Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Φ ΠΑ|ΖἔὲΑΤΑ
πιο" η ·ιΠστυ_ττ·ιΜωονντυΜτοτ
Μ·8°""°9°°'·9' ΩΜΜΒ ι οτιτυιτ<τυνοτιΜνπισ»
 Χου Ι( ο, Κ·
κε· ἐν 
5 .· ._
- Θ ΚΑΤ ΓΟΡ0ΥΠΕ|“
ΟΛΟ' Ο' ΠΡΟΕΔΡΟ' Ξ Ο Ο Ο
Μπι·ΜΜσνΜ|ΜαΜΜ|τ·ιιωο|Μ·ΜΝυΜπΜ“ΜτΜ  Ο Δχ›/
Με @  "Δ_Σ7_Ἑ“ . ' 'Ἡ “η
Επι ΘΑ  ΜΜΜ): ΣΚΟΝΗΣ ΤΡΑΜ' Ν|Κ|ΤΣ
| @ΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ Η"ΛΣΚΕΤ
"ΕΙΤΡ"|ΤΤε ΜΜΜ
ο _ _ ένο
-» _ ¦
Με μωρών νο συνυΜοεουν 7 .
στην ίδιο ενοεκῶο ΜιιεοιιΜτοφ
το· Αθσνοσιο8το στο δύο συστῆιοτο
του Τούντοο
αστειο' ©©
ΣΤΗΝ ΤΡ|ΠΟΛΗ
Ο «ΠΑΠ»
ι 0Αοτέοο5 κοτέλοεε στον Ελληνο
επιθετικό που με το σειοο του βοΜε
φόβο με ΜΜΜ οτοΧου5
· οι 2' ιιέοε8του στο Ριζούπολη.
στου ωστοσο.. σνοιιιθὐωτο5
Η· @69
ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ
- 'ΣΛΑΝΔ|Α
' Ο Ζοστι5. ο Στιονουλιι5 κοι ο Μιτουρουοο5 δεν το 'χουν _ . “ _
οιιλὡ5 ξονοὁεί το έργο. ολλο το “χουν ξονοιιοέεει οολλὲ5 φορὲ5 ι  _ α Ν^ἔἡ=ἔ =|ἔΜἔἑοοΣ
κοιμολιστο ω5ορωτογωνιοτὲ5κοιοχιω5 κομΠορσοι'Αγνωοτε5 Σε^|ΔΕΣ ¦ ¦ ¦ ¦ .
ιστορία σου συνδέουν την Εθνικἡ με το σουερινὴ το5 ΜΜΜ ω  Ο Τον' Πορ“ρ Ηλα' γω το ρεκορ ΜΝΚ”
. ' Ο 'ΑΜΜΟ ΜΝΗΜΩΝ' Η· Η" "ΡΕΝΕ" || ΜΜΜ" ΑΜ Τ"|' ΗΜΜΥ!" "ΕΡΤ Π"
ἑὅ Τ0ΤΜΥ|'||Π0Υ "ΠΡΩΤΗ ΗΜ" 3 ΗΜ 'Α|ΠΝΠ|ΤΡ|'||Π0| "ΜΝΗΜΗ  
/ ·· ΗΟΜΕ ΠΔ  χ ΛΔιιΝΔικινοΜΕ  στο-ΟικΜΠΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ
«ΑΠΑ·ΣΟΦ|Α»
· Μοτο τσ ονοιχτο μέτωπο γιο τον Πωσ
εν όψει ΠΑΣ · ΑυεΜοκον οι ειτιλογέ5
τσυΔὲΜσ που μίλησε γιο τοκετό δυσκολο
συνέχε·ο στου: ιιοΙκτε5
ΠρΔΣιΝΟ ΦΟΝΤΟ ¦ “ 
· θετικό το πρώτο Μπιουτ στο τον ΜΜΜ ι
Ρώσο Π Κινήσει3 ώστε νο οοοκτοθεί .
κοιο ΜουΒιονὡ 'Πωλ σωστο _
 ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ι αΝΜω σον στο σιιΤτιιιου» οι: - ·
Ο τιοσοσνπτιἙ·Μοκολο5 Λφ5 99 ως 0 'ΜΒ ' κωΜ9,ώΥ . `
Μποτσια κοιοι αιο·ὁοττ85τισ η ΠΜ ΜΜΜ Φωί(Τ0ΜΜΜΜ τ
ΜΜΜ στον Εθνική του 2004 ι Φ ἑ·€ Ά - ` ο
οι στέλνουν στο γήπεδο τικ ΜΜΜ