Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9-9-2οι5 .
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ1ΑΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ί ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΝ1ΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣι Πρόσκαιροι όμβροι ή καταιγίδες στα κεντρικά καί βόρεια ήπειρωτικά.
Οἱ ανεμοι θά πνέουν βόρειοι μέτριοι καί τοπικά στά πελάγη ἰσχυροί. Ἡ θερμοκρασία
έως 32β. Κ. ·
7 Τετάρτη 9Σεπτεμβρίου 2015
,|ωακείμ καί°Ἀννης των θεοπατόρων, Σεβηριανού μαρτυρος.
Σελήνη 28 ήμερῶν
Ανατολή: 7.01 '-Δύσις: 7.48'
”Ετος 122ον | Ἀριθμός φύλλου 40251 1 Τιμή 1,5 €
Αμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Αθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φαξ: 21 Ο 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 210 8227870
εετίειτεννε@οτεΙιετ.ςι
Κραυγαλέα ψεύδη
για τήν Ρωσία
Δ Στήν προχθεσινή συνέντευξη Τύπου τής Θεσσαλονίκης, ὁ κ. Τσίπρας ρωτήθηκε αν όντως παρασύρθηκε
από τόν κ. Λαφαζάνη στό θέμα τής Ρωσίας καί τής προσφυγής σέ αὐτήν για οἱκονομική βοήθεια. Μάλιστα ὁ
δημοσιογράφος κ. Τζήμας τόν έρώτησε εὐθέως «αν ή γεωπολιτική σας ανάλυση εἶχε προβλέψει τίς σφοδρότατες αντιδράσεις τής Δύσης».
°Απαντώ ντας ὁ κ. Τσίπρας, μεταξύ αλλων' είπε:
- °Εγώ πήγα καί συνάντησα δύο φορές τόν Πρόεδρο
Πούτιις μία στή Μόσχα καί μία στήνἈγία Πετρούπολη
καί έβαλα μπροστά ένα σχέδιο έπανεκκίνησης τών
έλλη νορωσικών σχέσεων.
-Ἡ“Βλάδα είναι μία χώρα πού ανήκει στήνΒύρωπαίἔ
κή'Ενωση καί τό ΝΑΤΟ. Αύτό ὅμως δέν σημαίνει ότι δέν
μωρώνάέχεισχέσειςμέΜραδοστΜούςέταΜωίὅπ
δέν μπορεί νά έχει μαζί τους οίκονομική συνεργασία
- Δέν καταλαβαίνω τή λογική σας ότι δέν θά μας
αφήσουν κάποιοι άλλοι σύμμαχοι Αύτή ή λογική, τού
ότι έμεῖς θά κάνουμε ατι μας πούνε κάποιοι άλλοι, είναι
πού ὁδήγησε τή χώρα ἐκεῖ πού βρίσκεται σήμερα
- °Βγώ στή Ρωσία δέν πήγα ποτέ νά ζητήσω λεφτά
Κι αὐτό θα τό διαπιστώσετε στίς κοινές δηλώσεις πού
έκανα μέ τόν Πούτιν Δέν ζήτησα οίκονομική βοήθεια
Ἐμπορικές συνεργασίες προσπάθησα νά 
Ἀναφερόμενος δέ στόν κ. Λαφαζάνη, χωρίς νά
τόν κατονομάσει ὁ κ. Τσίπρας εἶπε:
- Τώρα κάποιοι άλλοι πού ένδεχομένως εᾶαν
άλλου είδους αύταπάτες, ότι ή Ρωσία είναι συνέχεια
τήςΣοβιετικήςἙνωσης, άς κάτσουν νάλύσουν αὐτά τά
προβλήματα. ,Εγώ δέν εᾶα ποτέ τέτοια αύταπάτη.
Ήξερα τί θέλω καί ξέρω τί θέλω.
Αύτά τι λέει σήμερα ὁ κ. Τσίπρας. Δείτε όμως τί εἶχε
πεί από τό βήμα τής Βουλής, δύο ακριβώς ήμέρες (ό η(
Ἀπριλίου) πρίν από τό ταξίδι“τσύ 
ΚΗ 'Ελλάδα δέν είναι χώρα ύποτελής καί ῦπ0ταγμέ
νη. Πολύ σύντομα θά διαπιστώσετεπώς έχει ίσχυρή γε
ωπολιτική δυναμική, καί είναι χώρα κυρίαρχη πού δέν
μπορούν νά παίζουν μαζί της έταίροι καί δανειστές».
°Ενώ τρείς ήμέρες_ αργότερα εὐρισκόμενος στήν
Μόσχα, έδήλωσε ἐνώπιον τού Προέδρου Πούτιν:
«Ἡ 'Ελλάς δέν είναι έπαίτης νά γυρνάει στίς χώρες
ζητώντας τήν έπίλυση τού οίκονομικού της προβλήματος. Εἴναι κυρίαρχη χώρα μέ άδιαπραηιάτεύτο δικαίωμα
νά άοκεῖπολυδιάστατη έζαπερική καί ένεργειακή πολιτική, καθώς καί νά αξιοποιεῖτόν γεωπολιτικό της ρόλο.
Σεβόμαστε τίς  δεσμεύσεις μας, Με ταυτόχρονα άξιοποιούμε τίς εύκαιρίες για συνεργασίες πού
έξυπηρετούν τό συμφέρον τού έλληνικού λαού».
Τέλος, κατά τήν δεύτερη έπίσκεψή του στήν Ρωσία
(19 °Ιουνίου), σέ όμιλία του στήν Ἀγία Πετρούπολη πού
έγινε μία έβδομάδα προτού ανακοινώσει τό δημοψήφισμα., ὁ κ. Τσίπρας έτόνισε:
τιΕήιαστε έναςλαός τής θάλασσας πού ξέρει νά βγαίνει άπό φουρτούνες καί κυρίως δέν φοβάται νά ανοιχτεί
σέ μεγάλα πελάγη, σέ καινούργιες θάλασσες προκειμένου νά φθάσει σέ νέα καί πιό άσφαλή λιμάνια».
Σήμερα ὁ κ. Τσίπρας αλλά μας λέει:'Ότι ποτέ δέν
έτρεφε αὐταπάτες για τό τί οι μπορούσε νά αποκομίσει
ή Ἑλλάς από τήν Ρωσία"Οτι οὐδέποτε παρασύρθηκε σε
τόν ύπουργό του, ὁ ὁποῖος προσέβλεπε σέ οἱκονομική
βοήθεια από τήν Ρωσία. Καί ὅτι ὁ ώιος ήξερε καί ξέρει
τί θέλει. Πιό κραυγαλέα ψεύδη ἔχετε ακούσει;
  Κυβέρνησις Σύριζα  
ή έθνικῆΞ σΌν0χῆ€;
Τό καίριο δίλημμα τῶν ἑπλογών τής 20ής Σεπτεμβρίου
Ο ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟΣ τίτλος τής
κομματικής έφη μερίδας τού Σύριζα,
«Αὐγή», στό χθεσινό φύλλο περιέλαβε ως δίλημμα τών έπερχόμενων
έκλογών τό: «Τσίπρας ή Μεϊμαράκης». Προφανής ὁ στόχος τής «κυβερνήσεως Ἀριστερας», νά ἐπανάφέρει τήν προεκλογική αντιπαράθεση σέ παλαιού τύπου διπολικά
σχήματα τής ἐποχῆς τού ακραίου
δικομματισμού. Μάλιστα, μέ μεσσιανικά χαρακτηριστικά στό προφίλ τών προσώπων-ήγετών.
Φυσικά, τέτοιου τύπου διλήμματα στίς παρούσες συνθήκες όμοιάζουν μέ γραφικότητες ή φάρσες.
Πρώτον, διότι οἱ έπί κεφαλής τών
κομμάτων δέν προσδίδουν στήν
αντιπαράθεση συμβολισμούς ἡγεμονίας, αφού σέ όλες τίς περιπτώσεις τά πρόσωπα καί τά σχήματα
τής πολιτικής ὐπόκεινται στήν φθορά τής μνημονιακής ἰσοπεδώσεως.
Δεύτερον, διότι ὁ ίδιος ὁ σχη ματισμός τού Σύριζα, καί ὁ κ. Τσίπρας
προσωπικώς, τό μόνον πού πέτυχαν
στό έπτάμηνο τής παρελθούσης
διακυβερνήσεως δέν ήταν κάτι διαφορετικό από τήν συμφωνία καί
τήν ὐπεράσπιση ἑνός Μνημονίου 3.
Τό δίλημμα τής έφημερίδας
«Αὐγή», ὑπό τήν έννοια αὐτή δέν
φαντάζει, αλλά είναι καί στήν βάση
του ψευδεπίγραφο. Τό πραγματικό
δίλημμα τών έπερχόμενων έκλογών
τής 20ής Σεπτεμβρίου τουναντίον
είναι παντοιοτρόπως διαφορετικό.
Κυβέρνησις Σύριζα ή κυβέρνησις
έθνικής ἑνότητας καί συνοχής; Στήν
πρώτη περίπτωση, μέ δεδομένα τά
περισσότερα περιθώρια πού έχει ὁ
παραιτηθείς πρωθυπουργός κ. Τσίπρας νά ἑπιλέζει κυβέρνηση σταήερότητας εὐρύτερων συνασπισμών,
έξαιτίας βάσιμής απειλής καί έπρμενης διασπάσεως συνιστωσών του,
πέραν ἐκείνων πού συγκρότησαν
τήν «Λαϊκή Ἑνότητα», ή ἑπιλογή
Σύριζα όμοιάζει μέ έπιλογή αστάθειας καί έκ νέου αποσταθεροποι
ήσεως τής οίκονομίας καί τής δη μοκρατικής συνοχής.
Τουναντίον, ή ἑπιλογή τής Νέας Δη μοκρατίας ως πρώτου κόμματος στίς έκλογές, μέ δικαίωμα προσκτήσεως των 50 έπιπλέον έδρών
τού έκλογικού νόμου, δίδει στήν
χώρα τήν προοπτική σταθερότητας
τουλάχιστον για τα τρία κρίσιμα
ἑπόμενα χρόνια. Καί αὐτό διότι ή
Νέα Δημοκρατία μπορεί χωρίς
έσωτερικές ανακατατάξεις καί διασπάσεις νά ἐγγυη θεί τήν συγκρότηση μιας πολιτικής κυβερνήσεως, μέ
τήν συμμετοχή ΠΑΣΟΚ, «Ποταμιού», αλλά καί τού ίδιου τού Σύριζα
ή καί τών ΑΝΕΛ, ίκανή νά φέρει
είς πέρας μέ τήν μέγιστη δυνατή
έπ φυχία όχι μόνον τό εὐρωπαϊκό
προγραμμα πού συμφωνήθηκε,
αλλά καί τήν κομβικής σημασίας
διαπραγμάτευση για τήν αναθεώρηση τού χρέους έπί τό .Ιβιωσιμότερο
για τήν κοινωνία καί τήν έπιχειρηματικότητα στήν Ἑλλάδα.
τό μεγάλο στοίχημα
για τό Ἐθνικό Θέατρο 8
Ἀναγπαίες βασικές αλλαγές ὑπό τόν π. Λιβαθινό
ΒΑΣΙΚΕΣ αλλαγές καί μεταρρυθμίσεις χρειάζεται τό =Εθνικό Θέατρο προκειμένου νά αποκτήσει τόν
ρόλο πού τού αξίζει καί νά μετεξέλιχθεί σέ βασικό μοχλό τής πολιτιστικής ανατάζεως τής χώρας. Κοιτίδα τού πολιτισμού, καί βεβαίως
τού θεάτρου, ή Ἑλλάδα πρέπει νά
έπιστρέψει στα διεθνή δρώμενα.
Πρωταγωνιστικό ρόλο μπορεί νά
έχει ή πρώτη κρατική σκηνή, τό
Ήθνικό Θέατρο.
τα προηγούμενα χρόνια καί ἐπί
διευθύνσεως Γιάννη Χουβαρδά, τό
Ἐθνικό Θέατρο εἶχε κάνει κάποια
σημαντικά βήματα για τήν αναβάθμισή του, καθώς καί γιά τήν προβολή του στό έζωτερικό, τά ὁποῖα
σματα. Κάθε χρόνο τό πρόγραμμά
του βελτιωνόταν καί έκανε «ανοίγματα» σέ νέες προτάσεις. Στήν συνέχεια, έπί έποχής Σωτήρη Χατζάκη, τό Ἐθνικό Θέατρο έπαθε δυστυχώς καθίζηση καί περιέπεσε σέ
τέλμα. Οἱ παραστάσεις του δέν
είχαν τίποτα τό καινοτόμο ούτε πα
ρουσίαζαν κανένα ένδιαφέρον. '
Γιά νά προχωρήσει τό ῦΕθνικό
Θέατρο, είναι πολύ σημαντικό να
κάνει ανοίγματα στό ἑζωτερικό καί
νά μετακαλέσει παραστάσεις καταξιωμένων θεατρικών σχημάτων,
αλλά καί νά παρουσιασθούν στό
έξωτερικό οί καλύτερες παραστάσεις του. >Επίσης, τό ῦΕθνικό πρέπει
νά ανασυγκροτήσει τήν έσωτερική
.παρουσιάζει ξεχωριστές παραστάσεις, αλλά καί να έκπαιδεύει.
"Ολα αὐτά προτίθεται νά ὐλοποιήσει ὁ νέος καλλιτεχνικός διευθυντής τού Ἐθνικού Θεάτρου Στάθης
Λιβαθινός, ὁ ὁποῖος είναι διατεθειμένος νά φέρει νέον αέρα στό
°Εθνικό Θέατρο. Για νά πραγματοποιηθεί τό έγχείρημα αὐτό, όπως
εἶπε ό ίδιος, χρειάζονται χρήματα
καί πρέπει νά αναζητηθούν χορηγίες."Ηδη, ή Μαριάννα Λάτση έχει
προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σέ
μνήμη τού Νίκου Κούρκουλου.
"Ομως, όλα κινδυνεύουν από έ μπλοκή αφού προτάσεις τού κ. Λιβαθινού βρίσκουν αντίθετα κάποια μέλη τού ΔΣ τού ῦΕθνικού Θεάτρου.
Ζ_ . εἶχαν αποδώσει θετικά αποτελέ-_ του λειτουργία καί έπιβάλλεται νά (Λεπτομέρειες σελ. 5).
Ἀλλαζουν τα πρόστιμα π ν ο ε ' ν
Ι Ι · Ι Ο
για τις αποδειξεις  τι η υποκρισία,
Νά αύξηθούν τα πρόστι
: Ι Ι ει 1
μα για Την μη 8Κδοση Νά ξεφύγουμε από τήν πολιτική, ραμονής τής πρώτης ἡμέρας τού νά είμαι στίς όκτώ τό πρωί στήν ότι πρέπει νά πάνε στό σχολείο, δέν
αποδείξεων καί δρακόντεια νομοθεσία ζητούν οἱ
πιστωτές. Σελ 2
Νέο ανοιγμα
τού ΣΥΡίΖΑ
'Η ἡγεσία τού ΣΥΡ|ΖΑ
αρνείται μετεκλογική συνεργασία μέ τήν ΝΔ,
αλλά αφήνει ανοικτό τό
ενδεχόμενο μέ ΠΑΣΟΚ
καί Ποτάμι. ΣΕΛ. 8
'Εμπλοκή
στήν ρωσική κάθοδο
Καίἡ Βουλγαρία κλείνει
τό ΠΠ της για τίς ρωσικές πτήσεις πρός τήν
Συρία. Αντιδράσεις στήν
Μόσχα. Σελ.ε
ι ι ιι
9 ίί'ίίύθ καιει
τίς δημοσκοπήσεις, τίς περιηγήσεις
τών αρχηγών, τίς ανταλλαγές
πυρών καί γενικά όλη αὐτή τήν
ἀπόσφαιρα τον μᾶς πνίγει ἐπί Με.
Νά ανοίξουμε τό παράθυρο, νά αναπνεύσουμε λίγο καθαρό αέρα αντί
τού κοπανιστού τών πολιτικών καί
νά ασχοληθούμε μέ τήν έναρξη τών
σχολείων πού είναι καί τό κυριότερο
θέμα κάθε χρόνο τόν Σεπτέμβριο,
όταν δέν έχουμε έκλογές. Κάθε χρόνο,
λοιπόν, βλέπω καί ακούω τίς διαφημίσεις σχετικά μέ τίς σάκες καί τά
αλλα σχολικά είδη πού αγοράζουν
οί γονείς γιά τή νέα χρονιά. Καί κάθε
χρόνο οἱ διαφημιστές προσφεύγουν
στήν ύποκρισία για νά προβάλλουν
τά προίόντα πού έχουν άναλάβει νά
προωθήσουν στήν αγορά.
Συγκεκριμένα, τό «στόρυ» γιά
τίς διαφημίσεις σχολικών είδών λέει
περίπου τά εξής: «Τό βράδυ τής πα
σχολείου ὁ μαθητής δέν κοιμαται
από τή χαρά του πού θά ανοίξει τό
σχολείο καί θά ξαναβρεί τούς φίλους
του.. .»'Ολο αὐτό τό παραμύθι είναι
ένα μεγάλο ψέμα! Στήν πραγματικότητα ὁ μαθητής δέν κοιμαται από
τή στενοχώρια του πού τθειωσαν
οί διακοπές καί πού θά πρέπει νά
ξαναπάει στό σχολείο. Μολονότι οί
μαθητικές αποδόσεις μου ήταν άριστες, ούδέποτε είχα αγαπήσει τό
σχολείο!'Οταν μάλιστα τωείωσα τή
: Μέση 'Εκπαίδευση, απέφευγα συ
στηματικά έπί χρόνια νά περάσω
από τόν δρόμο όπου βρισκόταν τό
σχολείο μου!
Οί λόγοι πού δέν μέ έκαναν νά
πετάω από τή χαρά μου τήν παραμονή τής ἡμέρας πού θά άνοιγαν καί
πάλι τά σχολεία ήταν πολλοί. 'Ο
πρώτος ήταν ότι θά έπρεπε νά ξυπνάω από τά άγρια μεσάνυχτα για
αύλή τού σχολείου. °Εξ αἰτίας αὐτοῦ
τού εξαναγκασμού, όταν έγινα φοιτήτρια δέν παρακολούθησα ποτέ τίς
δύο πρῶτες ώρες τών μαθημάτων
στό Πανεπιστήμιο, όπου δέν πήγαινα πρίν ἀπό τίς δέκα τό πρωί. Ό
δεύτερος λόγος πού μέ στεναχωρούσε στα μαθητικά μου χρόνια
`ήταν ότι έπρεπε νά κάθομαι ακίνητη
σέ ένα θρανίο τουλάχιστον έπί μία
ώρα καί νά νοιώθω φυλακισμένη σέ
μιά αίθουσα από τήν ὁποία δέν μού
απέτρεπαν νά βγώ έξω. Ό τρίτος
λόγος πού έκανε τή ζωή μου δύσκολη ήταν ότι ακόμη καί τό Σαββατο
_ κύριακο έπρεπε νά μελετάω αντί νά
παίζω ή νά κάνω εκδρομές.
Δέν πιστεύω ότι ύπήρξαν ποτέ
φυσιολογικά παιδιά τά ὁποία=έκαναν χαρές έπειδή θά πήγαιναν. στό
σχολείο! Ασχέτως έαν τά λογικά
φυσιολογικά παιδιά αναγνωρίζουν
σημαίνει καί ότι τρελαίνονται από
τή χαρά τους πού θά κλειστούν
στούς τέσσερεις τοίχους για νά μάθουν λογαρίθμους. Μόνο κάττ αντιπαθητικά μαρτυριάρικα παιδιά πού
«γλείφουν» τούς καθηγητές αποκρίνονται ότι λατρεύουν τό σχολείο.
'Αρα, γιά να είναι σωστές οί διαφημίσεις τών σχολικών είδών καί νά
έχουν απήχηση στήν πλειοψηφία
τών μαθητών, πρέπει νά αλλάξει ή
σημερινή συνταγή τής ύποκρισίας
καί νά βασίζονται Με εξής αληθινό
«στόρυ»: «Τό βράδυ τής παραμονής
τής πρώτης ἡμέρας τού σχολείου ὁ
μόνος τρόπος γιά νά ξεπεράσει ό μαθητής τή στεναχώρια του πού τέλειωσαν οί θερινές διακοπές καί ξαναρχίζουν τά βάσανα, είναι νά σκέπτεται ότι θά έχει καινούργια σάκα
μάρκας Τάδε...»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ἀντισυνταγματικές
` ' δράσεις
-_ ΓράφειόΓ.Κ.Στεφανάπης* τ
ι. ΛΕ|ΤοΥΡΓ|Α καταστατικού χαρτη σημαίνει,
αύτονοήτως, (καί) συνεννόηση μεταξύ των πολιτικῶν δυνάμεων.
Σύνταγμα, ούδ_έποτε, είναι ότι γραφει τό. βιβλίο. Είναι, αποκλειστικά, ότι έφαρμόζεται. Εαν
περί τής εφαρμογής οί πολιτικές δυνάμεις αλληλοεξαπατῶνται ή διαπλη κτίζονται, τότε, τό σύνταγμα διαστρέφεται. Παύει να είναι έξισορροπιστής τής πολιτείας. Γίνεται πρόσχημα διαλυτικό
τής κοινωνίας. 'Ο καθένας ζητεί καί ύπόσχεται
ότι θέλει. 'Επί τέλους: όλα τα ανθρώπινα ύπόκεινται στήν αρχή τού ὁρίου."Ετσι καί τό κοινοβουλευτικό πολίτευμα. 'Εάν ένσκήψει κρίση
ύπερβαίνουσα τήν αντοχή του, τότε (τό πολίτευμα) περιθωριοποιεῖται. Αναδεικνύεται κενό. Καί
τό κενό καλύπτει όποιος προλάβει (η.
11. Διδάσκει ή νεώτερη ἱστορία μας, μάλιστα
καί ή σχετικώς πρόσφατη. Ἡ συγκλονιστική κρίση τού 'ίουλίου 1985 ανέδειξε τό σχήμα Στ. Στεφανόπουλου (24.985). Αύτό δεν κατάφερε να
ύποκαταστήσει τήνἙνωση Κέντρου, σέ βαθμό
ύπολογίσιμο. Περί τα τέλη·1988 έπήλθε συνεννόηση μεταξύ Γεωργ. Παπανδρέου καί Παναγ.
Κανελλόπουλου. Περιεχόμενό της ύπήρξε ή
ανάδειξη ύπηρεσιακής κυβέρνησης. Αύτό πρός
διεξαγωγή έκλογῶν τήν 28 Μαίου 1987.
Αντέδρασε στήν συμφωνία ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου. Από τεχνοκρατικός σύμβουλος τής ΕΡΕ,
εδώ άμειβόμενος, είχε μεταστραφεῖ σέ ριζοσπαστη αριστερό (ί). Ό έπιγραμματοποιός πατήρ
Συνέχεια στήν θα. 8
ΠεΝΝιεΣ
ο Φανατική τηλεθεάτρια
τής σειράς «Ἀββαείο τού
Ντάουνιον» ζ ή ὁποία έχει
προβληθεί καί στήν Ἑλλάδα) είναι ή Βασιλισσα τής
Αγγλίας Ἐλισάβετ. Μάλιστα τήν παρακολουθεί τόσο συστηματικά πού ἐπεσήμσνε ένα άπό τά -ὁμολογουμένως ελάχισταλάθη στήν άναπαράσταση τής ἐποχῆς τού Μεσοπολέμου. Ότι δηλαδή ή
στολή στρατιωτικού, ὁ
ὁποίσς ἐμφσνίζεται στήν
σειρά, φέρει τά διάσημα
παρασήμων τά ὁποία καθιερώθηκαν γιά τόν Βί
Παγκόσμιο Πόλεμο! Θά
έπρεπε βεβαίως νά φέρει
τά άντίστοιχά τού Α1
Παγκοσμίου Πολέμου...
ο Ό Βρετσννός μάγειρας
.λείπω Θάνος πού έγινε
πασίγνωστος άπό τίς τηλεοπτικές ἐκπομπές του
καί τήν διατήρηση
στηλών σέ αγγλικά περιοδικά, έχει μεταβληθεί
καί σέ σταυροφόρο τής
ύγιεινής διατροφής. ”Ετσι
προσφάτως, ἑζήτησε τήν
έπιβολή προσθέτου φόρου
γιά τήν ζάχαρη πού περιέχεται στά έτοιμα τρόφιμα πάσης φύσεως. Ἡ
παρέμβασις του είναι πολύ σημαντική καθώς τό μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού τρέφεται από καντίνες ή κατεψυγμένα πιάτα προμαγειρευμένα. Καί
.ρ “Ο Πάπας Φραγκίσκος
είσήγαγε μεγάλη τομή στά
ήθη τι; Καθολικῆς Ἐκκλησίας καθώς ανάρτησε στήν
Κουρία τήν απλοποίηση
τών διαδικασιών αιωρώσε
ως τών γάμων τών
πιστών. Στήν Καθολική
Ἐκκλησία ὡς γνωστόπ δεν
είναι δεκτό τό διαζύγιο,
αλλά γιά νά λυθούν τά
προβλήματα πιστών πού
δέν μπορούν νά συμβιώσουν, έδωσε ἐντολή μεγίστης άπλοποιήσεως τών
διαδικασιών ακυρώσεως
τών γάμων γιά νά άνακουφίσει «ἐκείνους πού καταπιέζονται γιά καιρό στα
σκότος τής άμφιβολιας».
ο 'Ο Αμερικανός όδοντιατρος Ούώλτερ Πάλμερ, κυνηγός τροπαιων πού σκότωσε τό έμβληματικό λεοντάρι Σέσιλ Με έθνικό
πάρκο Χουάνγκε τής Ζιμπάμπουε χωρις νά δειχνει
καμμία στενό χώρια γιά
τήν πράξη τοα έπέστρειμε
στα ίατρείο του στήν Μινεζότα έτοιμος νά ἐξυπηρετήσει τήν πελατεία του.
ώ Συμβαίνουν ακόμη καί
στήν εΟλλανδία, πού θεωρείται κράτος μέ πολύ
ύιμηλού ἑπιπέδου ίατρική
περίθαλψη. Στό Άμστερνταμ, ένα από Τά πανεπιστημιακά νοσοκομεία χρειάσθηκε νά Μωσει χιλιάδες άσθενείς του ὅταν
έσπασε αγωγός ύδρεύσεως καί πλημμύρισε Τό κτίριο. Αποτέλεσμα τής ζημίας ήταν καί ή διακοπή
ήλεκτροδοτήσεως αλλά
. καί ὁ κίνδυνος βραχυκυ
κλωμάτων. Εύτυχώς ή ζη
όπου ὁ παιδικός διαβήτης μία έγινε τήν νύκτα καί δέν
συνεχώς αύξάνεται. διεκόπησαν χειρουργεία.
| | 5! ι
Διαβάστε τα αρθρα
τού Χριστόφορου Χ Ματιάτου
<«ἐΕστίας» φύλλο» (σελ. 3)
τού Δημήτρη Περδίκη
«Ποιά πυβέρνηση χρειαζόμαστε» (σελ. 8)