Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Μετά από 3 μήνες σήμα αγοράς για το Χ.Α.Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΔ
ωκνν.χτἱπια'ίεῆήο.9τ
ι·.Δ. 848.82
2,02%
Εβδομαδιαία Μεταβολή
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 20"5
Οι Δείκτες της εβδομάδας
648.82 2.08
Π8Ε/ΧΑ.ΜΜΟθρ ί88,80 ισα
ΕΒΕ/ΧΑ. να 030 788.98 3.509·
Π8Ε/ΧΑΜΜ-Μ0φ ί.245,33 Ω"
Εδω Διεθνούς 'Με ί.397.24 2.78
ΜΜΜ-Μ. ΧΑ 2.03θ,03 μια
Γενικός Δεικτης ιο θ - 4 θ
ΊΜΜῖΜΜω
εεεεεἑ
2609 ΧΡΟΝΟΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 55ο]
Τ|ΜΗ Ι,5 €
.. ......... 
Ἡ* 4ι
Ο ΤΡΑΠΕΖ|ΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ το «ΚΛΕ|Δ|» ΠΑ... ΤΗΝ ΦΥΓΗ ΕΜΠΡΟΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ξ ΜΗΝΕΣ
σημα αγορας για το ΧΑ.
θΝΒθ: Απειηη για την οικονομική
Π Δοκιμάζει να προεξοφπησει την δημιο
 παμπ: ' γ 
σταθερότητα της Ευρωζώνης αποτεπεί
η Κίνα και η οικονομία της
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α 
Την μεσοπρόθεσμη πτωτική
τάση τι θα την αηηάξει... Με·
Σελ. '2
γ Τ' ΓΡΑΦΕΙ Ο ΧΑΚΕΡ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5 λ
προεξοφλήσει, ότι θα έχου
με την δημιουργία μίας συγκυβέρνησης που ουσιαστικά μπορεί να δώσει ουσιαστικά μία κυβέρνηση τετραετίας. Υλοποιώντας επιτέλους τις μεταρρυθμίσεις που
τόσο έχει ανάγκη η χώρα, αλλά και
τις κινήσεις εκείνες που θα μπορούσαν να φέρουν επενδύσεις
στην Ελλάδα.
Ήδη είμαστε σημαντικά πίσω, με το
Ελληνικό πρόβλημα ουσιαστικά να
διώχνει επενδύσεις και με κάποια
γειτονικά κράτη να κερδίζουν μέρα
με την μέρα έδαφος.
Αγοραστικό σήμα λοιπόν μετά από
3 μήνες δόθηκε από την αγορά, με
τους χαμηλούς τζίρους να είναι
στην παρούσα το σημαντικό μειονέκτήμα.
Πλέον οι 700 μονάδες αποτελούν το
πρώτο σημαντικό επίπεδο αντίστασης, με επόμενο και κύριο μεσοπρόθεσμα το 750-770. Μόνο το τελευταίο μπορεί να αλλάξει την μεσοπρόθεσμη πτωτική τάση των τελευ
Π λέον η αγορά δοκιμάζει να
υργίσ επιτυχούς συγκυβέρνησης
ταίων δύο ετών. Η ομιλία του
'ΜΜΟ-ί' ήταν αυτή που έδωσε το έναυσμα για την κίνηση, μιας και έκλεισε το "παράθυρο κουρέματος"
των καταθέσεων, ενώ άφησε ανοιχτό και το παράθυρο για συμμετοχή
της χώρας στο ΟΕ από την στιγμή
που θα είμαστε σε πρόγραμμα και
θα έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση.
Το “κλειδί' για την αγορά φυσικά είναι ο τραπεζικός κλάδος και η ανακεφαλαιοποίηση του μιας και τα
5ΙΓθ55 ΙεεΙ θα δώσουν μία πρώτη εικόνα με την ΕΚΤ να παίρνει τις αποφάσεις. Είναι δεδομένο πως δεν
μπορούν να εξαχθούν εύκολα συμπεράσματα αφού ο κλάδος δεν είναι εύκολο να μελετηθεί σε καμία
περίπτωση.
Καλό θα ήταν να έχουμε μόνο την
συμμετοχή κεφαλαίων της ΕΕ και
αυτό γιατί θα είναι υπέρ του κράτους μιας και να θυμίσουμε πως ήδη
έχει επενδύσει 40 δισ. για την διάσωση τους ενώ σε διαφορετική περίπτωση ουσιαστικά θα χαρίσει ποορατά σε ιδιώτες. Η"
Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο
αεοετε των αρχηγών
Η τηηεοπτικη «αναμέτρηση» της Τετάρτης
θα έχει δυο βασικές καινοτομίες
, ·'· γε";"ἑ¦| η ·“
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικό
στο ταμππό
ΜτΙ-'3
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο
Στη σκιά
των ποηιτικών
εξεῆίξεων το ΧΑ.
Βεῆτιώθηκε η τεχνικη
εικόνα, στις τεπευταίες
συνεδριάσεις πιο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
«Ασπίδα»
των καταθετών
τα 8τΓθ88 τθ5τ5
Αῆπόζει
η φιηοσοφία τους
από το 20ι θ το ο
Απ. Τσίπρας:
Τα δυσκοηα
πέρασαν“.
Εξέφρασε
την πεποίθηση
ότι θα κυβερνήσει τα·
Β. Μεϊμαράκης:
Πάνω από όηα
η Επειτα...
Κάθεσε τους ψηφοφόρους
να ακούσουν όηα
τα κόμματα Χελθ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|() /ΧΟΗΝΩΝ Ο-2Ί