Πρωτοσέλιδο Έθνος: Απαγορευτικό Βρυξελλών στην παροχολογία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Η ΣεπτεΜεΡιον Με
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΜΙΤ'
|.30€
`(ῦΝ()ὶ:
Ι . Μ Αν ΠΜ ΝΠ ΠΜ ΜΝΉΜΗ] ΜΝΗΜΗ ΜΜΕ Μέι ΗΜ ΞἔιΜ|¦¦| ΜΜΜ"Ϊ'Ι||||'ΝΙΕ|¦|ἰ|||Νι|'Ι|ἱ||'¦||! ΜΜΜ!" ||||||¦|||||ΜΜΜ"'ΜΗΝΗΕΗ'ἩΜ"'Ψ"ΗἩ|||||ἱΙ|ΝΝ!|Η"ϊ"|||¦||'Ι||!|||||||ἔ'||'Μ¦'ΗΙε "Ϊ ι|Ρ|¦'|||'|'|||ἰ|Ν||
ΧΡΗΜΛΣΠΟΡ γ Π ¦ έ ' λ ο '  ¦ ο
ΝτέρμΠιμε ·  Π ' Δ ο " 4
χρήμα σε  _, Η ·   ο . `  ή
»Με γ γ γ γ κ _.  
ΣΤΟ ΜικΡοΣκοΠιο ΤΩΝ ΔΑΝΕ|ΣΤΩΝ Ο' ΠΡΟΕΚΛΟΓ|κΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛ|ΕΣ
Μ'λ|ἩΡΕΥΤ||ω
Βρυξελλών στην παροχολογία
κ^ΜΜΕΝοΣ ΣΤΗ ΔΕΘ το μικροσκόΠιο έχουν μπει αΠό τιε Βρυ- Μήνυμα Πρ08 χογΜΑρΑκΗ:
Δ"λΠΤ" ιώδει5 ξέλλεε οι Προεκλογικέε εξαγγελίεε των , ¦
ρ Ι Πολιτικών αρχιιγὡν, ενώ σαφέε είναι το μή- ΣγΡΙΖΑ Κε” ΝΔ · Ειμαστε|αΠολυἙα
υΠΠΝ!Υμ0! και νυμα Προε τιε τιγεσίεε του ΣΥΡΙΖΑ και Με ΝΔ για ΠιστΠ  α δεσμευμενοι στην
για Βαρουφόκ" γιατήριιση ττιε συμφωνίαε.Οι δανειστέε είναι ΤήρΠσΠ ·[Π8   υλοΠοίΠσΠ του
εξαιρετικα ανήσυχοι και θέτουν απαγορευτικό ι ' *"ῖ ε ¦
γΠ0!ν'Υμ0ίΚω 'από Το!! Γ- ΜΜΜ' στην τακτική τΠε Παροχολογίαε. 3·5  η μ Προγραμματ08
φόκιι αΠό τον Π. Καμμένα 9
ΕΦΟΡ|Α
Η!" "θ|"°Μ|'|υ
Η! ΚΒΥΡΕΜ|
"ΡΜ'|'|ΠΜ
ΔΝΔκΔΛΥψΗ · ΚΛΕΙΔΙ
Ο αγνωστοε
Πρόγονοε
))30·3|
ες 7 4
'Μ 7 · ,
Ιστορίεε ανθρωπιαε στην πλατεία Βικτωρίαε
Δεκαδεε Πολίτεε δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τουε οτουε εξουθενωμένουε Πρόσφυγεε Με πλατείαε Βικτωρίαε. Μ. 27