Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
 < πΔΡΔ τΔ ΕΝοΔΡΡγΝτικΔ ΝΕΛ Απο το ΜετΩπο τΗΣ ΔπΔΣχοΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΒΔΡ|ΕΣ ΔΠΩΛΕ|ΕΣ 0Λ0|(ΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΝΑΤ'. 3ΤΠΕΕΤ
Ο Ο βιομηχανικος δείκτης Οονν ύοπεε κατεγραψε πτωση υποχωρωντας κατά 272.38 μοναδες Νιώθω. και κλεινοντας στις ΤΘ.ΤΟ2.38. ο δείκτης Ναεααα παρουσια
ΣΕΛ. Ι
σε μείωση 49.58 μονάδων (Τ.05%). φτάνοντας τις Δ.683.92. και ο 88ιΡ 500 κατεγραψε πτωση 29.9ι μονάδων 053%). κλεινοντας στις Τ.92Ί.22
Για τον κίνδυνο η οικονομία να ανπμε- Τη βεβαιότητα ότι η 80η ΔΕΘ θα Την πεποίθηση ότι έως το τελος
τωπίσει ένα κύμα επιχειρηματικής με- δώσει φετος το στίγμα μιας παρα· του 2015 είναι δυνατόν να αρθούν
τανόστευσης, εφόσον δεν βελπω0ούν γωγικής κοινωνίας που αντεχει στα οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαοι συνθηκες ρευστότητας στο τραπε- δύσκολα και σχεδιάζει την επόμενη _ λσίων, υπό συγκεκριμένες προυζικό σύστημα, μίλησε ο υπουργός οι· μερα. εκφράζει ο πρόεδρος της Μέσες, εξέφρασε η πρόεδρος
κονομίσς Νίκος )(ριστοδουλύκηςὲελ 9 ΔΕΘ ΗοΙοκρο Τάσος πως. Σελ 7 της ΕΕΤ Λούκα Κατσέλη. Σελ Το
κ·Η·λτιΣτΗ·ισ - ΜΗΝΩΝ · ΑΓΟΡΑ
Την πρωταρχική σημασία που αποδίδει η Αεαοαπ στην εθνική ομάδα
μπάσκετ και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ)
υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της
εταιρίας Ευτύχιος Βασιλάκης, ση
χρΗΗΑτιΣτΗΗο ΑὸΗΝὸἶι ἡ ί 3 ·
Έκλεισε στο υψηλό ημέρας 'ζ
μειώνοντας ότι είναι μία ομάδα συ- Ἡ Ι Ι .
νυφασμενη με τις επιτυχίες και μπορεί να κατά· °Μ° Ρε χ°"ηΛ° π' °
φερει ακόμα και το αδύνατο. Σελ. δ Με  7 ὰ έ έ Δ . . Β
.Ζεα ως
=8 Με σημαντική αύξηση ολοκληρώθη- ρ Την άποψη ότι ο τομωσμός μπο- 7  ,4 ι.
=: κε το πρωτο εξάμηνο του ετους για -Δ βεί να 'ΗΜ Η"   η 6Δ `
=δ τη μητρική της 'πιειαπιετιοεπ, την σοστό κάτω  Τ;5%αν 
=8 ΑΟΗΜΕΑ. με τον πρόεδρο ΜΜΜ νεα τευχθεί η μεγι =   ζ
:Ξ Ούκ· να δηλώνει ότι συνεχίζεται η δια- , . μ
= δικασία ομογενοποίησης και αυτομαδ τοποίησης διαδικασιών και συστημάτων. καθώς και της ανανέωσης και αναζωογόνησης
των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Σελ. Η Ε
| κκε “Ψ- “ωἑ”' Με. “π
' - ΜΜ- Μ .- ' Ό ο τα
Ο λ λ Ο Ο Ο Ιω..Μ_ 'ΜΜΜ 'η  :.ΨΜΦ | °
Ο · . Ο Δ .- . · 'ΞΧΝικΗ ΑΝΔΛγΜσ“ ω
ΑΝΑΛΥΣΗ]
. η τ Μωω¦ῳ¦ΜΜΜ¦η.ΨΜ»_ ¦Μ“ω¦ιω .7 =