Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοεπεΜοωπεω ΗΜΕΡΗΣ|Α Π0Λ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚθΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΟΛΟ' ΥΠΟ ΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝ|ΟΥ
Μπι 0 πόλεμος των σποτ και η
"Εργα2όμαοτε επίμονα για να
ξεπεράσουμε τον ευρωπαϊκή
κρίσπ χρέους. Αυτό το καλοκαίρι δπμιουργήσαμε ένα περιεκτικό πρόγραμμα, το οποία προ
σφέρει στπν Ελλόδα μία ευκαιρια- στπν κλασική π οσέγγισπ
"αλλπλεγγύπ έναντι ί ιας ευθι3- Σελ 3  ' 
νπς"- να φτασει και πάλι σε οι
:8::··.:“:“:$Ἡ:ωἩ0τ π “ΜΝ Μ'
° 0 "η ΠΑΝΩ 000 800.000 ΔΝ00000ι Σε ΠΜκ0ΣΜι0 εΠιΠε00 σαρκα' Μι·
σύμφωνα π γε μανίδα καγκελόΣελ. 5
ριος Αγγελα έρκελ μιλώντας
ΚΟΝ ΝΟΕ ΚΟΥΡΟΣ
κθε στο ομοσπονδιακό Κοινοδού το για τον προϋπολογισμό
του 2016. Η Μέρκελ σπμείωσε
ότι αν κοιτάξουμε προς το σύνολα τπς Ευρω:ώνπς, μπορούμε
να πουμε οτι υπα κει οικονομικπ ανακαμψπ. οικονομική
κατάστασή είναι καλύτερή από
ό,τι πριν από έναν χρόνο. και
ιδιαίτερα. χώρες δυνατές στις
μεταρρυθμίσεις. όπως τι |σπα- 
νία και π 'ρλανδία. αναπτυσσονται πανω από τον μέσα όρο.
Η 'σπανία αναπτυσσεται τώρα
| ὅ > ΐ τ. '
όσο γρήγορα αναπτυσσόταν 'μ '“
πριν από τπν κρίσπ και μποροό- ε Ι σ Ϊ
με να πουμε οτἔ π μεταρρυθμι- ' ἱ 4
στικπ πορεια α Με τον κοπο". _ ··  Ξ
τόνισε. Με· Ά  Ι . '
Οσο για τπν δική μας καταστα- ' | ' “ 7!
απ οι οιωνοί δεν ειναι καλοί. τ 0 ' · /
Στήν πρόζα θα δούμε αν π επί- · | ϊ η
μονα εργασία που υποστήρί:ει π ' ' ·
κ. Μέρκελ ότι έγινε για τπν κώ- γ , Ι
ρα θα αποδώσει καρπούς ή θα '
μας Βουλιάζει ακόμπ περισσότερα στπ δίνπ τπς ύφεσπς.
Ο λογικός