Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕβὁΟμοὁ|οίο ένθετο δΟΟ|Α|_ Σαββατο Ί2.9.20'|5·Λρ.ΦύΗῆου 580
>Κα:ίὶὶεα
ΚΘΓῇῖ58.9Γ 0 ρετ85|ὡΠἰο.ατ · τοχτνΜ.ατ 0 νετγεοΠγ.ατ
ΜΒΜ ΣΤΗ"
__ααπεαα:
ααααΡααα:
Μαννα: να
«Με ΜΜΜ ααόνααααα
ανααανααόΙααας Ο"
αααίεααν ααααε·ες»
καει·
Τα έργα Με ε «Η ΧαΗΚ|6|κῇ. Χωρί5 σεντόν|α «Μαγεότηκαν»
θεσσαῆονίκη5 αΠό το χρυσό. κα' με υῆ|κό από χ|ῆ|ό6ε5 στη ΔΕΘ
Που είναι... θα μείνει το... Πακιστόν από Πε...
στον «αέρα» χωρί5... νερό» το ΑΧΕΠΑ «Μαγεμένε5»
Σεπ 20-24 Σεα. 14-45 Σεῆ. να Σεῇ. 26-27

Τελευταία νέα από την εφημερίδα