Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιι-ν-Ζυ ιο.
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ1Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικές βροχές καί σποραδικές
καταιγίδες στα δυτικά κεντρικά καί βόρεια καί
διαστήματα ήλιοφανειας.Ἀνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 6 μπωφόρ στα νότια πελαγη.
”Η θερμοκρασία θα αγγίζει τούς 32β. Κ. Ι
Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015
Θεοδώρας ὁσίας. Εύφροσύνου τού μαγείρου, Εύανθίας μάρτυρος.
Ἀγίας Θεοδωρος τής έν Βάστα Ἀρκαδίας. .
Σελήνη 28 ήμερών
Ἀνατολὴ: 7.03'-Δύσις: 7.40'
"Ετος 122ον | Ἀριθμός φύλλου 40253 1 Τιμή 1,5 €
Ἀμερικής 9, ΤΚ ί0872, Ἀθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί Ο 322063ί, Φαξ: 210 324307ί
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482, Συνδρομές: 21 0 3227670
εειίεπεννε@οτειιετ.ςτ
Άγκυλώσεις
για τήν »Παιδεία
"Ενα από τα πλέον ένδιαφέροντα έρωτήματα πού
έτέθησαν στό κατά τα αλλά ανιαρό προχθεσινό «ντημπαίητ», ήταν έκείνο τής κ. Χούκλη πρός τόν κ. Τσίπρα
για τα θέματα τής Παιδείας. Άνοφερόμενη ή δημοσιογράφος στήν προβλεπόμενη από τό μνημόνιο προοπτική συνεργασίας τών πανεπιστημίων μέ έρευνητικα κέντρα καί έπιχειρήσεις, ρώτησε τόν μέχρι χθές Πρωθυπουργό αν πιστεύει σέ αὐτήν τήν μεταρρύθμιση καί κατα πόσον πρόκειται να τήν έφαρμόσει.
'Ο κ Τσίπρας απήντησε θετικά ώς πρός τήν ύπαρξη
έρευνητικών κέντρων δίπλα στα πανεπιστήμια, όλα
ήταν αρνητικός για τίς έπιχειρήσεις. Συγκεκριμένα είπε:
«Άλλο ή σύνδεση τής έκπαιδευτικῆς διαδικασίας
μέ τα: παραγωγική διαδικασία, πού πρέπει να γίνει,
ἄλλο ομως ή παράδοση τής έκπαιδευτικῆς διαδικα- 4
σίας στήν αγορά».
Ἡ απαντησω αὐτή ,αποκαλύπτει τίς ίδεολογικές
αγκυλώσεις τού κ. Τσίπρα ώς πρός τήν διασύνδεση τής
Παιδείας μέ τήν πραγματική οίκονομία Διότι τί θα πεί
<σταραδοση τής Μιδευτικής διαδικασίας στήν αγορας
Καί σέ τί διαφέρει ή αγορα από τήν παραγωγική διαδικασία; Τήν παραγωγή τήν κατευθύνει ή αγορα. Άρα καί
τίς αντίστοιχες έπαγγελματικές αναγκες.
Σαγαπάω δυστυχώς πρυτανεύει από δεκαετιών ή
αντίληινις ότι είναι «κακό πραγμα» ή διασύνδεσις τής
έκπαιδεύσεως μέ τίς πραγματικές αναγκες τής οἱκονομίας- Σἑ πρό απουσίες διατάσσει ΜΜΜ στήν Βουλή γιατήν Παιδεία, πού έγινε τόν ¦Ιούνιο τού 1998, δηλαδή πρό 17 έτών, ὁτότε Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης έλεγε περίπου τα ίδια: >
<ίΗπανεπιστημιακή μόρφωση δεν είναι διασυνδεδεμένα μέ τήν ἐΜπελναπκή θέση. ἩμόρΦ“Μ σέ όλα
τίς προηγμένες κοινωνίες είναι αναγκαία Με όχι ἱκανή συνθήκη για τήν έπαγγελματική σταδιοδρομίω›.
- “  --°Οταν-ταἔλεγε αὐτά ὁ κ. Σημίτης,` τό ποσοστό ανερ
γίας ήταν 11%, τό ὁποῖο ήταν ήδη πολύ ὐψηλό μια μέτρα τής αποχής. Καί ὁ κυριώτερος ωρας λόγος πού σήμερα έφθασε στό 25% καί είδικώς τών νέων στό 50%, ειναι
διότι όλα αὐτό τα χρόνια δέν έγινε καμμία οὐσιαστική
προσπαθεια να διασυνδεθεί ή έκπαίδευστς μέ τίς πραγματικές αναγκες τής οίκονομίας.
Σέ μεγαλο βαθμό, οἱ νέοι πού αποφοιτούν από τα
ἑλληνικα πανεπιστήμια -πλήν έξαιρέσεων- στερούνται
τών γνώσεων καί τών δεξιοτήτων πού απαιτούνται για να
ένταχθούν στήν αγορα έργασίαςκαίνασωδιοδρομήσουν
έπαγγελματικα. Συνήθως χρειαζονται περαιτέρω έκπαίδευση, ή ὁποία δέν τούς παρέχεται από τα πανεπιστήμια
Καί τοῦτο συμβαίνει ακριβώς λόγω τών αριστερών
έμμονών να μήν παραδοθεί ή έκπαίδευσις στήν αγορα1
Οἱ τής τρόίκα διέγνωσαν ότι τό έν λόγω κενό τού
έκπαιδευτικού μας συστήματος είναι ὐπαίτιό για τήν
ΜΜΜ αύξηση ως ανεργίας καίπεριέΜβαν στό μνημόνιο τήν συνεργασία τών πανεπιστημίων καί μέ έπιχειρήσεις, ώστε αὐτό να ανταποκρίνονται στίς αναγκες τής
αγορας. Άλλα προφανώς αὐτό προσκρούει στίς αγκυλώσεις τού κ. Τσίπρα.Ό ὁποῖος, έν έτει 2015 έπαναλαμβανει περίπου αὐτά πού έλεγε τό 1998 ὁ κ. Σημίτης.
Οί σοσιαλκρατιστές θεωρούν τήν αγορα είδος κατα- ε
πτυστο. Τήν απεχθανσνται.°Οπως καί ὁ,τι προέρχεται από
τήν ίδιωτική πρωτοβουλία. τις οὐ καί ή αντίδρασις στήν
αναθεώρηση τού αρθρου 16 τού Συνταγματος για τήν
'ίδρυση μή κρατικών πανεπιστημίων, στήν ὁποία ἐπίσης
συμπλέουν Σημίτης καί Τσίπρας. Μέ τέτοιες ΜΜΜ,
ὅμως, φοβούμεθα ότι ή ανεργία θα ἐκτιναχθεί σέ ακόμη
ὐινηλότερα έπίπεδα.Άραγε δέν τό καταλαβαίνουν;
Άνοίγουν τα σχολεία
μια; καθηγητές
Καί έθελοντές ἐπιστρατεύονται για να καλύψουν τα Με
ΑΝΟΙΓΟΥΝ σήμερα τα σχολεία
καί αναμένεται να λειτουργήσουν
ὅπως-ὅπως μέχρι τήν αλλη Παρασκευή πού κλείνουν για τίς έκλυγές. Άλλα τό θέμα δέν είναι αὐτό,
φυσικα. Τό κακό είναι ὅτι τα περισσότερα θα λειτουργήσουν μέ
τεραστια κενα καί προβλήματα,
καθώς τό ύπουργείοί Παιδείας
ἰσχυρίζεται ότι τα κενα περιορίζονται σέ 6.000 θέσεις. Δέν είναι
μικρός ὁ αριθμός. Καί δέν καλύπτεται τόσο εύκολα, παρα τό γεγονός ότι σήμερα λήγει καί ή προθεσμία ὐποβολής τών αἰτήσεων για
τίς θέσεις τών αναπλη ρωματικών
έκπαιδευτικών πού θα προσληφθούν για να αντιμετωπισθεί μερικώς έστω τό πρόβλημα. .
Άπό πολλές δεκαετίες ή έκπαίδευσις στίς δύο πρώτες βαθμίδες της
στηρίζεται σέ μεγαλο ποσοστό
στούς αναπληρωτές, πού δέν είναι
μόνιμοι ὐπαλληλοι αλλα συμβα
σιούχοι έργου, καί'συνεπώς ώρισμένου χρόνου καί περιορισμένων αποδοχών. Οἱ ανθρωποι αὐτοί είναι νέοι
καί θέλουν να προσφέρουν, αλλα
δέν είναι ή λύσις. Καί βεβαίως,
αργα ή γρήγορα, οἱ αναπληρωτές
παλαιότερα τουλαχιστον μετεβαλλόντο σέ μονίμους.είτε μέ τήν διαδικασία τής έπετηρίδος είτε μέ ἐκείνην τού ΑΣΕΠ καί τών τακτικών
προσλήψεων στό Δημόσιο. και τα
κενα δέν έκαλύπτοντο ποτέ πλήρως.
ῦΕφέτος ὅμως ξεπερνιώνται όλα
τα προηγούμενα. Πολλα σχολεία
τής χώρας αρχισαν σήμερα χωρίς
έστω καί έναν ὲκπαιδευτικό για
δείγμα! Τό ύπουργείο Παιδείας δέν
εἶχε τόν χρόνο ὑπό τίς συνθήκες
τής ὐπη ρεσιακής κυβερνήσεως να
δώσει λύσεις. Καί ή ύπουργός κ.
Κιαου βρήκε ώς μόνη λύση να καμει έκκληση πρός αποχωρήσαντες
ή αλλους έκπαιδευτικούς να αναλαβουν... έθελοντικό έργο. Καλό
είναι αὐτό, αλλα λησμονούν ὅτι έν
τοιαύτη περιπτώσει πρόκειται περί
δωρεας πρός τό Δημόσιο, ή ὁποία
απαιτεί καί αποδοχή της καί αλλες
ρυθμίσεις. Τα παραλογα τής κληρονομίας Μπαλτα καί όχι μόνον
είναι δραματικα."Οσο για τό 23%
ΦΠΑ στα ἰδιωτικα σχολεία, απο”
κλείει χιλιαδες γονείς από τήν δυνατότητα να δώσουν αλλη λύση
στήν έκπαίδευση τών παιδιών τους.
"Οσο για τα πανεπιστήμια, αὐτά
καλούνται έπίσης να λειτουργήσουν μέ ανθρώπους πού δέν πλη ρώνονται, μέ έργαστή ρια πού δέν διαθέτουν αναλώσιμα, μέ βιβλιοθήκες
στίς ὁποίες έχουν πρό πολλού διακοπεί οί συνδρομές στα διεθνή περιοδικα δια τών ὁποίων προαγεταικ
ή έπιστήμη, ακόμη καί χωρίς λαμπες στα γραφεία.
Καθήκον τής νέας κυβερνήσεως
πρέπει να είναι έκ τών πρώτων καί ή
όμαλοποίη σις στήν ῦΕκπαίδευση.
Μεταδοτική  νόσος
τού Άλτσχαιμερ Ύ
Μπορεί να τό κολλήσει καποιος σέ ίατρική έπέμβαση
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ένδείζεις ὅτι ή νόσος Άλτσχαιμερ μπορεί να είναι
μεταδοτική διαθέτουν Βρεταννοί
έπιστήμονες. Συγκεκριμένα, έκτιμαται ὅτι οί ανθρωποι ένδέχεται να
κολλήσουν τήν νόσο Άλτσχαιμερ
κατα τήν διαρκεια καποιας χειρουργικής έπεμβασεως ή αλλης
ίατρικής διαδικασίας, μέ τόν ἴδιο
τρόπο πού μπορεί να μεταδοθεί ή
έγκεφαλική νόσος ΚρόιτσφελντΓιακομπ (τών τρελών αγελάδων).
Παντως, οἱ έρευνητές ξεκαθαρίζουν ὅτι τα εὐρήματα τους εἶναι προκαταρκτικα καί ότι είναι πρόωρο να
θεωρήσει κανείς τό Άλτσχαιμερ μεταδοτική ασθένεια. ΤΗ μεταδοσις
τής νόσου από ανθρωπο σέ ανθρωπο
ίσως μπορεί να γίνει από μολυσμένο
ίατρικό ἐργαλεῖα στό χειρουργείο ή
από ένεση, π.χ. για τήν χορήγηση
αναπτυξιακών ὁρμονών. Οἱ έρευνητές, μέ έπί κεφαλής τόν καθηγητή
Τζών Κόλιντζ τού ΠΟΕ, πού έκαναν
τή σχετική δημοσίευση στό περιοδικό «Νετιιτε», ανέφεραν ὅτι σέ τέτοιες περιπτώσεις Φαίνεται πως ὁ
κίνδυνος μεταδόσεως είναι μέν σπανιός αλλα όχι απίθανος.
“Η σημαντική αὐτή διαπίστωσις έρχεται μετα τήν νεκροιμία τού
εγκεφαλου όκτώ ασθενών, οἱ
ὁποίοι εἶχαν πρόσφατα πεθανει
από τήν νόσο Κρόιτσφελντ-Γιακαμπ. Οἱ έπιστήμονες παρατή ρησαν ότι έπτα από τούς όκτώ νεκρούς
εἶχαν συγκέντρωση τής πρωτεΐνης
βήτα αμυλοειδούς, τό χαρακτη ριστικό ση μαδι τής νόσου Άλτσχαιμερ."Ομως οἱ συγκεκριμένοι ασθενείς εἶχαν αποβιώσει σχετικα νέοι
(36 έως 51 ἐτῶν), πραγμα πού δέν δικαιολογούσε τήν αὐζη μένη παρουσία τού βήτα αμυλοειδούς.“Ολοι οἱ
νεκροί ασθενείς εἶχαν κολλήσει
τήν νόσο τών «τρελών αγελάδων»
από μολυσμένες ένδομυίκές ένεσεις μέ ανθρώπινες ὁρμόνες αναπτύζεως πού εἶχαν κανει ὅταν ήταν
παιδια μεταξύ τού 1958-1985. =Εκείνη τήν περίοδο περίπου 30.000
ανθρωποι ακολουθούσαν θεραπεία
μέ τίς έν λόγω όρμόνες. Μετα αὐτές
καταργήθηκαν καί αντικατασταθηκαν από συνθετικές.
Βαρύτερσς
ὁ νέος ΕΝΦ|Α
Βαρύτερος αναμένεται ο
νέος ΕΝΦ|Α για αγρότες
καί εταιρείες. Καθησυχαζει ό κ. Τρ. Άλεξιάδης για
τό περιουσιολόγιο. ΣΕΛ. 2
Τά πσρσλειπόμενα
τού δερειο
Ενδιαφέρουσες στιγμές
από τήν τηλε μαχία των
πολιτικών αρχηγών πού
δέν έδειξαν οί κάμερες.
ΣΕΛ. 3
Ψυχρός Πόλεμος
για τήν Συρία
Ψυχροπολεμικό κλίμα
μεταξύ ΗΠΑ καί Ρωσίας,
σχετικα μέ τήν Συρία.
Ρώσοι σύμβουλοι καί φημολογία περί δυνάμεων.
ΣΕΛ.5
11111 111111
θ ίίίίθθ 701151
'Ηταν περίπου τρείς τό απομε
σήμερο Μπι τήν Τρίτη τα 11ης Σε
πτεμβρίου τού 2001 όταν κτύπησε
· τό τηλέφωνο.Ἡταν ή αδερφή μου.
«Βάλε γρήγορα τήν τηλεόραση. . .Ένα τραγικό δυστύχημα έγινε
στή Νέα 'Υόρκη . .. 'Ενα αεροπλάνο
έπεσε έπάνω σέ έναν  ..
'Ετσι πληροφορήθηκα τήν τρομοκρατική έπίθεση στούς Δίδυμους
Πύργους τού 'Εμπορικού Κέντρου
στό Μανχάτταν. Άνοιξα τήν τηλεόραση άλλά στήν αρχή δέν πίστευα πώς ήταν αληθινό τό θέαμα
πού έβλεπα.
«σε είναι καμιά διαφήμιση γιά
κάποια καινούργια ταινία από
αυτές τών καταστροφών πού σε
σουν στούς Άμερικάνους», είπα
στήν αδερφή μου.
Με δέν ήταν διαφήμιση.Ἡτάν
Τα ἡμέρας
Ἐκείνη τήν Τρίτη 
ή ἀρχὴ τῆς τραγωδίας. 'Η πρώτη κ
πράξη έγινε στίς 8.46 τό πρωί ώρα
Νέας 'Υόρκης. 'Ενα έπιβσπκό αεροσκάφος τής έταιρείάς Απιστίεεπ
Αίτ1ίιιεε συνετρίβη έπάνω στόν
πρώτο από τούς Δίδυμους Πύργους
μέ τά 110 πατώματα, πού άρχισε
νά καταρρέει μέσα σέ σύννεφα από
σκόνη. Μιάμιση ώρα αργότερα,
στίς 10.28 άκριβῶ5, ακολούθησε ή
δεύτερη πράξη Τῆ€ τραγωδίας μέ
έπιβστικό αεροσκάφος τής έταιρείάς
Πισω Αίτ1ἱπεε πού συνετρίβη
έπαινο) στόν δεύτερο πύργο, πού
κατέρρευσε καί αὐτός μέσα σέ λίγα
λεπτά. Άπολογισμός τῆς τραγωδίας: Νεκροί: 2.996 έργαζόμενοι
. στούς δύο Πύργους, 143 πυροσβέ
στες κάί 72 αστυνομικοί, Τραυματίες: 6.000. Οἰκονομική ζημία: 10 δισεκστομμύριά. °Εκτός από τούς δύο
Πύργους ζημίες ύπέοτησάν καί γύρω οίκοδομές.
'Εχουν περάσει δέκα τέσσερα
χρόνια από ἐκείνη τή φοβερή έπίδειξη δυνάμεως τής τρομοκρατίας
καί σέ κάθε έπέτειο έκείνης τής Τρίτης ξάνάρχοντάι στό μυαλό μου οἱ
είκόνες τής καταρρεύσεως τών δύο
πύργων πού αποτελούσαν τό πιό
πολυφωτογρσφημένσ στοιχεῖο ταυτότητας καί αναγνωρίσεως τής Νέας 'Υόρκης καί πού δέν όπάρχουν
πλέον παρά μόνο στίς κινηματογραφικές ταινίες. °Εκεῖνες οί είκόνες
τής φρίκηςν νομίζω ότι έχουν κατάγράφεί στούς έγκεφάλους ὁλόκληρτις τῆς Ἀνθρωπόπιταε
Μαζί όμως μέ τίς έκανες τῆς καταστροφής μού έρχονται στόν νού
καί κάποιες άλλες πού θα είχα ξεχάσει, αν δέν είχε ξεχωρίσει στό ἡμερολόγιο ή 11η Σεπτεμβρίου τού 2001.
σε ήταν δύο χρόνια πρίν, μαλλον
τό καλοκαίρι τού 1999, όταν μου
έκαναν τό τραπέζι ή φίλη μου ή
Άννα μέ τόν σύζυγό της τόν Τζών
στό εστιατόριο πού βρισκόταν στήν
κορυφή τού ένα από τούς Δίδυμους
Πύργους. θυμαμαι ότι κοίταζα πρός
τά κάτω καί έβλεπα στό δρόμο να
περνούν ΜΜΜ. . . σέ διαστάσεις
σπιρτόκουτου! «'Εγώ δέν μπορώ νά
κοιτάξω τό δρόμο, ζαλίζομάι» είχε
πεί ή Άννα, πού ούτε να πλησιάσει _
τολμούσε στό γυάλινο χώρισμα. Τό
τράπεζομάντηλο καί οί πετσέτες
ήταν ρόζ καί στή μέση τού τραπεζιού άνάβε ένα κερί μέσα σέ διάκοσμητική βάση.'Ενσς πιανίστας έπαιζε διακριτικά γνωστά ρεφραίν...
Χαίρομαι πού έχω αὐτή τήν ανάμνηση από τούς Δίδυμους Πύργους.
Πέρασαν 14 χρόνια, αλλά όσα
χρόνια κι αν περάσουν ύπάρχουν μερικά γεγονότα πού νομίζει κανείς ότι
έγιναν μόλις χθές. Ι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠεΝΜΕΣ
Καλοί καί κακοί
μνη μονιακοί
- Γραφει εκαστατΧεΜίδΜ “
ΕΙΝΑΙ απίστευτη ή ίκανότητσ των ανθρώπων του
Σύριζα νά έφευρίσκουν ανύπαρκτες διαχωριστικές γραμμές καί νά αρθρώνουν έναν ακρως διχαοτικά πολιτικό λόγο. Στό πλαίσιο αὐτό είχαμε
τα διλήμματα «μνη μονιακοίζ-άντιμνη μονιακοί›>,
<<λιτότητα-ανάπτυξη>>, <<γερμανοτσολιάδες-πατριώτες>>, <<παλιό-νέο>>, <<διαπλεκόμενοι-άδιάφθοροι>> κ.ο.κ. Τό τελευταίο έπίπλαστο δίλημμα
είναι <<κσλοί-κακοί μνημονιακοί>>. Μέ `δεδομένο
ότι τά κόμματα Σύριζα, ΑνεξάρτητοιἙλληνες,
Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι -πού έκπροσωπούν περί τό 75% τού ελληνικού λαού- έχουν
ψηφίσει τά παλαιότερα ή νεότερα μνη μόνιο, τό
νέο διχαστικό εύρημα είναι: <<ποιός μπορεί νά.
εφαρμόσει τό μνημόνιο Τσίπρα-Κσμμένου καλύτερα>>; °Ο <<έκβισσθείς>> να τό όπογράψει καί
κατά δήλωσή του μή πιστεύων σε αὐτό κ. Τσίπρας ή <<οί αλλοι, πού πάντα λένε ναί σέ όλω;
Μέ τά ψευτοδιλήμματα γίνεται προσπάθεια
έκ μέρους αὐτῶν πού τα προβάλλουν νά αποκρυβούν ή ανεπάρκεια, ὁ έρασιτεχνισμός, οί
λανθασμένες έκτιμήσεις, ή ανικανότητα έπιλογης συνεργατών, ή αλλοπρόσαλλη διαπραγμάτευση, έν όλίγοις οἱ παράγοντες πού όδήγησαν νομοτελειακά στήν απογραφή τού τρίτου
μνημονίου. 'Ενός μνημονίου ύψους πολύ μεγαλύτερου από ότι θα ήταν αναγκαίο χωρίς τά
παραπανω λάθη. 'Η πραγματικότητα, όμως,
όπερβαίνει τίς τεχνητές διαχωριστικές γραμμές. 'Η λιτότητα δέν αποτελεί έπιλογή αλλά μία
αναγκαστική προσαρμογή στόν δημοσιονομικό
Συνέχεια στην σελ. 8
διωδικείται άπό δύο άπο
γόνους δευτέρους έξοδαφους ἐκ τῶν ὁποίων ή μία
5Δ|ίΣΟΥ^Ξ είναι ή μητέρα τού δικη
γόρου καί κατόχου τού'
χειρογράφου!
Πέπσι:
·Ἀντί100-120ά<ατομμυστον δολλάριων, πωλείται
γιά διάλυση τό πλοίο
«Γκλόμαρ Ἐξπλόρερ»,
51.000 τόνων, τό ὁποίο
ἐπί σειράν ἐτῶν ἐχρησιμο- ι
ποιείτο άπό τήν ΟΙΑ γιά
διάφορες αποστολές συλ
λογής πληροφοριών, με
τάξύ των ὁποίων καί
ανελκύσεις βυθισθέντων
πλοίων τού τότε σοβιετικού ναυτικού. Τό γνωστότερο άπό αύτά ήταν τό
πυραύλοφόρο πυρηνικό
ύποβρύχιο Κ-129, τό
ὁποίοΔειᾶε χάθεί στήν θάλασσα τό 1968. Ἡ ανελκυσις έγινε τό 1976 Μό τήν
κωδική όνομασία «Ρωμιοί
ΑΖοιίει1». Ἡ αποστολή
ήταν ἐν μέρει επιτυχής καθως κατά τήν άνελκυση τό
ιπτοβρύχιο έσπασε καί ένα
μέρος του έρωτα, ἐκ νέου
ο Ἡ γαλλική Δικαιοσύνη
καλείται τήν προσεχή Τετάρτη νά αποφανθεί ἐπί
απροσδοκή του θέματος.
Ένας δικηγόρος. τού ὁποί
' ου τό γραφείο λειτουργεί
έπί 5 γενεές ήδη, προσπάθησε νά πωλήσει σέ δημοπρσσία τό χειρόγραφο
των περιφήμων «Ἀπομνημονωμάτων από τόν τάφο» τού Σατωβριάνδου.
Τό χειρόγραφο εαπ κατοτεθεί στό γραφείο τό 1836|
Καία<είἐλησμονήθηκε μαζί
μέ τήν δεύτερη πληρέστερη μορφή πού κατετέθη τό
184Ζ Τώρα τό πρῶτο
χειρόγραφο (αξιας τουλάχιστον 500.000 εύρώ)
ο Ποιό είναι τό άκριβώτε- η
ρο δωμάτιο ξενοδοχείου
στόν κόσμο; 'Μία σουίτα
στό ξενοδοχείο Ρομπ 568εοι18 πού όνομάζεται Τγ
βασικα Ροπι110ιιεε καί
κοστιζει 50.000 δολλάρια
τήν βραδυά Μάλιστα τό
δωμάτιο έχει άκριβύνει κατά 5.000 δολλάρια από
πέρυσι τέτοια ἐποχή. Καταλάμβάνει έναν ὁλόκληρο
όροφο, έχει έκταση 400
τμ. Καί περιλαμβάνει
πλήρες ίδιωτικό προσωπικό, μέ μπάτλερ, ὁδηγό
καί Ρόλλς Ρόυς γυμναστή
καί θυρωρό. 'Ε χει θέα 360
μωρών στό Μανχάτταν
καί Τό Σέντραλ Πάρκ,
αλλά καί «μικρές πολυτέλεια» όπως μπανιέρα από
ήμιπολύτιμο πέτρωμα καί
ίδιωτική βιβλιοθήκη.
· Τεράστιο είναι τό πρόβλιιιια στα Παραγουάη.
ὅπου οί ανεπιθύμητες
έγκυμοούνες σέ κοριτσάκια
μεταξύ 10 καί 14 ἐτῶν
πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Οί ἐγκυμοσύνες
είναι αποτέλεσμα βιασμῶν από οίκείους τῶν
παιδιών, αλλά ἐπειδή
είναι Καθολικἐς οί οίκογένεες δέν ύπάρχει ή διέξοδος τής άμβλώσεως. Ἡ
Καθολική Ἐκκλησία έχει
δημιουργήσει είδικό κατάλυμα γιά τά κοριτσάκια
πού απομακρύνονται άπό τίς οίκογένειές τους,
αποκτούν Τά μωρά τους
καί συνεχιζουν αν εκπαίδευσή τους μέ ασφάλεια.
Διαβαστε τα αρθρα
τού Σαράντου ΤΕ Καργάκου
«Δημοκρατία ή έκλογοκρατία» (σελ. 3)
τού Άθ. Κοσμόπουλου ,
«Συγκρότησις Ψηφοδελτίων» (σελ. 8)