Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|Ο-Ψ-ΖΩ 15 Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ Ι '
(1918-1974)
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
##“· ¦··Μ“ἡ
κ' κι
θα αγγίζει τούς 3Ζβ. Κ.
ΝΕΦΩΣΕΙΣι Νεφώσεις μέ τοπικές βροχές καί καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά καί βόρεια
Βελτίωσις από τό βραδυ καί από τα δυτικά. Οί ανεμοι θα πνέουν μεταβλητοί μέτριοι. Ἡ θερμοκρασία
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρ
η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015
Σελήνη 27 ήμερών
Ανατολή: 7.02'-Δύσις: 7.42'
ας τῶν μαρτύρων.
"Ετος 122ον | Αριθμός φύλλου 40252 | Τιμή 1,5 €
Αμερικής θ, τ.κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220331, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 210 3227670
εετίειιεινε@οτεπετ.ςτ
Ἀπέχθεια
για τήν αλήθεια
Φαντάζεσθε αλλη εύρωπαῖκή χώρα, στήν ὁποία να
έχουν πέραση όλα Με ψέματα πού σερβίρουν οἱ περισσότεροιἙλληνες πολιτικοί στόν ἑλληνικὸ λαό; Σέ
καποιες χώρες ως περναει ακόμη ὁ λαϊκισμός."Οχι
ὅμως στα Μπένεο Στήν Γερμανία τήν Γαλλία. τήν
Βρεταννία, τήν Όλλανδία, τήν Σουηδία, τήν Δανία, τήν
Φινλανδία καί αλλες, τέτοια ψέματα σαν αύτό πού αραδιαζονται στήν χώρα μας ούδέποτε θα περνούσαν.
Με Με ἄλλη  χώρα. στήν ὁποία θά
μπορούσε να διεκδικήσει τήν έπανεκλογή του στήν πρωθυπουργία ένας πολιτικός τύπου Τσίπρα, μετά από τόσα
ψέματα πού είπε στόν έλληνικό λαό καί έζακολουθεῖ να
λέεικαίσήμερα; Ταπαραμύθιατούανδρός δέν έχουνόριο.
-ἈρχίζουνατώταΜρυσιναψέματαστήνΘεσσαλονΜη, συ
νεχίζουν μέ τήν πλήρη αθέτηση τών προεκλογικών ύποσχέσεώνκαίφθανων στασημερινα χονδροειδέσταταψέματα μια δικαιολογηθούν τα αδυαιιολόγητα
"Ενας τέτοιος πολιτικός δέν θα είχε καμμία πιθανότητα έπανεκλογής σέ όποιαδήποτε σοβαρή εύρωπαίκή
χώρα. Δέν θα τολμούσε καν να έμφανισθεῖ σέ τηλεοπτικές συνεντεύξεις καί «ντημπαίητ» καί να λέει αύτό πού
λέει. σε τόν εἶχαν αποστομώσει πρώτοι οἱ δημοσιογραφοι. Στήν Εύρώπη οἱ τελευταῖοι δέν χαρίζονται.Ἀν διαπιστώσουν ότι ένας πολιτικός έμπαίζει -ή προσπαθεί να
έμπαίςει- τό εκλογικό σώμα, τόν αποκαλύπτουν αμέσως.
Δέν τού αφήνουν κανένα περιθώριο να ψευδολογεῖ.
ῦΕνθυμούμεθα μία συνέντευςη πού εἶχε δώσει τό 2010
ὁ κ. Γ. Παπανδρέου στόν κορυφαίο δημοσιογράφο τού
ΒΒ(Ξ, διορΙιειι 8ε0κυτ.Ό τελευταῖος ρωτούσε έπισταμένωςτόντότε Πρωθυπουργό τής°Βλαδοςπώςθαμειωθούν
τα έλλείμματα καί πώς θα περικοπούν οἱ δημόσιες Με
νες, αν δέν γίνουναπολύσεις στό δημόσιο. Καί τού έλεγε
χαρώετηριστικα, «δεν βλέπετε τί γίνεται στήν ΜΜΜ
  τοϋ   .
«ύπαρχουν αλλοι τρώωι»!"Ετσι είχε  να Μαντώ. _
Στήν χώρα όπου μπορεῖ κανείς να έξαπατήσει έναν
όλόκληρο λαό λέγοντας ότι «μετά ΜοχοιΜ› καί όπου
κανένας δέν ένδιαφέρεται να έςακριβώσει αν όντως
ύπαρχουν, οί πολιτικοί μπορούν να ψεύδονται ανενόχλητοι. Ό κ. Τσίπρας έτσι δημιουργήθηκε.ίΗταν ή συνέχεια, ώς πρός τόν λαϊκισμό καί τήν ψευδολσγία, τού Γ.
Παπανδρέου. Καί κατα τρόπο πολύ πιό έπιτηδευμένο,
αφού μιμεῖται όχι τόν Γιώργο, Με τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου, ακόμη καί ώς πρός τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κοροϊδεύει τούς νηΦοΦόροι›ε
Ό Ἀνδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι θα φύγουν οἱ
αμερικανικές Βασεις (τού θανατου), αλλά έμειναν. Ό
Ἀλέξης Τσίπρας έλεγε ότι θα φύγουμε από τό Μνημόνιο, αλλα όπέγραψε τό τρίτο Μνημόνιο. Καί ακόμη
έλεγε ότι θα φύγει ή Τρόῖκα, ή ὁποία απλώς έγινε
κουαρτέτο καί τώρα κουϊντέτο. Ό Ἀνδρέας Παπανδρέου
έλεγε ότι θα φύγουμε από τήν ΕΟΚ (τών μονοπωλίων),
αλλα τελικα -καί εύτυχώς- μείναμε. Ἀναλογα έλεγε
αρχιια'ύςγιατήνΕύρώζώνηκαίὁκΤσίπρας. Τό εύρώδέν
είναι «φετίρ› καί αλλα παρεμφερή. Άμα τα γύρισε.
Άραγε γιατί είδικώς στήν'Ελλαδα ανθεί τό πολιτικό
ψεύδος; Ποιός είναι ὁ λόγος για τόν ὁποῖο συνήθως έπιβραβεύονται οἱ πολιτικοί πού ψεύδονται καί καταποντί
ζονται έκεῖνοι πού λένε τήν αλήθεια; Φοβούμεθα ότι ή 
απαντησω είναι δυσάρεστη. Οἱ" Ελληνες έχουν μαθει να
ζούν μέ μύθους καί απεχθανονται τήν αλήθεια.Άλλως
` δέν θα είχαν θέση στό πολιτικό μας σύστημα 
καί ψευδολ.όγοι, τύπου Παπανδρέου καί Τσίπρα..
Φαρσα έντυπώσεων
Ψ τα δύο αείιειε ·
Δέσμι.α τού τρίτου Μνημονίου ή ἑπομένη πυβέρνησις
.το ΠΟΣΟ έπιτυχημένοι ή όχι
ήταν οἱ πολιτικοί αρχηγοί στόν
χθεσινοβραδινό μαραθώνιο «αεόειε» δεν αποτελεί, σέ τελική αναλυση, ένα αμιγώς πολιτικό θέμα.
Εἶναι περισσότερο ένα «παιχνίδι
τηλεόρασης», μια προσομοίωσις
τής δημοκρατίας τών μήντια, πού
στήν χώρα μας καί αὐτή, όπως καί
ή μεταπολίτευσις ή ή οίκονομία,
έχει χρεωκοπήσει. Τό πρώτο αοδεισ μέ τήν συμμετοχή όλων τών
πολιτικών αρχηγών, όπως καί τό
έτερο, μεταξύ τών κ.κ. Τσίπρα καί
Μεϊμαρακη πού ένδεχομένως θ
ακολουθήσει, δέν έχουν ένδιαφέρον γιατί καί ὁ ίδιος ὁ προγραμματικός λόγος τών κομματων, ασχέτως αξιοπιστίας, λίγη σημασία έχει
για τήν ἑπαύριον τής χώρας.
Άν έςετασουμε τήν έλληνική
πραγματικότητα μέ ρεαλισμό, θα
πρέπει ν αποδεχθούμε ότι καί οἱ
ίδιες οἱ έκλογές τής 20ής Σεπτεμβρίου δέν έχουν ούσιαστικό διακύ
βευ μα. Στήν οὐσία αναζητέῖται,
στήν βαση τής ψήφου τών πολιτών,
μια έπόμενη κυβέρνηση εύρέως συνασπισμού. ° Η κοινοβουλευτική δύναμις τών κομματων, όπως αὐτή θα
προκύψει από τίς κάλπες, θα αντιμετωπισθεί λογιστικα καί σωρευτικα
προκειμένου να ἐπιτευχθεῖ ένα προλεχθέν καί από τούς Εὐρωπαίους
«ἑπιτρόπους» αποτέλεσμα: τήν συγκρότηση κυβερνητικού σχή τος,
αντιστοίχως σέ πολιτική έκπροσώπηση μέ τήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία τών 220 βουλευτών τής διαλυθείσης πλέον Βουλής πού ύπερψήφισαν τό νέο τριετές °Ελληνικό
Μνη μονιακό Πρόγραμμα. Τα προγραμματα τών κομματων, τα συνθήματα τής προεκλογικής περιόδου,
αλλα καί τα «κρωςίματω› τών πολιτικών αρχηγών στα δερειοε δέν μπορούν να λογισθούν διαφορετικα από
τόν ὁρισμό τής φαρσας.
Ἡ οὐσία τών πραγματων για τήν
"Ελλάδα, πού παραμένει χρεωκοπη
μένη καί ατυχήσασα ἐντὸς τής Ζώνης τού εύρώ, δέν μπορεί να είναι
πολύ μακρια από τα όσα έδήλωσαν
έπίσης χθές για τήν χώρα μας ὁ έπί
κεφαλής τής Κομμισσιόν ι κ.
Γιούνκερ καί ή Καγκελλαριος τής
Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ. “Ο
πρώτος έδήλωσε ότι: «σε ήθελα τό
πρόγραμμα πού συμφωνήσαμε να
γίνει σεβαστό από ὁποιαδήποτ'ε
έλληνική κυβέρνηση. ῦΕαν αὐτή
τήν φορα οί κοινοί κανόνες δέν γίνουν σεβαστοί, τότε ή αντίδρασις
τής ΕΕ καί τής Εύρωζώνης θα είναι
διαφορετική». Καί ή Καγκελλαριος έτόνισε: «Αύτό τό καλοκαίρι
δημιουργήσαμε ένα περιεκτικό
πρόγραμμα, τό ὁποῖο προσφέρει
στήν Έλλαδα μία εύκαιρία -στήν
κλασική προσέγγιση αλληλεγγύη
έναντι ίδιας εύθύνης- να φθάσει
τήν οίκονομική αναπτυξη, μέ περισσότερη απασχόληση».
Ἀπολύτως σαφείς οἱ συνθήκες
χωρίς δερειο...
Ἡ «Μουσουλμανιπή
ῦΕἔέταση»
- ΓραφειὁΑ.ΙΙ.2ίιμιόπινιιλο;τ _.
ΕπΡοκΕιτο για ένα έρωτη ματολόγιο απευθυνόμενο σέ μετανάστες, τό όποιο θεσμοθέτησε πρίν
μερικα χρόνια στήν Γερμανία ή χριστιανοδη μοκρατική κυβέρνηση τής Βαδης-Βυρτεμβέργης
καί προκάλεσε παταγο. Τί ρωτούσε; Παρτε μια
ἰδέα: <<Πῶς κρίνετε τήν αποψη ότι μια γυναίκα
όφείλει να υπακούει τόν σύζυγό της καί ότι
εκεινος μπορεί να τήν δέρνει, έαν δέν τό πραττει;>>. <<Μαθαίνετε ότι γείτονες, Φίλοι ή γνωστοί
σχεδιαζουν ή έχουν ήδη έκτελέσει μια τρομοκρατική έπίθεση. Τί κανετε;>>. <<Καποιοι θεωρούν
τούς 'Εβραίους ύπεύθυνους για όλα τα κακα τού
κόσμου, ακόμα, μαλιστα, ότι βρίσκονταν πίσω
από τίς επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Τί νομίζετε;,>>. <<Ό γιός σας ανακοινώνει ότι είναι ὁμοφυλόφιλος. Πῶς αντιδρατε;›>. Ποιές ήταν οί
<<όρθές>>, για τήν κυβέρνηση, απαντήσεις; Οίγυναῖκες δεν είναι ύπηρέτες τών συζύγων τους.
Είδοποιώ αμέσως τήν Αστυνομία. Οἱ 'Εβραίοι
ύπήρξαν μαλλον θύματα παρα θύτες. Είναι θέμα
τού γιού μου.
Τώρα, φυσικα, στήν Γερμανία, τό έρωτηματολόγιο αποκλήθηκε στόν Τύπο <<Μουσουλμανική Εξέταση» καί αύτό ακριβώς ήταν. Ό σκοπός του ήταν να έντοπίσει απόψεις πού αποτελούν ανάθεμα για τήν φιλελεύθερη Δύση, αλλα
πού έχουν έπανειλημμένα έμπειρικα επιβεβαιωθεί ως διαδεδομένες σέ μουσουλμανικούς πληθυσμούς, πού επιδιώκουν να ζήσουν δίπλα μας
καί να γίνουν οί ανθρωποι τής διπλανής πόρτας.
Συνέχεια στήν σελ. 8
Πογκρόμ τών Κούρδων
δργανώνει δ ῦΕρντογαν
Τί πρύβουν διαδηλώσεις ακραίων στην Κων/πολη
ΣΕ ΠΟΓΚΡ0Μ τείνουν να έςελιχ- _
θούν οί έπιχειρήσεις πού έχουν
έςαπολύσει οἱ τουρκικές δυναμεις
στό Κουρδισταν.
'Η αρχή ήταν ή προσπαθεια
τού 'Ερντογαν να αποκομίσει πολιτικό όφέλη χαρακτηρίζοντας τους
«τρομοκράτες» μέ στόχο, ένδεχομένως, καί να τούς διχασει, ἑπιρρίπτοντας κατηγορίες εἰδικώς κατα
τού ΡΚΚ. "Ετσι επτα μια περίοδος ανακωχής πού καποιοι ήλπιζαν ότι θα παγιωνόταν μέ μια διευθέτηση μεγαλύτερης αὐτονομίας
για τα κουρδικα έδαφη.
Ἀντιθέτω`ς όμως, ένας νέος κύκλος βίας αρχισε καί μαλιστα δίπλα
στίς έστίες τού ῦΙρακ καί τής Συρίας
στίς ὁποῖες έχει φουντώσει τό
ίσλαμικό 1818.
Οί Κούρδοι όμως ούτε κατεσταλησαν ούτε έδιχασθησαν. τα καθημερινής βάσεως τουρκικοί σταθμοί, μαμα καί ὁχή ματα δέχονται
έπιθέσεις. Οἱ νομοί τής ανατολικής
Τουρκίας έχουν κη ρυχθεῖ σε κατασταση έκτακτου αναγκης, ή δέ
τουρκική Ἀεροπορία απασχολεῖται
πολύ περισσότερο μέ έπιδρομές
κατα τών Κούρδων, παρα μέ τήν
συμμετοχή πού έχει όποσχεθεῖ
στούς Ἀμερικανούς στίς έπιχειρήσεις κατά τού Ι5Ι8. '
Τίς τελευταίες ήμέρες, οί συγκρούσεις έχουν ἐξέλιχθεῖ σέ πραγματικές μαχες. Στό έσωτερικό όμως
τής Τουρκίας ένα νέα φαινόμενο
αναπτύσσεται. Μια μεθόδευσις γνωστή σέ όσους γνωρίζουν τόν τουρκικό τρόπο δράσεως. Ό τουρκικός
όχλος είναι στούς δρόμους. Ούτε οἱ
έφημερίδες τής Κωνσταντινουπόλεως αποκρύπτουν τα συνθήματα τού
όχλρυ πού ζητεί «σφαγές τών Κούρδων». Πού δίδει μίαν ἰδιότυπη ασιατική νομιμοποίηση στήν δραση τών
τουρκικών δυναμεων. Καί όλα αύτα
ὑπό τήν κάλυψη μιας μοναδικής διεθνούς συγκυρίας. Τής ανθρωπιστικής κρίσεως πού ξεκινώντας από
την Συρία έχει φθάσει μέχρι τήν
καρδια τής Εύρώπης. Σέ αὐτήν έπικεντρώνονται τα διεθνή μέσα ένημερώσεως, παραβλέποντας τελείως
όσα συμβαίνουν στό Κουρδισταν.
'Η συμφωνία
για τό χρέος
Θετικό μηνύματα για τήν
έλαφρυνση τού έλληνικού , _
χρέους έξέπεμψαν χθές,
Εύρωπαίοι αξιωματούχοι.
ΣΕΛ. 2
Προειδοποιεῖ
ό Γιούνκερ
Αύστηρή προειδοποίησις
τού Προέδρου της Κομμισσιόν για ύλοποίηση τῶν
συμφωνηθέντων. ΣΕΛ3 '
Μακροβιότερη
μονἀρπκ ἡ 'Ελισάβετ
Με πανηγυρισμούς καί
μεγαλσπρέπεια ὲόρτασε ή
Βρεταννία τήν ανάδειξη
τής Βασίλισσας 'Ελισαβετ
σέ μακροβιότερη μοντέρχη της χώρας. Σελ. 5
θ Τίίίθθ ΜΜΜ
'Επιτέλους έχουμε εύχάριστα
νέα. ως τούς ελέγχους πού διενήργησαν τούς πλαστικα μήνες
τα κλιμάκια τής 'Εφορίας διαπιστώθηκε ότι μόνο περί τά 150 καταστήματα σέ ὁλόκληρη τήν 'Ελλάδα δέν
έκοβαν αποδείξεις ή χρησιμοποιούσαν μαϊμού ταμειακές μηχανές
καί έπομένως ούτε τά πραγματικά
είσοδήματα έδήλωναν, ούτε τό ΦΠΑ
πού είσέπρσιταν από τόν πελάτη
απέδιδαν στήν °Εφορία.
Άρα, μπορούμε νὰ χαιρόμαστε.
έπειδή τί ψυχή έχουν 150 παραβατες τού Νόμου σέ όλόκληρη τή χώρα, ώστε να αποδώσουμε σ' αὐτούς
τίς τρύπες τού κρατικού Πρσύπσλογισμοῦ! Βέβαια, μπορεί έκαστος
ἐξ ἡμῶν νά χωρίζει κάπου δέκα πε
ριπτώσεις παρανόμων πού δέν κόβουν αποδείξεις, αλλά αύτό σημαίνει ότι έντελώς τυχαία πρόκειται
για τίς ίδιες περιπτώσεις πού έχουν
ἡμέρας
Καί φοβέρες τώρα ~
μετρήσει τα κλιμάκια ἑλέγχου τής
'Εφορίας. Νά μήν τό θεωρούμε απίθανο, διότι ακόμη καί βουνό μέ βουνό μπορεί να σμίξουν.
Αφού, λοιπόν, ξεκαθάρισε τό
πρόβλημα τῆς μή αποδόσεως τού
' ΦΠΑ πού ώσαν μερικοί αρμόδιοι
ότι αφορά ποσά μέ Μα μηδενικά,
οί έρευνες έστράφηκάν στό ζήτημα
τής αποκαστωεωε τα ὁμαλότιπας
στή λειτουργία τού τραπεζικού συστήματος. 'Η νέα έρευνα ανακάλυψε
ότι τό πλήγμα πού έχουν αποστεῖ
οί Τράπεζες όφείλεται στό στρώμα
ενός συνταξιούχου! Ό εν λόγω
ύπεύθυνσς για τήν έλλειψη ρευστότητας πού έχει όδηγήσει σέ ακινησία τήν αγορά, αντί να έχει καταθέσει τίς οίκονομίες του στήν Τράπεζα,
τίς έμπιστεύθηκε στό στρώμα τού
κρεββάτιού του!
'Εξ αἰτίας αὐτῆς τής κακίστης
επιλογής τού σννταξιούχου, έξεδόθη
φιρμάνι φοβέρας διά τού ὁποίου
ανακοινώνεται ότι προκει ένσυ να
νομιμοπσιήσει ό συνταξιούχος τίς
οίκονομίες πού έχει έμπιστωθεῖ στό
στρώμα του, όφείλει να τίς καταθέσει
στήν Τράπεζα. Διαφορετικά δέν θα
μπορεί να τίς χρησιμοποιήσει σέ
αγορές π.χ. αύτοκινήτου ή αλλων
οδών σημαντικής αξίας, ὲνώ θα κατηγορηθεῖ και ώς κατοχος μαύρου
χρήματος και πρωινός!
Μέγα δίλημμα αντιμετωπίζει
τώρα ὁ συνταξιούχος. Ό άνθρωπος
ούδεμία πρόθεση είχε να χρησιμοποιήσει τό στρώμα του για Τράπεζα. Σάν όλους τούς πολίτες τίς οίκονομίες του τίς κάτέθετε στόν τράπεζικό λογαριασμό του. Μέχρι τήν
ἡμέραι πού ζήτησε να κανει ανάληψη
καί τού είπαν να λιαστεῖ στήν Με
τούΑΤΜγιανάπάρει60εύρώέπει
να έξηντάρικα καί όσα δέν ξόδευε τα
έφυβε μαζί μέ κατι νοίκια πού εἰσέπραττε κάτω από τό στρώμα του
γιὰ ώρα ἀνάγκης.
Τώρα, λοιπόν, τόν φοβερίζουν
ότι έτσι καί δέν καταθέσει έστω καί
για μία ἡμέραι τίς οἱκονσμίες του
στήν Τράπεζα, θα είναι παράνομος
καί αύτός καί Τα χρήματά του! *Αν
όμως καταθέσει τα χρήματα τού
στρώματος στήν Τράπεζα, ποιός
τού ἑγγυᾶται ότι τήν ἑπομένη ήμέρα θα μπορεί να τα πάρει πίσω; Τό
θέμα δηλαδή είναι: Είτε διακινδυ
νεύει να κατηγορηθεί για παρανο- ο
μία, είτε διακινδυνεύει να μείνει
ἀΦραγκος καί νὰ μήν έχει χρήματα
ί να αγοράσει τα φάρμακά του, αν ό
μή γένοιτο τού κόψουν τήν σύνταξή του τόν ὲπόμενο μήνα λόγω χρε
ωκοπίας τού Ταμείου του!
τη επεβλήθη αερίο Μπο|."Εκτοτε η
ὁ συνταξιούχος μάζευε τα καθημερι
ΑΑΕ'·ΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
πού μετεβλήθη σέ ύπερ
Μ παράγωγή τού Χόλλ υγουντ, μέ έλικόπτερο
ΒΔ ΟΥ^ΕΣ πού ἔρράινε τήν σορό μέ
άνθη ; Τώρα, μετά τό
σκάνδαλο τής κηδείας, .
έμφανίσθηκαν στήν κρα
Πέππας
·Ἐνα σημαντικό ἔργο
τού ί|γκόρ Στράβίνσκυ
βρέθηκε τυχαίως στο
Ωδείο τής Αγίας Πετρουπόλεως στήν αρχική
πάρτι τούρτα. Πρόκειται
γιά τό «Ἐλεγείο» πού συνέθεσε ὁ μουσουργός τό
1908 γιά τόν θάνατο τού
Νικολάι Ρίμσκυ-Κόρσακωφ καί τό ὁποῖο παιχθηκε μόνον μία φορά, τόν
'|ανουράριο τού 1909.
Ακολούθως λησμονήθηκε, μετά χάθηκε καί τώρα
βρέθηκε κατά τήν διάρκεια μετακομίσεως, χάρις
στήν πάράτηρητικότητα
μιάς βιβλιοθηκονόμου.
ο Ἡ αστυνομία στό
“Ερεμ προ τής κεντρικής
Σουηδιος συνελάβε κάτοικο γιατί όδη γούσε μεθυσμένος. Τό θέμα δέν θά
αποτελούσε είδηση γιατί
συμβαίνει πάντού. ἈΜά
ὁ συγκεκριμένος συλληφθείς ὁδη γούσε κυριολεκτικά τύφλα στό μεθύσι
τό... χλοοκοπτικό μηχάνημά του μέσα στόν κήπο
του, περνώντας ξυστά
στόν φράκτη, αλλά καί
στόν δρόμο έξω άπό τόν
κήπο του. Τώρα φαίνεται
ότι ίσως γλυτώσει τό
αύτόφωρο καί τό πρόστιμο, γιατί συνελήφθη μέσα
στον κήπο Του, πού είναι
ίδιωτικός χώρος. Σάν νά
ήταν δηλαδή ξάπλωμένος ω
στόν καναπέ του...
ο Θυμάστε τήν κηδεία
τού Μαφιόζου κάππο
τική τηλεόραση τής Ήσλιος συγγενείς του γιά νά
διακηρύξουν ότι ὁ ἐκλιπών ήταν ένας άγσθός
άνθρωπος πού βοηθούσε
τόν πλησίον του. Τό ζήτημα είναι ότι ή πάρεχομένη «βοήθεια» γινόταν
μέσω δικτύου τοκογλ υφίας καί ἐμπορίου ναρκωτικών. Βέβαια δέν βασάνιζε ανθρώπους, μόνον
πού τούς ἔγδερνε οίκονομικρός. Καί στούς άλλους
ἔδινε τό είσιΤήριο γιά τόν
άλλο κόσμο. Τώρα τί νά
πεί κανείς;
ο Λήγει σήμερα ή προθεσμία πού έδωσε ή
Αεροπορία τών ΗΠΑ
στούς ίδιοκτήτες γής
στήν ἔρημο τής Νεβάδα
νά δεχθούν τήν τελική
της προσφορά, νά τήν
αγοράσει έναντι 5,2 έκατσμμυρίων δολλάριων.
Πρόκειται γιά τήν έκταση πέριξ τής περιφήμου
περιοχής 51 (Ατεε 51) ή
ὁποία πάραμένει κλειστή
από τό 1954, όταν ἐσημειώθη ἔκρηξις στίς έγκαταστάσεις' όρυχείου.
"Εκτοτε όργιάζσυν οί
φήμες ότι στήν περιοχή
κρύβεται ὅ, τι έχει απομείνει άπό ἑξωγήινο διαστημόπλοιο τό ὁποία
συνετρίβη ἐκεί 'Η επίσημη άποψις είναι ότι ή πε
ριοχή ἐμολύνθη μέ ραδιενέρ γειά. Ἐκπρόσωπος
τών ίδιοκτητῶν τής γής,
πάντως, ἐδήλωσε ότι θά
άπορρίψουν τήν προ- ή
αφορά, «γιά τήν ώρα
τουλάχιστον».
Διαβαστε τό αρθρο
τῆς Μαρίας Μπαλοδήμου
«Τί 'ναιή πατρίδα μας;» (σελ. 3)