Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03· «ΜΑΥΡ0ΣΚ0ΥΦΕ|Α»: ΑΡΧ|ΖΟΥΝ ΑΥΡ| · ΜΕ ΤΕΡΑΣῖ|0 ΕΝΔ'ΑΦΕΡ0Ν ΣΤΟ ΜεΞΑΝΔΡε·ο
Χ ΑΡ'θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 422 | ΠΕΜΠΤΗ 10/09 2015 | Τ'ΜΗ: 1.30€ Η Αθ^ΗΤ'κΗ εΦΗΜεΡ·ΔΑ
ΚΔ ΣΤ Ε
Μ _ 7
“ΑΜΒ ΑΝΘΗ!
' ¦ Τι ΠΜ στον
 ο Πρ0Πονητή
ΕΝΪο^" ΠΡΟΕΔΡΟΥ ' ΣεΛ9 11
ΜΑΜΖι
“ΠΜ "ΖΩΗ "ΒΑΜΒ»
”Πέ" δ? 55. 'ι
› 4 'η Το ¦ ωῇ-“¦~_:Ι›; ΣΕΛ.13-15.40
Ο Ο "ΑΟΚ 92-74 ΤΟΝ Κ°Ν'Β°
Ο ΒσσωΜὸὁηὅ
Τ. έΒοήε 1 5 η.
› ΦΟΡΤΣΑΤ0Σ
Ο ΚΛΑ0ΥΣ ΠΑ
τ ΠΟΛΛΑ "κ0Λ
ν Δ›:πιΞγΝΘΗΒΑ , Α ,
 Ρ θελει εῖερ
.δή Ι > :7 ζ
το ΜΜΜ Ο Ο ΑΡΗΣ ΜΒ "Η" ΠΑΣΚ'
της Βέροιης "° ῖΜΑ|° Ρ
80 μετοτρέψ0υγ 
.7 “η -#· Ψ*
ν ΠΟΖΟΓΛ0Υ: Ε|ΔΩΛΟ
ν οΜηεΕΜΠΜο@
σε... Τ0Ι)μΠΠ
ΟΙ 4.000
 φίῆΩθῆοι
Μ τοϋ 7
1 Έ ¦9
Ψ .ὰ «Στάζει μΔἐΒ›Β
νιωτΦ›Βἶὑῆγορο
ΠΕΛκΑΣ: Με"Α^Η
ν ΥΠΟΘΕΣΗ ο Μπο
Ο ΜΜΜ Μ 'Ε ΜΒ
Ν* ΤΑΡ 'τ η ; · Ξ 0ΜΝ:ΜΑἱκοε ΜΝ ΜΜΜ
Μἐ τον Στ. Ανοστσσιὁὁη  “ ' ω Μ°"°γ °ΜΣΕ
στη ΔΕΘ ή έ ι Σ¦Ν ἶ'θἶἶ“ ·: _ - Φ ΣΟΥΜ"0Τ|ΤΣ: .
Η ΚΕΔ ΣΤΕΛΝΕ| ΤΟΝ ΒοΣκΑκΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΒΕΡ0'ΑΣ! ' “ “ΜΠΑΜ·ο Η 
 . _· Πὁῆὑ:κσΗός 
 ¦“ > η ο ο·Ζήσης Ξ . > Ο 7 
Λ· ξ η: · · · έ ; - η Π ` γ
Β 7· ¦ η Σ · , 2 Μ
Φ · έ Κ ἔιΛ.“.Ε;ωτ Κ.
°“ “Μ ἔ“ 02· Η εοΝ·κΗ Ν· :ε Μ· τι· ΣΛΟΒΕΝ|Α ρ φρ“;°;_ΜΜ@δ 
Ψ <ε^ἶ9·ἰἔ. 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΣΦ0ΡΑ τω η~ Ύ
Η ΕΦΗΜεΡ·ΔΑ · ι ο κΑΦεΣ :Με 4=σ“=ε ή; .~
= ΗΜ Ψ ¦-Έἱ 18.1
-··.-> ._···κ-··

Τελευταία νέα από την εφημερίδα