Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι γυναίκες κρίνουν τον νικητή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ ΤΡ'ΤΗ
8 ΣεηΤεΜεΡιον 2οι5
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: |0Ι68
ι.Βοε
γννννν.ετηηοε.9η
ΕθΝικΗ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ρ ηγέΤη Τη5.
η κυνηγάει
Τί Την πρωΤιά γ
ι [χ 'ά
Ο ρόλοε Του Σπανούλη και η νίκη
απόψε με Τη Γεωργία. Με. Το
ΧΡΗΜΑΣΠ0Ρ
κέρδη από ΕυΤο
δι ΕυρωμπάσκεΤ
))ῖ9·23
'ΕΣΒΗΣΕ' 8 ΧΡΟΝ'Α ΜΕΤΑ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΟκΗ ΣΤΑ ΖΩΝ|ΑΝΑ
Σπαραγμόε από
Τον παΤέρα
Του ασΤυνομικοά
Συγκίνηση από Τον χαμό Του
36χρονσυ ειδικού φρουροά. »28
εοΝοε
ξ Μι. ί ι Η! 4' ~ Τί κ Ι 'η Ί =' ι3>,ιζ3~`ι= ΝΤ ΤΤ ΓίκΞίὶἰ.Μ Τ' Π ΜΝΗΜΗ! Η Η ΠΙΝΝΞ!ί!:ίί "κ|||'|ί!||'Μ ||Σ||δ"|||ΜἰΜί Η Η ίί¦|ι!ἩίΠι Η ί' ΜΜΜ Η Η ΜΝΗΜΗΣ! Μέ !ἰ=Γἔἴ¦Ι|Μ| Ξ- Η Μι ΗΜ! Η Ν ΝιΜίί!ί Η Η ἶΡί!|Μ|ί||ι'|ί|'¦||||'|||||||ἱ||ἱ|'Ξ"
ΓΕΝΟΥΣ θΗΛΥκΟΥ ΤΟ 58.4% ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣ|ΣΤΩΝ
Ο' ΓΥΜΝΕΣ
κρίνου ον νικηΤη
ΦΥΛΟ (%› ΗΛικιΑ (Ψο)
. Γυναίκε5 45|4
8 4 5 Ι - 35.3
Γκάλοπ - Με 19.3 Π Π
- Π Π
. - _ 8
41 6 ¦_  - - άνδραΙ 4 γ ; - - _
  Ι8·34 35-54 55+
ΕΡ ὶ 
Επιχείρηση γοηΤεία8 από ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ για να κερδίσουν Την κρίσιμηψήΦ0 ϊ ΠΦ8 ερμηνεύ9ΜΠ σ9μΠεριΦ009ι9959ι ερευν“Ἐέ€
ΗΛΟΝ Τη8 Εριδοε για Τα δυο μεγάλα κόμ
ΨΗ0°ΔΕΛΐ'Α . ο
χΩρ|: :γ""Αχ'£: μαΤα θα αποτελεσει Το 58.4¦6 Των αναπο·· _ φάσιοΤων ψηφοφόρων που είναι γυναίκε8. ' ρ  Π
 ἑ¦ἑΣ καθώ8 η οΤάση Του8 σιην κάλπη αναμένεΤαι Η Π Νέα Δ"ῶκΜ με Μ
ΠΑ ΤΒΝ ^^Φ^Ζ^ΝΗ να κρίνει Τον νικηΤη Των εκλογών Τη8 20η8 ΠμΠΡἩε5 Το" Μρ£λθ°ΥΤ°5
Σεπτεμβρίου. »3-8
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ Β|.ΟΟΜΒΕΗΟ
Μήνυμα σΤάθερόΤηΤα8 ηροε Την
Ευρωπη απο Τον Β. Μεϊμαρακη ,ο
|||¦|'|||||||ΝιΜ”||ΕΜΜΜΙ|Μ ιι;ιιιιιιιιΜιΜπιιιιιιιιιιΜινι'<ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιΙι;|ι:ηειιιηΜΝ Η =ΝῖΝΞ'Μ!|ΗΗί Η (ι”ἰι“!ΝΜΜΙ Μ   Ε