Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι πολίτες ρωτούν τους αρχηγούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ 20ί5
ΔΡ. ΜΜΜ: ι0ι69
ί.30€
Με κγΜιτι
Μι ρνο: 2.50€ . έ¦ . ` ο
. > τ : > Οζ
'ιῦ='ίι`·“"Ἑ='ι.ΐ.ΕΣΕΕΠέ: Κ ··  ν ζ “
.ι η· Ο
ΜΗ"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|ί|||||||||||||'||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'||||||||||||Ι|||||||||'||'||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||'|||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||'||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||ΜΜ|
Λ|ΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡ|Ν ΑΠΟ ΤΟ ΝΤ|ΜΠΕ·|·Τ ΤΟ «ΕΘΝΟΣ» Δ|ΝΕ| ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΟΥΣ ψΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
”η ο °' η4
«Οι νεοι εγκα
' ταλείτιουν τα
' χώρα. θα το
- . σταματήσει
κανεί8 αυτό;»
' Ν. ιιΑτιΑΝικοΛΑον
. - . . Φοιτιιτιί8
«Ποτε θα
σιτουδασει το
Παιδί μου ενω
εγω δεν μτιορὡ
να το βοηθήσω;»
κ. ΑΡΓΥΡιοΥ
Εκιτσιδευτικο5
Ανεργία, αναΠτυξΠ, Υγεία και Παιδεία στην
Πρώτη γραμμή 0 Αγωνία για την ειτόμενη
μέρα των εκλογών και την εΠιβίωσΠ
στην Ελλάδα των Μνημονίων
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να υποβαλουν τα δικα τουσ ερωτΠματα πρ08 τουσ επτα ΠΟλιτιΚΟύ8
αρχηγού8, Που διασταυρώνουν αποψε τα ξίφτι τουσ στο πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ, δίνει σῇμερα σε δεκαδε8 πολίτεε το «Εθνοε». Η ανεργία, το μελλον Με νεα8 γε- τ ¦
νια8, τι κατασταση Με Παιδείαε και ο μαρασμοε Με Υγεία8 κυριαρχούν στι8 σκε- : “ Ο Φορο"
ψει8 και στου8 Προβληματισμουε των Πολιτών. Ενώ δώσω είναι η αγωνία για το ' _ Παω Νοε
Ποτε η χώρα θα καταφερει να απεμπλακεί απο την εποχή των Μνημονίων.
«Γιατί όλα
οι Περικοιιἐ5
συνταξιουχου5;»
Μ. ΠΕΡΡ0Σ
Συνταξιουχσε
ι ||||||Ι|||||||||||||||||||||||||'||||||||||||'|||||||||Ι|||||'|||||||||Ι|||||||||||||||||||||||||| ?536 ||||'||||||'||'||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ι|||||||||||||||||||||
«Εχω μι·ιρσστα
μου αλλα 10
χρονια ζωή5...
θα τα ζήσω με
αξιοιτρετιεια:»
Α. ΜΠ|ΡΜΠ|ΛΗΣ
Συνταξιουχσε