Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα τέσσετα σημεία-κλειδιά της ανακεφαλαιοποίησης
Newspaper website Website







Recognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτίκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
ηουΜω.`
 ·ιιιΜΜιΠ πιο
ΕΧΕΙ.Η8ΝΕ ΡΟΗ θΠΕΕΒΕ
ΑΝΕ' ΟϊΡΠ|.|Ξ ΠΑΝΤΑ ΗΕΗ-ΗΕ ει η
ΤΜ.: +30 ΜΒ ΒΒΞΤΤΜ ί
ο-ιιιαίί: γοιά@ητιιίαηοί|αητ
Τετάρτη 9 ΣεΠτεμβρίου 2015 / τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχιΞιι>ι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.871
Βάλντις ΝτομΠράβσκις
αντιΠρόεδρος της Κομισιόν
ΣΕνΦιΞΣιι
ιι ετχηι>ιΑ
Ατοι>λ τΠΕ
ίι2-ι3
Μορίς Ομηστιρελντ
εΠικεφαλης οικονομολόγος του ΔΝΤ
σημερα στη Ν
Σε «θέσεις μάχης»
για το αΠοψινό έσω
Η Πρωτη τηλεμαχία των Πολιτικών αρχηγών μετά
την Προεκλογικη Περίοδο του 2009 διεξάγεται
αΠόψε στις 2 ί :00 στην ΕΡΤ, με συμμετοχη του
Αλέξη ΤσίΠρα, του Ευάγγελου Νέ-μαράκη, του
Παναγιώτη Λαφαζάνη, του Σταύρου Θεοδωράκη,
του Δημητρη ΚουτσοάμΠα, του Πάνου Κομμένου και
της Φώφης Γεννηματά. >22
Μείωση των αΠοδοχων
Παρά την ανάκαμψη
Αυξηση 0,4% Παρουσίασε το ΔΕΠ της Ευρωζώνης
στο β' τρίμηνο του 201 5, έναντι αύξησης 0,5% το
Πρωτο τρίμηνο. ΕκΠληξη αΠστέλεσε η εΠίδοση της
Ελλάδας, καθως το ΔΕΠ αυξηθηκε κατά 0,97: στο β'
τρίμηνο. Ωστόσο, η ανάκαμψη της ελληνικης οικονομίας όχι μόνο δεν συνδυάστηκε με βελτίωση των
αΠοδοχων, αλλά αντίθετα Παρουσίασαν μείωση. >9
ΣΒΒΕ: Ανάγκη κυβέρνησης
με ορίζοντα τετραετίας
«ΤίΠοτε δεν μΠορεί νο αλλάξει στη χωρα η νο εΠιτευχθεί Πολιτικη σταθερότητα, ον αΠό τις
εΠικείμενες εκλογές δεν Προκυψει Πραγματικά μια
ισχυρη κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας, Που θα
Προσηλωθεί στην υλοΠοίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην κοινωνία και την οικονομία»Ι τόνισε
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος θανάσης Σαββάκης. >6
η* - Ι
«Οχι» σε έκτακτη σύνοδο
για το Προσφυγικό
Παρά τις εκκλησεις μιας σειράς κρατών-μελων της
ΕΕ., μεταξυ αυτων και της Ελλάδας, νο συγκληθεί
έκτακτη Συνοδος Κορυφης για το μεταναστευτικό
[ΤράΠεζα της Ελλαδος] Σταη στα σενάρια για συγχωνεύσεις των συστημικών τραΠεζών
Τα τέσσε ρα σημεία-κλειδιά
της ανακεφαλαιοΠοίησης
«ΤρέΧουν» οι διαδικασίες ανακεφαλαιοΠοίησης
των τραΠεζών, Που θα ενσωματώνουν και κίνητρα
για τους ιδιώτες μετόχους, ώστε να διασφαλιστεί ο
ιδιωτικός χαρακτη ρας των Πιστωτικών ιδρυμάτων,
ενώ δόθηκε τέλος στα σενάρια, σε εΠίΠεδο φημών,
για συγχωνεύσεις συστη μικών τραΠεζών. Ο υΠου ργός Οικονομικών Τ. Χου λια ράκης και σ διοικητής της
ΤράΠεζας της Ελλαδος Τ. Στου ρνάρας συμφώνησαν
να συσταθεί ομαδα εργασίας με τη συμμετοχη στελεχών του ΥΠΟΙΚ, της ΤτΕ και του ΤΧΣ, η οΠοία θα
εΠεξε ργαστεί το νέο νομοθετικό Πλαίσιο ανακεφαλαιοΠοίησης των τραΠεζών, με κίνητρα για τη συμμετοχη των ιδιωτών ώστε να αΠοφευχθεί η κρατικοΠοίηση, αλλά και να αΠορροφηθσύν λιγότερα κεφάλαια αΠό τα 25 δισ. ευρώ Που ΠροβλέΠει η νέα
δανειακό σύμβαση. Κρίσιμος Παράγοντας για την εΠιτυχη ανακεφαλαιοηοίηση, Που θα ολοκληρωθεί εντός του 201 5, είναι η Προώθηση έως το τέλος Οκτωβρίου του νέου Πλαισίου για τα «κόκκινα» δάνεια. Ακό
μη, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί η φάση αξιολόγησης του ενεργητικού
των τραΠεζών, το ΑΟΚ, Προκειμένου να ακολου θησουν τα στοκ τςετΞ τον Οκτώβριο. >3
ΤραΠεζικό
ράλι στο ΧΑ.
Η τραΠεάκη ευφορία διατηρηθηκε και χθες στο ΧΑ., καθως
οι εκτιμησεις για τις Πολιτικοοικονομικές εξελίξεις Που μΠσρεί
να κάνουν ελκυστικότερη την
ανακεφαλαιοΠοίΠσΠ για τους
ιδιώτες μετόχους οδηγησε σε
αγορες στον κλάδο. Βέβαια, η Πειραιώς
ανασφάλεια διατηρείται λόγω
του Προεκλογικου κλίματος, κι
αυτό αΠοδεικνυεται και αΠό το
γεγονός ότι τα αρχικά ιδιαίτερα
υψηλά κέρδη της συνεδρίασης
δεν διατηρηθηκαν μέχρι το
κλείσιμο. Παρ' όλα αυτά τα
χθεσινά κέρδη του τραΠεάκσυ
δεικτη εφτασαν στο 7,52%.
Εθνικη
ΕυωωΠκ θέσατε
Γενικός δείκτης
ΤραΠεηκός δείκτης
κέρδη των τραΠεζικων μετοχών
Τ7.]4%
ΙΟ 15 ΣΟ
[Κομισιόν] Κίνδυνος αΠώλειας κονδυλίων της Περιόδου 2007-2013 αν δεν σχηματιστεί άμεσα κα βέ ρνηση
Στον «αέρα» 3+2 δισ. ευ ρώ λόγω εκλογών
52 ΠροαΠαιτούμενα ΠρέΠει να υλοΠοιηθούν ΣεΠτέμβριο και Οκτώβριο
[έρευνα]
Γιατί φεύγουν
οι γυναίκες
στο εξωτερικό
Μεγάλη ένταση εμφανίζει το φαινόμενο θταίΠ άτιιίη
στις γυναίκες, με το κύμα φυγης να εντοΠίζεται κυρίως στις νεότερες σε ηλικία (77% κάτω των 35), χωρίς οικογενειακές υΠοχρεώσεις (75%), με δεξιότητες,
Πτυχία και μεταΠτυχιακούς τίτλους Που τις καθιστούν ΠροσωΠικό υψηλός εξειδίκευσης. Τα Παρα
"ο |ητοτηοτ οί ανω αΠλῶνεται Παντοά
«ΕΞυΠνος, εξυΠνότερος, εξυΠνότατος» ηταν το μηνυμα της φετινης
[Τρ. Αλεξιάδης]
Με μικρές
αλλαγές
ο φετινός
ΕΝΦΙΑ
Μετά την 20η ΣεΠτεμβρίου θα
εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ 201 5, με τα οΠοία θα βεβαιωθεί Προς είσΠραξη το Ποσό
των 2,6 5 δισ. ευ ρώ. Ο φετινός
ΕΝΦΙΑθα έχει «Πολύ μικρές αλ
διεθνούς έκθεσης καταναλωτικών Προϊόντων τεχνολογίας |ΡΛ 201 5
στο Βερολίνο και αφορουσε τις έξυΠνες διασυνδεδεμένες συσκευές.
Το |ητοι·ηοτ οί τηίη85 αΠλωνεται Παντου και αλλάζει τελείως τη σχέση
ανθρωΠων και μηχανωνΙ αλλά και μηχανων μεταξυ τους. >12-13
ζητημα, οι Βρυξέλλες αΠαντουν ότι «σε αυτη τη
φάση δεν υΠάρχει σχεδιασμός για έκτακτη συνοδό»,
όΠως δηλωσε χθες ο εκΠρόσωΠος του Προέδρου
του ΕυρωΠαίκου Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ >2'|
Πάνω διαΠιστώνει έρευνα της ΚΑΡ Οτουρ για το
φαινόμενο οιαίη άταίη, ειδικά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες Που έφυγαν τα τελευταία χρόνια αναζητώντας ΠρσοΠτικές αΠασχόλησης στο εξωτερικό. >14
λαγές αΠό το 2014», όΠως είΠε
Χθες ο αναΠληρωτός υΠσυ ργός
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. >7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα