Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
8-9-2015 .
. - -Ι-Δ“-·φ ”Ντ
“.Μ“ε. ...ω
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικές βροχές στά κεντρικά
καί βόρεια ήπειρωτικά με βελτίωση τού καιρού τό βράδυ. Οἱ.άνεμοι θά πνέουν βόρειοι
μέτριοι καί τοπικά στά πελάγη ἱσχυροί. Ἡ
θερμοκρασία θά φαω τούς 33β. Κ.
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015
Τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου
Σελήνη 25 ήμερῶν
Ἀνατολή: 7.00'-Δύσις: 7.45'
` Δ "Ετος 122ον | Ἀριθμός Φύλλου 40250 'Τιμή 1,5 €
Ἀμερικής 9, ΤΚ 10872, Ἀθήναι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Φαξ: 210 324307"
Καταχωρίσεις: 2ί Ο 3220482, Συνδρομές: 210 3227870
σετίειιεψε@οιοΠοτςτ
<ἑίΟψιμη» άγνοια
τού κ. Τσίπρα
Τό νέο τροπάριο στό ὁποῖο έχει καταφύγει ὁ κ. Τσίπρας γιά νά δικαιολογήσει τήν πανωλεθρία τής Κυβερνήσεώς του στίς διαπραγματεύσεις μέ τούς δανειστές,
πού κατέληξε στήν ὑπογραφή τού τρίτου μνημονίου,
είναι ὅτι «δέν γνωρίζαμε». Λέει τώρα ὅτι εἶχε ύπερεκτιμηθεῖ ή διαπραγματευτική ίσχύς τής 'Ελλάδος καί έμμεσως πλήν σαφώς ρίχνει τίς εύθύνες στόν κ. Βαρουφάκη
για τήν τακτική πού ακολουθήθηκε.
Ό ίδιος ὁ κ.Τσίπρας προσπαθεί νά ἀποποιηθεῖ τίς
εύθύνες του. Πολιτικά τίς αναλαμβάνει, ἀλλά συγχρόνως
' έπικαλεῖται άγνοια. Όσάκις έ ρωτάται σχετικώς, απαντά
ὅτι άργησε νά συνειδητοποιήσει πού ὁδηγούσε ή συγκρουσιακή τακτική έναντι τών δανειστών. Δηλαδή πίστευε σοβαρά ὅτι ή έπιθετική στάσις τής'Ελλάδος μπορούσε νά ὁδηγήσει σέ συμβιβασμό με τούς Εύρωπαίους;
Καί μόνον ὅτι τό λέει αὐτό, τόν έκθέτει ώς πρός τήν καταλληλότητά του νά είναι Πρωθυπουργός
°Υπενθυμύουμε ὅτι δύο μόλις ωρες μετά τήν όρκο
μοσία τής Κυβερνήσεως Τσίπρα, κατέφθασε στήν Ἀθήνα
ὁ πρόεδρος τού Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν
Σούλτς.Ό ὅποῖος, μέ τόν πλέον ήπιο τόνο προσπάθησε νά
έςηγήσει στόν νεοεκλεγέντα Πρωθυπουργό ὅτι ή Ἑλλάς
εἶχε κάθε συμφέροννά μήν προκαλεί συγκρούσεις καίνά
συμβιβάζεται. Καί τού έτόνισε ότι ή Εὐρωπαῖκή"Ενωσις
έτσι λειτουργεί. Με συμβιβασμούς. :Αλλα βεβαίως δέν
εἱσακούσθηκε. Ό κ. Τσίπρας προτίμησε τήν σύγκρουση.
Ἀμέσως μετά τόν κ. Σούλτς ἐπισκέφθηκε τήν°Ελλάδα
ὁ πρόεδρος τού Επτοςτοιιρ κ. Γερούν Ντάίσελμπλουμ,
ὁπότε έγινε τό γνωστό έπεισόδιο μέ τόν κ. Βαρουφάκη.
Κατά τήν κοινή συνέντευξη Τύπου, έρωτηθείς ὁ"Ελλην›
ύπουργός Οἱκονομικών γιά τό θέμα τής Τρόῖκα, άπέκλεισε κάθε συνεργασία μαζί της. Ό πρόεδρος τού Ετιτοςι·οιιρ, φανερά έκνευρισμένος έβγαλε τά άκουστικά
του, άντάλλαξε ψυχρή χειραψία με τόν αἱφνιδιασθέντα
κ. Βαρουφάκη καί έγκατέλειψε βιαστικά τήν αίθουσα.
Ούτε τότε κατάλαβε  ὁ κ. Τσίπρας; 7 ¦ 
Τήν ἑπομένη ήμερα (31 “Ιανουαρίου 2015) ή <(Βστία»
ἀναφερόμενη στό έπεισόδιο έγραφε:
ΚΗ Κυβέρνησις Τσίπρα συμπεριφέρεται άντισυμβατικά, άκρως έπιθετικά καί έν τέλει άντιευρωπαίκά έναντι
τών ἑταίρων τής χώρας. Ἀπὸ τήν μία διαβεβαιώνει ὅτι
τήν ένδιαφέρει νά συνεχίσει ή Ἑλλάς τήν εύρωπαῖκή
της πορεία, καί άπό τήν άλλη κάνει τάπάνταγιάνά προκαλέσει τούς ἑταίρους της καί νά βρεθεί έκτός Εύρώπης.
Με τέτοια συμπεριφορά είναι βέβαιο ὅτι δέν θά μπορέσουμε νά πετύχουμε τούς έθνικούς μας στόχους.
Μάλλον τό ἀντίθετσ θά σομβεῖ. 'Η διπλωματία δέν έφευρέθηκε χθές. Όλόκληρσς ὁ κόσμος λειτουργεί έτσι άπό
αἱώνων. Ἀκό μη καί έν ώρα πολέμων, Μάρχα ή διπλωματική ὁδός μεταξύ έμπολέμων κρατών ή ὁποία τηρεί στοιχειώδεις-κανόνες.
Αύτούς τούς κανόνες δεν φαίνεται νά γνωρίζουν οἱ
νέοι ιωβερνήτες μας, πού συμπεριφέρονται ώς ταύροι έν
ύσλοπωλείω. Τραβούν τό σκοινί στά άκρα. θέλοντας νά
έλέγςουν τά ὅρια άνοχής τών έταίρων καί συνομιλητών
μας. Ό κ. Ντάίσελμπλουμ προεκλήθη με τρόπο ώμό. Καί
γαία πυρί μειχθήτω. Ό Θεός νά βάλει τό χέρι του.»
Γιά δποιονδήποτε στοιχειωδώς σκεπτόμενο άνθρωπο, τά ἀνωτέρω ήταν αύτονόητα."Οχι ὅμως για τόν Πρωθυπουργό. Ό κ. Τσίπρας έπικαλεῖται έκ τών ύστέρων
άγνοια.°Ἀν γνωρίζαμε, λέει τώρα, ώως θά είχαμε κινηθεῖ
διαφορετικά. "Ομως ποιός πείθεται γιά τήν «ὅψιμη»
άγνοιά του; *Η άλήθεια είναι πως έγνώριζε, άλλά είχε
ἀποφασίσει νά συγκρουσθεῖ."Ετσι φθάσαμε στήν έθνική
πανωλεθρία. Με δική του γνώση καί εύθύνη.
Στρατηγικόςὁ ρόλος
τής Ἑλλάδος
Τό ζήτημα διελεύσεως ρωσικών ἀεροσκαφών
ΓΙΑ ΜΙΑΝ ἀκόμη φορά ή “Ελλάς
εύρέθη στό έπίκεντρο τής γεωπολιτικής διαμάχης, τής ὁποίας μία μόνον ἀπό τίς έκφάνσεις είναι ή κρίσις στήν Συρία. Ἀναδεικνύεται ή
στρατηγική άςία τού. ἑλλαδικού χώρου ώς κομβικής περιοχής γιά τίς
ὁδούς τών θαλασσίων καί έναε ρίων
μεταφορών στήν Μεσόγειο.
"Ετσι εύρισκόμεθα καί πάλι
έμπλεγμένοι στήν διαμάχη γιά τήν
Συρία. "Η Ρωσία έζήτησε άδεια διελεύσεως άπό τό ἑλληνικὸ ΡΙΚ γιά
τά ἀε ροπλάνα της πού κατευθύνονται πρός τήν Συρία, μέ ἀνθρωπιστική βοήθεια όπως οἱ ίδιοι λέγουν.
Ἀντιδρούν οἱ Ἀμε ρικανοί οἱ ὁποῖοι
τό ἀμφισβητούν.Ἀν καί δέντό δηλώνουν ἀνοικτά, τό γεγονός ότι ζητούν τήν ἀπόρριψη τού αἱτήματος,
σημαίνει ὅτι πιστεύουν πώς ή
<<ἀνθρωπιστική βοήθεια» κρύβει
στρατιωτικό έζοπλισμό."Οχι κατ'
ἀνάγκην βαρέα όπλα ή άρματα.
"Ομως γιά μιά χώρα, όπως ή Συρία, ή
στα ήδη μάχεται τέσσερα χρόνια,
τά ἀνταλλακτικά καί τά άναλώσιμα
μπορεί νά εἶναι πολυτιμότε ρα άπό
συμβατικής μορφής όπλα.
Ἀπλή ἀνάγνωσις τού χάρτου
ύποδεικνύει ότι προφανώς ή Τουρκία ήρνήθη αὐτήν τήν άδεια καί
έτσι ή Ρωσία έστράφη προς τήν έκ
δυσμών παράκαμψη. Δέν θά μπορούσε νά πάει ἀνατολικά, διότι
είναι δεδομένο πως δεν μπορούσε
νά διέλθει από τό ῦΙράκ. Ἡ Τουρκία, βεβαίως, έχει έν προκειμένω
τήν δική της ἀτζέντα, ή ὁποία προβλέπει τήν ἀνατροπή τού καθεστώτοςἈσσαντ. Ἐν προκειμένω
δέ ὁ στόχος της ταυτίζεται μέ αὐτόν
τών Ἀμερικανών.
Ἡ“Ελλάς πρέπει τώρα νά λάβει
μίαν ἀπόφαση, ή ὁποία θά δυσαρεστήσει μίαν ἀπό τίς δύο ἰσχυρότερες χώρες τού κόσμου. Με τήν μία
ἀπό τίς ὁποῖες ὅμως μάς συνδέουν
δεσμοί μονίμων συμμαχικών σχέσεων. Τά περιθώρια ἑλιγμών πού
έχουμε είναι, συνεπώς, περιορισμένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώνουμε ὅτι ἀδυνατούμε νά
άξιοποιήσουμε τήν θέση καί τίς
έπιλογές μας. Καί τούτο διότι
ούδέποτε χαράςαμε μιά συνεπή
στρατηγική γιά νά ύποστη ρίξουμε
ἀκριβώς τήν γεωπολιτική μας θέση στό πλαίσιο τών συμμαχιών
στίς ὁποῖες ἀνήκουμε.
Κατέχουμε τό νοτιοανατολικό
άκρο τού Δυτικού κόσμου, ὁ ὁποῖος
δεν έχει συνειδητοποιήσει τίς δυνητικές έπιπτώσεις τού Μεσανατολικού. Καί ἀφυπνίζεται εύκαιριακώς, σε περιπτώσεις όπως ή τρέχουσα. τς ἀφορμής τής ὁποίας
μπορεί νά άναδειχθεῖ ή δική μας
ὁπτική γιά τήν κατάσταση.
Δέν είναι τυχαίο, άλλωστε, τό
γεγονός ότι ὁλόκληρη ή δομή τού
ΝΑΤΟ εἶναι προσανατολισμένη
πρός τήν Ούκρανία καί μόνον έ μείς
ἑπιδεικνύουμε ένδιαφέρον γιά τήν
Μέση Ἀνατολή.
Ἡ μεσογειακή διατροφή
σώζει ἀπό τό έμφραγμα
Μπορεί νά ἀντικαταστήσει ἀκόμη καί τά φάρμακα
Ή μεσογειακή διατροφή μπορεί νά ἀποβεῖ θαυματουργή! Σύμφωνα μέ Βρεταννούς έπιστήμονες,
εἶναι δυνατόν νά μειώσει δραστικά
τόν κίνδυνο ἑνός έμφράγματος ή
έγκεφαλικού. Μάλιστα, θεωρεῖται
ὅτι κάλλιστα μπορεί νά ἀντικαταστήσει ἀκόμη καί εύρείας χρήσεως
φάρμακα, όπως είναι οἱ στατίνες.
Οἱ έπιστήμονες, πού έκαναν
σχετική δημοσίευση στό ἰατρικό
περιοδικό «Ρίεεετ1ρετ», θεωρούν
ὅτι ή μεσογειακή διατροφή, σε
συνδυασμό με σωματική άσκηση
καί τήν παράλληλη διακοπή τού
καπνίσματος, μπορεί κάλλιστα νά
άντικαταστήσει τήν άνάγκη γιά θε
χείρημά τους είναι ὅτι ή μεγάλη η
πλειονότητα τών καρδιοπαθειών
προκαλείται ἀπό τόν κακό τρόπο
ζωής τού άσθενούς, όπως είναι ή
ἀνθυγιεινή διατροφή, ή έλλειψις
σωματικής ἀσκήσεως καί τό κάπνισμα. Αύτό σημαίνει πολύ διπλά ὅτι
ὁ σχετικός κίνδυνος θά μπορούσε
νά μειωθεί χωρίς τήν λήψη φαρμάκων, άλλά ἀπλώς υἱοθετώντας ύγιεινό τρόπο ζωής, με έγκατάλειψη
τών κακών συνηθειών.
Σημειωτέον ότι έκατομμύρια
άνθρωποι στον κόσμο παίρνουν τα. κτικά στατίνες, καθώς μειώνουν τήν
χοληστερόλη καί συνεπώς τόν καρδιαγγειακό κίνδυνο.°Ωστόσο, σύμ
φωνα μέ έπιστη μονικές έκτιμήσεις, ο
μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό
ἀσθενών ἀποκομίζει ούσιαστικά
ὁφέλη ἀπό τίς στατίνες, οἱ ὁποῖες,
ὅπως σημειώνεται, μπορούν νά
προκαλέσουν, έστω καί σέ πολύ μικρό βαθμό, παρενέργειες, ὅπως μυϊκούς πόνους, ἀλλά καί διαβήτη.
> “Οπως ἀναφέρουν οἱ Βρεταννοί
ἱατροί, οἱ στατίνες μπορούν νά προστατεύσουν έναν άνθρωπο στούς 40
ώστε νά μήν ξαναπάθει δεύτερο
έμφραγμα ή έγκεφαλικό. °Ωστόσο
δεν ἱσχύει τό ἴδιο γιά τούς ἀνθρώπους πού εἶναι σχετικά ύγιεῖς. Εἶναι
ένδεικτικό ὅτι μόλις ένας στούς 200
ἀνθρώπους πού δεν έχουν βεβαρη μένο ἰατρικό ἱστορικό ζούν περισσότερο χάρη στά έν λόγω φάρμακα.
Τό μέγα δίλημμα
Ζ. ραπεία μέ στατίνες. Τό βασικό έπιΕ= | 
Δραματική πτώσις
των εἰσαγωγών
Αἰσθητή μείωση κατά
32%,η 'απο ί '4 “ή ευρω Βρήκα τή θεία Ἀντιγόνη σέ κα- ἑαυτό σου. Τόν Σαμαρά τόν πήρε
κατέγραψαν οι εισαγω- . - .
. . . . . . τάσταση μεγάλης περισυλλογης. στό λαιμό του ὁ ΕΝΦ|Α. Η Νέα
γες σε ετήσια βαση τον , .. . . .
,ΜΟΝΟ ΕΛ 2 Ηταν φανερό ότι τήν άπασχολουσε Δημοκρατία εχει τωρα αλλον
' ' σοβαρά κάποιο ζήτημα γιά τό ἀρχηΥό·
Τζιχαντιοτές άνάμεσα ποιο δέν είχε ἡ λυση° - Είπε ὁ άλλοςίάρχηγός ότι θά
στούς μετανάστες _ Δεν ξέρω Τι νὰ ΜΜΜ, μοῦ καταργήσει τόν ΕΝΦιΑ;
απαιτειται: πτώσεω- -·οχι.ταναστῶν μπορει να Γ Μιὰ Μωβ ἔπ!λ0Υή Υιό νά ρα ὁ ΕΝΦ|Α Το” Τσίπρα
κρύβονται μαχητές τῆς βΥε15 Μό Το δύιιμναθάῆταν νά Ψη- - Είναι άλλιώτικος ὁ ΕΝΦίΑ
τζιχάντ. Σελ. 3 ΦίοἙ!5 Τό ἴδιο @θα που ΨήΦΙσΕΞ καί τού Τσίπρα άπό τόν ΕΝΦίΑ τού
Ι τόν ΜΜΟ Γενάρη, τῆς πρότεινα Σαμαρα;
ε ώ . . .
8% ἔρἩέλλεἔ "ΤόσΏΦθ'ίκα· βίλλα δέν ξέρω αν - Μή μού θέτεις ψεύτικα εδώ
χιλιάδες ἀγρόΤες διοδή_ "ΤΜ νά ψηφίσω Τό ἴδιο κόμμα καί ξοδα, θεία Ἀντιγόνη. Πές μου ξελωσαν χθές στίς Βρυξέλ. Μ 'Γή ΦΟΡά, ἐπειδὴ Φ0βᾶμαΙ μή· κάθαρα, έσύ ποιό κόμμα θέλεις νά
λες λόγω Τῆς ραγδαίας πως δέν τού φέρω γούρι. κερδίσει τίς έκλαγές;
μειώσεῳε ἶῆς Ρως Μό -Τί ψήφισες τότε, θεία Ἀντιγόνη. - Τώρα μού θέτεις έσύ άληθινά
γολο και Το κρεας· ΣΕΛ· 5 , “ αδιέξοδα. 'Άν ἰσχύει ότι όποιο κόμ-Τη Νέα Δημοκρατία καί πηρα
“ . μα ψηφίσω θά χάσει όπως συνέβη
στό λαιμό μου τόν Σαμαρα, ξεφυ3 ί ξε ἡ θεία ον τόν Γενάρη, τότε πρέπει νά ψηφίση μ ' σω τόν Σύριζα γιά νά κερδίσει ή
- Μήν κατηγορείς άδικα τόν Νέα`Δημοκρατία.
β 771108 ΜΜΜ ί
- Τότε βρέθηκε ή λύση. Ψήφισε
τόν Σύριζα!
- Εύκολα τά λές έσύ. Άν δέν
φταίω ἐγώ πού έχασε ὁ Σαμαράς
καί ψηφίσω τώρα τόν Τσίπρα γιά
νά κερδίσει ὁ Μεϊμαράκης, 'δέν θά
έχω βοηθήσει τόν Τσίπρα νά κερδίσει τίς έκλογές άντί τού Μεϊμαράκη;
Καί τό άντίθετο: 'Άν ψηφίσω τόν
Μεϊμαράκη καί τόν χαντακώσω σάν
τόν Σαμαρά, δέν θά έχω συμβάλει
στή νίκη τού Τσίπρα;
- Δέν είναι σοβαρά αὐτά πού
λές, θεία Ἀντιγόνη. Αύτό πού πρέπει νά κάνεις εΤναι νά οκεφθεῖς ποιό
κόμμα θά δώσει λύσεις στά προβλήματα τῆς χώρας· '
- Αύτό δέν άπασχολεῖ τά κόμματα, άφού όποιο καί άν κερδίσει θά
εφαρμόσει τό Μνημόνιο. Γιά πρώτη
φορά θά άποκτήσουμε κυβέρνηση
καί άξιωματική άντιπολίτευση πού
θά συμφωνούν έτιειδή θά έχουν τό
ἴδιο πρόγραμμα!
- Ναί, αλλά άν κερδίσει ή Νέα
Δημοκρατία θά έφαρμόσει μέν τό
Μνημόνιο, αλλά θά έχει τήν δικαιολογία, ότι δέν εύθύνεται γιά τά
σκληρά μέτρα πού θά επιβάλει, έπειδή όφείλονται στήν κακή συμφωνία
πού ύπέγραψε ὁ Σύριζα.
- Καί άν κερδίσει ὁ Σύριζα θά
εφαρμόσει μέν καί αὐτός τό Μνημόνιο, άλλά θά έχει τήν δικαιολογία, ὅτι δέν εύθύνεται γιά τά
σκληρά μέτρα πού θά επιβάλει,
επειδή όφείλονται στήν κατάσταση πού έφεραν τήν χώρα οί κυβερνήσεις τού ΠΑΣΟΚ καί τής Νέας
Δημοκρατίας πού είχαν τήν εξουσία έπί σαράντα χρόνια! Κατάλαβες τώρα γιατί σού λέω ότι δέν ξέρω τί νά ψηφίσω;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣτεΦΑΝοτιογΑογ
ῦΕκλογικές ἱστορίας
Οἱ μεθοδεύσεις τοῦ Καποδίστρια
Συνεχίζουμε τό
πρωτόγνωρο γ
καί ρομαντικό
ταξίδι στήν
ἱστορία τών έκλογών, όπως καταγράφηκαν στίς
στήλες τής «Ἑστίας» καί θά ἀπολαύσουν οί
αναγνώστες μας μέχρι τήν Κυριακή τών έκλογών
(20 Σεπτεμβρίου 2015). Μάς ξεναγούν μερικές
άπό τίς σημαντικότερες φυσιογνωμίες τής πνευματικής καί δημοσιογραφικής ζωής τού τόπου.
Σήμερα ὁ Δημήτριος Γ ατόπουλ0ς γράφει γιά τίς .
μεθοδεύσεις τού Ί. Καποδίστρια, ώστε νά έλέγ
ζει πλήρως τήν Δ ' °Εθνική Συνέλευση (1829).
ΠεΝΜεΣ
Ε|Δ@ΟΥΛ£Σ
ΠεριεΡΜ .
·Στό Ἀλεντέγιο τής Πορτογαλ ίας εορτάσθηκε ἐφέτος στό τέλος τού καλοκαιριού ή Πορτή τῶν λουλουδιῶν ή τού/1αοι7, για
ν τί διαθέτει καί τίς δύο
ονομασίες. Οί κάτοικοι
προσέφεραν έθελοντική
ἐργασία ἐπί τέσσαρες
μήνες γιά νά προετοιμασθούν καί ἐλ πιέζουν μετά
τήν ἐπιτυχια τού γεγονότος νά γίνει παράδοσις.
Στό παρελθόν ή εορτή
πού γινόταν άνά τετραετια ήταν άπλῶς ένα λαικό
πανηγύρι. Ἐφέτος όμως
κάποιος σκέφθηκε καί όλοι
μαζί ύλοποίησαν τήν ίδέα
νά γεμίσει ὁ ούρανός στήν
κεντρική πλατεία τής πόλεως μέ καταπληκτικά
χάρτινα λουλούδια, χειροποίητα όλα. Ἡ πόλη ήταν
μία χρωματιστή φαντασμαγορία πού προσειλκυσε πολλούς έπισκέπτες.
·Ἡ γηραιότερη σχεδιάστρια στήν περίφημη Σίλικον Βάλλει7 τής Καλιφόρνιας είναι ή ήλικίας 9]
ἐτῶν Μπάρμ παρα Νικερμπόκερ-Μπέσκιντ, κόρη
ένός ές τῶν πρώτων πρακτόρων τού ΕΒΖ Ἡ ίδια
εδω άρχίσει νά ἐργάζεται
ως φυσιοθεραπεύτρια γιά
θύματα τού Β Παγκ. Πολέμου καί βρέθηκε τελικῶς
νά πραγματοποιεί τό όνειρό της στήν έμφαση μηχανικών προγραμμάτων
Απροσληφθεί διότι εῦ(ε
άρχίσει νά σχεδιάζει συσκευές γιά τήν ένίσχυση
των τραυματιών. Σήμερα
είναι άπό τίς εύτιαέστερες
γυναίκες στόν κόσμο,
όπως ύποστηριΖει.
·Ἡ ώριμασις τού ούίοκυ
στα Διάστημα, ὑπό
συνθήκες έλλείψεως βαρύτητος, δίνει τελείως άλλη
γεύση στό γνωστό ποτό
τής Σκωτίας. Μία έκ τῶν
βιομηχανιών παραγωγής
τού ποτού άπεφάσισε νά
κάνει ένα πειραμα καί άπέστειλε φιαλίδιο μέ «άνώριμο» ούίοκυ στόν Διαστημικό Σταθμό τόν Όκτώβριο τού 20] ί καί κράτησε
δεύτερο. πανομοιότυπο
στήν Γή. Μετά τήν ἐπιστροφή τού πρώτου φιάλιδίου στό έργοστάσιο
έγινε σύγκρισις τῶν δειγμάτων μέ όποτελεσμα τήν
μεγάλη έκπληξη. Καί τώρα οί χημικοί άναζητοι7ν
τήν αίτια τής διαφοράς
γεύσεως καί άρώματος.
·Στήν βόρειο ›|ταλία,
στήν πόλη Σαρτσάνα
τής Λιγουρίας, τρείς ληστές είσέβαλαν σέ
σούπερ μάρκετ καί άπεχώρησαν μέ λεία έξαιρετικά άσυνήθιστη: “Εκλεφαν 29 κιλά πραλίνας! Ἡ
άστυνομία κι νη τόποιήθηκε άμέσως καί τούς
συνέλαβε. Καί άπεδείχθη
ότι οί γλυκατζήδες ληστές δέν εᾶαν κάν τήν δικαιολογία ότι ήταν ἔφηβοι. (Ο ένας είναι 29 ἐτῶν
καί οί δύο συνένοχοί του
45 ἐτῶν. Καί τώρα
έρευνῶνται τά κίνητρα
άφού κατώρθωσε νά τής ζαχαροκλεπτικής.
Διαβάστε τά άρθρα
τού Παναγιώτη Μποκοβού
Δημοσκοπικό-κομματικό πανόραμα (σελ. 3)
τού Ε-Σ. Πρεβελάκη
“Η καταστολή τής ίδιωτικής έκπαίδευσης (σελ. 8)