτασσε την εισηγητική έκθεση για τον φετινό κρατικό ΠρουΠολογισμό,
ασΠαΖόταν την εκτίμηση ότι η μέση τιμή του Πετρελαίου θα διαμορφωνόταν στα 99 δολαρια ανα
βαρέλι. Αυτή η Πρόβλεψη, ευτυΧώς για τον ΠρουΠολογισμό, ο οΠοίος ουτως ή αλλως έΧει αναθεωρηθεί Προς το Χειρότερο, έΠεοε έξω. Στο φορολογικό μέτωΠο, Χαμηλότερη τιμή στα καύσιμα
μΠορεί να οδηγήσει σε Περισσότερα δημόσια έσοδα. >4-5
[Ππενωᾶ Κερέ] ΥΠαρΧουν Πε ριθώρια «ελιγμών» στο ελληνικό Πρόγραμμα
Αλλαγές στο μνημόνιο υΠό 2 όρους
Η Προετοιμασία της κυβέρνησης για
την Προώθηση των ΠροαΠαιτουμενων
Πριν αΠό την Πρώτη αξιολόγηση θα αΠασΧολήσει σήμερα τη συνεδρίαση των
υΠου ργών Οικονομικών της Ευ ρωζώνης. Στις Βρυξέλλες ετοιμαΖονται για το
Πρώτο ραντεβου με τη νέα κυ βέρνηση
Που θα Προκόψει αΠό τις εκλογές, Πιθανότατα εντός του Οκτωβρίου. Τότε θα
ξεκινήσει η Πρώτη αξιολόγησή. ΑξιωματοόΧοι της Ευ ρωζώνιις δηλώνουν διαθέσιμοι να συζητήσουν καΠοιες αλλα
γές Που μΠορεί να ζητήσει η εΠόμενη
κυβέρνηση υΠό δυο ΠρουΠοθέσεις. Η
Πρώτη, ότι δεν θα τεθεί σε αμφισβήτηση ο Πυ ρήνας της συμφωνίας Που οδήγησε οτο τρίτο μνημόνιο και η δευτερη,
η υΠοβολή αΠό τηνΑθήνα ισοδυναμων
για καθε αίτημα αΠόσυ ρσης μέτρου το
οΠοίο έΧει δημοσιονομική εΠίΠτωση.
Περιθώρια «ελιγμών» στο Πρόγραμμα
Που έΧει συμφωνήσει η Ελλαδα με τους
δανειστές της διαβλέΠει το μέλος του
δ.σ. της ΕΚΤ ΜΠενουα Κερέ. >3
[σχέδιό]
ΕκΠτωση
για εφαΠαξ
εξόφληση
του ΕΝΦΙΑ
Σχέδιο για έκΠτωση φόρου έως
5% σε όσους Πληρώσουν εφαΠαξ τον ΕΝΦΙΑ του 20 1 5 εξεταΖει το υΠου ργείο Οικονομικών,
όΠως αΠοκαλυψε ο υΠηρεσιακός αν. υΠου ργός Οικονομικών
Τρ. Αλεξιαδης. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα